Ing. Zdeněk Morávek (535)

Zařazení DDHM

S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?

Dar oblasti postižené tornádem

Spolek založil transparentní účet na pomoc lidem postiženým tornádem. Může vystavit potvrzení pro dárce na tento transparentní potvrzení o daru a bude toto potvrzení pro dárce daňově uznatelné. Jak se přijaté dary na tento transparentní účet u spolku zaúčtují? A jak se zaúčtují poslané peníze postiženým osobám? Jakým způsobem to ovlivní daňové přiznání spolku?

Rezervní fond příspěvkové organizace

Ke konci roku 2020 nebyl na bankovním účtu příspěvkové organizace zřízené obcí dostatek peněžních prostředků k pokrytí rezervního fondu. Dle všeho, co mám k dispozici a nalezla jsem na internetu, se o fondu účtuje - tedy patrně o časovém nesouladu mezi výnosy a náklady - ve chvíli, kdy je příspěvková organizace ve ztrátě, což nebyla -, nebo i v případě, že není dostatek peněz na účtu k pokrytí rezervního fondu. V roce 2021 na účet dorazily všechny neuhrazené platby, tak se rozdíl dorovnal. O čerpání fondu však v roce 2020 účtováno nebylo - pokud tedy mělo, můžete mi prosím poradit, jak vše opravit, když v roce 2021 je vše již srovnané?

Spolek - hlavní činnost

Spolek, jehož hlavní činnost je podpora sportu, pořádání sportovních akcí bude dělat podcasty (rozhovory se sportovci). Tyto uskutečněné rozhovory bude fakturovat sportovnímu svazu. Může být tato fakturace v rámci hlavní činnosti jako propagace sportu?

DPH nájem bytu

Jsme střední škola, plátce DPH. Ve škole pronajímáme byt školníka. Nájem bytu je osvobozen od DPH. Nájem zařizovacích předmětů 21 % DPH. Pak následně po skončení měsíce přeúčtováváme skutečnou spotřebu el. energie a vody s příslušnými sazbami DPH. Je to takto správně? Jak bychom měli správně postupovat? V případě, že postupujeme špatně, jak toto opravit?

Účtování projektu

V roce 2019 a 2020 jsme realizovali projekt z Euroregionu financování ex post. Celková částka projektu byla 500 000 Kč, spoluúčast 15 %. V průběhu projektu jsme na konci roku ve VÚD účtovali MD 388/D 691 výnosy, které dle vynaložených nákladů očekáváme proplacené zpět. V roce 2021 jsme obdrželi peněžní prostředky z projektu, ale o 30 000 Kč je částka menší, než jsme očekávali. Jak tento rozdíl účetně zaznamenat?

Identifikovaná osoba - nezisková organizace

Nezisková organizace (NO) neplátce DPH se stala identifikovanou osobou z důvodu, že má reklamu na facebooku. V následujícím roce nakoupila zboží (sportovní materiál) z EU přes e-shop. Musí organizace přiznat z tohoto zboží DPH v ČR, i když dodavatel zaplatil DPH ve státě EU? 

FKSP

Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 

Pořádání letního tábora

Založen spolek za účelem pořádání letního dětského tábora (14 dní během prázdnin). Jiné aktivity spolek nevykazuje. Tábora se účastní kolem 100 dětí, pobyt 14 dnů. Od března přímá zálohy na tábor. Jsou tyto zálohy osvobozeny od DPH a nebo si musí spolek hlídat limit pro obrat 1 mil. Kč?

Rozúčtování faktury s DPH

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje.