Sociální zabezpečení (907)

Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Zaměstnanci nebyla z nějakého důvodu vyplacena (zúčtována) mzda za jeden měsíc roku 2015, zaměstnanec byl již tehdy ve starobním důchodu, jeho pracovní poměr skončil 30. 6. 2015. Soudním rozhodnutím musí naše firma letos mzdu dodatečně zúčtovat a vyplatit. Zdaníme daní z příjmů FO (záloha), ale jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním, máme ho také srazit a odvést (pracovníka přihlásit), nebo se v tomto specifickém případě pojistné neodvádí? Zaměstnanec je nyní již starobní důchodce, pracovní poměr skončil déle než před rokem.

Doplnění dotazu: Pro jaké případy platí § 5 odst. 2 písm.d) zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb.? 

Pojistné zahraničního zaměstnance

Český zaměstnavatel (česká právnická osoba, s. r. o.) zaměstnává slovenského občana, který získal formulář A1 s tím, že odvody sociálního a zdravotního pojištění se odvádějí na Slovensko. Český zaměstnavatel tedy odvádí příslušné slovenské zdravotní pojišťovně za tohoto zaměstnance 14 % z příjmu (10 % zaměstnavatel, 4 % zaměstnanec) a 36,4 % odvádí do sociálního systému na Slovensko (25,2 % zaměstnavatel a 9,4 % zaměstnanec). V tuto chvíli nám jde o sociální pojištění a o tu část 9,4 %, která by se měla srážet zaměstnanci. Máme zato, že tato částka má být standardně sražena zaměstnanci, tj. že jí de facto ze svého příjmu hradí zaměstnanec. Nicméně se k nám dostal názor, že je možnost či povinnost, že tuto částku může hradit namísto zaměstnance zaměstnavatel, tj. že ji nesráží zaměstnanci, ale hradí je ze svého (jako svůj náklad). 

Úhrada školného dítěte zaměstnance

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Student a zdravotní a sociální pojištění

Student má IČO, bude podávat přiznání k dani z příjmů (ale měl jen dohody o provedení práce v celkové výši 22 000 Kč za rok). Musí podat přiznání i na sociální a zdravotní pojišťovnu, když vlastně nebude ani žádnou daň z příjmu platit?

Doplnění dotazu ID: 10606, DAUC ID: 10072 Rizikové životní pojištění s dividendou

Rozhodnutím pojišťovny musí rizikové pojištění jako pojistník uzavřít zaměstnanec. Zaměstnavatel zůstává obmyšlenou osobu se 100% pojistným plněním. Zaměstnavatel však toto pojištění chce hradit za zaměstnance. U zaměstnavatele půjde o nedaňový náklad. Jak vyřešit tuto situaci u zaměstnance? Půjde u něj o nepeněžitý příjem, tj. dodanit a sociální a zdravotní pojištění?

Odměna likvidátora

Insolvenční správce je jmenován soudem likvidátorem "mrtvé" společnosti bez majetku. Po ukončení likvidace mu soud přizná odměnu a ve výši po zdanění zašle na účet. V tomto případě je tedy likvidátor "zaměstnanec" soudu. Nyní nastala situace, kdy se našel majetek, a odměna likvidátora je tedy stanovena vyhláškou a měla by být vyplacena asi před vyplacením likvidačního zůstatku. V tomto případě se tedy asi likvidovaná společnost stane "zaměstnavatelem" při výplatě odměny likvidátora. Domnívám se, že výše této odměny je včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Jak v tomto případě postupovat? Musí se společnost i na jednorázově vyplacenou odměnu likvidátora a jednorázově odváděné pojištění a zálohy na daň registrovat nebo nějak hlásit, když ihned po vyplacení odměny likvidátora a likvidačního zůstatku bude společnost vymazána? K jakému datu by mělo proběhnou zdanění odměny? 

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Dioptrické brýle pro zaměstnance/účtování

Zaměstnanec přinesl poukaz od očního lékaře a účtenku za zaplacené dioptrické brýle. Na jaký účet správně zaúčtovat tento nákup v "podvojném" účetnictví? Jde o nedaňový náklad firmy? U zaměstnance je to příjem osvobozený od daně?

Pokuta udělená zaměstnanci za rychlou jízdu uhrazená zaměstnavatelem

Zaměstnanec se při služební jízdě dopustil dopravního přestupku. Byla mu udělena pokuta. Zaměstnavatel uhradil tuto pokutu z firemních peněz, náklad zaúčtoval jako nedaňový a po zaměstnanci úhradu nepožadoval. Je nutné v tomto případě pokutu zaměstnanci přidat ke mzdě s tím, že by podléhala sociálnímu a zdravotnímu pojištění a dani z příjmů?

Členské příspěvky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance - lékař

Společnost s r. o. poskytuje rehabilitační služby. Zaplatila za svého zaměstnance (lékaře) příspěvek do České lékařské komory, dále příspěvek do České lékařské komory J. E. Purkyně a příspěvek do „Sdružení ambulantních specialistů o. s.“. Všechny tyto doklady jsou vystaveny na jméno lékaře (zaměstnance). Budou tyto náklady pro firmu daňově uznatelný náklad? Je nutné tyto platby zaměstnanci (lékaři) přidanit do mzdy? Pokud ano, k jakému datu? Mohu např. k 31.12. souhrnně přidanit platby za celý rok?