Ing. Zdeněk Morávek (479)

Spolek a registrace k DPH

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Student nad 26 let

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Naše zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na svého syna, studenta, který studuje na vysoké škole a 8. 9. 2020 dosáhne věku 26 let. Do kdy může naše zaměstnankyně uplatňovat daňové zvýhodnění? Respektive, může je uplatnit ještě za měsíc září 2020? Od kdy si musí její syn platit sám zdravotní pojištění? 

Faktura v přenesené povinnosti

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

DPH spolek

Spolek má hlavní činnost sportovní činnost (hokej - děti). Ve vedlejší činnosti má příjem z reklam. Spolek je plátce DPH. Může si při nákupu sportovních mikin a tepláků nárokovat odpočet DPH na vstupu, pokud by bylo na oblečení našité logo sponzorů a ve smlouvě o reklamě by toto bylo uvedeno? Může si nárokovat celou částku odpočtu? 

Zařazení interních dokladů dle činností

Obecně prospěšná společnost je povinna vést odděleně příjmy a výdaje za hlavní činnost, příjmy a výdaje za správu společnosti a příjmy a výdaje za případnou doplňkovou činnost. Je povinnost takto odděleně sledovat i interní doklady, to znamená ke každému internímu dokladu mít přiřazeno, zda jde o interní doklad k hlavní činnosti, ke správě či k doplňkové činnosti?

Bezúplatný převod sítí obci

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní stavební pozemky. Zasíťování těchto pozemků provede na své náklady s. r. o, kterou si za tímto účelem tato fyzická osoba založila. Zájemcům o stavební pozemek pak samotný pozemek bude prodávat FO a sítě s. r. o. Část sítí se s. r. o. zavázala bezúplatně převést na obec. Bude se u s. r. o. jednat o daňově uplatnitelný dar dle § 20 odst. 8 ZDP? Pokud ano, ve výši účetní hodnoty vč. DPH, která se bude muset odvést?

Odpisy a TZ majetku Sokola

Sokolská organizace má od 1. 1. 2000 v majetku areál v hodnotě 14 mil. Kč. Je to zařazeno jako jeden majetek, který se odepisuje pouze účetně a odpisy jsou nastaveny na 30 let. Tento majetek se skládá z provozní budovy, hřiště na minigolf, tenisového kurtu, fotbalového hřiště. Nyní se fotbalové hřiště rekonstruuje a Sokol získal na rekonstrukci dotace. Má se rekonstrukce účtovat na 041 a pak převést na 021 a má se ta rekonstrukce zadat jako technické zhodnocení toho celého areálu, nebo to zařadit jako majetek nový a odepisovat ho samostatně a tu část odpisů, která je krytá z dotace účtovat postupně do výnosů? To stejné je i s vrtem na studnu, dále byly do země uloženy detenční nádrže na vodu. Budou to nové samostatné majetky nebo TZ původního areálu?

FKSP – Rekreace - placení

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Můžeme svému zaměstnanci uhradit fakturu za rekreaci i v hotovosti? Dovolená a rekreace (§ 8) Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Příspěvek z fondu může získat zaměstnanec, který je v pracovním poměru déle než jeden rok a jeho rodinní příslušníci. Příspěvek lze čerpat pouze bezhotovostně, a to ve výši Kč 3 600 na 1 zaměstnance a 1 rok. Podmínkou je faktura, vystavená na adresu zaměstnavatele. Zaměstnanec nejdříve uhradí zaměstnavateli rozdíl mezi částkou na faktuře a nárokovým příspěvkem z FKSP. Následně uhradí zaměstnavatel celou fakturu. Přispíváno může být pouze na akce, které organizuje, spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizace zaměstnavatel. Zaměstnanci, kteří budou čerpat tento příspěvek, nemohou využívat příspěvku na penzijní připojištění a obráceně. Příspěvek je možno uplatnit nejpozději do 10. prosince daného roku. Nyní v období koronaviru mají zaměstnanci strach si dovolenou zamlouvat dopředu. Bylo by možné nechat vystavit fakturu na zaměstnavatele a uhradit ji v hotovosti? Velmi Vám děkuji za odpověď.

Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

Jsme soukromá základní umělecká škola o.p.s., zřizovatelem je privátní sektor. Jsme financování z MŠMT podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám. Splňujeme veškeré podmínky na prominutí pojistného podle zákona č. 300/2020 Sb. (Antivirus C). Jen si nejsme úplně jistí, jestli si můžeme nechat pojistné prominout, když pobíráme dotace? Nikde v zákoně jsme toto omezení nenašli a do § 109 odst. 3 zákoníku práce taky nespadáme.

Zaúčtování výrobků použitých pro propagaci při účtování způsobem B

Obecně prospěšná společnost vydala publikaci, kterou prodává. Jde o neziskovou činnost (publikace se prodává za cenu nižší, než výrobní). Cena publikace je nižší než 500 Kč a společnost je na publikaci uvedena. V rámci své akce společnost část nákladu rozdala jako propagaci. Společnost účtuje způsobem B. Je nutné o počtu rozdaných publikací účtovat během roku (pokud ano, tak jak konkrétně), nebo postačí počet rozdaných publikací evidovat ve skladu (takže se snížení počtu projeví až na konci roku při účtování o konečném stavu výrobků)?