Ing. Martin Děrgel (2249)

Pronájem soukromého auta a živnostenské oprávnění

Občan má sepsanou se s. r. o. smlouvu, ze které vyplývá, že jí pronajme své soukromé vozidlo. Ve smlouvě je uvedena částka nájemného za den. Dále je ve smlouvě ustanovení o PHM které praví, že při vyzvedávání vozidla bude auto obsahovat plnou nádrž a při vracení vozidla nájemce nádrž doplní do plného stavu. SD bude hradit občan jako majitel vozidla uvedený ve VTP. 1) pokud bude vozidlo pronajímáno nepravidelně každý měsíc po celý rok (např. v jednom měsíci na 5 dnů, ve druhém na 14 dnů atd.), bude muset mít občan na pronájem živnostenský list a danit nájemné v § 7, nebo bude moci bez ŽL danit přijaté nájemné v § 9, a tudíž i bez odvodů SP x ZP? PHM by v tomto případě vstupovaly do nákladů dle částky na paragonu? 2) pokud by vozidlo bylo dle smlouvy pronajato na celý rok za pravidelné měsíční nájemné, byla by nutnost mít na pronájem ŽL? Nebo by se mohlo danit bez ŽL v § 9?

Zdanění americké LLC v České republice

Jsem rezidentem České republiky a plánuji založit v USA LLC společnost s tím, že ji budu kompletně spravovat z České republiky, veškeré obchodní aktivity LLC budou však probíhat na americkém trhu. Společnost minimálně zpočátku nebude mít v USA žádné zaměstnance, všechny aktivity budu řešit sama. Ráda bych se zeptala, zda se v tomto případě dle bilaterální smlouvy bude veškerý zisk danit v České republice a jakým způsobem zdanění probíhá (jako OSVČ/s.r.o./jinak). Mám v tomto případě povinnost založit i českou entitu či mohu fungovat pouze pod LLC?

Provozovatel versus majitel auta ve VTP a daňové souvislosti

OSVČ - plátce DPH - zakoupila automobil a uplatnila si DPH na vstupu. Ve VTP je jako majitel auta zapsaná OSVČ, jako provozovatel auta je ve VTP zapsaná jiná OSVČ (syn). Důvodem je fakt, že auto bude využívat ke svému podnikání nejen majitel vozidla (matka), ale bude ho využívat ke svému podnikání i syn. 1) SD má povinnost platit majitel vozidla. Pokud je ve VTP zapsán jiný provozovatel, mohou se dohodnout, kdo se k SD zaregistruje a zároveň ji bude platit s tím, že pro tohoto bude náklad daňově uznatelný? 2) Syn bude matce platit měsíčně nájemné v ceně obvyklé (určené dle cen komerčních půjčoven a počtu odježděných dnů). Pokud by se dohodli, že bude syn částečně zajišťovat opravy a údržbu, jak nejlépe vymezit jejich rozsah, aby pro něj byly výdaje daňové? Limitem za jednotlivou opravu, či max. měsíční částkou? 3) Pokud se budou o auto střídat, jakým způsobem určit do jaké míry budou pro každého doklady za nákup PHM daňově uznatelnými? Stačí ve smlouvě ustanovit, že předání auta bude probíhat vždy s plnou nádrží? Pak by byly dle našeho názoru doklady na nákup PHM u každého přesně ve výši spotřebovaných PHM.

Palivové dřevo - skladová evidence

Společnost se zabývá obchodní a zpracovatelskou činností v oblasti dřevařství. Společnost nakupuje kromě jiného dřevo v podobě pilin. Od některých dodavatelů nakupuje toto zboží ve váhových jednotkách (tunách), od jiných dodavatelů v objemových jednotkách (prostorový metr čtvereční apod.) a také v tepelných jednotkách (gigajoul apod.). Dále toto zboží prodává podle dohody z odběrateli v různých měrných jednotkách. Zboží v průběhu jeho skladování mění svůj objem, váhu i tepelnou výtěžnost. V některých případech je nakoupeno dřevo v jiné podobě a pomocí vlastních prostředků nebo s využitím externích dodavatelů přeměněno na piliny. Jakým způsobem je v tomto případě možné vést skladovou evidenci a účtovat o přírůstkách a úbytcích těchto zásob? 

Účtování prominutého pojistného zaměstnavatele - Antivirus C

V návaznosti na Antivirus C nevíme, jakým způsobem zaúčtovat prominuté pojistné. Nabízí se MD 336/D 648 - nebo záporně MD 524/D 336. Jaké je správné řešení?

Doplňující otázka:

Pochopil jsem, že správné řešení je o vzniklém závazku vůči správě soc. zabezpečení vůbec neúčtovat. Bohužel naše společnost (předpokládám stejně jako společnost tazatele) zpracovává mzdy v účetním software, který tento postup neumožňuje. Výrobce software o úpravě modulu mezd kvůli zákonu č. 300/2020 Sb. neuvažuje a žádný postup nám nedoporučil. Zpracování mezd mimo účetní SW nebo změna účetního systému pouze kvůli 3 měsícům nepřichází v úvahu. Jaký postup byste nám v tomto případě doporučil? Osobně se mi jeví jako nejvhodnější vystavení vnitřního účetního dokladu se záporným zápisem MD 524/D 336 a odůvodněním stejným jako výše. 

Sklad, způsob B a chybné zboží

Jak správně účtovat následující případ z hlediska dodavatele/s. r. o.? Zásoby účtuje způsobem B. Na základě objednávky koupil dodavatel určité zboží (v malé hodnotě - cca 3 000 Kč) a dodal odběrateli (zaúčtováno nákup MD 504/D 321 a prodej MD 311/D 604). Odběratel zjistil, že jde o jiné zboží, než chtěl, což bylo uznáno, a následně pro něj zakoupeno nové zboží, tentokrát již správné, které mu bylo dodáno zdarma. Původní zboží si odběratel ponechal, resp. dodavatel ho nechtěl vrátit, jelikož by ho nijak dále nemohl využít (bylo to něco velmi speciálního), ani ho již nebylo možné vrátit zpět prodejci). Jak správně zaúčtovat koupi a dodání toho nového zboží? 

Náhrada ušlého příjmu

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Nájemné a stavební práce

Česká s. r. o., plátce DPH, přijímá zaměstnance hlavně ze Slovenska. Majitel české s. r. o. je Slovák. S. r. o. si pronajala v Praze 3 byty v paneláku a tam je po 4 lidech do každého bytu umístila. Do těchto bytů nakoupila postele, skříně, ložní prádlo, peřiny, ledničky, televize. Ti lidé, jak přicházejí, tak i rozvazují pracovní poměr a střídají se tam. Jak je to prosím s daňovou uznatelností nákupu vybavení? Je rozdíl, pokud by od těch zaměstnanců vybírala s. r. o. každý měsíc 1 000 Kč jako nájem a vracela by z toho DPH, anebo by nevybírala nic? Dále v době koronaviru se ze Slovenska nemohli dostat zpátky do Čech, a tak tam majitel našel práci na Slovensku na betonování základů kulturního střediska. Protože to bylo v jiném městě, než bydlí, tak těm zaměstnancům na dobu 2 měsíců zaplatil nájem dvou místností v rodinném domě, blízko stavby. Jak toto bude s daňovou uznatelností placeného nájmu? A pak ještě jeden příklad zaměstnávání. Česká s. r. o. má stavby po celé republice a zaměstnává lidi jenom na ty stavby. Takže jim platí nájem na ubytovnách v konkrétních městech, pak když stavba skončí, tak se přemisťují na další do dalšího města na další stavbu a tam jim zase zaplatí ubytovnu. Takže jezdí po celé republice po stavbách a ubytovnách. Jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností placených nájmů?

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Podíly na zisku a program Antivirus

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?