Odpisy (1318)

Zahájení daňového odpisování

Společnost dokončila výstavbu výrobní haly. Stavební úřad rozhodl o zkušebním provozu této stavby, a to na období cca 16 měsíců, zahájení a ukončení zkušebního provozu, tudíž patří do 2 odlišných zdaňovacích období. V průběhu zkušebního provozu musí být na základě rozhodnutí o tomto zkušebním provozu před kolaudací doloženy doklady týkající se měření hluku a měření chemických látek v pracovním prostředí na pracovních místech v rámci této haly. Věcně je vysoce pravděpodobné, že právními předpisy stanovené podmínky pro hluk a obsah chemických látek v pracovním prostředí budou splněny. Dotaz je, zda lze uplatnit daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, již ve zdaňovacím období, ve kterém byl zkušební provoz na základě rozhodnutí stavebního úřadu povolen, nebo až po ukončení zkušebního provozu, přičemž vydání kolaudačního rozhodnutí po jeho ukončení je vysoce pravděpodobné.

Fotovoltaická elektrárna

Fyzická osoba-podnikatel, plátce DPH, si nechal zřídit FVE na střeše svého rodinného domu, který není majetkem firmy, ale je v SJM. Faktura na FVE je s přenesenou daňovou povinností. Fyzická osoba má v rodinném domě i svou provozovnu, kvůli které se FVE zřizovala. Jak máme správně postupovat při zařazení FVE a odepisování do majetku fyzické osoby?

Těžba dřeva

Právnická osoba podniká v oboru těžby dřeva a jeho prodeje (dřevo vykoupila a prodala). Nyní nakoupila lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem, dřevo vytěžila a prodala. Ráda by uplatnila do nákladů část kupní ceny lesních pozemků v hodnotě vzrostlého porostu. Dle mého názoru to není možné, pořizovací cenu může uplatnit až při prodeji lesního pozemku a cenu nelze dělit na cenu pozemku a cenu lesa. Jaké další náklady by společnost mohla uplatnit kromě nákladů za vytěžení a dopravu? Mohla by např. uplatnit jednorázově do nákladů výdaje za znovu zalesnění pozemku?

Přístřešek

Přístřešek typu autobusová zastávka (ocelová nosná konstrukce, zastřešení plykarbonátem, skleněné stěny ze tří stran od výše 20 cm nad zemí) je uchycen šrouby do 4 betonových patek, není napojen na žádné sítě. Mají betonové patky charakter „pevného základu“? Z hlediska zákona o daních z příjmů – jedná se o stavbu ve 2. nebo v 5. daňové odpisové skupině? Z hlediska zákona o dani z nemovitých věcí – jedná se o zdanitelnou stavbu?

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?

Zařazení do odpisové skupiny

Chtěla požádat o radu ohledně zařazení do odpisové skupiny. Jedná se mi o 2 věci: 1) obytný vůz 2) garáž - přístřešek, přenosná U garáže jsem se domnívala, že by se mohlo jednat o montovanou stavbu, kde ta ze dřeva a plastu by patřila do 2. odpisové skupiny a v případě, že by byla plechová do 3. odpisové skupiny.

Výstavba výtahu ve spoluvlastnictví

Vlastníme pět nebytových jednotek v administrativní budově, kde společné prostory se prolínají s jinou budovou a jsou ve vlastnictví jiné firmy. Nyní jsme se společně dohodli pro vybudování výtahu (cca 1 mil. Kč), který bude v podílovém spoluvlastnictví 50/50. Považuje se výtah za součást nemovitosti (rozpočítat cenu do ceny nebytových jednotek) nebo se jedná o samostatný hmotný majetek? Ve které odpisové skupině se bude odepisovat a jak zaevidovat výtah na kartu hmotného majetku? Bude odepisovat z výše našeho podílu, tedy z 50 % hodnoty výtahu?

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

Prodej majetku

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Technické zhodnocení majetku získaného odštěpením společnosti

V rámci projektu rozdělení společnosti odštěpením sloučením došlo k převodu nemovitostí ze společnosti A (nezanikající) do již existující společnosti B. Ve společnosti B byly tyto nemovitosti zavedeny pro daňové odpisy v daňové zůstatkové ceně od původního vlastníka (společnost A) a pokračuje se v odepisování podle původního vlastníka. Pokud dojde k technickému zhodnocení nemovitostí, je i v tomto případě technické zhodnocení součástí vstupní ceny a odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny nebo se musí technické zhodnocení odepisovat samostatně?