Sdružení bez právní subjektivity (138)

DPH společnosti (sdružení)

Zpracovávám účetnictví pro sdružení dvou společníků, plátců DPH, každý má podíl na společnosti ve výši 50% a vedením účetnictví za celou společnost je pověřen jeden ze společníků. Tento společník je čtvrtletním plátcem DPH. V prvním čtvrtletí jsem zpracovala DPH podle informace GFŘ k uplatňování DPH. To jest že druhý ze společníků přefakturoval prvnímu svůj díl z tržby a první přefakturoval druhému podíl na nákladech. Tím jsem ale zjistila, že prvnímu společníkovi, který vede účetnictví, na hlášení DPH vzroste obrat o přefakturované náklady, tudíž díky tomu bude muset být měsíčním plátcem. Lze nějak ovlivnit tuto skutečnost?

POkud by například společnost měla uskutečněná zdanitelná plnění z prodeje zboží v hodnotě 100 000 Kč a přijatá zdanitelná plnění z nákupu zboží 50 000 Kč, jak bude u obou společníků vypadat přiznání k dani z přidané hotnoty?

Zásoby ze sdružení

Prodal jsem svůj podíl zásob s DPH v roce 2019 společníkovi při ukončení sdružení k 31. 12. 2018. Mohu uplatnit protiplnění – zůstatek zásob bez DPH k 31. 12. 2018, a to v úpravě snižující hospodářský výsledek v oddíle E za rok 2019?

Vypořádání sdružení (společnosti)

Při ukončení sdružení došlo ke zdanění všech pohledávek mého podílu. U pohledávek po splatnosti byly uplatněny opravné položky pohledávek po splatnosti v daňovém přiznání. Nyní mám sestavit vypořádání a chci se zeptat, jak správně s nimi naložit. Společník se nechoval jako správný hospodář firmy, pohledávky nevymáhal. A nyní mně chce tu částku odečíst z celkového vypořádání, že jsou to promlčené pohledávky. 

Ukončení DPH ve sdružení

Účtujeme sdružení  3 fyzických osob - v březnu jsme podali u každého žádost o zrušení registrace k DPH z důvodu nízkého obratu - 2 z nich mají registraci ukončenou k 31. 3. 2019, poslední dosud nedostal z finančního úřadu oznámení o zrušení registrace. Předpokládáme, že v dubnu 2019 bude ukončena i jeho registrace. Jaký bude následný postup? V majetku sdružení je zakoupen hmotný majetek, který se bude muset k datu ukončení registrace vypořádat - jak ale, když mají každý zrušenou registraci v jiném období? A co bude s DPH za měsíc duben z hlediska fakturace služeb - účastník sdružení, který je dosud plátcem, vystavuje faktury za sdružení, tzn. v dubnu ještě vystaví fakturu za službu vč. DPH, ale zbylí dva už nejsou plátci daně, tudíž na ně nebude nic přefakturovávat a celé DPH odvede on v rámci svého daňového přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci

Údaje o výši pohledávek a závazků, majetku, zásob se do daňového přiznání uvádějí pro každého účastníka sdružení ve stejném poměru, jakým si dělí příjmy a výdaje dle smlouvy, nebo lze tyto údaje vyplnit pouze u účastníka sdružení, který je pověřený vedením daňové evidence? Ve smlouvě o sdružení je uveden údaj, že se účastníci dělí rovnými podíly na příjmech a výdajích.

Společnost (sdružení) DPH při dodání do JČS

Společnost (sdružení) má dva společníky 50% a 50%. Za společnost jedná pouze pověřený účastník a to vlastním jménem a na účet dašího společníka. Dodávají zboží na Slovensko, společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50% plnění. Bude to plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo tam bude tuzemské DPH? (Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH). Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Nemovitá věc při ukončení společnosti - sdružení fyzických osob

Dva společníci (plátci DPH) koupili za trvání společnosti (sdružení) nemovitou věc. Oba jsou zapsaní v katastru nemovitostí a nemovitost vlastní napůl. Dne 1. 12. 2018 založili společně právnickou osobu a veškerý majetek kromě nemovitosti prodali ze sdružení na právnickou osobu. Nemovitou věc budou právnické osobě pronajímat. Jak mají naložit s nemovitou věcí vzhledem ke sdružení z pohledu daně z příjmů i DPH?

Obrat pro vedení účetnictví u společnosti bez právní subjektivity

Společnost bez právní subjektivity má tři společníky. V současné době vedou daňovou evidenci. V roce 2018 dosáhli společného obratu 65 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsou tři společníci, jednotlivě nepřesáhli hranici obratu za kalendářní rok, aby se stali účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že se pohybují na hraniční hodnotě obratu, vzniká u nás pochybnost, jak se vypořádat s chápáním obratu pro povinnost vést účetnictví od roku 2019, kdy došlo k výrazným změnám v zákoně o DPH pro společnosti (bez právní subjektivity). Pověřená osoba bude nadále fakturovat za celou společnost a na příjmech a výdajích společnosti se podílí 20 %. Zbylí dva společníci se podílí každý 40 %. V momentě fiktivní přefakturace, kterou musí kvůli přiznání a odvodu DPH společníci mezi sebou provádět, výrazně narůstá obrat dle zákona o DPH za společnost. Z pohledu zákona o účetnictví, a tedy dosažení hranice pro vedení účetnictví se tyto fiktivní operace do obratu zahrnují, nebo se bude brát obrat pouze té pověřené osoby, která fakturuje navenek, a což je skutečný obrat, který se sledoval do roku 2018? 

DPH 2019 ve sdružení

Prosím o radu, jak postupovat od 1. 1. 2019 při DPH u sdružení tří fyzických osob. Dosud byl pověřen vedením daňové evidence za sdružení a také evidencí DPH jeden z členů. Nyní by měl každý ze členů podávat a odvádět DPH ze svého podílu. Pokud je možná varianta, že daňové doklady budou i nadále psané na jednoho z účastníka sdružení a následně rozúčtovány, jak konkrétně postupovat? Je možné všechny doklady za čtvrtletí přeúčtovat jedním souhrnným dokladem? Jak postupovat u uskutečnění i přijetí zdanitelného plnění, která jsou v režimu přenesené daňové povinnosti? Např. faktura vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti na částku 100 000 Kč - vystaví pověřený člen sdružení, a následně přefakturuje 2/3 této faktury dalším členům - bude zde už fakturovat pro tyto členy 66 666 + DPH? Tady už asi režim přenesení nebude možné použít? Totéž u faktur přijatých, které jsou v tomto režimu?