JUDr. Vlasta Víghová (559)

Schválení ročních odměn - doplnění otázky DAUC ID 23930

Dne 30. 10. 2019 jsem obdržela odpověď na otázku Mimořádné odměny zastupitelům obce (DAUC ID 23930), bohužel jsem  nebyla jsem přesná v zadání. Jednalo se o informace, kdy obecní rada svým usnesením ze zasedání schválila roční odměny dle Ddhod o provedení práce. Z toho nelze zjistit, zda se jedná o odměny zastupitelům nebo někomu jinému např. z řad občanů nebo někomu mimo naší obec. Chtěla jsem vědět, o jaké odměny tedy šlo, čeho se týkaly, jakých prací pro obec. Dosud mi tyto informace naše obec odmítá svým rozhodnutím poskytnout. Jak mám postupovat? Už jednou jsem na jedno rozhodnutí poslala odvolání. Také jsem žádala poskytnutí těchto informací nahlédnutím, opět jsem obdržela rozhodnutí o odmítnutí. Přece i tady šlo o poskytnutí veřejných prostředků. 

Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)

Na školení nám byla daňovým poradcem podána nová, překvapivá informace, že pokud si SVJ zajistí služby profesionálního předsedy SVJ prostřednictvím externí firmy fyzické osoby (OSVČ), tak i přesto, že mu tato osoba vystaví fakturu, musí k němu SVJ přistupovat jako k zaměstnanci a odvést za tuto osobu podle výše odměny: daň, zdravotní a sociální pojištění. Fakturovanou částku by SVJ mělo považovat za hrubou výši odměny a odměnu vyplatit v čisté výši. Je tento postup správný, nebo stačí proplatit fakturu za služby a OSVČ se se svými odvody vypořádá sama? Pokud by si osoba poskytující služby profesionálního předsedy SVJ založila s.r.o., pak by fakturace proběhla klasicky, jako každá jiná v obchodním styku. Chápu, že člen SVJ, pokud je zároveň členem výboru nebo předsedou SVJ nemůže odměnu za výkon funkce fakturovat nebo pobírat na základě některé z dohod, ale zde osoba poskytující služby profesionálního předsedy členem daného SVJ není a poskytuje tyto služby více různým SVJ?

eNeschopenka

Jako fyzická osoba (OSVČ) zpracovávám mzdy firmám. Zaměstnavatelem je OSVČ i právní subjekt. Od 1. 1. 2020 se zavádí eNeschopenka. Jak postupovat jako externí firma vůči svým klientům? Mám s klienty sepsány mandatní smlouvy a informace ohledně GDPR. Personalistika a mzdová agenda se nachází v mé kanceláři. Jak postupovat ohledně zavedení eNeschopenky? 

Odměna členům dozorčí rady a střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v § 5 odst. 2 uvádí, že veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. o) a p), který je krajem, hlavním městem Prahou, obcí, městskou částí nebo městským obvodem územně členěného statutárního města nebo městskou částí hlavního města Prahy určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj, hlavní město Praha, obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy nebo jimi ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění, s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně. Uvolněný starosta obce je členem dozorčí rady akciové společnosti, v níž má obec majetkovou účast a podíl na hlasovacích právech (vodárenská společnost) a akciová společnost vyplácí starostovi měsíčně odměnu 7 500 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady. Jedná se v případě osoby starosty o střet zájmů ve smyslu uváděného zákona? V případě že ano, může mít tato skutečnost (vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva) akciovou společností na tuto společnost?

 

Pohledávka v konkurzním řízení

Na kterých webových stránkách zjistím stav pohledávky, kterou jsme přihlásili do konkurzního řízení? 

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Budu vyplňovat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Původní pohledávka byla 95 000 Kč, náklady řízení 11 500 Kč, úrok 9 % od 26. 10. 2007 do 13. 11. 2019 je prý 103 069 Kč. Uhrazeno bylo již 14. 5. 2014 15 000 Kč a 20. 4. 2015 11 960 Kč. Jistina je původní výše pohledávky 95 000 Kč (bez příslušenství 114 569 Kč - to se vyplňuje zvlášť) anebo je to původní částka pohledávky bez již uhrazené části čili 68 040 Kč? A zrovna tak vykonatelnost pro částku - je původní celá pohledávka anebo ponížená částka o již uhrazené? Splatná - to se uvádí částka jaká?

Výpověď z nájmu

Naše společnost obdržela výpověď z nájmu nebytových prostor od obecního úřadu, kde jsme provozovali 27 let prodejnu se smíšeným zbožím (19 let manžel jako OSVČ a od r. 2011 jako s. r. o.) s šestiměsíční lhůtou - § 2312 občanského zákoníku. Jako důvod uvedli nespokojenost zákazníků s nabídkou zboží. Jsme malá obec se 400 obyvateli, kdy v dnešní době již skoro neexistují prodejny na tak malých vesnicích. Přežili jsme za tu dobu 2x Jednotu, 3x soukromé prodejce v prodejně Jednoty (samoobsluha). Za celou dobu jsme nikdy neobdrželi ani písemnou výtku, ani pozvání na OÚ za účelem nějakého osobního jednání. Provozovali jsme prodejnu s nejlepším svědomím a vůlí mít i pro těch málo občanů základní druhy potravin včetně drogerie. Ještě se vozilo zboží na přání, vyzvedávaly recepty v lékárně. Obchod je naplněn zbožím, máme malou pultovku, jsme jediní prodejci v obci. Již nějakou dobu „válčím“ s OÚ, konkrétně se starostkou, kdy dle zákona č. 106/1999 Sb. se zajímám o dění v obci, zjišťuji i to, že se špatně hospodaří s obecním majetkem a veř. penězi. Snažím se odhalovat „lumpárny“, takže výpověď je dle mne účelová. Vím, že mohu podat do měsíce po obdržení výpovědi námitky. Tím, že nám nebyla dosud písemně doručena žádná výtka, je možné, že je výpověď neplatná, když jsme nebyli ve výpovědi zároveň poučeni o možnosti podat námitky? Pokud ano, jak to mám oznámit? Musím tedy uplatnit námitky proti výpovědi, pokud s ní nesouhlasíme a chceme se bránit fakty? Nebo je opravdu výpověď neplatná? 

Ukončení podnikání - převod živnosti

Fyzická osoba podniká na základě živnostenského listu, předmětem podnikání jsou stolařské práce, provozovna je vybavena dřevoobrábějícími stroji, několik zaměstnanců, skladové zásoby, stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy. Podnikatel z důvodů stáří končí podnikatelskou činnost. Zájem projevila další osoba, která chce celou živnost „odkoupit“. Jaký způsob by byl nejvhodnější a v případě změny podnikatele, budou mít zaměstnanci nárok na odstupné, i když je nový vlastník zaměstná? Jaká kriteria bude muset nový vlastník splňovat?

Životní připojištění

Poskytovatel životního a penzijního připojištění doporučuje velice výhodný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Prodává svůj produkt, ale otázkou je, zda není mimo zákonný rámec. Předkládá zpracovaný model, kdy zaměstnanec uzavře DPP na 4 hodiny měsíčně za 500,- Kč hrubého a k tomu vyplácí maximum životního pojištění 4 166 Kč měsíčního příspěvku. Děkujeme

Vrácení zboží

Přes internetový obchod jsem si objednala zboží - nechal jsem si na míru ušít trička. Dodala jsem šířku a délku triček. Do 14 dní mi trička přišla. Ale přišla v jiných rozměrech, než jsem žádala - délka trička je o 2 a 3 cm kratší a šířka o 2 cm užší. Dále jsem chtěla nepatrný výstřih trička a každé tričko má úplně výstřih jiný, tedy nemají stejný střih - chtěla jsem stejný. Trička byla ušita pro malé děti a tak každý cm je znát, trička nesedí a nejsou ušity dle požadovaných rozměrů. 1)Mám jako spotřebitel, který si objednal na zakázku ušití triček nárok na vrácení zboží a peněž, pokud nebyla ušita v souladu s dodanými rozměry a v souladu s objednávkou? 2) Prodávající nechce uznat chybu a chce, abych poslala fotky dětí, jak jim trička padnou. Má prodávající nárok na fotku s dětmi a v případě, že nemá? Jakým ustanovením občanského zákoníku mohu disponovat? Dětské fotky přeci nikomu posílat nemusím, je to tak? 3)Je tedy v kupující v právu a může trička vrátit? Popřípadě dle jakého zákona? Dostal zboží, které nebylo objednáno.