Ing. Martin Děrgel (2114)

Prodej německého zboží v ČR

Německá firma si pronajme v ČR sklad, kde si uskladní zboží dovezené ze SRN. Zboží prodává z tohoto skladu zpravidla českým občanům. Jaké daňové povinnosti (DPH, DP) musí tato firma v ČR plnit? Firma je v Německu plátcem DPH, sklad bude mít v ČR stabilně. 

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

Výstava stánku na veletrhu

Jak je to se stanovením místa zdanitelného plnění a povinnosti uplatnit českou DPH v těchto případech:

a) firma, plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek na Slovensku pro plátce CZ,

b) plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek v ČR pro slovenského plátce DPH,

c) plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek na Slovensku pro SK plátce DPH?

Je potřeba se v některém případě registrovat na Slovensku (resp. zemi EU) k DPH? Jak by to bylo v případě, kdyby se v těchto případech služba poskytovala neplátcům DPH? 

Výdaje hrazené uchazeči o zaměstnání

Jsme s. r. o., podnikatelský subjekt, nejsme personální agentura, předmětem podnikání není získávání uchazečů o zaměstnání pro jiné subjekty. Úspěšnému uchazeči o zaměstnání (pracovní poměr) chceme uhradit níže uvedené výdaje: * cestovné z místa bydliště do místa konání pohovoru (sídlo zaměstnavatele v ČR), * závěrečné kolo pohovoru se bude konat v sídle mateřské společnosti ve Francii, předmětem úhrady bude i letenka a ubytování. Bylo by možné uvedené výdaje zahrnout mezi daňové náklady v souvislosti s náborem zaměstnanců? Situace na trhu práce je teď obtížná, jako zaměstnavatel se tímto snažíme přilákat uchazeče, nábor si přitom provádíme sami i za pomoci personálních agentur. Provize placená personální agentuře za úspěšného uchazeče přitom bývá bez problémů daňovým nákladem.

Převedení nemovitostí v rámci sdružení

Jsme 20 let sdružení bez právní subjektivity, ve sdružení jsou 3 členové rodiny matka, syn a dcera. Ve sdružení je několik budov, které jsou psány na matku, na její IČO. Minulý rok proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov, z některých oprav byla nárokována DPH. Tento rok by matka chtěla nemovitosti převést na děti. Jakým způsobem by měla postupovat? Měla by vystoupit ze sdružení nebo nemovitosti darovat či prodat? Jaká z možností je nejvýhodnější? Jaké daně bude odváděny a jak to bude s DPH, které bylo uplatněno?

Zámková dlažba sloužící jako příjezdová cesta a parkoviště - účetní a daňový pohled

Firma (fyzická osoba vedoucí účetnictví) staví zemědělskou halu. K ní je na pozemku firmy budována příjezdová cesta včetně parkoviště ze zámkové dlažby (podložené pískem/štěrkem). Jak to prosím evidovat z hlediska účetnictví a daně z příjmů? Jedná se o samostatný majetek, který se bude odepisovat v jaké skupině? Nebo to bude náklad časově rozlišovaný po odhadovanou dobu využitelnosti např. 30 let? V jakém okamžiku může firma začít odepisovat tuto „příjezdovou cestu“?

Poskytování poukazů

Naše společnost, česká s. r. o., poskytuje jakou součást svých marketingových aktivit poukazy v hodnotě 10 - 1 000 EUR na nákup námi poskytovaných služeb (prodej letenek). Tyto poukazy jsou rozdávány na různých promo akcích jako např. na veletrzích, konferencích, náborových akcích nebo při různých soutěžích jako výhra. Dále jsou poukazy odměňováni zaměstnanci společnosti při různých interních soutěžích. Dle podmínek jsou poukazy přenositelné (může je využít kdokoliv, ne jen obdarovaný/výherce), poukaz může být uplatněn pouze jedenkrát při objednávce na našich webových stránkách, nelze jej rozdělit nebo nevyužitou část hodnoty využít později nebo směnit za peníze. Speciálním druhem jsou poukazy poskytované zaměstnancům při jejich pracovním výročí (za každý odpracovaný rok ve společnosti). Tyto poukazy jsou generovány přímo na jméno zaměstnance a nelze je převádět na nikoho jiného. Jaké je řešení těchto poukazů z pohledu daně z příjmů a DPH? Je možné považovat poukazy za poskytnutí vzorku, když je přesně vymezen způsob jejich použití?

Pronájem a DPH

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na tenis, volejbal apod. Je plátce DPH. Stálí klienti využívají halu pravidelně např. každý týden. Nyní zdaňuje 15% sazbou DPH. Pokud halu pronajme buď zájmovému sportovnímu spolku, nebo fyzické osobě, kteří nejsou plátci DPH, např. na půl roku nebo i celý rok (dlouhodobý pronájem), bude tento pronájem bez DPH, nebo s DPH? A jak to budou účtovat dotyční (spolek či FO)? Budou muset být plátci DPH, pokud budou dále halu pronajímat po hodinách? A nově se EET bude vztahovat na majitele haly, pokud ji bude pronajímat on?

Jak se vypočte sleva na investiční pobídku dle § 35b u již existujícího poplatníka?

Poplatník má schválenou investiční pobídku, kdy musí proinvestovat 100 mil Kč a vytvořit 20 pracovních míst. Investiční pobídka byla schválena v roce 2019.

1. Prosím, můžete mi na nějakém příkladu ukázat, jak v praxi aplikovat výpočet slevy (za tři zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé).

2. Kdy poprvé lze slevu uplatnit?

3. Výše pobídky je prosím nějak limitovaná? Tedy si můžeme uplatnit slevu v plné výši dle výpočtu §  35b, a to po dobu 10 let viz § 35 odst. 4, i kdyby nám výpočtem vyšla například 15 mil. Kč? Nebo musím z přiznání nějak oddělit náklady, které se týkají investiční pobídky, tedy obdobně jako u výzkumu a vývoje?

DPH při dodání vagonů ze SRN do Švýcarska

Česká společnost (s. r. o., plátce DPH registrovaný v ČR), pořizuje v Německu nové nákladní železniční vagony. Ty budou přepraveny od výrobce z Německa do Švýcarska, protože český plátce je bude pronajímat ve Švýcarsku. Jak má být vystavena faktura od německého dodavatele? Aby bylo prokázáno uskutečněné zdanitelné plnění, musí vagony nejdříve vstoupit na území ČR a teprve potom odjet do Švýcarska nebo můžou být přepraveny rovnou z Německa do Švýcarska? Pokud vagony pojedou přímo do Švýcarska, bude faktura zahrnuta do „českého“ DPH?

Český plátce po pořízení vagony prodá české leasingové společnosti a uzavře s ní smlouvu o operativním leasingu (nájem). Jak bude vypadat faktura za prodej vagonů, když vagony budou na území Švýcarska?