Automobil (1762)

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a paušální výdaje na automobil

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2019 z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. V roce 2018 používala pro podnikání osobní automobil, který neměla zařazen v obchodním majetku, a výdaje na něj uplatňovala v paušální výši 4 000 Kč měsíčně. Jak mám při zahájení vedení účetnictví evidovat tento automobil, aby na něj i za rok 2019 mohla fyzická osoba při vedení účetnictví uplatnit paušální výdaje? Lze postupovat tak, že ho nebudu evidovat nikde na účtu 022-Movitý majetek, neboť nebylo zařazeno do obchodního majetku, a přitom uplatním za rok 2019 paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně? A mohu v průběhu rok 2019 dávat do výdajů nákupy PHM, pojištění a opravy automobilu a pak výdaje na PHM vyloučit a uplatnit výdaje v paušální výši? 

Náhrada za použití soukromého auta zaměstnancem - metodika výpočtu spotřeby dle WLTP

Spotřeba pohonných hmot je ve smyslu § 158 odst. 4 zákoníku práce počítána podle údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Manželka předložila velký technický průkaz (dále jen „TP"), kde je uvedena kombinovaná průměrná spotřeba 4,9 l/100 km dle metodiky NEDC. Automobil máme nový, který v době nákupu podléhal přechodu na novou homologaci dle metodiky WLTP. Při koupi auta jsme současně s velkým TP obdrželi prodejcem nazvaný „mezinárodní technický průkaz“ (EC CERTIFICATE OF CONFORMITY), ve kterém je uvedena kombinovaná průměrná spotřeba 7,3 l/100 km dle nové metodiky WLTP. V době pořizování automobilu v roce 2018 byl automobil sice vyroben, byl k němu vytištěn velký TP, který obsahoval původní hodnoty, ale automobil nám vydán být nemohl. Čekalo se na novou homologaci. Po provedené homologaci dle metodiky WLTP nám teprve automobil byl prodán s tím, že údaje ve velkém TP již zůstaly původní. Zaměstnavatel údaje o spotřebě 7,3 l/100 km neuznal a výpočet náhrady provedl dle údaje ve velkém TP, tedy se spotřebou 4,9 l/100 km. Tzv. mezinárodní technický průkaz obsahuje v jeho záhlaví odkaz na velký TP textem „Vydáno osvědčení o registraci vozidla, část II č .xxxxxxx“ a tento text a číslo se shoduje s textem a číslem v záhlaví velkého TP. Tento další dokument lze tedy považovat za nedílnou součást velkého technického průkazu. Můj dotaz zní, zda zaměstnavatel pro účely stanovení náhrady za používání soukromého vozidla na služební cestě musí trvat na původních nereálných údajích uvedených ve velkém TP, nebo zda pro stanovení náhrady může zohlednit reálné hodnoty dle metodiky WLTP uvedené v doplňujícím dokumentu. V této souvislosti upozorňuji, že zákoník práce v § 158 odst. 4 nehovoří o velkém technickém průkazu, ale zmiňuje pouze technický průkaz. Prosím o informaci co máme udělat, aby zaměstnavatel hodnoty dle WLTP uznal.

Předčasné splacení leasingu a následný prodej vozidla

Podnikatel chce předčasně vyplatit předmět leasingu a následně, až bude jeho majetkem, ho chce prodat. Je v tomto případě nějaká podmínka za kolik vozidlo prodat (kvůli odečtu DPH)?

Oprava automobilu u plátce DPH

a) Plátce DPH, využívá automobil pro ekonomickou i soukromou činnost v poměru 70 x 30. Nyní mu přišla faktura za opravu auta ve výši 30 000 Kč + DPH. V srpnu uplatnil odpočet z faktury ve výši 70 %, tj. 21 000 + 4 410 Kč DPH. Je tento nárok na odpočet daně konečný, v případě, že se na konci roku po propočtu km z knihy jízd zjistí, že pro ekonomickou činnost najezdil pouze 40 % a pro soukromou najezdil 60 % km. Dělá se ještě nějaké úprava u těchto drobných výdajů a pokud ano, až ke konci roku, kdy zjistí konečný poměr z KJ či v jiných intervalech?

b) Plátce si koupil v srpnu mobilní telefon za 5 000 Kč + DPH, také u něj uplatnil poměrně odpočet dle odhadu užití. Musí ještě u toho mobilního telefonu sledovat účel užití? V případě, že musí, jak dlouho? Každý měsíc? Ke konci roku nebo je odhad použití u těchto nižších výdajů konečný? Jak by případně měl opravu poměru zaznamenat v daňové evidenci?

Odprodej osobních automobilů společníkům s. r. o.

Společnost s. r. o. plánuje ukončit činnost a společníci měli představu, že si odkoupí osobní vozy z jejího majetku za ca 20 000 Kč za vůz. Vzhledem k tomu, že společnost je plátcem DPH a byl uplatněn odpočet DPH, bylo jim vysvětleno, že prodej podléhá DPH na výstupu a cena musí odpovídat reálné tržní ceně. Společníci si nyní opatřili potvrzení z bazarů, že výkupní cena automobilů se pohybuje od 200 000 do 300 000 Kč. Když jsme si cenu ověřovali na internetu, tak to neodpovídá, protože tyto bazary stejné vozy (typ, stáří, počet kilometrů) prodávají za prodejní ceny od 350 000 do 550 000 Kč, tady mnohem vyšší, a takto vysoké ceny jsou i u soukromých inzerátů na internetu. Jak určit prodejní cenu automobilů společníkům? My bychom se klonili k průměru cca tří bazarových prodejních cen, ale společníci tlačí na cenu co nejnižší a chtěli by odkup za výkupní cenu v bazaru. Jak postupovat správně, tak aby nedošlo k porušení zákonů a prodej byl v pořádku?

Automobil pro soukromé účely a DPH

Jednatel společnosti používá služební automobil pro služební i soukromé účely. Pro soukromé účely automobil používá v rozsahu 5 %. Při pořízení uvedeného automobilu bylo DPH nárokováno pouze ve výši 95 %. Jak je to s nárokováním DPH u daňových dokladů za opravy, údržbu, technické zhodnocení apod. týkající se tohoto automobilu? Předpokládám, že se DPH u nich může uplatnit také pouze ve výši 95 %. Náklady a odpisy se nijak nekrátí?

Uplatnění odpočtu DPH z pohonných hmot při paušálu na dopravu

Společnost s r. o. zakoupila dva automobily, u kterých bude uplatňovat měsíčně paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč. Zajímá mě, jak to bude s náklady a s odpočtem DPH – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, nemůže si pravděpodobně uplatnit odpočet DPH z pohonných hmot – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, může si uplatnit výdaje na opravy, pojistné, náhradní díly a rovněž uplatnit odpočet DPH z těchto výdajů? Odpisy uplatnit může – může vést každé auto jinak? U jednoho auta bude vést záznam o provozu vozidla, uplatní paušál 5 000 Kč měsíčně a bude uplatňovat i odpočet DPH z oprav, a také z PHM. Je to tak správně? U druhého auta bude uplatňovat paušál 5 000 Kč, nepovede záznam o provozu vozidla, bude uplatňovat veškeré výdaje s odpočtem DPH kromě PHM a parkovného (samozřejmě nebude uplatňovat odpočet DPH u PHM).

Prodej osobního automobilu protihodnotou

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2016 použitý osobní automobil od tuzemského prodejce s použitým zbožím, tedy byl uplatněn zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím a DPH na vstupu si neuplatnil. Pořizovací cena činila 80 000 Kč. Použitý automobil vložil do obchodního majetku a odepisoval. Nyní v roce 2019 si pořídil nový automobil a starý automobil vykoupil prodejce na protiúčet. Aniž by plátce vystavil daňový doklad, prodejce poslal plátci na účet ústně dohodnutou cenu 37 000 Kč. Jak nyní postupovat? Musí plátce vystavit fakturu a odvést daň na výstupu 21 % i přesto, že při vstupu neměl nárok na odpočet?

Při posouzení, zda je prodej automobilu osvobozen od DPH se přihlíží k datu nákupu automobilu nebo k datu registrace? Plátce DPH prodává automobil pořízený v roce 2016 ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH. Automobil byl registrován v roce 2005. Je prodej osvobozen od DPH dle § 62 zákona o DPH?

Nákup osobního automobilu plátcem DPH od plátce DPH ve zvláštním režimu

Plátce DPH nakoupil od plátce DPH (autobazar) osobní automobil ale za použití § 90 zákona o DPH - Zvláštní režim. Takže kupující (plátce DPH) nemá nárok na odpočet. Má se tato faktura přijatá od plátce uvádět v kontrolním hlášení? Dle našeho názoru nemá, nelze uplatnit odpočet.

Nákup automobilu a zařazení do obchodního majetku

Společnost s. r. o. má v evidenci majetku zařazeny už jen 2 automobily. Při převzetí účetnictví po bývalé paní účetní jsem zjistila rozdíly na účtě 022, kdy skutečný stav dle karet majetku a k tomu nabývací tituly je vyšší než stav účetní. Bohužel asi paní účetní neprovedla inventarizaci účtu k 31. 12. 2018 a chyba nebyla napravena. Mohu zaúčtovat inventarizační rozdíly v letošním roce? A pokud ano, můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat?