Základ daně (536)

Fakturace silniční služby a mýta

Jsme poskytovatelé silničních služeb tzv. repatriací – např. přeprava havarovaných automobilů ze zahraničí zpět do ČR. Při poskytování této služby platíme mýto v ČR ale i v zahraničí. V některých zemích je mýto zatíženo DPH dané země. Vrácení této DPH si neuplatňujeme. Tyto služby jsme vždy fakturovali následovně – k ceně za vykonanou službu jsme připočítali veškeré zaplacené mýtné poplatky a vše zdanili 21 % DPH. Do této doby nám odběratel veškeré faktury hradil i vč. DPH. Nyní nám začal faktury vracet s tím, že jsou vystaveny špatně a požaduje po nás fakturaci následujícím způsobem: k částce silniční služby připočítat mýto, které není zatíženo žádnou DPH a tuto celkovou částku zdanit 21 % DPH; mýtné poplatky, které byly zatíženy DPH v jiném státě, fakturovat bez DPH mimo tuto službu (dle jejich názoru byly již jednou zdaněny).

Jaký způsob fakturace je správný, abychom předešli případnému doměření DPH ze strany FÚ?

Odchylky v DPH

Při exportu faktury z fakturačního programu do účetního programu nám vznikají odchylky v základu daně a výpočtu DPH. Dochází k tomu proto, že jeden program zaokrouhluje položky faktury na každém řádku a druhý vypočte přesně. Řešila jsem s IT technikem, ale zatím bez výsledku. Odchylku na faktuře např. 0,30 Kč odstraňuji tak, že přidám další položku zaokrouhlení, potom celkový základ a DPH srovnám dle faktury, ale znamená to opravovat všechny faktury. Je tento postup možný, nebo je možné odchylku do určité částky ponechat?

DPH u vydávaných voucherů na výrobu vestavěného nábytku

Společnost s r. o., plátce DPH, vyrábí nábytek. Tiskne také vouchery na výrobu vestavěného nábytku a prodává je developerské firmě s tím, že hodnota na voucheru se dle smlouvy rovná ceně bez DPH, která bude developerům za voucher fakturována. Developer voucher svým zákazníkům (občanům) vydává jako "dáreček" ke koupi zrekonstruovaného bytu ve starším domě s tím, že na každém voucheru je napsáno jméno zákazníka, adresa objektu (je vázáno na bytovou jednotku) a z textu vyplývá, že se jedná o voucher na výrobu vestavěného nábytku s montáží. Transakce probíhá tak, že truhlářství ve chvíli předání voucheru developerské firmě obdrží od developera na základě zálohové faktury poloviční hodnotu voucheru. Zákazník si truhláře objedná a dílo uhradí voucherem a případně doplatí rozdíl do vyšší hodnoty. Truhlářství následně developerovi vystaví vyúčtovací fakturu za voucher, kde odečte obdrženou zálohu.

1) Jaký vliv na DPH má pro truhlářství příjem zálohy a vystavení vyúčtovací faktury za voucher?

2) Jaký vliv má na DPH doplatek od klienta nad rámec voucheru přímo truhlářské firmě?

3) Pokud by obdobné vouchery s. r. o. vydávala developerům i na vestavěné skříně k bytům v nově postaveném objektu, chovalo by se DPH stejně?

Základ DPH při dovozu zboží - bez dopravy

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla zboží z Číny letecky do Prahy. Mám k dispozici fakturu za zboží a fakturu za dopravu, obojí od čínského dodavatele. Dále mám JSD na propuštění do volného obchodu. V JSD je stanoven základ pro DPH pouze z ceny zboží bez dopravy. Takto vypočtená daň byla zaplacena celnímu úřadu. Celý proces proclení obstarávala specializovaná firma. Je nutné základ daně zpětně opravit - navýšit o dopravu? Pokud ano, jakým způsobem a kam nahlásit/doplatit? Nebo jak jinak naložit s fakturou za dopravu?

Dovoz zboží z Číny

Český plátce DPH doveze zboží z Číny do ČR. Jak proces funguje z hlediska DPH? Při celním řízení DPH zaplatí a pak ji nárokuje zpět v přiznání k DPH? Jaký doklad je podkladem pro odpočet DPH z dovozu ze třetí země? Jak zjistím základ daně pro uvedení v daňovém přiznání? 

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Ztráta v neziskové organizaci

Jak správně zpracovat přiznání k dani z příjmů pro neziskovou organizaci? Náklady za rok daňové i nedaňové celkem 236 461 Kč, výnosy 214 506,73. Výsledek hospodaření před zdaněním (ztráta) jen z hlavní činnosti 21954,27, vedlejší nemá. Základ daně cca 6 000 Kč. Nezisková organizace by neměla mít záporný základ daně, jak správně postupovat dál při zpracování přiznání k dani z příjmů? 

Doplnění dotazu:

Jedná se o spolek rybářů, v tržbách mají členské příspěvky, povolenky, členské podíly a startovné na závodech. Potom dotaci od obce a úroky z účtu. V nákladech mají různé potřeby pro rybaření, nějakou provozní režii. Dotace byla použita na některé tyto nákupy a občerstvení, nepokryla všechny náklady. Tedy dotaci 190 000 Kč, úroky 7 Kč a tržby za startovné 19 100 Kč jsem dala na ř. 101 částka 209 107 Kč. Proti tomu výdaje související s dotací i ostatní náklady jsou na řádku č. 40 částka 236 461 Kč upraveny všechny jako nedaňové, kvůli té ztrátě. Členské příspěvky 5 400 Kč na řádku č. 110. Měla jsem tedy za to, že jen toto je hlavní činnost, ale radši žádám o radu, aby bylo vše správně.

Druhé doplnění dotazu:

Může nezisková organizace (rybáři) nerozdělený zisk na konci roku nechat na účtu 932, tedy účtovat MD 931/D 932? A takto účtovat třeba několik let nebo je nutné převézt ho na jiný účet. Nemusí být tento účet na konci roku nulový? Ve stanovách nemají uvedeno, jak naloží se ziskem nebo se ztrátou.

 

 

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

Ukončení činnosti pronájmu nemovitostí v § 9 a úprava základu daně

Pokud při ukončení činnosti pronájmu v posledním daňovém přiznání provedu úpravu základu daně o pohledávky a tyto pohledávky mi nebudou nikdy uhrazené, to znamená, že je zdaním i přesto, že peníze nikdy neobdržím? Nebo existuje možnost, že podám dodatečné daňové přiznání na snížení základu daně a daň mi bude vrácena? 

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.