Automobil (2033)

Vrácení DPH - automobil ve sdružení

Sdružení 2 podnikatelů (pro DPH) koupilo vozidlo v roce 2020. Nyní v roce 2021 jeden z členů vystupuje ze sdružení, protože končí s podnikáním. Pokud to dobře chápu, měl by z veškerého dlouhodobého majetku koupeného 5 let před zrušením registrace vrátit poměrově DPH. Je možné nějakým způsobem odprodat/převést svůj podíl svému společníkovi, aby nemusel vracet DPH? Protože vozidlo skutečně zůstane společníkovi, který s podnikáním nekončí. 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho prodej

Podnikatel (FO) podniká od roku 2012 dosud a po celou dobu podnikání uplatňuje paušální výdaje pro daň z příjmu. V roce 4/2014 si koupil automobil (nebylo z něj uplatněno DPH, protože nebyl plátcem v této době). Od roku 11/2015 je plátce z DPH dosud. Automobil používal pro firemní účely, uplatňoval v DPH odpočet z nákladů na automobil a pohonných hmot až do roku 2021. Nyní chce automobil prodat. Bude muset odvést DPH z prodejní ceny, když si v roce 2014 DPH nenárokoval, protože nebyl plátce? Bude muset příjem z prodeje zdanit v dani z příjmu, ve kterém paragrafu?

Poměrná část odpisů - firemní vozidlo

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci firemní vozidlo s možností používání vozidla k soukromým i pracovním účelům. Zaměstnanec daní 1% vstupní ceny ve mzdě za používání vozidla. Zajímá mě, zda se vztahuje § 28 odst. 6 na tento případ. Vozidlo zaměstnanec použil v roce 2020 ke služebním účelům jen ve 20 %, zbytek 80 % je pro soukromé účely. Je povinností zaměstnavatel tyto odpisy poměrovat v daňovém přiznání právnických osob?

Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně

Je možné na žádost zaměstnance, vyplácet tuzemské cestovní náhrady (straně a náhradu jízdních výdajů soukromým vozem zaměstnance) v cizí měně? Pokud ano, jaký kurz se pro přepočet na cizí měnu použije? 

Silniční daň - návěs nákladní valníkový

Společnost s. r. o. (obchodník s ojetými nákl. vozidly) dne 24. 9. 2020 koupila návěs nákladní valníkový (3 nápravy povolená hmotnost na nápravy 3x8 tun). Toto vozidlo bylo koupeno od slovenské firmy, přepraveno ze Slovenska do ČR. Dne 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena SPZ a v TP byl kupující zapsán jako vlastník. Stejný den 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz a vozidlo bylo přepsáno na nového vlastníka, kupujícího ze státu mimo EU. Další vozidlo stejného typu bylo zakoupeno s SPZ v depozitu. Dne 22. 9. 2020 bylo vyřazení z depozita ukončeno ORV a RZ vráceny a stejný den 22. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz. Musí naše společnost uhradit silniční daň za 9/2020 za obě vozidla?

Nabytí vozidla podle reprodukční ceny - účtování

Klient, spol. s r. o., měl smlouvu o užívání k vozidla, kde byla stanovená doba užívání a po ukončení této doby a uhrazení splátek za užívání mu byl umožněn odprodej vozidla na základě kupní smlouvy a kupní ceny. Klient měl o vozidlo zájem. Vozidlo bylo přepsáno na klienta, ovšem obdržela jsem kupní smlouvu bez uvedení ceny. V silniční dani klienta bylo vozidlo uvedeno. Zavedu tedy vozidlo do majetku reprodukční cenou, která činí 150 000 Kč? Nevím jak proúčtovat: MD 022/D ...? Jak se tato cena promítne v DPPO? Bude se vozidlo odpisovat? Jak se poté odepíše z majetku? 

Přijatá záloha - nevrácená

Společnost s r. o., která se zabývala prodejem ojetých aut do třetích zemí, přijala v 7/2018 zálohu ve výši 7 900 EUR na nákup auta od podnikatele ze třetí země, kterému dodávala auta průběžně od roku 2017 do poloviny roku 2019. Tato záloha k dnešnímu dni nebyla vyúčtována ani vrácena. V roce 2021 společnost vstoupí do likvidace. Jak naložit s touto přijatou zálohou? V jakém okamžiku má společnost zdanit tuto zálohu? V roce 2019 a 2020 společnost vykazuje ztrátu více než 400 tis. Veškerý majetek je prodán a v následujících měsících společnost nevykáže žádné výnosy. 

Soukromé auto OSVČ používané firemně a dálniční známka

OSVČ používá soukromé vozidlo i pro firemní účely. Místo PHM si v DPFO uplatňuje paušál 4 000 Kč za každý měsíc, ve kterém alespoň jeden den auto firemně využil. Auto využívá každý měsíc v roce. Může si OSVČ dát do daňových výdajů celou částku za roční dálniční poplatek a celoroční částku za parkovací stání rezidenta v místě svého bydliště? Pokud pouze poměrnou část, jak ji stanovit?

Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň?