Služby (896)

Přefakturace elektroinstalačních prací

Jsme plátci DPH a jinému plátci chceme přefakturovat elektroinstalaterské práce. Firma A nám vyfakturuje elektroinstalační práce ve výši 50 000 Kč v režimu přenesení daňové povinnosti a my tyto práce přefakturujeme firmě B též v režimu přenesení daňové povinnosti, ale cenu si zvýšíme o 5 %, tedy 52 500 Kč. Je toto řešení správné? 

Fyzická osoba registrovaná identifikovaná osoba, jako poskytovatel přepravy prostřednictvím aplikace UBER

Postupujeme daňově správně v případě poskytování přepravy fyzickou osobou prostřednictvím aplikace UBER? Fyzická osoba se registrovala ode dne přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, tj. firmy UBER jako identifikovaná osoba. Od této doby podáváme každý měsíc daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení, kde uvádíme výši příjmů, které obdrží FO na svůj účet navýšené o poplatek za služby, který si strhává UBER a zasílá již odměnu za služby o tento poplatek méně. Klient nyní přišel s tím, že DPH by měl odvádět, což si myslím, že není pravda, pokud není plátcem DPH. Příjmy ponížené o výdaje procentem z příjmů 60 % (nemá jinou činnost a určitě skutečné výdaje nebudou vyšší) zdaní podle mého názoru při zpracování daňového přiznání k DPFO za celé zdaňovací období. A tím bude daňová povinnost splněna?

Daňové evidenční číslo

Přijatá faktura - odesilatel firma z Japonska - na faktuře uvedena další adresa jako "Supplier for VAT purposes" firmy z Austrálie, která uvádí EU VAT Number: EU........ Jedná se z hlediska DPH o nákup v rámci EU? Jak ověřit platnost DIČ začínajícího na písmena EU? 

Faktura za služby od neplátce z EU

Tuzemská firma - plátce DPH přijala od slovenského dodavatele fakturu za potrubářské práce (výstavba nového vedení potrubí nebo oprava stávajícího). Práce byly prováděny v tuzemsku. Faktura je vystavená bez DPH, na faktuře je uvedeno, že dodavatel není plátcem DPH. Jedná se o poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti s místem plnění v tuzemsku? Je tuzemská firma povinna přiznat DPH, i když slovenský podnikatel není plátcem DPH? Případně, je dodavatel – slovenská firma povinna registrovat se k dani v tuzemsku nebo na Slovensku?

Pronájem kontejneru s odvozem odpadu pro polského plátce DPH

Jsme firma s. r. o., plátce DPH v ČR, která pronajme kontejner polské firmě plátci DPH, která zde v ČR nemá stálou provozovnu, a současně jí odveze odpad - stavební suť z místa v ČR na skládku v ČR. Použije se u vystavené faktury sazba DPH 21 % i přesto, že fakturujeme polské firmě, plátci DPH dle § 10 zákona o DPH? 

Místo plnění

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Služba fakturovaná do třetí země

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, je plátce DPH. V Česku vyrobí výstavní stánek, který převeze do Německa, kde provede montáž a posléze i demontáž na veletržních akcích. Veškerá výroba i práce je fakturována japonskému odběrateli. Domnívám se, že plnění je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet. Do jakého řádku v přiznání DPH se bude tato fakturace uvádět?

DPH u přepravy zboží do třetí země

Plátce DPH v ČR si objedná přepravu pro svého klienta, plátce DPH v ČR, u českého přepravce, plátce DPH v ČR. Zboží jede z ČR do Turecka. Je správný postup, že přepravce vystaví fakturu pro objednatele s českou DPH a následně objednatel vystaví svému klientovi fakturu osvobozenou od DPH dle § 69 zákona o DPH? 

Pronájem ubytovny, přechodné ubytování

Akciová společnost, plátce DPH, vybudovala „ubytovnu“. Z přijatých zdanitelných plnění (nákupy materiálu a zařízení) si uplatňovala odpočet DPH na vstupu. Prostory chce pronajímat společnosti s r. o., také plátce DPH, která by tímto zajistila přechodné ubytování pro své zaměstnance (nárok na přechodné ubytování je zakotven v pracovní smlouvě) a popřípadě také pro zaměstnance dodavatelských firem (povinnost ubytování by byla zakotvena v Kooperační smlouvě a nebyla by zde vyčíslena cena). Akciová společnost je 100% vlastníkem společnosti s r. o. Jak máme správně postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu u obou společností? Jsou různé varianty řešení, jak stanovit cenu za pronájem ubytovny také s ohledem na limit 3 500 Kč pro bezplatné ubytování zaměstnanců, uplatnění odpočtů DPH u a. s. i s. r. o., faktury za energie a další souvislosti.

Provize

Společnost A objednává u společnosti B služby. Společnost B pak společnosti A fakturuje jednotlivé služby ve výši, za kterou je sama pořídila, a jako další položku fakturuje provizi za svou službu. Některé služby, které společnost B pro společnost A zajišťuje, jsou pro společnost A nedaňovými náklady. Jak to bude s provizí? Pokud se provize vztahuje k nedaňovým nákladům, bude pro společnost A daňově neuznatelná? A jak to bude s DPH u provize?