Odpisy (1341)

Zatřídění docházkové sady

Ddocházková sada = krabice namontovaná na zdi včetně programu (zaměstnanci zadají čipem příchod, odchod). Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo majetek zatříděný do které odpisové skupiny?

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Vstupní cena DHM

Koupím kameru za 70 000 Kč, k tomu je na faktuře brašna za 4 000 Kč a doprava za 80 Kč. Vstupuje do vstupní ceny dlouhodobého majetku pro odpisování vše, anebo pouze cena kamery za 70 000 Kč? 

Odpis automobilu

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Zahájení odepisování

Korporace, jejímž hlavním předmětem podnikání je zemědělství  začala s výstavbou posklizňové linky ( SILA ). Stavební povolení bylo žádáno na výstavbu technologie + 4 věžová sila. Firma ovšem dokončila pouze technologii a 2 věžové sila a další dvě v nejbližší době nedokončí z finančních důvodů. Technologie a 2 dokončené věže byly spuštěny do užívání na základě povolení zkušebního provozu na 1 rok s podmínkou od životního prostředí a inspekce práce přičemž se dá předpokládat že tyty podmínky budou splněny. Nicméně Stavební úřad nevydá kolaudaci, do té doby, nebudou-li dostaveny zbývající dvě věže tj. nebude-li dokončena celá stavba. Můj dotaz zní, zda-li může být stavba zařazena do užívání a daňově odepisována nehledě k tomu, že kolaudace není z důvodu výše uvedených zatím v dohlednu.

Goodwill - daňové odpisy

Prosím o vysvětlení problematiky daňových odpisů pořízeného goodwillu. Podle § 32s odst. 2 zákona o daních z příjmů se goodwill nepovažuje za nehmotný majetek. Dle mého je účetní odpis jasný, jak je to ale s možností uplatnění daňového odpisu? 

Účetní přecenění majetku

Právnická osoba (s. r. o.) má v majetku evidovanou nemovitost (pro zjednodušení uvažujme pouze o budově, nikoliv o pozemku) řekněme za 20 mil Kč, kterou řadu let odepisuje (daňové a účetní odpisy jsou doposud stejné). Po 10 letech odepisování majetku nechala právnická osoba zpracovat znalecký posudek na tržní hodnotu majetku, který má v účetnictví. Závěr posudku zní, že současná tržní hodnota budovy je 25 mil Kč. Jednou ze základních zásad vedení účetnictví je to, že účetnictví má věrně zobrazovat stav majetku - tedy i jeho výši. Jakým způsobem v tomto případě věrně v účetnictví zachytit zvýšení tržní ceny budovy po nacenění? Pro majitele s.r.o. je důležité z důvodu nacenění majetku pro banku zachytit majetek v účetnictví v ceně stanovené znaleckým posudkem. Co byste doporučili? Napadá mě pouze varianta, že by se provedlo zvýšení ceny majetku, ale pouze účetně (daňově k žádnému zhodnocení majetku nedošlo) a to o výši rozdílu mezi cenou stanovenou aktuálním znaleckým posudkem a dosavadní zůstatkovou cenou. Číselně vyjádřeno - pokud je např. aktuální zůstatková cena odepisovaného majetku 13,5 mil Kč a znalecký posudek mluví o aktuální tržní ceně majetku 25 mil. Kč, tak navýšit hodnotu majetku o 11,5 Mil Kč zápisem ve prospěch ceny majetku oproti rozdílům z přecenění majetku? - tedy MD 021/D 414 ? Tím pádem se mi "rozejdou" daňové a účetní odpisy, protože daňově budu dál odepisovat ze zůstatkové ceny jako doposud, ale účetně budu odepisovat z nově stanovené účetní ceny 25 mil Kč? Tedy v účetnictví budu mít mnohem větší účetní odpisy, z nichž část budu muset v rámci daňového přiznání vyloučit, abych se dostal na výši nákladů daňově uznatelných odpisů? Je moje úvaha správná? Jak pak účtovat při případném prodeji majetku, když mám jinou zůstatkovou účetní a jinou zůstatkovou daňovou cenu budovy? A jak zúčtuji onen oceňovací rozdíl z přecenění majetku při prodeji? 

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Odpis skupiny majetku

Společnost (s. r. o.) chce pořídit majetek, který bude ze 45 % kryt dotací na technologie. Mělo by se jedna o majetek jako PC, server, monitory, odborné software. Z důvodu, aby bylo splněno, že se jedná o pořízení dlouhodobého majetku, jsme chtěli vytvořit soubor majetku, který převýší 40 000 a budeme ho odpisovat? Jak se postupuje u souborů majetku v případě odpisů? Lze zařadit celý soubor do skupiny 1 a odepisovat 3 roky? Mohu nechat v souboru majetku jak hmotný, tak nehmotný majetek, pokud spolu souvisí - PC a k tomu SW? Jak se postupuje, pokud chci do soubor majetku něco přidat, nebo naopak něco vyřadit (účtování)?

Prodej jízdního kola

OSVČ vede daňovou evidenci, podniká v oboru "Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy" a v oboru "Reklamní činnost a marketing". Je čtvrtletní plátce DPH. V březnu 2019 zakoupil jízdní kolo v částce 68 000 Kč bez DPH (DPH si nárokoval). Kolo používá pro marketingovou prezentaci na závodech. Koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020 plánuje kolo prodat. Jak má postupovat z hlediska daně z příjmů (zda kolo zařadit do zboží nebo do dlouhodobého majetku a uplatnit odpis)? A jak má postupovat u DPH ? Musí být při prodeji jízdního kola znalecký posudek nebo cena obvyklá?