Ing. Kateřina Kurková (212)

Převod členských práv v bytovém družstvu

Fyzická osoba - občan chce převést bezúplatně členská práva v bytovém družstvu na svou matku, ta by si chtěla v budoucnu byt převést do osobního vlastnictví. Vzniknou z těchto transakcí nějaké daňové povinnosti?

Prodej družstevního podílu - zdanění DPFO

Dobrý den. Ráda bych si jen ověřila správnost řešené situace, kdy syn zdědí od matky družstevní byt/podíl, následně ho prodá a může příjem osvobodit od daně z příjmů. Matka byt (družstevní podíl) nabyla v červenci 2013. Následně v červnu 2018 zemřela. Usnesením v témže roce bylo rozhodnuto, že byt/podíl zdědil syn. Syn se nyní rozhodl byt/podíl prodat a převod bytu/podílu na nového majitele se uskutečnil k měsíci listopadu 2019. Můžeme příjem z takto prodaného bytu/podílu osvobodit od daně z příjmů? Domnívám se, že jsme splnili 5letý test pro osvobození. Jsou s prodejem bytu/podílu spojeny nějaké jiné daňové povinnosti? Děkuji za odpověď.

SVJ a úroky z BÚ a spořicího účtu

Povedou úroky připsané SVJ na BÚ nebo na spořicím účtu k tomu, že SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání? 

Platby do fondu oprav

Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?

Smluvní pokuta u stavebního bytového družstva

Stavební bytové družstvo provedlo opravu bytového domu, za kterou mu byla vyúčtována dodavatelem částka ve výši 200 000 Kč, jednalo se o družstevní dům a oprava byla účtována na MD 475 (fond oprav). Protože dodavatel byl v prodlení s předáním díla, uplatnilo družstvo smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Ta byla dodavatelem uznána a zaplacena zápočtem s jeho fakturou za provedené dílo. Je smluvní pokuta 50 000 Kč výnosem družstva (DAL 644) nebo ji lze účtovat jako zvýšení fondu oprav bytového domu (DAL 475)?

Zálohy na vodu v rozvaze společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků pravidelně hradí zálohy na vodu za vlastníky jednotek, které následně vyúčtovává vlastníkům jednotek. Vyúčtování vody probíhá v dubnu jedenkrát ročně. K 31. 12. společenství vlastníků eviduje zaplacené zálohy na vodu, které dosud nebyly vyúčtovány. SVJ poskytnuté zálohy vykázalo v rozvaze jako poskytnuté zálohy na zásoby. Je to vykázáno chybně? Vycházeli jsme z předpokladu, že voda je komodita, která byla v průběhu roku dodána, ale dosud nebyla fakturována, proto to bylo zahrnuto v části zálohy na zásoby.

Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise

Je možné vyplácet odměnu předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise nebo mzdu tak, aby se neodvádělo sociální ani zdravotní pojištění? Oba dva jsou již důchodci. Je možné na jejich činnost pro společenství udělat dohodu o provedení práce?

Půjčka od obce - účtování SVJ

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Příjem z pronájmu nebytových prostor domu - společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek rozeslalo svým členům rozpočítaný příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě připadající na jednotlivé jednotky. Fyzická osoba dostala potvrzení, že příjem za rok 2018 činí 1 912 Kč. Na potvrzení je dále uvedeno, že se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů a v případě, že zaměstnaná nebo podnikající fyzická osoba nemá jiné příjmy za zaměstnání nebo podnikání, které by v součtu přesahovaly 6 000 Kč, nemusí tuto částku zdaňovat - § 38g zákona o daních z příjmů (Osoby bez zaměstnání a důchodci do 15 000 Kč). Dnes na přednášce daňové poradkyně mi bylo odpovězeno, že fyzická osoba podávající přiznání nemusí nájem do 6 000 Kč ročně zahrnovat... Stále se však domnívám, že tomu tak ve skutečnosti není. Dle mého názoru, pokud se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě společenství vlastníků a příjemce (fyzická osoba) je z nějakého důvodu povinen podat daňové přiznání (podniká, má více zaměstnavatelů atd.), pak je vždy povinen tuto částku 1 912 Kč zahrnout do svého daňového přiznání bez ohledu na limit 6 000 Kč v § 38g zákona o daních z příjmů. Tento limit 6 000 Kč se uplatní pouze, pokud fyzická osoba není povinna podávat daňové přiznání, a tím pádem pak kvůli příjmu z pronájmu ve výši 1 912 Kč nemusí daňové přiznání podávat. Můžete mi prosím potvrdit, že můj názor je správný, případně vysvětlit proč není?

Zdanění příjmu z podílového spoluvlastnictví

Bytový dům je ve vlastnictví několika fyzických osob. Dům není rozdělen na jednotky. Bytové jednotky v domě jsou pronajímány některým vlastníkům a třetím osobám. Veškeré příjmy a výdaje jsou realizovány na jeden bankovní účet, který je veden na jméno majoritního spoluvlastníka. Na konci roku se zpracuje evidence veškerých skutečných příjmů a výdajů a vznikne zisk, který se rozdělí mezi spoluvlastníky dle výše spoluvlastnických podílů. Dle rozhodnutí vlastníků se nerozdělí zisk celý, ale část zisku se ponechá na bankovním účtu pro účely případných oprav atd.

a) Jednotliví vlastníci obdrží svou část zisku až v roce následujícím. Ve kterém období jsou vlastníci povinni dát zisk do svého daňového přiznání - v roce, kdy podíl obdrží, nebo v roce, kdy příjmy obdrží majoritní vlastník na svůj účet od nájemců?

b) Částku, kterou spoluvlastníci neobdrží, protože je majoritní většinou vlastníků rozhodnuto, že se ponechá pro případ budoucích oprav, lze považovat za výdaj, nebo jsou i tuto část vlastníci povinni zdanit?

c) Pokud by spoluvlastník chtěl tvořit rezervu na opravy majetku, může tuto rezervu každý spoluvlastník tvořit dle zákona o rezervách individuálně, nebo je nutno tuto rezervu vytvořit za celý dům, tzn. každý spoluvlastník bude mít ve výdajích část rezervy dle spoluvlastnického podílu?