Pojištění (688)

Pojištění odpovědnosti jako daňově účinný náklad

Zemědělské družstvo sjednalo s pojišťovnou pojistnou smlouvu "Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání". Pojistník je firma a pojištěná osoba jsou všichni zaměstnanci pojistníka. Ve smlouvě není specifikována jména pojištěných osob, jen celkový počet zaměstnanců. Zaměstnancům nic ve mzdě nepřidaňujeme. Jedná se o daňově účinný náklad firmy?

Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Společnost s r. o. má dva zaměstnance na dohodu o provedení práce (10 000 Kč), musí za tyto zaměstnance odvádět úrazové pojištění na pojišťovnu Kooperativa?

Mzdy - benefit poskytnutý zaměstnanci

Firma uzavřela "skupinové pojištění osob" a za každého zaměstnance platí pojištění pracovní neschopnosti a úrazu. Zaměstnavatel figuruje jako pojistník, zaměstnanec je pojištěnec. Měsíčně je zaměstnancům navyšována hrubá mzda (benefit = částce zaplacené měsíční pojistné) pro základ na odvod sociálního, zdravotního pojištění a výpočet daně z příjmu. Pojišťovna požaduje seznam změn - pracovní poměry ukončení - nově nastupující zařazujeme zpravidla po zkušební době (do 20. předchozího měsíce). Stane se tedy, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr od 21. do 31. v měsíci, pojišťovna nám ho vyúčtuje, zaměstnavatel tedy zaplatí za již ukončeného zaměstnance pojištění. Předpokládám že bych záúčtovala do nedaňových nákladů, ale úplně nevím, jak s odvody a se základem daně za zaměstnance, kterého vlastně již nemáme v evidenci?

Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění

Firma je chráněnou dílnou a zaměstnává tedy zdravotně postižené zaměstnance. Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění aplikujeme u zaměstnanců, kteří mají potvrzenou invaliditu I., II. a III. stupně slevu na vyměřovacím základu ve výši 7 903 Kč (pro rok 2020) na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého se jedná o státní pojištěnce. Kontrola z VZP firmě doměřila pojistné u jednoho zaměstnance, který má potvrzenou invaliditu prvního stupně s ujednáním, že mu není vyplácen invalidní důchod. Přistoupili jsme proto k interní kontrole všech zaměstnanců a našli další zaměstnankyni s potvrzenou invaliditou bez výplaty invalidního důchodu. I tato zaměstnankyně je pojištěna u VZP, i pro ni aplikujeme slevu, ale ze strany VZP u ní nic doměřováno nebylo. Oba zmínění zaměstnanci mají potvrzenou invaliditu prvního stupně bez výplaty důchodu a nemají průkaz ZTP. Chtěli bychom se zeptat, zda je sleva na pojistném na zdravotní pojištění skutečně podmíněna výplatou důchodu a kde přesně v zákoně se dá toto ujednání dohledat?

Uzavírání pojistky za zákazníka autobazaru

Autobazar má s pojišťovnou nové smluvní podmínky - zákazník který si v autobazaru koupí automobil, tak pojistnou smlouvu na ten automobil zaplatí na první pojistné období autobazar (je to místo slevy pro zákazníka - místo slevy z ceny auta se mu uhradí první pojistné), na předpisu pojistného je jako odběratel uveden autobazar, který také pojistku platí (cca 5 000 Kč) a v textu je pak uvedeno jméno zákazníka, který auto koupil a WIN auta. Případnou následnou pojistnou událost už řeší pojišťovna přímo se zákazníkem, autobazaru se to již netýká. Jak mám z hlediska daně z příjmu naložit s tím prvním pojistným, které platí autobazar, je to náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmu a můžu uplatnit daňově do nakoupených služeb?

 

Doplňující dotaz k ID č. 25967 - pojištění vozidla s. r. o. společníkem

Opravuji nesprávně položený dotaz: Automobil zakoupilo s. r. o. a je také uvedeno ve VTP jako vlastník a provozovatel vozidla. V pojistné smlouvě je však uveden jako pojistník společník firmy. Je i v tomto případě pojistné daňově uznatelným nákladem s. r. o.? Pojistné bude platit firma, příjmy z pojistného plnění by účtovala do výnosů.

Souhrnná pojistka - náklad společnosti a přefakturace dalším subjektům

Firma A uzavřela pojištění majetku a společně se v této pojistné smlouvě pojistily i dvě další firmy. Je možné tuto pojistku zaúčtovat v jedné firmě a přeúčtovat poměrnou část výše pojistky dalším dvěma firmám? Může to takto být a současně se bude jednat o náklad obou společností? Je to takto možné proúčtovat z hlediska daně z příjmů, aby pojistné bylo ve všech firmám jako uznatelný daňový náklad?

Pojistná smlouva, kdy pojistník je odlišný od majitele automobilu

OSVČ je zároveň společníkem v s.r.o. (60% podíl). Obě firmy jsou plátci DPH. OSVČ vlastní a provozuje v podnikání dvě vozidla a s. r. o. vlastní a provozuje v podnikání dvě vozidla. Všechna čtyři vozidla jsou pojištěna na jedné pojistné smlouvě, kde pojistníkem je OSVČ a pojištěnými jsou OSVČ a s. r. o. OSVČ uhradí celou částku pojištění a pak částku příslušející s. r. o. přefakturuje. Bude tato fakturace bez DPH - osvobozené plnění? A bude mít vliv na krácení odpočtu DPH? 

Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Právnická osoba (s. r. o., zaměstnavatel) sjednal „Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání“, kde je jako zaměstnavatel v pozici pojistníka. Jedná se tedy o pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Pojištěným je každý zaměstnanec uvedený v seznamu pro tyto účely vedeným zaměstnavatelem. Pojištění se sjednává s ročním limitem 500 000 Kč. Roční pojistné pak hradí zaměstnavatel ve dvou splátkách. V případě škodní události je sepsán protokol o škodě se zaměstnancem, příslušené dokumenty jsou předány pojišťovně k likvidaci pojistné události a pojistné plnění je připsáno přímo zaměstnavateli na bankovní účet. Jedná se v daném případě o nepeněžní příjem (neosvobozený) zaměstnance a pro zaměstnavatele půjde o daňový náklad? Pokud ano, kdy zaměstnancům přidanit příslušnou částku jako nepeněžní příjem ve mzdě? Jak daňově řešit situaci, kdy se na konkrétní pracovní pozici změní zaměstnanci (tj. jeden zaměstnanec odchází a na jeho místo je přijat nový) - nový zaměstnanec je do seznamu pojištěných zaměstnanců v průběhu roku doplněn, ale nepeněžní příjem by byl už zdaněn u předchozího zaměstnance? 

Zákonné pojištění jednatele

Prosím o vyjasnění problematiky úhrady zákonného pojištění u jednatele. Jednatel pobírá odměnu ze své funkce a zároveň je ve společnosti zaměstnaný na smlouvu. Z tohoto druhého PP odvádí SP, ZP, zálohovou daň, uplatňuje nezdanitelnou položku na poplatníka. Bude v tomto případě odvádět zákonné pojistné na pracovní úraz? Klient je přesvědčený, že jako jednatel nemusí hradit, já si tím jistá nejsem.