Služby (947)

Přefakturace telefonních služeb

Zaměstnanci naší společnosti mají přiděleny různé telefonní tarify. Někdo má neomezený tarif, jiný např. 130 Kč. Po překročení stanoveného telefonního tarifu mu je tato částka dána k úhradě a z této částky odvedeno DPH. Někdy ale zaměstnanec použije služební telefonní tarif k úhradě svých soukromých aktivit - darovací sms, nákup jízdenek. Dodavatel T-Mobile nám tyto služby fakturuje osvobozené od DPH. Jelikož tyto výdaje nesouvisí se zaměstnáním, jsou zaměstnanci fakturovány - dány k úhradě. Podléhají tato osvobozená plnění odvodu DPH nebo je fakturuji ve stejném režimu jako T-Mobile?

Přepravní služby

Společnost A zprostředkovává (nevím, zda je to správný výraz) přepravu jak zboží, tak osob. Tyto služby neprovádí sama, ale sežene dopravce B, který svoje služby firmě A vyfakturuje a ta je poté fakturuje konečnému příjemci přepravy, firmě C. Jak tyto služby fakturovat? Přeprava je uskutečněna např. v květnu, ale než obdrží A fakturu od B, nestihne vyfakturovat firmě C do května. Je to problém odvést DPH až v červnu? A jak bude odvádět DPH, z celé fakturované částky a má nárok na odpočet z přijatých faktur za dopravu od B?

Text na faktuře při dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu EU

Při dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu EU musí faktura mimo DIČ odběratele a dodavatele obsahovat doplňkový text, že daň odvede zákazník. Nebo faktura musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH?? Jaké je přesné a správné uvedení textu na faktuře do EU při dodání zboží a poskytnutí služby? 

Přijatá záloha na zboží, služby - EU, mimo EU

Plátce DPH přijme zálohu (vždy v případě EU od plátců daně, v případě třetích zemí osob povinných k dani), kdy je povinen vystavit daňový doklad k platbě a uvést toto plnění do přiznání DPH a v případě EU i do souhrnného hlášení již na základě přijaté platby a ne až na základě finálního daňového dokladu? Domnívám se, že pouze v případě poskytnutí služby do EU i mimo EU (bod 1, 2). V případě přijatých záloh na dodání zboží vzniká podle mého názoru DUZP nejdříve dnem dodání zboží do EU nebo vývozem zboží mimo EU. 1. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla do EU, 2. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla mimo EU, 3. přijatá záloha na dodání zboží do EU, 4. přijatá záloha na vývoz zboží mimo EU, 5. přijatá záloha prostřední osobou od kupujícího v případě třístranného obchodu. 

DPH vykazování plnění vůči identifikované osobě z JČS

Pokud je odběratel osoba identifikovaná k dani - DPH v jiném členském státě, tak pokud naše firma ji fakturuje služby dle par. 9, tak je dává do souhrnného hlášení a na řádek DPH 21. Nebo se toto plnění vykazuje jako neplátci DPH - tzn. do souhrnného hlášení a do DPH jde na ř. 26.? Pokud bychom naopak přijímali službu od dodavatele z EU, který je identifikovanou osobou v JČS, tak obdobně dáváme do našeho DPH na ř. 5, jako by byl plátce DPH, nebo na ř. 12 ?

Sazba DPH při realizaci zahrad

Je možné, fakturovat zahradnické práce (realizaci zahrady) zvlášť od vysázených rostlin do této realizované zahrady? Služby fakturuje firma s 21% DPH a rostliny s 15%. Nemusí se vše fakturovat s jednotnou sazbou 21%? 

Sazba DPH osobě nepovinné k dani - založení trávníku travním kobercem u rodinného domu

Vlastník novostavby pro sociální bydlení vymezené v zákoně o DPH = rodinného domu si u naší firmy objednal založení trávníku na pozemku (zahradě), který je funkčně spojený se stavbou, Založení probíhá jak výsevem tak pokládkou travního koberce. Naše nabídka byla učiněna včetně 21% DPH. Vlastník novostavby se dožaduje DPH ve snížené výši 15 %. Má opravdu nárok na sníženou sazbu DPH? 

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Pronájem - vyúčtování služeb

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?