Závazky (206)

Daňová evidence - kniha pohledávek a závazků

Musí drobný podnikatel, který vede peněžní deník, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje, vést i knihu: 1) pohledávek – vystavených faktur, 2) knihu závazků – přijatých faktur? 

Polhůtní závazky - akciová společnost

V dubnu v roce 2018 rozhodla společnost (majoritní akcionář) o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatním vlastníkům vzniklo právo na zaplacení protiplnění za předání jejich akcií společnosti. Přechod akcií na majoritního akcionáře společnost zaúčtovala: MD 043 / DAL 379 a dále pak MD 061 / DAL 043 v částce 3 000 000 Kč V roce 2020 uplynulo 30 měsíců od vzniku závazku. Nyní zbývá 700 000 Kč na účtu DAL 379 - ostatní závazky (jde o zbylé vlastníky, kteří se už o protiplnění nepřihlásili). V dubnu v roce 2021 uplyne 36 měsíců tříleté promlčecí lhůty. Jsme povinni v daňovém přiznání právnických osob za rok 2020 dodanit polhůtní závazky? Jde vůbec o polhůtní závazek? Musíme je v roce 2021 odepsat na účet 648, tedy v době, kdy uplyne tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku? Závazek nezanikne, pouze se promlčí. Vzniká tedy povinnost závazek odepsat do výnosů a dodanit?

Polhůtní závazky

Daňovému subjektu vzniká povinnost v rámci daňovému přiznání dodanit polhůtní závazky. Jak tomu je, když závazek byl sice uhrazen, ale uhradil jej zaměstnanec a společnost nyní dluží tuto částku zaměstnanci a tento závazek je veden na účtu 333. Musí tento závazek také po uplynutí 30 měsíců dodanit?

Přepis nemovitostí na fyzickou osobu z v. o. s.

Jak postupovat v účetnictví a zda je tu nějaký důvod pro zdanění příjmu u fyzické osoby. V loňském roce došlo k vystoupení jednoho společníka z v. o. s. a byl nahrazen jiným. Bylo rozhodnutu o tom, že na tohoto společníka, který vystoupil, bude převeden nemovitý majetek - hala a pozemek pod ní, které byly součástí majetku v. o. s. Na ostatních závazcích ke společníkům je naúčtovaná protihodnota, kdy před lety tyto nemovitosti do v. o. s. společníci vkládali s osobního vlastnictví. Při výstupu ze společnosti bych odúčtovala z majetku nemovitosti minusem a také bych o tuto částku snížila závazek vůči společníkovi. Je to účetně možné? V jaké ceně budu odpisovat závazek vůči společníkovi? Mohu použít zůstatkovou cenu, nebo musím vzít odhadní? V druhém případě by vznikl rozdíl mezi zůstatkovou cenou a odhadní cenou a ten šel do nákladů v. o. s. jako nedaňový náklad (nebo daňový)? Jak je to se zdaněním u fyzické osoby společníka, který vystoupil? Bude tento nepeněžitý příjem součástí daně z příjmu fyzické osoby, když ale proti tomu chci vymazat závazek vůči němu? 

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům

Z jakých podmínek je možné zcela odepsat závazek za dodané zboží z roku 2017, pokud s dodavatelem mámě domluvu tento závazek neproplácet?

Dodaňování neuhrazených závazků

Již od roku 2016 mám v účetnictví na účtu 389 vytvořen dohad na částku za zpracování účetní závěrky od externí firmy - účtováno 518xxx /389. Účetní firma, která měla závěrku zpracovávat, vůbec (ani po několika urgencích) nezaslala fakturu do dnešní doby. Četla jsem problematiku "dodaňování neuhrazených závazků", ze které jsem pochopila, že bych mohla vynulovat účet 389 dodaněním neuhrazených závazků - do daňových výnosů, tj. 389/ 648xxx, a následně uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů PO na ř. 30 a k tomuto řádku doplnit komentář. Prosím o potvrzení či vyvrácení. 

Propadnutí kauce na základě rezervační smlouvy, moment účtování do výnosů

Půjčovna vybere peněžní kauci při sjednání rezervační smlouvy na půjčení věci v budoucím termínu. Smlouva funguje tak, že pokud si zákazník věc nepřevezme (a v ten moment nezaplatí půjčovné), tak kauce propadne. V jakém momentu máme účtovat do výnosů o propadení kauce - pokud je převzetí sjednáno na květen 2021, ale již v prosinci 2020 máme od druhé strany telefonickou informaci, že si věc nepřevezme. Domnívám se, že propadnutí kauce máme účtovat do výnosů až v květnu 2021, protože to vyplývá z rezervační smlouvy o propadení kauce. Propadení kauce budeme účtovat na 325.AE/648. Je postup správný?

Přeceňování pohledávek, závazků a bankovních účtů v průběhu roku

Společnost používá měsíční kurz k 1. dni v měsíci. Takto má stanoveno ve směrnici. Rozhodlo se, že se pohledávky, závazky a bankovní účty bude oceňovat vždy k poslednímu dni v měsíci. Používali jsme tedy kurz s tímto měsícem spjatý, tedy např. přecenění bylo k 31. 10. kurzem k 1. 10. Ovšem nadřízený namítl, že by se měl použít kurz následujícího měsíce, tedy v našem příkladě přecenění by bylo k 31. 10. kurzem ze dne 1. 11. Samozřejmě s tím, že přecenění k 31. 12. by nemohlo být 1. 1. následujícího roku, taže by se to týkalo pouze 11 měsíců. S tím souvisí ještě dotaz, zda přecenění bankovních účtů lze považovat za realizovaný zisk - ztrátu? Měli jsme za to, že u pohledávek a závazků to jsou nerealizované zisky - ztráty ale na bankovních účtech nikoli. 

Platba faktur z účtu jiné společnosti

Společnost A má závazek vůči třetí osobě. Jiná společnost B tento závazek vůči třetí osobě za společnost A uhradí ze svého účtu. Společnost A má za společností B pohledávky ( za vykonané práce), společnost A a B jsou spojené osoby. Jak zaúčtovat v účetnictví u společnosti A tuto transakci. Může to být pokladnou: úhrada pohledávky od společnosti B a současně výdej - úhrada závazku třetí osobě?