Odpis technického zhodnocení nemovité kulturní památky (doplňující dotaz k DAUCID 21267)

V roce 2017 bylo zkolaudováno technické zhodnocení nemovité kulturní památky k 31. 12. 2017. Nevyfakturované dodávky ve výši 7 000 000 Kč byly zaúčtovány na účet 389. K 31. 12. 2017 byla celková hodnota technického zhodnocení přeúčtována z účtu 042 na účet 021 s tím, že od ledna 2018 zahájíme odpisování po dobu 15 let. V roce 2018 bylo zjištěno, že majitel neupozornil na další nevyfakturované dodávky ve výši 6 000 000 Kč - faktura se zdanitelným plněním listopad 2018. Problém je, že v roce 2017 bylo technické zhodnocení již přeúčtováno na účet 021 a v lednu 2018 nemůžeme zahájit odpisování. Máme tedy navýšit stav účtu 021 o dalších 6 000 000 Kč a zahájit odpisy až v prosinci 2018?

Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku

Klient vede daňovou evidence, je plátce DPH, v roce 1993 pořídil nemovitou věc, kterou zařadil do obchodního majetku - prodejna a opravna kol, (polovinu nemovité věci používá k bydlení). Používá rovnoměrné odpisy, pořizovací cena byla 474 000 Kč a k 31. 12. 2018 je zůstatková hodnota kolem 265 000 Kč, k technickému zhodnocení došlo v roce 2010 a 2013 (fasáda, instalatérské a podlahařské práce). Nyní klient chce tuto nemovitou věc vyřadit z obchodního majetku a dále ji používat jen pro osobní potřebu. Vyplývají z této situace nějaké povinnosti ohledně DPH a DPFO?

Technické zhodnocení u serveru

Koupili jsme server v hodnotě do 40 000 Kč a budeme k němu dokupovat disky v hodnotě také do 40 000 Kč. Jedná se o technické zhodnocení tohoto disku? Co v případě, že je dokoupíme až příští rok a překročíme hranici 40 000 Kč? 

Okamžik zařazení stavby do užívání

1. Právnická osoba zakoupila stavbu, kde právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 10. 9. 2018. Po tomto datu bylo ještě účtováno o vedlejších pořizovacích nákladech, např. poplatek banky za poskytnutí úvěru a daň z nabytí nemovitých věcí. Může účetní jednotka zařadit stavbu do užívání ke dni 10. 9. nebo až ke dni posledního zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů? 2. Pokud s. r. o. zakoupí nemovitou věc, provede technické zhodnocení a nemovitou věc prodá, lze zařadit tuto nemovitou věc do užívání ke dni vkladu do katastru nemovitostí?

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.

Odpočet DPH - koeficient při pronájmu administrativní budovy

Společnost, plátce DPH, vlastní administrativní budovu, ve které jsou pronajímány prostory. Některé prostory jsou pronajímány s DPH (typicky plátcům DPH), jiné prostory jsou pronajímány bez DPH (typicky neplátcům DPH) – společnost má stanoven koeficient, společné vstupy krátí tímto koeficientem. V současnosti se na budově realizuje rekonstrukce – přistavují se další 4 patra, kdy v těchto prostorách opět vzniknou nové nebytové prostory, které budou pronajímány. Záměr společnosti je pronajmout jakémukoliv zájemci kdo zaplatí (plátci, neplátci). Je předpoklad, že budeme mít dodavatele stavebních prací, společnost co dodá silnoproud, slaboproud, architektonická studie apod. Realizace bude trvat cca 2-3 roky. Jak uplatnit DPH z těchto vstupů – máme uplatňovat 100 % a v okamžiku zařazení do užívání považovat za dodání zboží (jak stanovit základ daně – jen sečíst veškeré základy daně od dodavatelů za jednotlivé roky nebo dělat znalecký posudek), nebo máme z každé faktury si odečíst DPH aktuálním koeficientem?

Technické zhodnocení, nebo oprava?

Právnická osoba je vlastníkem nemovité věcii využívané jako šatny pro zaměstnance, na které plánuje provést:

1. Na 3 stěnách budovy výměnu původních dřevěných oken za plastová se zachováním stávajícího počtu 2 skel bez zásahu do velikostí otvorů a vzhledu budovy, zvenku se všechny 3 stěny zateplí (TZ).

2. Na zbylé 4. stěně se současně s výměnou dřevěných oken za plastová změní její vzhled, a to zazděním několika oken (asi 8 oken z celkového počtu 40 oken na této stěně) a současně se i tato stěna zvenku zateplí.

Jakým způsobem nahlížet na výměnu oken celé budovy? Lze na výměnu dřevěných oken za plastová na třech stěnách (kde se vzhled budovy nemění) nahlížet jako na pouhou záměnu materiálu, a tudíž účtovat o opravě, a výměnu všech oken na čtvrté stěně (na které se mění její vzhled) a celé zateplení budovy účtovat jako technické zhodnocení? 

Technické zhodnocení u majetku pod limitem 40 000 Kč - rozpor s vnitřní směrnicí

Po datu zařazení movitého hmotného majetku (limit je nad 40 000 Kč) dochází často k jeho technickému zhodnocení. Sledujeme limit 40 000 Kč ročně na každém majetku proto, abychom na konci roku byli schopni vyhodnotit, zda budeme účtovat jako TZ majetku, nebo zaúčtovat do nákladů, pokud je TZ majetku pod 40 000 Kč. Ve směrnici k účetnictví je TZ stanoveno dle § 33 ZDP: tzn. limit nad 40 000 Kč je TZ, částka pod 40 000 Kč je nákladem. Lze dát náklady charakteru TZ v souhrnné částce pod 40 000 Kč (tzn. např. 35 000 Kč) do vstupní ceny k majetku jako jeho TZ (dle § 33 odst. 1 ZDP), přestože je ve vnitřní směrnici informace, že to má být náklad (provedené TZ je do limitu 40 000 Kč)? Lze postupovat takto různě u různých majetků, tzn. někdy u majetku považovat částku pod 40 000 Kč jako TZ, někdy u majetku toto TZ pod 40 000 považovat za náklad? Hrozí nám nějaké sankce?

Technické zhodnocení v roce pořízení

Společnost s ručením omezeným koupila letos rozestavěnou stavbu, na ní nechala provést dokončovací práce a stavbu nechala zkolaudovat. K tomuto dni byla stavba zařazena do užívání. Poté ji nechala technicky zhodnotit. Pokud technické zhodnocení bude do 40 000 Kč, lze zaúčtovat do nákladů, i když bylo provedeno v roce pořízení, ale po zařazení majetku do užívání?

Technické zhodnocení na najaté nemovité věci a ukončení nájmu

Firma provedla v roce 2014 se souhlasem majitele na najaté nemovité věci technické zhodnocení ve výši cca 700 000 Kč. Odečetla si DPH a odpisovala. Nyní by mělo dojít k ukončení nájemního vztahu - jak se bude postupovat z hlediska DPH? Zatím není vyřešeno, jakým způsobem bude vyřešeno vypořádání TZ s pronajímatelem. Je vysoce pravděpodobné, že nebude chtít zůstatkovou cenu uhradit. Jaký bude tedy postup i z hlediska daně z příjmů a dále pak také DPH?