Služby (930)

Marketingové služby

Česká firma vystavila zahraniční společnosti fakturu za marketingovou podporu. Získané prostředky vždy používá na kompenzaci nedaňových nákladů vzniklých při marketingových akcích a školeních spojených s propagací zahraniční společnosti. Setkal jsem se s požadavkem zaúčtovat vydanou fakturu na účet 513 na straně Dal. Dle mého názoru to ale nelze.

DPH v roce 2021 u nájmu nemovitosti versus ubytovací služby

Prosím o radu s uplatněním DPH u novely v roce 2021:

 1) Pan Zdeněk, podnikatel, plátce DPH, postavil v roce 2018 nemovitost, zkolaudovanou jako rodinný dům. Při stavbě uplatnil nárok na odpočet DPH s tím, že jej bude pronajímat nájemci, Firmě s. r. o. také plátci DPH. Vznikl nájemní vztah mezi dvěma plátci a na základě dohody bylo nájemné zatíženo příslušnou sazbou DPH.

2) Firma s. r. o. v rámci svého podnikání v této pronajaté nemovitosti dále poskytovala občanům ubytovací služby pro rekreaci, s dobou ubytování delší, než 48 hodin. Ubytovací služba byla zatížena sníženou sazbou DPH.

3) Změnou zákona o DPH od 1. 1. 2021 již není možné při nájmu nemovitosti mezi dvěma plátci uplatňovat DPH, kdy předmětem pronájmu je stavba rodinného domu;

a) tzn., že mezi panem Zdeňkem a Firmou již nebude v rámci nájmu uplatněna žádná sazba DPH (plnění osvobozené bez nároku na odpočet) a současně pan Zdeněk bude provádět úpravu odpočtu.

b) A otázka zní: má bod 3a) nějaký vliv na uplatnění sazby DPH při poskytnutí ubytovací služby mezi Firmou s. r. o. a občanem? Můj názor zni, že i po 1.1. 2021 bude Firma s. r. o. i nadále uplatňovat sníženou sazbu DPH v rámci ubytovací služby. Je můj názor správný?

 

Nehmotný majetek

Společnost si nechává vyvíjet software na zakázku od softwarové společnosti. Jsou konzultační služby, které k tomu také vyžívá, ale které poskytuje jiná společnost, součástí technického zhodnocení? Je to nějak limitováno cenou těchto konzultačních služeb - jednotlivě nebo souhrnnou částkou?

Uzavírání pojistky za zákazníka autobazaru

Autobazar má s pojišťovnou nové smluvní podmínky - zákazník který si v autobazaru koupí automobil, tak pojistnou smlouvu na ten automobil zaplatí na první pojistné období autobazar (je to místo slevy pro zákazníka - místo slevy z ceny auta se mu uhradí první pojistné), na předpisu pojistného je jako odběratel uveden autobazar, který také pojistku platí (cca 5 000 Kč) a v textu je pak uvedeno jméno zákazníka, který auto koupil a WIN auta. Případnou následnou pojistnou událost už řeší pojišťovna přímo se zákazníkem, autobazaru se to již netýká. Jak mám z hlediska daně z příjmu naložit s tím prvním pojistným, které platí autobazar, je to náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmu a můžu uplatnit daňově do nakoupených služeb?

 

Záloha na služby spojená s nájmem

Společnost s. r. o. (plátce DPH, vede PÚ) pronajímá nebytové prostory fyzické osobě, neplátci DPH od dubna - do září 2020. Nájemné je tedy osvobozené. Dále je ve smlouvě uvedeno, že měsíčně bude FO platit zálohu na služby ve výši 3 000 Kč a náklady budou vyúčtovány dle skutečné spotřeby po skončení nájmu. Jedná se o energie a spotřebu vody. U těchto služeb budeme uplatňovat běžný režim DPH, nebudeme používat krátící koeficient. Musíme z přijatých záloh na služby měsíčně odvádět DPH nebo stačí provést vyúčtování po skončení nájmu - tedy v září 2020? Ve smlouvě není stanoveno, jaká záloha bude na vodu a jaká na energie, rozdílná sazba DPH. A nebo si určit např. 2 000 Kč bude energie a 1 000 Kč vodné? 

Služba přijatá z EU - SK od neplátce a DPH

Obdrželi jsme fakturu od slovenského neplátce (na faktuře je uvedeno IČ i DIČ a poznámka, že není plátcem DPH) za svářečské práce, které byly provedeny v naší společnosti v ČR, kde máme sídlo i provozovnu. Má být u této služby dopočteno samovyměření a kam v tom případě uvést v Přiznání k DPH?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Od 1. 4. 2019 by se měla také oznamovat souhrnná hodnota příjmů plynoucí do zahraničí nad 100 000 Kč v daném kalendářním měsíci. Máme fakturu za opravu linky nad 100 000, linku jsme odvezli k opravě do PL a tam byla opravena a zpět přivezena, bude i tato oprava spadat do tohoto hlášení, v DPH máme vykázáno jako služba z EU. Našla jsem článek, že by se to mělo týkat opravy, která by proběhla v ČR? Dále jsem se chtěla zeptat jestli by jsme do hlášení měli také uvádět služby za dopravu, faktur je 15 po 10 000 Kč, které se uskutečňují v rámci dodávek materiálu z Polska, materiál jde na příjemku a doprava se naúčtuje k materiálu jako doprovodný náklad. Doprava je také vykázána v DPH jako přijetí služby z EU, zahájení dopravy (tedy i služby) je v PL. Pokud mám 15 faktur, mohou se dát do jednoho hlášení, nebo se na každou fakturu vytvoří hlášení s ohledem na kolonky v hlášení-kurz, datum úhrady?

Půjčovna - okamžik účtování o výnosech

Účetní jednotka (půjčovna) pronajímá šaty na základě nájemní smlouvy zákazníkům (nepodnikatelům). Kdy je správné účtovat o výnosech? Půjčovna (pronajímatel) podepíše nájemní smlouvu s nájemcem (zákazníkem) např. 15. 3. 2020. Předmětem nájemní smlouvy je po dobu nájmu užívání přenechat šaty zákazníkovi, zákazník za tyto šaty zaplatí nájemné 8 000 Kč. Ovšem doba pronajmu je určena v budoucnu až od převzetí šatů zákazníkem (dohodnuto od 29. 12. 2020) do doby vrácení šatů pronajímateli zpět (dohodnuto 5. 1. 2021). Jako předávací protokol smlouvy slouží příloha smlouvy, kde bude zachycen přesný den předání a přesný den vrácení s podpisy obou stran. Nájemní smlouva dále obsahuje rezervační poplatek 3 500 Kč, který je zaplacen již při podpisu smlouvy - 15. 3. 2020. Rezervační poplatek bude vrácen v plné výši po skončení nájmu při řádném vrácení šatů. Splatnost nájemného je sjednaná nejpozději v den předání šatů zákazníkovi, tj. 29. 12. 2020.

V jakém okamžiku mám účtovat 8 000 Kč nájemné do výnosů? Již k 15. 3. 2020 - tj. uzavření smlouvy, k datu převzetí šatů - tj. ke dni 29. 12. 2020, nebo mám výnosy časově rozlišovat po dobu nájmu 29. 12. 2020  - 5. 1. 2021? Kauci účtujeme jako přijatou zálohu/kauci. Do výnosů by byla účtovaná až v případě porušení podmínek ze strany nájemce ve smlouvě (nepřevzetí šatů, nevrácení šatů, zničení šatů apod.).

Daňové přiznání - služba od amerického dodavatele

Jak vykázat v daňovém přiznání službu od amerického dodavatele, společnost Shutterstock (grafika, roční nákup obrázků). Na faktuře uvedeno VAT ID:EU826018531. Tuzemský odběratel je plátce DPH.

DPH u služeb klinického psychologa

Klinický psycholog, poskytovatel zdravotnických služeb, poskytuje svoje služby a má je proplaceny ze zdravotních pojišťoven. Jedná se o služby, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet?