Automobil (1850)

Pronájem soukromého automobilu jednatelem do s. r. o.

Společník a zároveň jednatel vlastní jako občan automobil. Ten pronajímá do své s. r. o. za cenu obvyklou. 1) Může s. r. o. místo PHM a parkovného využít paušál 5 000 Kč za každý měsíc, kdy byl automoibl po celý měsíc v nájmu? Ostatní měsíce, kdy bylo pronajato pouze pár dní v měsíci, nelze žádný paušál využít? 2) Občan bude příjmy z pronájmu automobilu danit v § 9 ZDP, nebo si na pronájem musí založit ŽL a danit v § 7 ZDP?

Účtování dlouhodobého majetku - automobil

Co vše zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku při koupi ojetého automobilu? Patří tam i technická prohlídka a správní poplatek za evidenci motorového vozidla?

Zůstatková cena - prodej auta na úvěr

Firma pořídila automobil na úvěr. Automobil se zažadil do hmotného majetku 1. 2. 2019. v roce 2019 se splácel úvěr. V prosinci 2019 došlo k převedení úvěru s prodejem automobilu a odvodem DPH na jinou firmu do podnikání. Takže zhlediska DPH bylo odvedeno 21% z ceny prodejní, kterou jsem stanovili jako zůstatek nesplaceného úvěru. Ale co s tou zůstatkovou cenou na kartě hmotného majetku? Může si firma nárokovat zůstatkovou cenu do nákladů jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku při pořízení HIM a prodejní cenou HIM? 

Převod vozidla do soukromého užívání

Zakoupím motorové vozidlo jako fyzická osoba podnikatel, plátce DPH a po 5 letech si ho převedu do osobního užívání. Uvažuji správně, že DPH vypořádávat již nemusím, a pokud si v soukromém užívání vozidlo nechám 1 rok, je příjem z tohoto prodeje osvobozený od daně z příjmu dle § 4 odst. 1 písm. c)? Mohu si vozidlo převést do osobního užívání po 5 letech od pořízení i za situace, že by ještě nebylo odepsáno, protože byly v minulosti přerušené odpisy? 

Darování osobního automobilu ze společnosti s. r. o. společníkovi

Společnost s r. o. vlastní dva osobní automobily, které jsou daňově i účetní odepsány. Od jejich nákupu a zařazení do užívání uplynulo 5 let. Společnost s. r. o. chce darovat společníkovi, zaměstnanci v jedné osobě na základě smlouvy oba automobily. Bude společnost odvádět DPH a z jaké ceny? Je nutný odhad? Bude mít darování za následek dodanění daně z příjmů právnických osob v s. r. o.? Bude fyzická osoba společník podávat daňové přiznání? A pokud ano, v jaké ceně bude automobily zdaňovat?

Cestovné OSVČ a silniční daň

A) OSVČ vlastní osobní automobil nezařazený v obchodním majetku. Pokud by OSVČ uplatnila výdaje ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM je povinna se registrovat k silniční dani a platit zálohy?

B) Pokud by OSVČ použila os. automobil např. od přítele, tak pro výpočet může použít pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM? Musí mít sepsanou smlouvu o výpůjčce? Je v tomto případě povinnost registrovat se k silniční dani a platit zálohy? Pokud ano, komu v tomto případě vzniká povinnost registrovat se k SD a platit zálohy?

C) V případě, že OSVČ se podle bodu A) měla zaregistrovat k SD a neučinila tak, výdaje ve výši sazby uplatnila, jak tuto situaci vyřešit? Musí se registrovat zpětně?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Silniční daň

Můj klient, plátce DPH, podnikající fyzická osoba, indivduální sportovec, vede daňovou evidenci, má v osobním vlastnictví přizpůsobený autobus, na odvoz závodního automobilu na závody. Na tento autobus nečerpá žádné náklady v daňové evidenci (PHM, pojistné, mýtné, cestovné, stravné apod.). Musí na tento autobus nad 3,5 tuny platit silniční daň?

Odpisy automobilu

Společnost s r. o. zakoupila osobní automobil. Uhradila 2/3 ceny vozu, na zbývající část si vzalo úvěr, který splatí v 11 měsíčních splátkách.Tyto splátky zahrnují jistinu, úrok a pojistné. Jaká cena bude předmětem odpisu automobilu? Včetně úroků a pojištění, nebo úroky a pojistné půjdou přímo do nákladů?

 

Pořizovací cena automobilu

Je správní poplatek za převod automobilu a evidenční technická prohlídka součástí pořizovací ceny vozu, nebo nikoli? S kolegyní se nemůžeme dohodnout. Dle mého u nového automobilu ano, u ojetého ne.