Základ daně (531)

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Ztráta v neziskové organizaci

Jak správně zpracovat přiznání k dani z příjmů pro neziskovou organizaci? Náklady za rok daňové i nedaňové celkem 236 461 Kč, výnosy 214 506,73. Výsledek hospodaření před zdaněním (ztráta) jen z hlavní činnosti 21954,27, vedlejší nemá. Základ daně cca 6 000 Kč. Nezisková organizace by neměla mít záporný základ daně, jak správně postupovat dál při zpracování přiznání k dani z příjmů? 

Doplnění dotazu:

Jedná se o spolek rybářů, v tržbách mají členské příspěvky, povolenky, členské podíly a startovné na závodech. Potom dotaci od obce a úroky z účtu. V nákladech mají různé potřeby pro rybaření, nějakou provozní režii. Dotace byla použita na některé tyto nákupy a občerstvení, nepokryla všechny náklady. Tedy dotaci 190 000 Kč, úroky 7 Kč a tržby za startovné 19 100 Kč jsem dala na ř. 101 částka 209 107 Kč. Proti tomu výdaje související s dotací i ostatní náklady jsou na řádku č. 40 částka 236 461 Kč upraveny všechny jako nedaňové, kvůli té ztrátě. Členské příspěvky 5 400 Kč na řádku č. 110. Měla jsem tedy za to, že jen toto je hlavní činnost, ale radši žádám o radu, aby bylo vše správně.

Druhé doplnění dotazu:

Může nezisková organizace (rybáři) nerozdělený zisk na konci roku nechat na účtu 932, tedy účtovat MD 931/D 932? A takto účtovat třeba několik let nebo je nutné převézt ho na jiný účet. Nemusí být tento účet na konci roku nulový? Ve stanovách nemají uvedeno, jak naloží se ziskem nebo se ztrátou.

 

 

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

Ukončení činnosti pronájmu nemovitostí v § 9 a úprava základu daně

Pokud při ukončení činnosti pronájmu v posledním daňovém přiznání provedu úpravu základu daně o pohledávky a tyto pohledávky mi nebudou nikdy uhrazené, to znamená, že je zdaním i přesto, že peníze nikdy neobdržím? Nebo existuje možnost, že podám dodatečné daňové přiznání na snížení základu daně a daň mi bude vrácena? 

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.

Dárkový poukaz jako poskytnutý bonus od dodavatele

Jako podnikatel fyzická osoba (OSVČ) kupuji chemické látky pro svůj provoz. Jednou ročně dostanu dárkové poukazy jako bonus za odebranou chemii. Tyto poukazy slouží k nákupu v různých e-shopech uvedených na poukaze na jakékoli zboží. Poukazy jsou v hodnotě desítek tisíc. Jak mám tyto poukazy zaúčtovat? Musím o nich vůbec účtovat? K poukazům nedostanu žádný doklad. Pokud si nevyberu poukazy můžu dostat finanční odměnu. Peníze dostanu na účet. Tuto odměnu zaúčtuji jako příjem a zdaňuji (včetně sociálního a zdravotního pojištění) 1. Musím o bonusech účtovat? A pokud ano tak podle § 7 nebo § 10 odst. 2 ZDP? Mám je zaúčtovat jako snížení nákladů na chemii nebo jako dar? 3. Musím účtovat o finanční náhradě? A taky podle kterého paragrafu? A zase jako snížení nákladů nebo dar nebo jinak?

Příjem daru účelově poskytnutého na pořízení pozemku

S. r. o. A obdržela od s. r. o. B finanční dar účelově poskytnutý na pořízení pozemku. Bude příjem daru u s. r. o. A vstupovat do základu daně z příjmů právnických osob? Jak bude o přijatém daru účtováno?

Prodej hmotného majetku

Firma s. r. o., plátce DPH, prodala hmotný majetek zařazený v obchodním majetku. Ke dni prodeje byla účetní zůstatková cena 0 Kč. Daňová zůstatková cena 50 000 Kč. V roce prodeje zaúčtuji 1/2 odpis hmotného majetku. O daňové zůstatkové ceně se neúčtuje, a tím neovlivňuje účetní hospodářský výsledek firmy. Úprava základu daně se provádí pouze přes daňové přiznání právnické osoby? Do jakého řádku daňového přiznání se správně uvádí daňová zůstatková cena hmotného majetku? 

Daňová kontrola

Naše společnost realizovala za zdaňovací období 2016 daňovou ztrátu. Zároveň jsme si nechali zpracovat dokumentaci k odpočtu na tzv. výzkum a vývoj - neuplatnili jsme ji ale právě z důvodu vykázání daňové ztráty. Nyní u nás byla zahájena daňová kontrola na rok 2016 a hrozí, že nám bude zvýšen základ daně - můžeme v rámci daňové kontroly, tj. stavu, kdy nám bude zvýšen základ daně, dodatečně uplatnit tento odpočet?

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Dvě fyzické osoby (A a B) nabyly bytovou jednotku do podílového spoluvlastnictví, kdy každý vlastnil ideální 1/2. Pořizovací cena bytové jednotky v hodnotě 2 000 000 Kč byla financována hypotečním úvěrem ve 100 % výši, kdy dlužníky jsou obě fyzické osoby. Po dvou letech došlo ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví způsobem, kdy vlastnické právo k bytové jednotce nabyla pouze fyzická osoba A a současně došlo ke změně hypoteční smlouvy, kdy jediným dlužníkem je nově také pouze fyzická osoba A a zůstatek hypotečního úvěru je ve výši 1 500 000 Kč. Fyzická osoba B tak pozbude podíl na bytové jednotce a současně již nebude dlužníkem z titulu hypotečního úvěru, žádné další vyrovnání jí nebylo poskytnuto, ať už peněžní, či nepeněžní. Podléhá tento způsob zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dani z nabytí nemovitých věcí, a pokud ano, jak bude stanoven základ daně?