Technické zhodnocení (438)

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Posouzení opravy či technického zhodnocení u automobilu na leasing

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, provedl výměnu převodovky a spojky na nákladním automobilu, který má pořízený na leasing. Hodnota opravy je 90 000 Kč. V leasingové smlouvě je uvedeno, že pronajímatel je povinen udržovat předmět leasingu v řádném stavu a je oprávněn na něm provádět běžné opravy a údržbu, nikoli však technické zhodnocení. Dle definice, že oprava znamená výměnu původního za nový, by tato výše uvedená úprava splňovala kritéria opravy a byla daňově uznatelným výdajem. Ustanovení § 33 ZDP chápu ale tak, že každá oprava přesahující limit 40 000 Kč je považována za technické zhodnocení. Je to tak? Jak posuzovat, co je a co není technickým zhodnocením?

Oprava garáže

Firma s. r. o. má nemovitou věc- budovu -, kde má sídlo (budova se využívá jen pro ekonomickou činnost). Garáž je součásti budovy. V roce 2018 byla garáž kompletně zrekontruována včetně nových garažových vrat. Garáž byla opravena, ale nebyla realizována žádná přístavba, nebyla vyměněna okna za větší. Hodnota opravy včetně vrat je kolem 333 000 Kč (netto). Mohu celkovou částku v roce 2018 dát do zdanitelných nákladů firmy, nebo se jedná o technické zhodnocení stavby? Při kontrole FÚ měla by firma - investor - mít a předložít stavební deník?

Přestavba vozidel na kategorii T1b

Společnost vlastní nákladní vozidla kategorie 5. Některá vozidla se rozhodla přestavět na kategorii T1b. Dodavatel přestavby fakturuje technicko-administrativní zajištění schválení technické způsobilosti v ceně 178 000 Kč na jednotlivé vozidlo. Můžeme účtovat tyto služby do nákladů společnosti?

Technické zhodnocení budovy

Podnikatel má v obchodním majetku budovu – do podnikání patří jen 40 %, tímto % jsou kráceny odpisy. V prosinci provedl technické zhodnocení cca za 200 000 Kč, týká se ale jen části, ve které podniká, tzn. nic se nebude krátit. Jak správně postupovat se zařazením technického hodnocení k budově a následným odpisování? Napadá mě zavést novou položku v dlouhodobém majetku, zachovat pořadový rok (jako bych odepisovala s budovou) odpisování a odpisovat tuto položku bez krácení.

Implementace datové sítě do nové pronajaté kanceláře

Máme naimplementovanou síť do pronajaté kanceláře v hodnotě 300 000 Kč s životností ca 5-20 let v závislosti na údržbě. Síť je součástí budovy, která není naším majetkem. Jak se zaúčtuje tento případ? Můžeme síť zařadit do 2. odpisové skupiny?

Vývoj webové aplikace

IT firma s. r. o. vlastní několik webových stránek a internetových aplikací, přes které generuje zisk. V účetnictví mají fakturu za vývoj a inovaci webu (který již vlastní nějakou dobu, neustále ho zlepšují) od fyzické osoby za 700 000 Kč. Jak naložit s náklady? Web není určen pro prodej, je určen pro vlastní činnost. Hranice pro účetní odpisy je stanovena vnitřním předpisem, tak jako u DzP na limit 60 000 Kč. Tato činnost není určitě výzkumem, tedy nelze celé uplatnit v nákladech. Je nutno účetně i daňově odpisovat 36 měsíců a uplatnit v nákladech časové odpisy?

Zaúčtování tažného zařízení u nově pořízeného vozidla

Právnická osoba s. r. o. koupila osobní vozidlo, které zařadila do užívání v 10/2018. Ve 12/2018 bylo rozhodnuto, že se nechá domontovat tažné zařízení za 12 000 Kč. Navyšuje tato částka pořizovací cenu, anebo jde přímo do nákladů? 

Oprava vlastních prostor

Jako soukromá osoba vlastním prostory, kde nebydlím. Tento prostor používám jako provozovnu pro své podnikání a nemám ho vložen do podnikání. Sám sobě tyto prostory poskytuji bezplatně. Protože bylo nutné opravit strop nad stříkacími boxy a dílnou, byla provedena oprava stropů a krovů za 600 000 Kč. Jsem plátce DPH, FO. Řemeslník mi vystavil fakturu na moje IČ + DIČ s přenesenou daňovou povinností. Výdaje uplatňuji procentem, proto nedojde k odpisování. Je tento postup správný a možný?

Technické zhodnocení automobilu

Společnost má v majetku vozidlo, které účetně odepisuje. Jednotlivé dokončené technické zhodnocení je účtováno v průběhu roku na účet 042 a v případě, že nedosáhne limitu 40 000 Kč, je na konci roku přeúčtováno na účet 548. V případě, že za celý rok přesáhne 40 000 Kč, mělo by být technické zhodnocení zaúčtováno na účet 022. Lze toto technické zhodnocení nad limit přeúčtovat na účet 022 k 31.12. a tímto dnem zařadit do užívání v celkové výši, nebo by se mělo technické zhodnocení zařadit do užívání dle data jednotlivých technických zhodnocení, které byly provedeny v průběhu roku, a těmito daty zaúčtovat na účet 022?