Technické zhodnocení (434)

Přestavba vozidel na kategorii T1b

Společnost vlastní nákladní vozidla kategorie 5. Některá vozidla se rozhodla přestavět na kategorii T1b. Dodavatel přestavby fakturuje technicko-administrativní zajištění schválení technické způsobilosti v ceně 178 000 Kč na jednotlivé vozidlo. Můžeme účtovat tyto služby do nákladů společnosti?

Implementace datové sítě do nové pronajaté kanceláře

Máme naimplementovanou síť do pronajaté kanceláře v hodnotě 300 000 Kč s životností ca 5-20 let v závislosti na údržbě. Síť je součástí budovy, která není naším majetkem. Jak se zaúčtuje tento případ? Můžeme síť zařadit do 2. odpisové skupiny?

Vývoj webové aplikace

IT firma s. r. o. vlastní několik webových stránek a internetových aplikací, přes které generuje zisk. V účetnictví mají fakturu za vývoj a inovaci webu (který již vlastní nějakou dobu, neustále ho zlepšují) od fyzické osoby za 700 000 Kč. Jak naložit s náklady? Web není určen pro prodej, je určen pro vlastní činnost. Hranice pro účetní odpisy je stanovena vnitřním předpisem, tak jako u DzP na limit 60 000 Kč. Tato činnost není určitě výzkumem, tedy nelze celé uplatnit v nákladech. Je nutno účetně i daňově odpisovat 36 měsíců a uplatnit v nákladech časové odpisy?

Technické zhodnocení budovy

Podnikatel má v obchodním majetku budovu – do podnikání patří jen 40 %, tímto % jsou kráceny odpisy. V prosinci provedl technické zhodnocení cca za 200 000 Kč, týká se ale jen části, ve které podniká, tzn. nic se nebude krátit. Jak správně postupovat se zařazením technického hodnocení k budově a následným odpisování? Napadá mě zavést novou položku v dlouhodobém majetku, zachovat pořadový rok (jako bych odepisovala s budovou) odpisování a odpisovat tuto položku bez krácení.

Oprava vlastních prostor

Jako soukromá osoba vlastním prostory, kde nebydlím. Tento prostor používám jako provozovnu pro své podnikání a nemám ho vložen do podnikání. Sám sobě tyto prostory poskytuji bezplatně. Protože bylo nutné opravit strop nad stříkacími boxy a dílnou, byla provedena oprava stropů a krovů za 600 000 Kč. Jsem plátce DPH, FO. Řemeslník mi vystavil fakturu na moje IČ + DIČ s přenesenou daňovou povinností. Výdaje uplatňuji procentem, proto nedojde k odpisování. Je tento postup správný a možný?

Zaúčtování tažného zařízení u nově pořízeného vozidla

Právnická osoba s. r. o. koupila osobní vozidlo, které zařadila do užívání v 10/2018. Ve 12/2018 bylo rozhodnuto, že se nechá domontovat tažné zařízení za 12 000 Kč. Navyšuje tato částka pořizovací cenu, anebo jde přímo do nákladů? 

Technické zhodnocení automobilu

Společnost má v majetku vozidlo, které účetně odepisuje. Jednotlivé dokončené technické zhodnocení je účtováno v průběhu roku na účet 042 a v případě, že nedosáhne limitu 40 000 Kč, je na konci roku přeúčtováno na účet 548. V případě, že za celý rok přesáhne 40 000 Kč, mělo by být technické zhodnocení zaúčtováno na účet 022. Lze toto technické zhodnocení nad limit přeúčtovat na účet 022 k 31.12. a tímto dnem zařadit do užívání v celkové výši, nebo by se mělo technické zhodnocení zařadit do užívání dle data jednotlivých technických zhodnocení, které byly provedeny v průběhu roku, a těmito daty zaúčtovat na účet 022?

Technické zhodnocení na najaté nemovité věci a ukončení nájmu

Firma provedla v roce 2014 se souhlasem majitele na najaté nemovité věci technické zhodnocení ve výši cca 700 000 Kč. Odečetla si DPH a odpisovala. Nyní by mělo dojít k ukončení nájemního vztahu - jak se bude postupovat z hlediska DPH? Zatím není vyřešeno, jakým způsobem bude vyřešeno vypořádání TZ s pronajímatelem. Je vysoce pravděpodobné, že nebude chtít zůstatkovou cenu uhradit. Jaký bude tedy postup i z hlediska daně z příjmů a dále pak také DPH? 

Prodej TZ HIM zpět pronajímateli

Firma s. r. o. s městem ukončila nájemní smlouvu na dobu určitou k 31. 12. 2017, z této nájemní smlouvy vyplývá, že nájemce má pronajímateli prodat veškerý majetek movitý a nemovitý (jsou to stavební úpravy objektu pevně spojené s budovou na základě kolaudačních rozhodnutí v průběhu 3 až 5 let zpětně) cca za x mil. Kč bez DPH.

1. Kdy nastane datum uskutečnění zdanitelného plnění? V momentě ukončení nájemní smlouvy, kde se píše, že bude ze strany nájemce vystavena faktura na prodej nebo dnem předání objektu městu nebo až v případě konkrétního dne předání HIM městu na základě předávacího protokolu seznamu hmotného majetku? Je to x položek seznamu?

2. V jakých částkách se vystaví faktura za prodej HIM? V cenách vedených v účetnictví v den nákupu majetku (např. 3 až 5 let zpětně nákup HIM) nebo v zůstatkové ceně uvedené v účetnictví po odpisech k 31. 12. 2017 nebo na základ znaleckého posudku jako jedna celková částka stavebních úprav?

3. Bude na výše uvedenou částku za prodej HIM-stavební úpravy městu napočítáno DPH (při pořizování HIM-stavebních úprav bylo DPH odpočítáváno)?

Odpis technického zhodnocení nemovité kulturní památky (doplňující dotaz k DAUCID 21267)

V roce 2017 bylo zkolaudováno technické zhodnocení nemovité kulturní památky k 31. 12. 2017. Nevyfakturované dodávky ve výši 7 000 000 Kč byly zaúčtovány na účet 389. K 31. 12. 2017 byla celková hodnota technického zhodnocení přeúčtována z účtu 042 na účet 021 s tím, že od ledna 2018 zahájíme odpisování po dobu 15 let. V roce 2018 bylo zjištěno, že majitel neupozornil na další nevyfakturované dodávky ve výši 6 000 000 Kč - faktura se zdanitelným plněním listopad 2018. Problém je, že v roce 2017 bylo technické zhodnocení již přeúčtováno na účet 021 a v lednu 2018 nemůžeme zahájit odpisování. Máme tedy navýšit stav účtu 021 o dalších 6 000 000 Kč a zahájit odpisy až v prosinci 2018?