Správa daní a poplatků (360)

Daňové poradenství

Jsme výrobní firma s. r. o. Hledáme daňového poradce na daňové otázky - jednoduché poradenství. Jakou mu můžeme nabídnout spolupráci? Na IČO nebo by šlo s daňovým poradcem uzavřít pracovní poměr či DPP na hodinou sazbu? DPP na daňové poradenství? Lze to? Nebo pokud bychom chtěli daňového poradce zaměstnat musíme být s. r. o. zapsaná v KDPČR? Na jaké "služby" by šlo daňového poradce zaměstnat na DPP - např. finanční poradenství, ale nikoliv na daňové? 

Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně

Od ledna do srpna pracoval zaměstnanec u prvního zaměstnavatele, zde měl podepsáno prohlášení, ale pouze na dohodu o provedení práce - vždy měl do 10 000 Kč za měsíc. Dále od září do prosince pracoval u druhého zaměstnavatele, kde měl také podepsáno prohlášení, ale již klasický pracovní poměr. Dostal potvrzení o příjmech, kde u prvního zaměstnavatele měl úhrn vyplacených bonusů - 8 000 Kč, tj. celou slevu na poplatníka z těchto příjmů nevyčerpal. U druhého zaměstnavatele již měl velký příjem a byla odvedena daň dle potvrzení přes 20 000 Kč. Může zaměstnanec požádat druhého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, aby mu uplatnil „nevyčerpanou“ základní slevu na poplatníka, kterou v lednu-srpnu nevyčerpal, a jaké potvrzení druhému zaměstnavateli doloží? Nebo musí tento zaměstnanec podat přiznání, aby dostal nevyčerpanou slevu zpět? 

Potvrzení o příjmech

Zaměstnanec podává daňové přiznání k DPFO - přiznání nosí osobně na finanční úřad. Musí doložit potvrzení od zaměstnavatele s originálním podpisem a razítkem nebo stačí kopie? Může finanční úřad vyžadovat originál? Loni ho vyžadoval - čím se případně může bránit, že to není potřeba, jakým ustanovením zákona? 

Roční zúčtování a podání přiznání k DPFO

Požádal jsem mzdovou účtárnu o potvrzení o příjmech k HPP, dále jsem dostal potvrzení o DPP na srážkovou daň, ale nyní jsem zjistil, že přiznání podávat nemusím. Mohu požádat mzdovou účtárnu o roční zúčtování z HPP, ačkoli mi již vystavila potvrzení, nevadí to? A do kdy jí mohu požádat, musím písemně či se stačí e-mailem či telefonem ústně domluvit? Kdy mi pak přijde vratka daně ze mzdové účtárny? 

Vratka z daňového přiznání k DPFO

Vrací FÚ vratku, která vznikne v daňovém přiznání k DPFO řádově v desítkách korun? Např. 50 Kč? Je stanovena zákonem nějaká částka, které se nevrací nebo FÚ vrací při podání přiznání a vyplnění žádosti o vratku všechny Kč, např. i 9 Kč? V případě, že najdu v zákoně nějaké ustanovení, který vratku omezuje, kde ho najdu? 

Rozdělení zisku ve společnosti

Otec a syn podnikali ve sdružení bez právní subjektivity. Dnes jsou společníky ve společnosti podílem 50/50. Samostatně nepodniká žádný z nich. Daňovou evidenci vede otec. Mezi společníky došlo k roztržce, proto se rozhodli, že bude podnikat každý sám. Během podnikání ve sdružení (dnes ve společnosti) vyplácel otec synovi měsíčně 50 000 Kč, ale doklad o tom účetní nemá. Co vše je nutno započítat při ukončení společnosti? Může si otec vzít před rozdělením společníků zpět peníze a majetek, který byl do tehdejšího sdružení vložen?

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Odklad daňového přiznání s daňovým poradcem - hospodářský rok

Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. - 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Založení holdingu

Firma A je společností s ručením omezeným. Je vlastněna fyzickými osobami X a Y, tyto vlastní podíl ve firmě A již déle než 5 let. Firma A vlastní také podíly v několika dalších dceřiných s. r. o. Společníci X a Y zamýšlí vytvořit v ČR holdingovou strukturu, na jejímž vrcholu by byla nově vzniklá s. r. o. (holder) ve vlastnictví obou fyzických osob X a Y. Tato nově vzniklá společnost jako holder by měla mít v přímém vlastnictví jednak firmu A a jednak podíly všech dcer firmy A. Důvody vzniku holdingu nejsou daňové, ale jsou především ekonomické, finanční, řízení rizik apod. Holder bude mít sídlo v ČR. Společníci řeší otázku, jakým způsobem provést převod podílů firmy A z fyzických osob na holdera. Nabízí se jednak nepeněžní vklad obou fyzických osob X a Y do základního kapitálu či jako příplatek mimo základní kapitál holdera, jednak se nabízí úplatný převod podílu na firmě A mezi fyzickými osobami X a Y a holderem. V případě úplatného prodeje je 5letý časový test pro osvobození příjmu z prodeje již splněn. Je jasné, že nepeněžní vklad bude muset být oceněn znaleckým posudkem. V případě úplatného prodeje jde o prodej mezi spojenými osobami a bude nutné dodržet cenu obvyklou, i z tohoto důvodu by si nechali zpracovat znalecký posudek. Neuvažují o možných přeměnách ve formě rozdělení odštěpením a následným sloučením zúčastněných firem. Otázka je, zda výběr varianty úplatného převodu nemůže být posouzen jako zneužití práva právě z toho důvodu, že příjem z prodeje podílu na firmě A je osvobozen od daně? Je jasné, že holder bude v budoucnu primárně přijímat dividendy od svých dcer a výplata dividend od holdera fyzických osobám již bude podléhat srážkové dani 15%.