Ing. Petra Konderlová (1526)

Smluvní pokuta za porušení BOZP

Je daňově uznatelná "smluvní pokuta za porušení BOZP"- text na a vystavené faktuře? Není zřejmé, jestli firma si stanovila do smlouvy dodržování určitých podmínek BOZP, anebo firma dostala pokutu za porušení BOZP a toto přefakturovala dodavateli. Jaký je daňový dopad, stačí pouze, aby v textu na faktuře bylo, že se jedná o smluvní pokutu, aby byla pokuta daňově uznatelná?

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Daňový bonus

Počítají se do rozhodných příjmů pro výplatu daňového bonusu (v daňovém přiznání za rok 2018) příjmy plynoucí z dohod o provedení práce? 

DPH u reklamního předmětu

Měla bych dotaz ohledně možnosti plného odpočtu DPH u faktury, která se týká nákupu reklamních předmětů – propisek s logem firmy. Pokud byly tyto předměty nakoupeny s tím, že budou v budoucnu věnovány obchodním partnerům nebo akcionářům je možno uplatnit nárok na odpočet DPH?

Prodej osobního vozu za 1 Kč

Společnost s ručením omezeným prodává společníkovi (společník také vykonává pro s. r. o. práci - jako zaměstnanec) osobní vůz za 1 Kč. Osobní vůz není ještě odepsaný - 3. rok odpisy. Jaký bude dopad pro firmu z pohledu DPH a daně z příjmu, když se jedná o spřízněnou osobu? V případě "společníka" jako zaměstnance je nutné zahrnout rozdíl mezi cenou obvyklou a kupní cenou do mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění)? Zůstatková cena 800 000 Kč.

Sociální fond

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Je možné na základě dokladu vystaveného na firmu, zaplatit ze sociálního fondu brýle (dioptrické) pro zaměstnance, a byl by to pro zaměstnance příjem osvobozený, nebo to musí zdanit? Je nějaká horní hranice? 

Sportovní stroje pro relaxaci zaměstnanců

Firma zakoupila pro zaměstnance do relaxační místnosti posilovací stroj a stolní fotbal, jednotlivě pod 20 000 Kč. Jak řešit účetně a z hlediska daně z příjmů?

Firemní vozidlo k soukromým účelům

Pokud by zaměstnanec používal firemní auto k soukromým účelům, jak v tomto případě postupovat z hlediska mezd, popř. smlouvy se zaměstnancem?

Daňová uznatelnost výdajů na firemní pohoštění

Firma pořádá pro své zaměstnance posezení (několikrát do roka) s pohoštěním. Náklady účtujeme jako daňově neuznatelné (výdaje na reprezentaci). Akce nejsou pořádány v pracovní době, nejsou pro zaměstnance povinné. Musí se poměrná část těchto nákladů připadající na jednotlivé zaměstnance dodaňovat zaměstnancům ve výplatě jako nepeněžní příjem?

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění

Zaměstnavatel každý měsíc posílá ze svého účtu na účet penzijního fondu 2 000 Kč, jako příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění. Je správné účtování na MD 527/D 221? (nejde to přes mzdy)