Sociální zabezpečení (1028)

Antivirus C u s. r. o.

Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci za které by se odvádělo sociální pojištění ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?

Odměny členů statutárních orgánů

Členům statutárních orgánů (rezidenti ČR) je stanovena odměna ve výši 1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že rozhodující příjem pobírají u jiného zaměstnavatele, předpokládám, že příjem nebude podléhat sociálnímu pojištění, ale pouze zdravotnímu pojištění. Podléhá takto nízký příjem srážkové dani nebo odměny členů statutárního orgánů vždy podléhají dani zálohové (jak tomu bylo v minulosti) nebo je možné si způsob zdanění vybrat? 

Doplatek zdravotního a sociálního pojištění při pracovní neschopnosti zaměstnance s minimální mzdou

Zaměstnanec je od 20. 6. 2020 na nemocenské. Pobírá minimální mzdu, tj. 14 600 Kč a jeho úvazek je 8 hod./den (5x/týden). Počítám správně, že není třeba provádět doplatek zdravotního pojištění? 14 600 Kč / 30 kalendářních dnů * 19 odpracovaných dnů = 9 247 Kč, skutečná mzda za 19 dnů = 14 600 Kč / 22 pracovních dnů * 15 skutečně odpracovaných dnů = 9 955 Kč. Tzn., že odvod zdrav. poj. se bude počítat jen ze skutečné mzdy 9 955 Kč * 13,5 % = 1 344 Kč. A u sociálního pojištění se žádné doplatky neřeší, odvedu pouze se skutečné mzdy (z 9 955 Kč 6,5 % a 24,8 %)? 

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)

Firma s. r. o průměru 18 zaměstnanců měsíčně splňuje § 1 a § 2 zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného. Jiné úlevy v souvislosti s koronavirem neuplatňovali. Nouzovým stavem prošla firma bez větších problémů. Může si firma za 06, 07, 08/2020 uplatnit prominutí pojistného? Firmy malých s. r. o., kde zaměstnancem je jen společník firmy, může si za 3 měsíce uplatnit prominutí pojistného? 

Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců

Společnost s ručením omezeným chce využít program Antivirus C - prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Chceme se však ujistit ohledně podmínky dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 300/2020 Sb. Ten říká, že počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Myslí se tím 90 % konkrétních zaměstnanců, kteří byli i ve stavu k 31. 3. 2020 nebo lze podmínku splnit i tak, že odcházející zaměstnanec v pracovním poměru bude nahrazen zaměstnancem novým, rovněž v pracovním poměru, byť třeba na jiné pozici? Pro upřesnění všichni odchozí zaměstnanci končí na základě vlastní výpovědi dané zaměstnavateli bez udání důvodu. Uveďme si to na příkladu: K 31. 3. 2020 měla firma 27 zaměstnanců v pracovním poměru. V květnu 2020 odešli dva zaměstnanci v pracovním poměru a k 31. 7. 2020 odchází jeden zaměstnanec v pracovním poměru. Tento poslední odchod způsobí pokles zaměstnanců o více než 10 % počínaje měsícem srpen 2020, v srpnu by tak firma již nesplňovala podmínky pro přiznání slevy na pojistném. Nicméně pokud se podaří najít aspoň jednoho nového zaměstnance do pracovního poměru nejpozději v průběhu srpna 2020, bude firma opět podmínku min. počtu zaměstnanců v pracovním poměru splňovat? Početně jistě ano, otázka je, zda se dle znění zákona do tohoto počtu zahrnují i zaměstnanci noví.

Antivirus C - nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020

Společnost s r. o. přijala k 1. 5. 2020 prvního zaměstnance do pracovního poměru. Do té doby ve společnosti pracoval pouze společník bez jakéhokoli pracovně právního vztahu ke své společnosti, firma už podniká déle. K 31. 3. 2020 měla tedy firma nulový počet zaměstnanců. Má nárok na prominutí pojistného v rámci programu Antivirus C dle zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, budou-li všechny podmínky dle zákona splněny? Matematicky to vychází, avšak je to v souladu se zákonem jako takovým, když firma k 31. 3. 2020 žádného zaměstnance neměla?

Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

Zaměstnavatel zahájil svou činnosti v dubnu 2020, kdy měl taky svého prvního zaměstnance. Je možné využít prominutí placení sociálního pojištění za zaměstnavatele, když v březnu neměl zaměstnavatel žádné zaměstnance?

Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

Zaměstnavatel má chráněnou dílnu a pobírá příspěvěk na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Pokud zaměstnavatel využije prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele v rámci programu Antivirus (covid) - bude mít v nárok na tento příspěvek v plné výši?

Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)

Jedna z podmínek možnosti snížení odvodu pojistného je, že počet zaměstnanců k 30. 6. 2020 se nesníží pod 90 % stavu za březen 2020. Od 10/2019 firma o počtu 6 zaměstnanců měla jednoho pracovníka na nemocenské, ten k 31. 5. 2020 požádal o ukončení pracovního poměru dohodou. Započítává se tento pracovník do stavu zaměstnanců k 31. 3. 2020, kteří jsou účastni nemocenského pojištění? Pokud ano, pak jedna z podmínek nebude splněna a pak zřejmě nelze využít prominutí odvodu pojistného za zaměstnavatele.

Nemoc u DPP

Zaměstnanec je zaměstnán na dohodu o provedení práce od 02/2020, každý měsíc překročen vyměřovací základ 10 000 Kč, nemoc bude od 13. 7. 2020. Když v 07/2020 pokud z důvodu nemoci nepřekročí limit 10 000 Kč, má nárok na nemocenské dávky a z jakého vyměřovacího základu se mu bude počítat nemoc?