Zamezení dvojímu zdanění (22)

Příjmy ze Švýcarska

Fyzická osoba, je rezidentem v ČR, má pouze příjmy od zaměstnavatele ze Švýcarska (je zaměstnána na palubě lodi ve Švýcarsku). Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 15 odst. 3) sbírka zákonů č. 281/1996, mohou být příjmy z důvodu zaměstnání zdaňovány ve smluvním státě, v němž je umístěno sídlo skutečného vedení podniku. Pokud jsou tedy příjmy správně zdaněny ve Švýcarsku a podle § 38f odst. 4) zákona o daních z příjmů, jsou tyto příjmy v ČR vyjmuty ze zdanění, a poplatníkovi nevzniká žádná jiná daňová povinnosti, nemusí podávat daňové přiznání?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 15995 - Důchod z Portugalska

Druhý bod smlouvy o dvojím zdanění (článek pro veřejné funkce) je platný tehdy, pokud je osoba rezidentem a státním příslušníkem daného státu (tedy České republiky). Portugalec ovšem není českým státním příslušníkem, má pouze portugalské občanství. Platí pro něj tedy bod jedna tohoto článku a penze se daní pouze v Portugalsku a nemusí tedy podávat tady daňové přiznání?

Doplňující dotaz k otázce č. 15875 - Zamezení dvojího zdanění

Pokud bude zdaňovat v Německu může uplatnit v České republice metodu zápočtu nebo metodu vynětí?

Zdanění licenčních poplatků z USA

Mám dotaz týkající se smlouvy o zamezení dvojího zdanění s USA, zda postupujeme správně. Česká s. r. o. uzavřela licenční smlouvu na prodej výukového programu angličtiny, který zde distribuuje v Čechách a na Slovensku a dle počtu objednávek od klientů nakupuje z USA kredity na tuto výuku. Zakoupením kreditů se klienti aktivují a připojí na US server, odkud si sami řídí výuku anj. - každý má svůj osobní kód, pod kterým je veden a hodnocen dle svých dosažených výsledků. Jelikož se jedná o tzv. „krabicový SW“ – SW určen pro širokou veřejnost, tak dle pokynu GFŘ č. D-6 se nepovažuje tento příjem za příjem dle § 22 jako příjem ze zdrojů na území ČR. Dál mne tedy zajímá řešení ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s USA: toto je uvedeno v čl. 12, kdy dodání tohoto SW je upraveno v bodu 3, písm. a) – dílo literární, umělecké či vědecké a vycházím z toho, že dodavatel z USA je skutečným vlastníkem těchto licenčních poplatků, tudíž bude zdaněno v jeho státě. Je tento postup správný?

Zdanění příjmů za výkon funkce jednatele

S. r. o. má jednatele ze země EU (Německo). S tímto jednatelem je uzavřena smlouva o výkonu funkce jednatele za cenu 2 400 Kč/měsíc. Jiné příjmy na území ČR jednatel nemá, centrum veškerých jeho aktivit je v Německu, kde se prakticky celý rok zdržuje. Je možno na tento příjem pohlížet jako na zaměstnání malého rozsahu, tzn. nebudu z tohoto příjmu odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění se v tomto případě bude odvádět z částky 2 400 Kč. Jak bude tento příjem zdaňován? Může se zde uplatnit ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění? Nebo se odvádí záloha na mzdu ze superhrubé mzdy?

Doplnění otázky ID 11142 - Daň z příjmu fyzických osob - rezident a nerezident v jednom období

Fyzická osoba, občan ČR, má příjem ze zaměstnání (závislá činnost) v období 01/2013. Od 01. 03. 2013 zaměstnán v DE, kde má stálý byt a trvale se zde zdržuje. Od 01. 07. 2013 se přestěhovala za poplatníkem celá rodina. Došlo tedy u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, měl by se jeho statut za příslušné části roku posuzovat samostatně. Nicméně, v období 06/2013 obdržel od původního zaměstnavatele „prémie“. Na příjmy za období 01,06 - má poplatník potvrzení o zdanitelných příjmech.

Má otázka je: od 01. 07. 2013 není pochyb o tom, že se stal rezidentem DE, ale pokud se zde zdržoval již od 01. 03. 2013 a byt zde využíval v návaznosti na zaměstnání, ale neměl zde ještě rodinu, splňoval by podmínku rezidenta v DE? Pokud by to tak bylo, tak příjem od tuzemského zaměstnavatele za období 06/2013 by se měl v daňovém přiznání vypořádat již v DE, když byl rezidentem tam? Nebo naopak, pokud by byl rezidentem až od 01. 07. 2013, tak příjmy z DE za období od 03 - 06/2013 by se vypořádávalo v DAP v tuzemsku? Má poplatník nárok na daňový bonus, může čerpat daňovou úlevu z titulu penzijního a životního pojištění, darů v tuzemsku? Poplatník nemá žádné jiné příjmy.

Prosím o otázky:

1)      Přiznání podává poplatník za celé období, kdy byl daňovým rezidentem i daňovým nerezidentem tj. celý rok 2013?

2)      Pokud by byl poplatník od 01. 07. 2013 daňovým nerezidentem v ČR, bude nutné mít rozdělené příjmy z DE a to od 01.03 – 30. 06. 2013, a od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 (nás nezajímá, jelikož v ČR již neměl žádné příjmy)?

3)      Příjmy z DE v období 01.03 – 30. 06. 2013 uvedeme do přiznání v ČR jako příjmy ze zahraničí a dle smlouvy o zamezení zdaníme?

4)      Pokud by byl daňovým rezidentem jen do 28. 02. 2013, přiznáme příjmy v ČR i za 06_2013 a porovnáme příjmy z DE jen za dané období 06_2013 z pohledu možných daňových úlev?

5)      Potřebuje správce daně doložit nerezidenství čestným prohlášením, nebo jiným důkazním prostředkem?

Zamezení dvojího zdanění

Fyzická osoba, plátce DPH s trvalým pobytem v ČR poskytuje služby typu poradenství českému daňovému subjektu se sídlem v ČR, rovněž plátci DPH na základě smlouvy, z níž plyne, že místo předání výsledků práce je DE. Fyzická osoba se dne 2. 10. 2013 přestěhuje do DE a je zaregistrována na mnichovské radnici. Je správná úvaha, že v období od 1. 1. 2013 do 1. 10. 2013 je rezidentem českého státu a celosvětové příjmy zdaňuje v ČR a za období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2013 celosvětové příjmy zdaňuje v DE a v ČR pouze příjmy vzniklé v ČR? Pokud bude od 2. 10. 2013 rezidentem DE, měla se přihlásit jako plátce DPH v DE a dodávat služby českému plátci DPH v režimu dodání služby do JČS či má DPH úplně jiný režim?

Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění Francie

Občan ČR, pracoval v ČR od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Současně jako sportovec pobíral příjmy podle § 7. Od 1. 7. 2013 je odhlášen na Správě sociálního pojištění i příslušné zdravotní pojišťovně, protože je od 1. 7. 2013 zaměstnán ve Francii, závislá činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o rezidenta České republiky, budou veškeré celosvětové příjmy zdaňovány v České republice. Jak se v konkrétním případě postupuje při vyloučení dvojího zdanění příjmů z Francie?

Nadace ( nezisková organizace ) - srážková daň při poskytnutí autorského práva do jiné země EU

Jsme česká nadace (nezisková organizace ) máme v majetku ochranou známku, kterou chceme za úplatu poskytovat subjektům mimo ČR v rámci EU, musíme se řídit smlouvou o zamezení dvojího zdanění, nebo lze najít cestu jak odstranit nutnost platit srážkovou daň? Pokud ji cizinec zaplatí, jak pak postupovat při nároku na její vracení ? Např. se jedná o platby ze Slovenska.

Daň z příjmů u zaměstnance z SK

Prosím o radu, jak to bude s daní z příjmů u zaměstnance ze Slovenska, který první čtyři měsíce v roce podnikal na Slovensku a od května do konce roku byl zaměstnán v Česku.