Ing. Martin Děrgel (2406)

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Česká právnická osoba - realitní kancelář (dále jen realitní kancelář), plátce DPH, zprostředkuje prodej nemovitosti, která je umístěna v Rakousku, a to rakouskému občanovi - osoba nepovinná k dani (ten je příjemcem služby). Pro realitní kancelář tuto službu subdodávkou zajistila fyzická osoba - podnikající fyzická osoba z ČR, neplátce DPH (dále jen makléř). Bude následující postup z hlediska DPH správný: a) Realitní kancelář se z důvodu poskytnutí služby - zprostředkování prodeje nemovitosti rakouskému občanovi s místem plnění v Rakousku (§ 10 ZDPH) musí registrovat k DPH v Rakousku a bude tedy odvádět z poskytnuté služby rakouskou DPH. V ČR tato transakce DPH nepodléhá. b) Makléř se musí ze stejných důvodů jako v ad a) registrovat k DPH v Rakousku a při fakturaci realitní kanceláři zatíží provizi rakouskou DPH. Realitní kancelář bude mít za splnění podmínek nárok na vrácení DPH v Rakousku. V závislosti na odpovědi k výše uvedenému prosíme o případnou informaci, zda služby v podobě zprostředkování prodeje nemovitosti spadají pod § 10 ZDPH a nikoliv pod § 9 odst. 1 ZDPH. 

Recyklační poplatek

Společnost s r. o. nakupuje zboží, které následně prodává svým odběratelům na fakturu s prodlouženou splatností nebo s možností úhrady faktury prostřednictvím několika splátek. Se zbožím vlastně nepřijde do styku, zboží dodá konečnému odběrateli přímo 1. dodavatel, role "prostředníka" je umožnit zboží splatit později nebo v několika splátkách. Pro upřesnění: společnost A prodá na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy zboží (většinou se jedná o stroje a jejich příslušenství) společnosti B. Společnost B toto zboží s navýšením ceny dále prodává společnosti C na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy o splátkovém prodeji. Fyzicky dodá zboží společnost A rovnou společnosti C. Nyní v roce 2021 vstoupila nová povinnost a to uvádět na faktuře u elektrozařízení recyklační poplatek. Společnost A uvede tento poplatek na faktuře společnosti B. Dotaz je: 1. Musí tento poplatek uvést na své faktuře i společnost B prodávající zboží společnosti C na splátky? 2. Pokud je odpověď na otázku 1. ANO, v jaké výši má být recyklační poplatek uveden? Ve stejné jako jej uvede na faktuře společnost A nebo jej společnost B může na faktuře navýšit ve stejném poměru v jakém navyšuje cenu zboží? 3. Jak účtovat recyklační poplatek? Aktuálně společnost B účtovala nákup zboží v celkové ceně faktury bez DPH na 504 a při prodeji zboží na 604. Může se recyklační poplatek zahrnout do ceny zboží a zaúčtovat také na stejné účty nebo je potřeba jej zaúčtovat samostatně na jiný účet? Pokud ano, na jaký?

Zajištění spotřební daně

Celní úřad požaduje úhradu „zajištění spotřební daně z lihu“ při zřízení celního skladu. Předpokládám, že je to nějaká forma „kauce“. Na kterém účtě se tato částka má správně evidovat? 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - metodika výpočtu pro DPPO a účetnictví

Setkávám se s pojmem průměrný přepočtený počet zaměstnanců v níže zmíněných "oblastech" (body 1 až 3). Nejsem jistý, podle jaké metodiky mám vypočítávat hodnotu do přílohy k DPPO a pro účely účetnictví - příloha a kategorie ÚJ. Je tato metodika totožná jako v bodě 3 nebo je určena jiným způsobem? Firma má jednatele, prokuristu i hodně dohod (DPČ a DPP) mimo pracovní poměr. Promítnou se tyto úvazky do počtu zaměstnanců z níže zmíněných bodů 1) + 2)?

1) V přiznání k dani z příjmu v příloze "K Vybrané ukazatele hospodaření" je kolonka "Průměrný přepočtený počet zaměstnanců" - dává se zaokrouhleně.

2) Pro účely účetnictví se průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců potřebuje vyplňovat do přílohy v účetní závěrce nebo pro určení velikosti účetní jednotky jako jedno kritérium (mikro, malá atd.).

3) Další průměrný přepočtený počet zaměstnanců je zakotven § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. - tato metodika je z mé zkušenosti právě tou, kterou udávají mzdové softwary (bývá to i v sestavě ohlášení povinného podílu osob se zdravotním postižením). V této metodice se nepočítá se zaměstnanci na DPP, DPČ nebo smlouvou u výkonu funkce (jednatel, prokurista). Nevím, zda číslo z tohoto bodu 3 můžu brát i do bodů 1 a 2)?

Potvrzení o sražení daně

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Tvorba FKSP v s.r.o.

Může s. r. o. tvořit fond FKSP ze zisku po zdanění ve chvíli, kdy součet účtů zisků a ztrát minulých let je ještě mínusový? Konkrétně společnost, která začala v roce 2019, měla ztrátu, za rok 2020 už byl zisk, ale ještě nedošlo k placení daně, byla uplatněna ztráta z roku 2019, která je zatím vyšší než ten dosažený zisk. 

Ocenění zásob v případě zavedení materiálového příplatku při fakturaci výrobků

Jak je to s promítnutím zavedení materiálového příplatku při fakturaci finálních odlitků do ocenění nedokončené výroby a výrobků, které jsou v nedokončené a hotové výrobě Zavedli jsme MTZ příplatek, který bude individuální položkou přiřazen při fakturaci k ceníkové ceně. MTZ se bude měnit v závislosti na vývoji cen vstupních materiálů a dále dohodě s odběratelem. Nastavila jsem analytický účet 601 na tuto materiálovou přirážku, abych byla schopna při měsíční závěrce přesně znát jeho výši. Domnívám se, že by se měl promítnout i do ocenění vlastních nákladů zásob nedokončené a hotové výroby a změny stavu nedokončené výroby a hotových výrobků. Je prosím moje úvaha správná? Jak přesně postupovat? Zavedení příplatku je od měsíce března. 

Přechod podnikatele na paušální daň od 01.01.2021 a závěrkové operace v daňovém přiznání s tím spojené

Dobrý den, zpracovávám daňové přiznání fyzické osobě za rok 2020, která vede daňovou evidenci. K 01.01.2021 se zaregistroval k paušální dani. Tzn, že v daňovém přiznání za rok 2020 budu mít závěrkové operace, a to dodanění jeho neuhrazených pohledávek a případně snížení daňového základu o závazky. Jedná se mi prosím, zda tyto závěrkové operace ovlivňující základ daně, který bývá VZ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, vstupují do tohoto VZ. Pro účely sociálního pojištění se domnívám, že ano, u zdravotního pojištění si nejsem jista. Nevím zda mám VZ základ o tyto závěrkové operace pak opravit, které jsou nepeněžní. Velmi Vám děkuji. V.K.

Daňová uznatelnost zabrání zboží - padělků

Firmě zabavila policie zboží (elektroniku) za 100 000 Kč nakoupené v Číně určeného k prodeji. V roce došlo k rozhodnutí od soudu o zabrání tohoto zboží podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, protože se jednalo o padělky podle rozhodnutí. Firma účtuje úbytek zboží na nákladový účet 549. Je tento náklad (výdaj) daňově uznatelný podle obecného § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nebo je nějaké omezení, které zakazuje tuto záležitost dát do daňových nákladů?

Česká s. r. o. kupuje nemovitost na Slovensku k pronájmu

  • DAUC ID: 27306
  • Datum vložení odpovědi: 7. 4. 2021
  • Autor: Ing. Martin Děrgel
  • V kategoriích:
  • Klíčová slova:

Česká firma kupuje nemovitost na Slovensku a bude ji pronajímat fyzickým osobám (občanům Slovenské i České republiky). Rádi bychom vše danili jen v ČR, ne na Slovensku. Je to nějakým způsobem možné?