Správa daní a poplatků (420)

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři

Daruji dceři darovací smlouvou pozemek (cena dle cenové mapy města je cca 20 mil. CZK). Musí dcera podat oznámení o osvobozených příjmech FÚ, i když je smlouva dostupná na KÚ?

Pokuta za pozdní podání

V letošním roce si klient poprvé vyplatil podíl na zisku, včas zaplatil srážkovou daň, bohužel jsem si ale neuvědomila, že musí podat vyúčtování srážkové daně. Toto bylo podáno opožděně. FÚ samozřejmě vyměřil dost vysokou pokutu za pozdní podání. Je možné podat žádost o prominutí této pokuty, když doposud klient neměl nikdy problém s termínem podání jakékoliv daně ani s placením, vždy je vše zaplaceno v termínu. Je taková žádost spoplatněna?

Přeplatek na DPH

V přiznání k DPH jsme si našli chybu a tak jsme ho opravili ještě před termínem, tj. formou opravného přiznání k DPH. Opravné přiznání je na nižší daňovou povinnost, ale DPH jsme již uhradili, takže nám u finančního úřadu vznikl přeplatek na DPH. Je možné ho jen příští měsíc započíst se vzniklou daňovou povinností, či je nutné poslat oficiální žádost o vrácení přeplatku nebo žádost o jeho započtení s novou daňovou povinností? 

Drobný majetek - (ne)vyrovnání odpočtu DPH při nedoloženém zničení.

OSVČ má v drobném majetku mobilní telefon, u kterého uplatnil plný odpočet DPH. V krátkém čase do 1 roku si sám způsobil škodu, kterou bohužel nikde v servisu nezdokladoval. Zakoupil nový telefon a plně uplatnil odpočet DPH, bez jakýchkoliv dalších úprav. Domnívám se, že drobný majetek "vyrovnání odpočtu daně" nepodléhá ani v případě nedoložené škody. Samozřejmě nemělo by se to již opakovat, aby to nepůsobilo na FU spekulativně, ale pro jednou, je tento postup plného DPH za mobil 2× v krátkém čase v souladu se zákonem DPH?

Úrok z prodlení na dani z příjmů právnických osob

Správce daně vyrozuměl daňový subjekt o úroku z prodlení na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. Daň byla daňovým subjektem zaplacena 2. 7. 2021 a připsána na účet správce daně 7. 7. 2021. Úrok z prodlení byl vypočten správcem daně za 3 dny prodlení, od 5. 7. 2021 včetně do 7. 7. 2021 včetně. Daňový subjekt podal námitku proti vyrozumění o úroku z prodlení, ve které uvedl, že podle ustanovení § 252 odst. 2 daňového řádu je čtvrtým dnem, od kterého se počítá úrok z prodlení, je den 7. 7. 2021, neboť faktickým čtvrtým dnem byl státní svátek 5. 7. 2021, a měl by tak být posunut podle ustanovení § 33 odst. 4 daňového řádu na 7. 7. 2021. Správce daně námitku zamítl s tím, že úrok z prodlení vzniká od čtvrtého kalendářního dne prodlení až do dne připsání platby daně na účet správce daně. Je postup správce daně správný?

Archivace účetních dokladů a daňová kontrola

V současné době probíhá u s. r. o. daňová kontrola na daň z příjmů za rok 2014. V rámci odvolání požadujeme zohlednit daňové odpisy, které nebyly v řádném daňovém přiznání uplatněny (přerušení podle § 26 odst. 8 ZDP). Odvolací FÚ požadavek akceptuje, ale chce doložit inventární karty majetku s průběhem odepisování (není problém, samozřejmě máme) a dále chce doložit vstupní cenu, ze které se daňové odpisy počítají. Na základě výzvy máme zaslat faktury, kupní smlouvy, protokoly o předání. Jedná se o výrobní linky nakupované v letech 2001, 2002 a 2003. Bohužel daňový subjekt má ve skartační směrnici uvedeno, že účetní doklady se archivují deset let od skončení účetního a zdaňovacího období. Doklady v archivu již nejsou a nelze je získat ani u dodavatele. Máme možnost nějaké obrany proti postupu správce daně? Bude stačit k uznání odpisů jen doložení inventárních karet majetku? 

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP

V roce 2019 jsem koupil dceři byt za 10 mil. Kč. Peníze jsem poslal z mého účtu na účet realitní kanceláře. Kupní smlouva zní na dceru. Musí podat dcera oznámení správci daně podle § 38v ZDP, když správce daně si může zjistit příjem z rejstříku (katastru nemovitostí) nebo má podat dodatečné oznámení a bude muset uhradit pokutu za pozdní oznámení?

Prodloužení lhůty pro podání přiznání bez daňového poradce

Dle daňového řádu § 36 odst. 4 může FÚ na žádost daňového subjektu prodloužit až o 3 měsíce lhůtu pro podání daňového přiznání. Tato žádost musí být na FÚ doručena nejpozději poslední den lhůty pro podání přiznání. Tzn. za předpokladu, že bude DP podáváno elektronicky, musí být tato žádost podána maximálně 1. 5. Jaká je však lhůta pro podání žádosti letos, kdy je možno podat DP elektronicky až 1. 6.? A zároveň - žádost o prodloužení o 3 měsíce by končila 1. 8. nebo 1. 9.?

Daňové přiznání elektronicky

Považuje se za elektronické podání daňového přiznání i podání přiznání přes EPO bez ověření identity a certifikátu, s tím, že do 5 dnů doručíme potvrzení podání? Ptáme se kvůli termínu podání k 1. 6. 2021.

Recyklační poplatek

Společnost s r. o. nakupuje zboží, které následně prodává svým odběratelům na fakturu s prodlouženou splatností nebo s možností úhrady faktury prostřednictvím několika splátek. Se zbožím vlastně nepřijde do styku, zboží dodá konečnému odběrateli přímo 1. dodavatel, role "prostředníka" je umožnit zboží splatit později nebo v několika splátkách. Pro upřesnění: společnost A prodá na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy zboží (většinou se jedná o stroje a jejich příslušenství) společnosti B. Společnost B toto zboží s navýšením ceny dále prodává společnosti C na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy o splátkovém prodeji. Fyzicky dodá zboží společnost A rovnou společnosti C. Nyní v roce 2021 vstoupila nová povinnost a to uvádět na faktuře u elektrozařízení recyklační poplatek. Společnost A uvede tento poplatek na faktuře společnosti B. Dotaz je: 1. Musí tento poplatek uvést na své faktuře i společnost B prodávající zboží společnosti C na splátky? 2. Pokud je odpověď na otázku 1. ANO, v jaké výši má být recyklační poplatek uveden? Ve stejné jako jej uvede na faktuře společnost A nebo jej společnost B může na faktuře navýšit ve stejném poměru v jakém navyšuje cenu zboží? 3. Jak účtovat recyklační poplatek? Aktuálně společnost B účtovala nákup zboží v celkové ceně faktury bez DPH na 504 a při prodeji zboží na 604. Může se recyklační poplatek zahrnout do ceny zboží a zaúčtovat také na stejné účty nebo je potřeba jej zaúčtovat samostatně na jiný účet? Pokud ano, na jaký?