Automobil (1655)

Finanční leasing

Společnost A (s. r. o.) si pořídila služební osobní automobil na finanční leasing od společnosti B (s. r. o. za celkovou cenu 1 223 024 Kč vč. DPH. Společnost B (pronajímatel) odkoupila tento automobil od společnosti C (s. r. o.) za celkovou cenu 1 140 000 Kč vč. DPH. Společnost A poskytuje zaměstnanci toto motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Bude se částka ve výši 1 % u společnosti A počítat z částky 1 223 024 Kč vč. DPH, nebo z částky 1 140 000 Kč vč. DPH?

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Využití automobilu na leasing pro soukromé účely

S. r. o. má od 1. 1. 2018 v nájmu na 2 roky osobní automobil (od leasingové společnosti). Vůz bude jediný společník používat i k soukromým účelům. Je správná moje úvaha, že: 1) použije paušál na PH ve zkrácené výši 4 000 Kč, 2) měsíční nájemné + pojištění (splátkový kalendář) bude krátit 20 %, 3) hradí silniční daň a ta je v plné výši daňovým nákladem, 4) z hlediska DPH se odpočet bude řídit rozhodnutím, že z 50 % je vůz použit pro svá zdanitelná plnění a z 50 % se bude využívat soukromě. Jediný společník, který je zaměstnanec, bude přidaňovat ve své mzdě 1% ze vstupní hodnoty vozu?

Firemní vozidlo k soukromým účelům

Pokud by zaměstnanec používal firemní auto k soukromým účelům, jak v tomto případě postupovat z hlediska mezd, popř. smlouvy se zaměstnancem?

Společník s. r. o. a firemní automobil

Společník s. r. o., který není jednatelem ani nepobírá za občasnou práci v s. r. o. žádnou odměnu (starobní důchodce, plátce DPH, má příjmy z pronájmů), využívá firemní automobil také pro soukromé účely. Prosím o sdělení, jaký to má dopad pro s. r. o. a pro společníka z hlediska daně z příjmů a DPH, popř. jak tuto situaci řešit nejoptimálněji pro obě strany.

Půjčení automobilu - nehoda

Naše firma půjčila klientovi automobil, který byl poškozen při dopravní nehodě, viníkem není klient. Pojišťovna bude zřejmě škodu likvidovat rozpočtem. Jak zaúčtovat případné náklady na opravu, jsme autoservis? Lze na takto poškozené vozidlo uplatňovat měsíční paušál Kč 5 000 i v době opravy a řešení pojistné události?

Prodej osobního vozu za 1 Kč

Společnost s ručením omezeným prodává společníkovi (společník také vykonává pro s. r. o. práci - jako zaměstnanec) osobní vůz za 1 Kč. Osobní vůz není ještě odepsaný - 3. rok odpisy. Jaký bude dopad pro firmu z pohledu DPH a daně z příjmu, když se jedná o spřízněnou osobu? V případě "společníka" jako zaměstnance je nutné zahrnout rozdíl mezi cenou obvyklou a kupní cenou do mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění)? Zůstatková cena 800 000 Kč.

Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům

Jednatel společnosti pronajme svůj osobní automobil společnosti, ve které je jednatel, na rok, za cenu obvyklou na trhu. Může používat tento svůj (pronajatý) automobil i k osobním účelům po dobu nájmu? Pokud ano, jaké to má souvislosti - například musí si přidanit 1 % automobilu, nebo si firma nemůže dát 100 % nájemného do nákladů...?