Zdanitelné plnění (228)

Prodej poukazu na zboží, propadnutí poukazu a DPH

Firma prodává poukazy. Jedná se o poukaz, který lze použít na obchodní sortiment eshopu (prodává jak nové zboží, tak věci bazarové ve zvláštnímu režimu použitého zboží). Díky tomu firma prodává tento poukaz jako víceúčelový a nedovede DPH z prodeje, protože neví jaké. Poukazy mají platnost 1 rok, občas se stane, že nějaký poukaz zůstane neuplatněn. Firma v momentu propadnutí přeúčtuje poukaz ze skupiny 32x do ostatních provozních výnosů 64x. Firma však neodvede tímto propadnutím poukazu DPH, protože si myslí, že se nejedná o zdanitelné plnění. Je tento postup správný?

Sada neprodejného zboží

Společnost má internetový obchod, prodává jak spotřební zboží (drogerie, papírnictví), tak i potraviny. Zboží, které se hůře prodává, se snaží prodávat formou sad. Např. udělá sadu, kde je mýdlo, šampon, čokoláda, žvýkačky - a tuto sadu prodává za zvýhodněnou cenu. Jak stanovit sazbu DPH? Na faktuře je uvedeno, že si klient kupuje zvýhodněnou sadu zboží, jsou tam uvedeny i položky, co sada obsahuje. Mohou být na faktuře rozepsány jednotlivé položky sady a u každé příslušná sazba DPH? Nebo se musí stanovit, co je plněním hlavním a vedlejším a podle toho stanovit sazba DPH? Co když budou položky s různými sazbami daně (mýdlo a šampon 21%, čokoláda a žvýkačky 15%) ale početně i hodnotově shodné, jak se stanoví hlavní plnění?

Nákup a prodej zboží s prodlouženou zárukou

Společnost se zabývá nákupem a prodejem zboží, 10 % zboží nakupuje společnost na sklad a uskutečňuje dodání do EU, 90 % zboží nakupuje a prodává formou třístranného obchodu, je v pozici prostřední osoby. Jak postupovat s případnou prodlouženou zárukou, která je nabízena u určitého typu zboží? Dodavatel (výrobce) z EU většinou na tuto prodlouženou záruku vystaví samostatnou fakturu, současně naše společnost také fakturuje tuto záruku samostatně.

1. Jedná se o přímý náklad a současně výnos pro naši společnost, nebo se náklady i výnosy musí časově rozlišit dle období, kdy plyne prodloužená záruka? Dle mého je to přímý náklad i výnos, prodloužená záruka by ve skutečnosti byla uplatňována u prvního dodavatele, přes nás by šla pouze prvotní reklamace od zákazníka.

 2. Je správné účtovat MD 504/D 604?

3. Jaký je režim DPH? Předpokládám, že žádná služba vlastně dodávaná není a faktury by se měly vykazovat ve stejném režimu, jako se vykazovalo předmětné zboží (které ale může být v jiném období a na jiné faktuře). V případě pořízení a prodeje z naše skladu jako pořízení z EU/dodání do EU, tedy řádky 3 a 43 přiznání k DPH, v případě nákupu a prodeje třístranným obchodem jako pořízení tř. obch./dodání tř. obch., tedy řádky 30 a 31 přiznání k DPH? Pokud je takto vykazování správné, není na závadu, že spolu s vykázáním DPH není spojen fyzický pohyb zboží? Třístranný obchod je určen výlučně pro obchod se zbožím, není problém v případě samostatné faktury na záruku vykazování tohoto režimu? Pokud ano, otázkou je, jakým způsobem nákup a prodej v přiznání k DPH vykázat, když souvisí s dodávkou zboží třístranným obchodem a žádná služba podle mě nenastala.

Finanční vypořádání mezi nájemci u cese leasingu

Původní leasingový nájemce zaplatil první zvýšenou splátku (akontaci), kterou časově rozlišoval přes náklady příštích období. Před řádným ukončením kontraktu byla všechna práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy převedena na nového nájemce. Nový nájemce se dohodl s původním nájemcem, že mu uhradí předplacené nájemné, a to přesně ve výši zůstatku na účtu 381. Jedná se o zdanitelné plnění?

Daňové povinnosti - kulturní akce pořádané městem

Jsme město a pořádáme několikadenní slavnosti, na kterých budou:

1. v rámci bitvy účinkovat zahraniční vojáci, kteří tvrdí, že finanční honorář, který dostanou, jim pokryje náklady spojené s dopravou;

2. italská skupina praporečníků a trubačů, kteří budou v průběhu slavností organizovaně vystupovat a tvrdí, že odměna, která jim má být vyplacena je na: cestovní výlohy, pojištění, poplatky skupiny a daně (tvrdí, že jsou obecně prospěšná společnost a nemají v Itálii povinnost platit daň).

Je nutné z odměny strhnout srážkovou daň a dále našemu finančnímu úřadu uhradit DPH?

Prodej zboží za protislužbu a DPH

Firma dává youtuberovi svoje zboží bezúplatně. Youtuber o tomto zboží natočí video, kde firmu zmíní (firma profituje z reklamy ve videu a youtuber si zboží nechá). Jak by měla správně vypadat faktura s prodejem takového zboží youtuberovi, který si toto zboží nechá? Firma přemýšlí nad variantami: 1) zboží bude oceněno 0 Kč + 0 DPH, 2) zboží bude oceněno jako 1 Kč + DPH, 3) zboží bude oceněno na faktuře za obvyklou prodejní cenu, ale bude tam záporná slevová položka ve 100% výši včetně DPH, takže výsledek faktury bude jako u bodu 1) 0 Kč. 

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Advokát a uplatnění § 21 odst. 8 ZDPH - zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku poskytované po dobu delší 12 měsíců

  1. Vztahuje se § 21 odst. 8 ZDPH i na advokáta? Pokud ano, jak mám postupovat: 1) Soud ještě nenařídil jednání nebo bylo podání odvolání proti rozsudku, 2) soud ještě nerozhodl o tom, jakou přizná odměnu advokátovi. 

Smlouva o dílo, datum předání dílčích plnění a datum uskutečnění zdanitelného plnění

Firma za základě o smlouvy o dílo provádí po celý rok úklidové práce v různých objektech pro statní správu. Dle smlouvy o dílo je napsáno, že práce budou předávány dle předávacích protokolů v průběhu měsíce a na konci měsíce bude jeden souhrnný př.protokol, kde budou tyto práce na základě již předávacích protokolů (v rámci měsíce) zrekapitulovány a znovu předány. K předání tohoto měsíčního souhrnného předávacího protokolu dojde až po skončení měsíce, a to 3. dne následujícího po uplynutí daného měsíce, kdy byly fakticky úklidové práce udělány. Chápeme to správně, že v den předání souhrnného předávacího protokolu, nastane datum zdanitelného plnění? Příklad: Úklidové práce provedené za měsíc červen 2018, konečné převzetí a podepsání souhrnného předávacího protokolu dojde fakticky 3. 7. 2018, tak v den 3. 7. 2018 nastává datum zdanitelného plnění? Měli bychom se řídit smlouvou, jak výše zmiňuji? Jde mi o ten moment ze zákona o DPH, kdy nastává datum zdanitelného plnění? Když není stanoveno jinak, nastává datum zdanitelného plnění buď datem předání, převzetí nebo zaplacení, co nastane dříve. Ale v této výše popsané situaci to vidím tak, že smlouva by měla přednost, jelikož přesně určuje, kdy nastane datum zdanitelného plnění, a to dnem předáním veškerých hotových prací, a to až k 3. 7. 2018? 

Okamžik krácení DPH na vstupu u osvobozeného pronájmu

Firma pronajímá kanceláře, fakturuje s DPH. V prosinci 2017 vystavila fakturu (ne zálohovou) dalšímu novému nájemci na 14 měsíců dopředu. Dle nájemní smlouvy začíná nájem v květnu 2018. Tato faktura je vystavena jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Úhradu faktury obdržela v prosinci 2017. Vzhledem ke kombinaci zdanitelného a osvobozeného plnění je firma povinna krátit DPH na vstupu. Od kterého měsíce má přijaté faktury, související s oběma plněními krátit?