Ing. Martin Děrgel (2331)

Srážková daň z licenčních poplatků v BG

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

Dovoz zboží z Anglie

Jaké účetní operace provádět při dovozu zboží z Anglie při zavedení Brexitu. Na jaké účty zaúčtovat a jak přesně vyčíslit DPH?

Výhra

Společnost pořádá marketingovou soutěž na podporu prodeje - výhrou bude 1 ks zboží, se kterým společnost pořádající soutěž, obchoduje. Tento 1 ks zboží vyhovuje podmínkám stanoveným ZDPH a ZDP ohledně reklamních předmětů - na obalu je jméno společnosti, cena do 500 kč bez DPH, nejedná se o zboží podléhající spotřební dani. Při pořízení tohoto zboží si společnost nárokuje DPH, musí ho odvádět v případě, že bude výhrou v soutěži?

Prodej automobilu

Podnikatel (fyzická osoba - plátce DPH) koupil v roce 2013 auto, které zařadil do obchodního majetku. Vzhledem k tomu, že auto používal z 20 % i pro soukromé účely, krátil odpočet DPH o 20 % a všechny výdaje související s autem (odpisy, opravy, DPH) uplatňoval jen ve výši 80 %. V roce 2019 bylo auto zcela odepsané. V roce 2020 přešel podnikatel z uplatňování skutečných výdajů na výdaje uplatňované procentem z příjmů. V roce 2021 se chystá auto prodat, příjem bude zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 ZDP. Může si při prodeji auta uplatnit jako výdaj neuplatněnou část odpisů (20 %) - §  23 odst. 4 písm. e ZDP? Neuplatněnou část DPH při nákupu auta (20 %) nepoužil ani jako součást pořizovací ceny, ani jako daňově účinný výdaj - může i tuto částku použít jako výdaj při prodeji auta?  Bude při prodeji auta odvádět DPH v plné výši nebo jen v poměrné výši, tj. 80 %? Pokud bude DPH odvedeno jen v poměrné výši, tj. 80 %, zbylých 20 % DPH se stane součástí příjmů, které budou zdaňovány podle § 10 ZDP?

Likvidace s. r. o. - účetní období (zdaňovací období § 21a) kratší než 12 měsíců (3 měsíce)

Společnost s.r.o. , která měla zdaňovací období kalendářního roku vstoupila do likvidace 30/9/2020. Za období 01-09/2020 zpracovala společnost účetní závěrku a podala daňové přiznání k DPPO na formuláři r. 2019, Kód typu přiznání 1B. Společnost v r. 2020 nevykonávala žádnou činnost, neplatila žádné zálohy na DPPO. Společnost má již v současné době všechny závazky a pohledávky uhrazené a ukončení likvidace plánuje v 03/2021. Dotazy: Je společnost povinna podat daňové přiznání za období 10/2020 - 12/2020 a pak za období 01/2021 - ukončení likvidace? Je tedy možné mít účetní období dlouhé 3 měsíce? Jaké údaje pak daňový subjekt vyplní v kolonce 04 - Kód typu přiznání a zdaňovací období. Nebo se postupuje úplně jinak - bude zdaňovací období např. 10/2020 až ukončení likvidace (datum nelze stanovit předem). Jak se pak postupuje ohledně daňového přiznání. Co je nutné hlásit správci daně? Co je požadováno v souvislosti se souhlasem o výmaz z O.R. od správce daně? Moc děkuji za odpověď

Soutěž, tombola

Společnost pořádá pro své zákazníky různé typy soutěží:

1. Soutěž o nejlepšího obchodního zástupce (OSVČ) - vítězem je obchodní zástupce, který prodá nejvíce zboží.

2. Soutěž pro zákazníky - ze zákazníků, kteří nakoupili v určitém období, se vylosuje jeden, rozhoduje štěstí.

3. Tombola na předváděcích akcích - někdy jsou "vstupenky" do tomboly zdarma někdy za 5 Kč.

Nespadá některý typ uvedené soutěže pod zákon o hazardních hrách a nepodléhá oznamovací povinnosti? Výhra je vždy nepeněžitá - jde o zboží, se kterým společnost obchoduje. Je nákup zboží, které bude použito jako výhra - v soutěži i v tombole - pro společnost daňově uznatelným nákladem? Je třeba odvést DPH na výstupu, pokud bylo uplatněno na vstupu? Pokud je výhra do 10 000 Kč, předpokládám, že je osvobozena od daně.

Inventura zboží - manko, přebytek, DPH

Společnost s r. o., plátce DPH, vede skladovou evidenci zboží metodou A. Koncem prosince 2020 byla provedena inventura zásob zboží ve skladu, která byla ukončena 7. 1. 2021. Inventurou bylo zjištěno manko ve výši 18 000 Kč a přebytek ve výši 19 000 Kč., rozdíl tedy je přebytek 1 000 Kč. Přebytek skladu v účetnictví se předepíše na účty č. 13/64, částka 1 000,-Kč? Nebo je potřeba zaúčtovat nedoložené manko na účty 549/13 18 000 Kč a přebytek 19 000 Kč na účty 13/64? Manko nebylo předepsáno k úhradě, je nedoložené. Společnosti vzniká povinnost vyrovnat uplatněný odpočet daně z nakoupených zásob v daňovém přiznání za 4.Q/2020 na řádku 45 daňového přiznání mínusem z částky 18 000 Kč (manko)?

Elektrická koloběžka, soukromé účely, daň z příjmů

Firma (plátce DPH) koupila elektrickou koloběžku za 35 000 Kč + 7 000 Kč DPH, bude ji využívat zaměstnanec a jeho odhad je 50 % využití pro firemní účely a 50 % pro soukromé účely. Koloběžka má dle výrobce motor 1200W (48V). Zaměstnanec se s firmou dohodl, že 50 % hodnoty koloběžky zaplatí zaměstnavateli- tj. 17 500 + 3 500 = 21 000 Kč, el. energii si bude nabíjet zaměstnanec na svoje náklady doma a případné opravy se bude podílet na 50 %. Musí firma zaměstnanci v tomto případě něco dodaňovat do mzdy? Je možné zaúčtovat polovinu faktury za koloběžku jako 33x/321 a druhou polovinu 501.ddhm/321 nebo celé na účet 501ddhm/321. (podle mého názoru se jedná o spoluvlastnictví a 50% hodnota v evidence drobného majetku a nákladech firmy se mi zdá nejvěrohodnější.) Pokud by byla koloběžka nakoupená a zaplacená ze 100 % pouze firmou, tak by se dodaňovalo do mzdy 1 % a min 1 000 Kč měsíčně jako u motorového vozidla (auta), nebo podle § 6/3 cena obvyklá (tzn. koloběžka není považována jako motorové vozidlo)?

Paušální daň

Fyzická osoba doposud uplatňující paušální výdaje fyzicky inkasovala v roce 2020 částku 900 000 Kč. V prosinci roku 2020 vystavila fakturu na částku 200 000 Kč a tato částka bude uhrazena až v lednu 2021. Může tato fyzická osoba přejít na paušální daň od roku 2021 (tážeme se primárně s ohledem na výši příjmu 1 mil. Kč)? Pokud ano, dozvěděli jsme se, že je nutné zvýšit základ daně u této FO i o neuhrazené pohledávky - toto zvýšení se promítne jako zvýšení ZD pro daň z příjmu. Je nutné ale tuto položku (v našem případě 200 000 Kč) zahrnout do příjmu i pro účely zdravotního a sociálního pojištění - tj. přičíst ji ke všem ostatním příjmům, uplatnit příslušný paušální výdaj a s touto částku dále pracovat pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění?