Technické zhodnocení (466)

Zatřídění docházkové sady

Ddocházková sada = krabice namontovaná na zdi včetně programu (zaměstnanci zadají čipem příchod, odchod). Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo majetek zatříděný do které odpisové skupiny?

Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

Akciová společnost v srpnu 2019 koupila software za 18 000 Kč a zaúčtovala na účet 518 a v listopadu 2019 provedla technické zhodnocení software o modul za 70 000 Kč. Jak zaúčtovat toto technické zhodnocení a jak odepisovat daňově tento zhodnocený software?

Přefakturace technického zhodnocení na nemovitém majetku

Tuzemská akciová společnost provedla se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení na pronajímané nemovitosti v letošním roce a také proběhla kolaudace tohoto technického zhodnocení. Nyní se spolu nájemce a pronajímatel dohodli, že v příštím roce 2020 by nájemce náklady na provedené technické zhodnocení přefakturoval na pronajímatele. Pronajímatel je plátce DPH, je možno při přefakturaci technického zhodnocení využít režim přenesené daňové povinnosti? Jaké budou daňové dopady, co se týče daně z příjmů?

Pronajaté nebytové prostory - odpisy, technické zhodnocení

Nájemce na základě písemného souhlasu pořídí standartní vestavěnou kuchyňskou linku v nebytových prostorech. Cena je 100 000 CZK. Pronajímatel v písemném schválení zároveň potvrdí, že odpis budovy je 30 let. Je nájemce povinen zařadit tuto kuchyň do 5. skupiny a odpisovat 30 let? Nájemní smlouva je na dobu neurčitou a není žádný předpoklad, že v případě ukončení nájmu by v odepisování pokračoval pronajímatel, také nám nebude nic přispívat. Lze odpisovat i kratším způsobem? Druhá část dotazu: Nájemce pořídil (se schválením) v pronajatých nebytových prostorech první kuchyňskou linku před 10 lety v ceně 20 000 Kč a zaúčtoval jí vzhledem k ceně na účet 022 určený pro drobný hmotný majetek, nyní linku vyhodí a nahradí novou, cena je 100 000 Kč. Jedná se v tomto případě pouze o údržbu (účet 511) či se stále jedná o technické zhodnocení s postupem výše uvedeným? 

Odpis kotle

Fyzická osoba, má ve vlastnictví byty, které pronajímá dle § 9 a vede daňovou evidenci. Byty neodpisuje. Nyní do jednoho bytu koupila kotel v hodnotě 75 000 Kč. Může tento kotel zařadit jako technické zhodnocení bytu a odpisovat? Pokud ano, bude odpis na 5 let, anebo se zařadí do odpisové skupiny shodně s bytem, tzn. odpis na 30 let? 

Rekonstrukce domu pro bydlení i podnikání - DPH

OSVČ, plátce DPH, má v obchodním majetku zahrnutý rodinný dům (uvedeno na katastru). Jedná se o historickou budovu – roubenku s chlévy a skladovacími prostory. OSVČ chce celý dům zrekonstruovat a poté používat z části pro vlastní bydlení (cca 30% z celého domu) a z části (70%) pro podnikání – ubytování a pivovar. Jak naložit s DPH? Práce na rekonstrukci domu bude částečně zajišťovat sám vlastní činností, částečně dodavatelsky od plátce DPH. Práce budou trvat více let. Může si OSVČ plátce uplatňovat 100% odpočet DPH na vstupu z celé rekonstrukce a až po zařazení do užívání vrátí část DPH dle skutečné plochy pro osobní spotřebu a pro podnikání? Bude DPH vracet postupně po dobu 10 let? DPH se bude vracet ze skutečné výše uplatněného DPH z dodavatelsky provedených prací a jak se ocení vlastní práce OSVČ na domě? Práce prováděné vlastní činností provádí sám majitel a také jeho dva zaměstnanci. Po zařazení domu do užívání stačí spočítat vratku DPH dle procent plochy na podnikání a bydlení a nebo je nutné řešit každou část rekonstrukce zda je pro bydlení anebo podnikání a podle plochy rozdělit jen společné věci (střecha, omítka apod.) – např. vybudování koupelny v bytě je 100% vratka odpočtu DPH a vybudování koupelny v ubytovacím prostoru je 100% nárok na odpočet DPH? Dále např. rekonstrukce všech oken v objektu, máme spočítat kolik oken je pro podnikání a kolik pro bydlení nebo stačí výpočet poměrem ploch? Dále mě ještě zajímá, jak posoudit kdy jde o opravu a kdy o TZ? Např. na domě bude potřeba vyměnit roubení, jde o kulturní památku, tedy opravdu půjde o výměnu poškozených trámů kus za kus, aby se dodržela maximální historická hodnota. Lze výměnu roubení účtovat jako opravu a ostatní práce – nová střešní krytina s izolací, nové podlahy, nové rozčlenění místností jako TZ? Nebo vzhledem k celkové rekonstrukci musí jít všechny práce do TZ? Výměna roubení bude provedena první rok, aby byl dům staticky zajištěn, další rekonstrukce až další roky.

 

Odpisová skupina při technickém zhodnocení najatého prostoru

Do jaké odpisové skupiny má společnost zařadit provedené technické zhodnocení pronajatého prostoru? Na kolik let bude odpisovat? Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Kolik let se odepisuje budova, to zatím nájemce neví. Jaké přesné doklady má mít společnost podepsané, aby mohla odpisování technického zhodnocení prostoru vykazovat v účetnictví?

Přestavba vozidla

Společnost s r. o., autodoprava, provedla přestavbu vozidla kategorie N na kategorii SS - samojízdný pracovní stroj. Účel použití se nezměnil (autojeřáb), pouze se snížila provozní rychlost v TP. Cena přestavby bez DPH je 42 000 Kč. Lze tuto přestavbu zaúčtovat přímo do nákladů?

Zajištění skalního svahu - sanační práce

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Plynové topení - rozvody a radiátory

Společnost pořídila do existující nemovitosti nový plynový kotel. Nyní se přes regulační stanici plynu budují nové potrubní rozvody do několika nemovitostí v areálu, které přes nové nebo vyměněné radiátory zajistí vytápění. Jak posoudit tuto transakci z pohledu daně z příjmů právnických osob - jde o technické zhodnocení nemovitostí, plynové přípojky, kotle či snad samostatnou věc, částečnou opravu? Jak se bude odpisovat?