Ing. Martin Děrgel (2443)

Propadlá kauce a povinnost úhrady nákladů řízení protistraně

Byla uzavřena smlouva o nájmu osobního auta. Nájemce mimo měsíční nájemné uhradil i kauci ve výši 150 000 Kč. Kauce se stává nevratnou v okamžiku porušení podmínek nájemní smlouvy. Nájemce smlouvu předčasně ukončil a požadoval vrátit kauci. Pronajímatel předčasné ukončení posoudil jako porušení nájemní smlouvy, při kterém se kauce považuje za nevratnou. Nájemce se domáhal vrácení kauce u soudu, ale ani tam nebyl úspěšný, rozsudkem soudu bylo potvrzeno stanovisko pronajímatele. Lze úhradu nevratné kauce u nájemce posoudit z hlediska daňové účinnosti daně z příjmu jako smluvní pokutu? Nájemce je povinen na základě rozsudku soudu uhradit protistraně náklady řízení ve výši 35 000 Kč. Je tato úhrada nákladů řízení u nájemce daňově účinná dle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů?

Nákup společnosti s r. o.

Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.

Příspěvky eshopu na ekologické věci - daň z příjmu a DPH

Eshop při dokončení objednávky má možnost dodatečných služeb. Mezi těmito je i příspěvek různým dobročinným organizacím, který si mohou zákazníci z nabídky dobrovolně vybrat a přispět. Pokud se někdo ze zákazníků rozhodne přispět, tak eshop za každý příspěvek např. 10 Kč přidá dalších 10 Kč ze svého a na konci měsíce této organizaci zašle 20 Kč (což je jakási motivace pro dobrou věc dvojnásob - přispěje nejen zákazník přes eshop, ale i eshop něco navíc). Na konci roku firma dostane za tyto příspěvky potvrzení k DPPO, že se jedná o nenárokové dary na jejich transparentní účet a může si je odečíst dle par. 20/8 ze základu daně. Jak má tyto příspěvky účtovat (které jsou položkami na fakturách společně s dopravou a zbožím) - je v pořádku účet č. 602 nebo by byl lepší speciální účet na dary např. účet č. 669 (dary ve finanční oblasti). Předpokládám, že by se mělo jednat o daňový výnos, ale nejedná se o předmět DPH - tzn. DPH 0 % (na rozdíl od prodeje zboží). Jakmile eshop odešle peníze dobročinné organizace, tak účtujeme na účet č. 565 (nedaňově). Je řešení správné?

Prodej zboží konečnému spotřebiteli od 1. 7. 2021

Dodavatel prodává zboží na Slovensko občanům i firmám (neplátcům DPH). Od 1. 7. 2021 platí, že při prodeji konečnému spotřebiteli do EU se hlídá hranice 10 000 EUR. Při jejím překročení je nutno odvádět DPH v příslušném státě EU, nebo využít režimu jednoho správního místa (OSS). Bere se jako "konečný spotřebitel" občan, nebo i firma, která zboží dále využívá k ekonomické činnosti? Tzn. - pokud by 10 000 EUR bylo překonáno prodejem oběma typům odběratelů, odvádělo by se DPH ze všech těchto prodejů přímo v SK či přes OSS?

DUZP při prodeji do třetích zemí

Ke kterému datu se má vykazovat v DPH prodej do třetích zemích - k datu výstupu z EU? Pokud máme denní kurz, tak budu mít částku faktury jinou než částku na DPH?

Prodej podílu v s. r. o.

Fyzická osoba pořídila úplatně v roce 2000 40% podíl na společnosti s ručením omezeným za částku 1 mil. Kč. V roce 2020 pořídila dalších 20 % na této společnosti za částku 300 000 Kč. Následně v roce 2021 prodala 50 % svého podílu osobě nepospojené, české fyzické osobě - inkasovaná částka byla 2,5 mil. Kč. Nemůžeme se dopočítat jak rozdělit příjem na část osvobozený a část zdaněný (společnost má jen jeden druh základního podílu). 

Nákup zboží z 3. země po 1.7.2021

Pokud společnost G. s. r. o. nakoupí zboží v 7/2021 za 2 000 USD, tak se něco změní nebo stále na základě JSD spočítám DPH a udělám tzv. samovyměření - tedy na jedné straně MD 349/D 349, MD 349/D 343 a na druhé straně MD 349/D 349, MD 343/D 349? A řádky 7,8 a 43,44?

Převod úvěru

Současný jednatel s. r. o. vlastnil společnost, na kterou byl vyhlášen konkurz. V době před vyhlášením konkurzu chtěl nedostatek financí ve společnosti řešit a uzavřel úvěrovou smlouvu s nebankovní institucí. Tento úvěr je zajištěn jeho rodinným domem v osobním vlastnictví. Přijaté peníze vložil do společnosti na zaplacení dluhů, nicméně na společnost byl konkurz vyhlášen. Jednatel založil novou společnost, úvěrová smlouva byla převedena na tuto novou společnost, která nyní splácí nebankovní instituci úroky. Převod úvěru jsme zaúčtovali 378_Pohledávka za jednatelem, oproti 231_Přijatý úvěr. Úvěr byl při převodu navýšen o 200 tis. Kč, tato navýšená částka byla zaúčtována ve společnosti na účet krátkodobých úvěrů. Dotaz: 1) Zaplacené úroky účtujeme na účty 562/221 a zároveň předepisujeme zaplacení úroků jednateli na účet MD 378/D 662. Můžeme měsíčně zaplacené úroky rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši úvěru na část připadající na společnost a část na pohledávku za jednatelem? 2) Při sjednání nového úvěru byly zaplaceny poplatky (za sjednání úvěru, za expresní čerpání, za vyhotovení smluvní dokumentace). Mohu tyto poplatky také rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši, a to na poměrnou výši úroků náležející společnosti a na poměrnou výši úroků, která bude připadat na jednatele? 3) Je problém, pokud jednatel neplatí úroky společnosti a zvyšuje se tím vůči němu pohledávka? 

Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře

Tři osoby založily s. r. o. Jednatelem se stala osoba, která má pracovní poměr u jiné společnosti a v tomto s. r. o. jednatel nepodepsal Prohlášení poplatníka. V nově založeném s. r. o. jednatel má příjem dle smlouvy o výkonu funkce 3 490 Kč. Ze mzdy je odváděna srážková daň, neplatí ani sociální a zdravotní pojištění, dále má DPP na 300 hodin za rok a 10000 Kč měsíčně na činnost technického rázu nesouvisející s obchodním vedením s. r. o., ze mzdy je odváděna srážková daň a neplatí sociální zdravotní pojištění a dále má i rámcovou smlouvu, podle které je odměňován i honorářem, pokud napíše v průběhu měsíce článek, který je publikován na stránkách s. r. o.( s. r. o. má ISSN). Souhrn odměn za články nepřekročí 10 000 Kč a z odměn je odváděna srážková daň. Sociální a zdravotní pojištění neplatí. Je postup správný? Bude muset jednatel za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ? Další dva společníci nemají žádné příjmy z s. r. o., v budoucnu jen podíly na zisku.

Doplnění dotazu: Ještě bych se chtěla zeptat na povinnost odvádět z honoráře zdravotní pojištění. V DAUCˇjsem našla jen jednu podobnou otázku, ale ta je již z roku 2008. Kdy má osoba, která dostává během roku honoráře, povinnost podat Přehled, zda je její příjem považován za vedlejší ( pokud má jinde HPP) a z jaké částky je zdravotní pojištění počítáno? Zda lze příjmy o nějakou částku nákladů snížit? Popř. zda je nutno podat i Přehled na ČSSZ? A jak by se sociální pojištění počítalo?

Zúčtování nákladů příštích období

Česká společnost (vlastníkem je zahraniční subjekt) od roku 2017 vynakládá výdaje na získání certifikátů, které by umožnily realizovat dodávky vlastních výrobků (nerezových speciálních cisteren) do Kanady. Jedná se o výdaje (náklady) na různé bezpečnostní audity, projektovou dokumentaci atd., přičemž všechny tyto výdaje jednoznačně směřuji k získání příslušných oprávnění - certifikátů. Na základě doporučení auditorů V4, je o těchto výdajích účtováno na časové rozlišení prostřednictvím účtu 381-náklady příštích období. S tímto souvisí dvě otázky: 1. Je použití účtu NPO vhodné - dle mého názoru měly být příslušné transakce účtovány spíše v režimu komplexních nákladů příštích období. 2. Vzhledem ke "koronakrizi" a dalším důvodům, které nebylo možné předpokládat, může být celý projekt ukončen, tj. nedojde k získání certifikátů a dodávky do Kanady nebudou realizovány. Je možné hodnotu účtu 381 zúčtovat jednorázově do daňově uznatelných nákladů v okamžiku, kdy bude jednoznačně jisté, že se projekt ukončuje a realizace nenastane?