Pracovní cesta (383)

Pracovní cesta zaměstnance z domova

Společnost s r. o. se zabývá činností geologický průzkum, měření radonu ap. Zaměstnanec má přiděleno firemní auto, které používá výhradně k pracovním účelům. V pracovní smlouvě má uvedeno místo výkonu práce svoje bydliště, protože pracuje 2 dny z domova na home office a další dny vyjíždí do terénu na průzkum. Protože sídlo firmy je v jiném městě, tak je pro firmu výhodnější parkovat auto u domu zaměstnance, který pak vyjíždí na pracovní cestu. Cesta zaměstnance do sídla firmy a pak do terénu je pro firmu nevýhodná, protože výjezd přímo z bydliště zaměstnance podstatně sníží náklady na PHM a čas. Je možné náklady na provoz vozidla účtovat jako daňový výdaj? Zaměstnanec bude uvádět počátek a konec cesty ze svého bydliště. 

Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem

K pracovním cestám realizovaným soukromým vozidlem zaměstnance musí zaměstnavatel za toto vozidlo odvést silniční daň. Jak je to u vozidla externího spolupracovníka, kde firma hradí pouze náklady za dopravu bez stravného - je k tomuto vždy sepsána smlouva o náhradě nákladů na cestu. Za toto vozidlo externího spolupracovníka je firma také povinna odvést silniční daň?

Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta

Jsme odštěpný závod německé firmy GmbH. Kolegyně byla na školení a přišla s informací, že v případě vyslání zaměstnanců na služební cestu do naší mateřské firmy (např. na jednání, školení, apod.) jim musí být za tuto služební cestu vyplacena mzda dle německých pravidel, a to přímo naší mateřskou firmou GmbH. Zaměstnanci to pak budou muset složitě zdaňovat v ČR. Bohužel jsem k tomu další informace nedohledala. Jakých pracovních cest se to přesně týká?

Cestovní náhrady

Zaměstnanec - rozvozce zboží, k dispozici má rozvozové vozidlo zaměstnavatele. V pracovní smlouvě je sjednáno konkrétní místo výkonu práce, případně pouze město, pracovní doba rovnoměrně rozvržená do 8 hodin denně. V průběhu dne rozváží zboží nejen v místě výkonu práce, ale i do širokého okolí a po rozvozu se vrací do místa výkonu práce a koná další pracovní činnost. Náleží tomuto zaměstnanci cestovní náhrady?

Stravenkový paušál a stravné v jednom dni

Pracovník odpracuje v jednom dni směnu od 7-15:30 hod., v 16 hod. nastoupí na pracovní cestu, která trvá do dalšího dne. Je možno mu poskytnout za odpracovanou směnu stravenkový paušál (stravenku) a za dobu, kdy byl na pracovní cestě (delší než 5 hod) stravné? Prosím o uvedení příkladů, kdy má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál (stravenku) a stravné v jeden den. 

Cestovní náhrady - použití kurzu při vyúčtování záloh

Zaměstnanec dostal zálohu 100 EUR 10. 1. 2021. Na pracovní cestu nastoupil 11. 1. a vrátil se 14. 1. Má nárok na 135 EUR za zahraniční stravné. Směrnicí jsme si stanovili jako den uskutečnění účetního případu den, kdy se vrátí ze služební cesty. Vyúčtování služební cesty tedy vyúčtuji kurzem ze dne 14. 1. 2021, tj. 26,19 * 135 = 3535,65 bude zaúčtováno na MD 512/D 333, ale jakým kurzem zúčtuji zálohu v účetnictví? Kurzem ze dne poskytnutí zálohy nebo kurzem vyúčtování? 

Cestovné

Jak je dnes nutné prokazovat cestovní náhrady? Dříve byl tiskopis "Cestovní příkaz", kde se uváděly údaje o tom, kam se jede, proč, časy, dopravní prostředek a počítaly se podle toho cestovní náhrady. Jak je to dnes - musí být stále cestovní příkaz? Nebo by stačil údaj z elektronické docházky zaměstnance, kde by byl uveden čas, kdy odjel na služební cestu a čas kdy se ze služební cesty vrátil, podle toho by se stanovilo stravné v nejnižší zákonné výši a bylo by to takto dostačující pro obhájení nákladů na stravné jako daňově účinného nákladu zaměstnavatele? Pokud by to takto nestačilo, kde je napsáno, jak se musí cestovné prokazovat pro účely daně z příjmu zaměstnavatele, výpočet podle zákoníku práce nám je znám. 

Doklad na ubytování od Airbnb ve vyúčtování služební cesty zaměstnance

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu v rámci ČR ale s přespáním. Ubytování si vybírají zaměstnanci sami, musí se vejít co limitu na noc. Zaměstnanec předložil doklad na ubytování vystavený Airbnb, kde je uvedeno, že poskytovaletem ubytování je "jméno fyzické osoby a adresa v ČR", dále pak že zaplacením firmě Airbnb Payments, jako inkasnímu agentovi ubytovatele jsou všechny platební povinnosti vůči ubytovali splněné. Dále je na dokladu uvedena cena za ubytování, úklid a servisní poplatek a pak cena uhrazená celkem. Nakonec je na dokladu uvedena firma Airbnb Ireland a její adresa a její evropské DIČ. Zaměstnanec má nárok na proplacení nákladů na ubytování ale úplně nevíme, jak naložit s předloženým dokladem. Máme ho brát jako doklad od ubytovatele, tzn. od fyzické osoby z ČR uvedené na dokladu, neplátce DPH? Nebo se jedná o doklad od Airbnb Ireland, která si na dokladu uvedla své evropské DIČ a použít princip reverse charge.

Stravné při zahraniční pracovní cestě

Zaměstnanec byl vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu. Při této zahraniční pracovní cestě mu nevznikly žádné výdaje. Stravné bylo vyplaceno z valutové pokladny v EUR. Jaký kurz se použije, při zaúčtování účetního případu ve valutové pokladně? Pro přepočet stravného na účet 512 se použije kurz ČNB toho dne, kdy byl zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu nebo pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? Při účtování na účet 211 se použije pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? 

Cestovné - náhrady

Zaměstnavatel má sídlo v Ostravě a zaměstnanci mají pro účely cestovních náhrad ve smlouvě místo výkonu Ostravu (mají konkrétní adresu). Může zaměstnanec, který bydlí ve Frýdku a jede vlakem na služební cestu do Prahy, mít lístek na vlak Frýdek - Praha a nechat si ho v cestovním příkazu proplatit a uvést zahájení služební cesty Frýdek?