Technické zhodnocení (459)

Přestavba vozidla

Společnost s r. o., autodoprava, provedla přestavbu vozidla kategorie N na kategorii SS - samojízdný pracovní stroj. Účel použití se nezměnil (autojeřáb), pouze se snížila provozní rychlost v TP. Cena přestavby bez DPH je 42 000 Kč. Lze tuto přestavbu zaúčtovat přímo do nákladů?

Zajištění skalního svahu - sanační práce

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Plynové topení - rozvody a radiátory

Společnost pořídila do existující nemovitosti nový plynový kotel. Nyní se přes regulační stanici plynu budují nové potrubní rozvody do několika nemovitostí v areálu, které přes nové nebo vyměněné radiátory zajistí vytápění. Jak posoudit tuto transakci z pohledu daně z příjmů právnických osob - jde o technické zhodnocení nemovitostí, plynové přípojky, kotle či snad samostatnou věc, částečnou opravu? Jak se bude odpisovat?

Platby do fondu oprav

Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?

Více technických zhodnocení na nemovitosti a DPH

Společnost s r. o., plátce DPH vlastní nemovitost. Na této provedla nástavbu jednoho patra v roce 2015 na jedné části nemovitosti, v témže roce byla nástavba zkolaudována. V roce 2019 provedla nástavbu dvou pater na jiné části téže nemovitosti, v témže roce byla nástavba zkolaudována. Ve vybudovaných nástavbách jsou obytné prostory, tyto mohou sloužit jako nájemní byty pro fyzické osoby za účelem bydlení nebo také jako kanceláře pro firmy. Nemovitost byla před kolaudacemi i po nich zapsána v katastru jako víceúčelová budova, takto byla také zkolaudována. V části budovy jsou také kanceláře firmy - vlastníka nemovitosti. U některých bytů byla uzavřena poprvé v roce 2019 nájemní smlouva s fyzickou osobou pro účely bydlení. Vlastník tak začne poprvé za svou existenci poskytovat i osvobozená plnění bez nároku na odpočet. To si vyžádá krácení a úpravu odpočtu DPH na vstupu. Dosud sloužily již vybudované byty jiným firmám plátcům DPH v rámci jejich ekonomické činnosti, např. za účelem ubytování při služebních cestách zaměstnanců, takto poskytovaná plnění nebyla od daně osvobozena.

1. Bude každé technické zhodnocení téže nemovitosti považováno pro účely DPH za samostatný dlouhodobý majetek dle § 78 odst. 5 ZDPH, tj. u každého technického zhodnocení se bude zvlášť sledovat 10letá lhůta pro úpravu odpočtu DPH a provádět samostatná úprava odpočtu DPH dle § 78? Nebo je nutné technická zhodnocení provedená v letech 2015 a 2019 sečíst?

2. Pokud se každé technické zhodnocení posuzuje samostatně, je případně nutné každou nástavbu rozmělnit ještě na více částí - na více technických zhodnocení pro účely DPH v návaznosti na jednotlivé byty a na práce týkající se celé budovy, aby úpravy odpočtu DPH dle jejich využití byly pak co nejpřesnější? V rámci každé nástavby byly prováděny i práce, které se týkaly budovy jako celku a ne pouze nově vznikajících obytných prostor, např. přemístění hlavního vchodu v přízemí budovy, zastřešení budovy, opláštění budovy.

3. Nástavby prováděl vždy jeden generální externí dodavatel, nebylo využito služeb dalších subdodavatelů v přímé vazbě na vlastníka. Je pak v pořádku, že technické zhodnocení není považováno za majetek vytvořený vlastní činností dle definice v § 4 odst. 4 písm. e) zákona o DPH, a proto se ani nebude postupovat dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH? 

Technická podpora zařízení

Firma zakoupila zařízení na přenos datových služeb. Protože skončila záruční doba a vyskytují se problémy při provozu firma smluvně požádala o technickou podporu SW/FW (software, finware) na jeden rok /2019-09==2020-08/. Prodejní firma za tuto službu účtuje 75 744 Kč bez DPH. Zajímá mě, jak tuto částku účtovat:

a) mohu ji časově rozdělit na rok 2019 a 2020 a zaúčtovat na účet 511,

b) jedná se technické zhodnocení v roce 2019 a navýšení pořizovací ceny?

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

Zhodnocení nehmotného majetku

Společnost rozšířila a provedla níže uvedené úpravy softwaru: leden 2019 rozšíření systému o 8x RFScanner 56 000 Kč, leden 2019 rozšíření systému o 5x RFScanner 35 000 Kč, březen 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 1. část: 26 000 Kč duben 2019 rozšíření systému Komunikace s dopravci, 7 000 Kč duben 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 2. část: 26 000 Kč květen 2019 konzultace + částečné řešení úpravy automatické fakturace 18 000 Kč, červen 2019 konzultace a uživatelská úprava do EDI 7 800 Kč. Jak provést technické zhodnocení?

Technické zhodnocení majetku získaného odštěpením společnosti

V rámci projektu rozdělení společnosti odštěpením sloučením došlo k převodu nemovitostí ze společnosti A (nezanikající) do již existující společnosti B. Ve společnosti B byly tyto nemovitosti zavedeny pro daňové odpisy v daňové zůstatkové ceně od původního vlastníka (společnost A) a pokračuje se v odepisování podle původního vlastníka. Pokud dojde k technickému zhodnocení nemovitostí, je i v tomto případě technické zhodnocení součástí vstupní ceny a odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny nebo se musí technické zhodnocení odepisovat samostatně? 

Technické zhodnocení majetku versus oprava hmotného majetku

Zajímá mě váš názor, zda v případě nejasnosti, zda se jedná o technické zhodnocení, nebo opravu, je lépe postupovat podle zásady „co je výhodnější pro stát“ a provést technické zhodnocení (a sumu odepisovat), než uplatnit celou v nákladech? Jak se správce daně postaví k případně chybnému vyhodnocení situace, když v podstatě nedojde ke krácení daně poplatníkem?