Sociální zabezpečení (1151)

Karanténa - náhrada mzdy

Zaměstnanec dostal neschopenku z důvodu karantény, protože byl ve styku s osobou nemocnou na covid-19. Zaměstnavatel mu tedy za prvních čtrnáct dní vyplatí klasickou šedesátiprocentní náhradu mzdy? Tuto náhradu mu nebude ČSSZ kompenzovat?

Příloha k žádosti o dávku - nemocenská

Podává se příloha k žádosti o dávku jen na počátku nepřítomnosti zaměstnance po uplynutí 14 dní, nebo každý měsíc pokud trvá např. nemoc? 

Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva

Jsme výrobní družstvo a náš zaměstnanec a člen družstva byl zvolen předsedou představenstva. Kvůli souběhu funkcí nám bylo doporučeno poskytnout tomuto zaměstnanci po dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu pracovní volno bez náhrady mzdy a uzavřít s tímto zaměstnancem smlouvu o výkonu funkce, ve které by byla stanovená pravidelná měsíční odměna ve výši 40 000 Kč. Z hlediska zdravotního pojištění: Zdravotní pojištění bychom odváděli z měsíční funkční odměny a u pracovního volna bez náhrady mzdy v pracovním poměru bychom již nemuseli provádět žádný doplatek? Z hlediska sociálního pojištění: předsedu představenstva bychom přihlásili pod kódem "O" ? A odváděli sociální pojištění z funkční odměny (nejednalo by se o zaměstnání malého rozsahu)? Jak by to bylo v případě pracovní neschopnosti?

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Stravenkový paušál

Zaměstnavatel od 1. 1. 2021 vyplácí svým zaměstnancům stravenkový paušál. Zaměstnanci mají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (Po-Pá/40h). Ve vnitřím mzdovém předpisu stanovili výšku stravenkového paušálu na 75 Kč za odpracovanou směnu s tím, že musí odpracovat alespoň 3 hodiny ve směně. 1. Má nárok zaměstnanec na stravenkový paušál i za mimořádnou směnu, předem naplánovanou? O tuto směnu odpracuje v následujících měsících méně. 2. Když by za tuto mimořádnou směnu čerpal náhradní volno, má nárok v daném měsíci na stravenkový paušál? 3. Jednalo by se o přesčas, je splněna podmínka odpracování 3 hodin ve směně, náleží mu za tuto směnu stravenkový paušál? 4. V případě, že by neměl a zaměstnanec nárok na stravenkový paušál a i přesto mu ho zaměstnavatel vyplatil, jednalo by se pouze o nedaňový náklad nebo by se musel zvýšit vyměřovací základ ZP/SP/daň?

Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost

Máme zaměstnance, který pracuje na DPP a v měsíci 6/2021 mu odměna překročila částku 10 000 Kč, v měsíci 7/2021 měl odměnu pod 10 000 Kč. V měsíci 8/2021 je v dočasné pracovní neschopnosti (10 dní). Splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění? Přísluší tomuto zaměstnanci v době 10 kalendářních dnů náhrada odměny z dohody, když v době nemoci od 9. 8. - 18. 8. 2021 neměl naplánovanou žádnou směnu? 

Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby

Pojištěnec byl dlouhodobě po roce 1995 evidován na úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti. V roce 2021 mu byl přiznán starobní důchod a do něj bylo započteno období evidence na úřadu práce v maximální možné době, tj. v rozsahu 3 let evidence na ÚP bez podpory v letech 2018 - 2020. Pojištěnec doplatí dobrovolné důchodové pojištění za 366 dní v roce 2016, kdy byl rovněž evidován na úřadu práce a podporu nepobíral. Může účinně požadovat, aby mu v roce 2016 byla započtena vyloučená doba získaná z titulu evidence na úřadu práce před vyměřovacím základem z dobrovolného pojištění ve smyslu ust. § 16 odst. 7 zákona 155/1995 Sb.? Jinými slovy, je pojištěnec účasten důchodového pojištění podle § 5 odst. 2 písm a) ZDP z titulu evidence na úřadu práce bez podpory, i pokud se takové období kryje s jinou dobou příp. náhradní dobou důchodového pojištění?

Relokační balíček pro zaměstnance bez pracovního povolení

Máme kandidáta cizince mimo EU, který v součásné době nemá pracovní povolení v ČR (má pracovní povolení v Rakousku). Společnost nabídla kandidátovi relokační balíček na úhradu nájmu do doby, než bude vyřízeno pracovní povolení v ČR a podepsána pracovní smlouva. 1. Je možné relokační balíček vyplatit před vyřízením pracovního povolení a uzavřením pracovní smlouvy? 2. Bude tento výdaj pro firmu daňově uznatelný (daň z příjmu právnických osob)? 3. Bude částka součástí základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a zaměstnavatele a zálohy na daň? 

Ukončení pracovního poměru

Zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti od 30. 9. 2020. Ke dni 31. 5. 2021 byla uznána invalidní ve vyšším stupni invalidity. Dne 12. 8. 2021 nám bylo sděleno OSSZ, že jí byla ukončena pracovní neschopnost ke dni 30. 6. 2021. Do zaměstnání tedy od 1. 7. 2021 do dnešního dne nenastoupila. Jak správně rozvázat pracovní poměr ke dni ukončení pracovní neschopnosti 30. 6. 2021? 

Matka samoživitelka

Na co všechno má právo matka samoživitelka, která má 8měsíčního syna a pobírá pouze mateřskou. Na ÚP jí řekli, že má právo pouze na příspěvek na dítě a na bydlení, a to pouze v případě, že bude mít v ruce rozhodnutí od soudu a tato dávka jí bude vyplacena až po třech měsících. Co má v takovém případě dělat, když musí zaplatit nájem a stravu jak pro sebe, tak pro svého syna. Může požádat o nějakou hmotnou pomoc v nouzi?