Pojištění (679)

Zákonné pojištění jednatele

Prosím o vyjasnění problematiky úhrady zákonného pojištění u jednatele. Jednatel pobírá odměnu ze své funkce a zároveň je ve společnosti zaměstnaný na smlouvu. Z tohoto druhého PP odvádí SP, ZP, zálohovou daň, uplatňuje nezdanitelnou položku na poplatníka. Bude v tomto případě odvádět zákonné pojistné na pracovní úraz? Klient je přesvědčený, že jako jednatel nemusí hradit, já si tím jistá nejsem. 

Zákonné pojištění z mezd: pracovní smlouvy + dohody o provedení práce

V případě, že zaměstnáváme zaměstnance na základě pracovní smlouvy a DPP (do 10 000 Kč), pojistné se vypočítá pouze vynásobením sazby a základu, který je shodný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální pojištění nebo ještě + 100 Kč za dohody o provedení práce, aby byli i tito zaměstnanci úrazově pojištěni?

Pojištění odpovědnosti manažerů

Tuzemská společnost s ručením omezeným sjednala pojištění odpovědnosti jednatele a manažerů. Je toto pojištění daňově uznatelné a za jakých podmínek? V případě, že je neuznatelné, zda se musí přidaňovat ke mzdě a v kterých měsících, jelikož je placeno pojišťovně ve čtvrtletních splátkách?

Dodání a zprostředkování investičního zlata a současně s pojišťovací činností

Naše společnost působí jako pojišťovací agent a děláme pouze činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (§ 55 - Pojišťovací činnosti). Chceme navázat spolupráci s firmou obchodující s investičním zlatem. Spolupráce bude spočívat v tom, že firma BI (pojišťovací agent) bude mít se společností prodávající investiční zlato smlouvu o obchodním zastoupení a prostřednictvím PPZ (podřízený pojišťovací zprostředkovatel), bude tento produkt nabízet svým klientům paralelně s pojištěním. Bude tato činnost, zprostředkování prodeje investičního zlata, taktéž osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně tak, aby se společnost BI nestala plátcem DPH a zároveň se nestali plátci ani PPZ?

Zůstatková cena automobilu

V červenci 2018 jsem měla havárku s tžíměsíčním novým automobilem za 224 900 Kč. Za prodej vraku a od pojištovny jsem dostala 218 864 Kč. Vedu daňovou evidenci. Můžu dát do nákladů 1/2 ročního odpisu a zůstatkovou cenu automobilu, i když cena je vyšší než co jsem dostala 218 864 Kč. 

Jednorázové navýšení pojistného - časové rozlišení, daně

Máme uzavřenou pojistku s ČP. V r. 2017 jsme obdrželi vyúčtování na období 18. 4. 17 - 17. 4. 18 na částku 52 624 Kč, kterou jsme časově rozlišovali. Letos jsme obdrželi další vyúčtování s datem 3. 7., kde nám bylo zpětně navýšeno toto pojištění (podnikatelské) o další 45 000 Kč na celé uplynulé účtované období. Žádnou dohadnou položku jsme vytvořenou neměli. Nicméně jsme zjistili, že dle pojistných podmínek je navýšení možné. Jak postupovat z hlediska daně z příjmů? Je toto zpětné navýšení daňovým výdajem r. 2018? Celé nebo část?

Doplnění dotazu ID: 10606, DAUC ID: 10072 Rizikové životní pojištění s dividendou

Rozhodnutím pojišťovny musí rizikové pojištění jako pojistník uzavřít zaměstnanec. Zaměstnavatel zůstává obmyšlenou osobu se 100% pojistným plněním. Zaměstnavatel však toto pojištění chce hradit za zaměstnance. U zaměstnavatele půjde o nedaňový náklad. Jak vyřešit tuto situaci u zaměstnance? Půjde u něj o nepeněžitý příjem, tj. dodanit a sociální a zdravotní pojištění?

Pojištění odpovědnosti

Jednatel, společník a také zaměstnanec s. r. o. v jedné osobě, si sjednal skupinové pojištění pro pojištění odpovědnosti za škodu. Je tento výdaj daňově uznatelný pro firmu a za jakých podmínek pro zaměstnance?

Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program

Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění pro případ pracovní neschopnosti s karenční dobou a pojištění pro případ pobytu v nemocnici ve výši 500 Kč měsíčně. Jedná se neuznatelný výdaj, který se musí zaměstnanci připočíst ke mzdě a podlehne odvodům z mezd?

Pracovní úraz a daňový náklad

Organizace (tuz. podnikatelský subjekt; s. r. o.) vyplácí svému zaměstnanci měsíčně náhradu ztráty na výdělku z důvodu pracovního úrazu. Kooperativa (zák. poj. zam.) jí při výplatě pojistného plnění srazila 20 %, protože dle inspektorátu práce byly částečně porušeny bezpečnostní podmínky. Bude celý mzdový náklad, který vyplácí organizace zaměstnanci jako náhradu ztráty na výdělku, daňovým nákladem, nebo bude těch 20 %, které jim Kooperativa neproplatila, nákladem nedaňovým?