Ing. Jiří Nigrin (1197)

Nájemné lodi

Mezi dvěma společnostmi byla sjednána nájemní smlouva na loď s následnou koupí v celkové hodnotě 1 450 000 Kč + DPH na 3 roky. Tato částka je na faktuře (daňový doklad) z 8/20 - textu "nájemné". První část nájemného bylo uhrazeno ve výši 929 500 Kč, dalších 36 splátek (20 138,90 x 36) se bude platit 3 roky, po skončení nájemní smlouvy, poslední splátka (dle nájemní smlouvy kupní cena s následným převodem do vlastnictví) je 100 000 Kč. Jak správně účtovat do nákladů, na 518 jako nájemné rozpočítat platby za období 8/20 - 8/23, a 100 000 Kč pak v roce 2023 odpisovat?

Logo - nehmotný majetek

Společnost zaplatila reklamní agentuře 150 000 Kč za vytvoření loga společnosti, které je následně používáno na korespondenci a web stránkách společnosti. Jedná se o nehmotný majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu?

Zařazení automobilu do užívání

Pokud si podnikatel koupí firemní automobil v 03/2020, ale nechal si ho na sebe přepsat až v 07/2020, od kdy může zahájit odpisování (zařadit do užívání) a od kdy může uplatňovat doklady za nákup pohonných hmot? 

Osobní automobil a spolupracující osoba

Poplatník, vedoucí daňovou evidenci, koupil nový osobní automobil. Osobní automobil koupil na manželku, která je evidovaná jako spolupracující osoba poplatníka. Poplatník i spolupracující osoba (manželka) nemají rozdělené společné jmění manželů. Ve velkém technickém průkazu je zapsaný jako majitel manželka a jako provozovatel poplatník. Je možné takové auto zařadit do obchodního majetku a plně odpisovat? Jsou na něm uskutečňovány pouze jízdy týkající se podnikání. 

Prodej dřeva bez živnostenského oprávnění

Fyzická osoba, nepodnikatel, chce prodávat dřevo napadené kůrovcem ze svého lesa různým odběratelům. Lze tuto činnost provádět bez živnostenského oprávnění jako soukromá osoba? Může vystavovat faktury? Bude tato činnost zdaněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Může být uplatněn paušální výdaj ve výši 80 %? Současně má ještě příjmy z pachtovného. Může se stát z důvodu prodeje dřeva plátcem DPH? V případě, že ano, budou se počítat do obratu i příjmy z pachtů?

Technické zhodnocení budovy v nájmu

Firma s. r. o. má v nájmu část budovy (skladové prostory), ve které nechala provést montáž vody, odpadů a rozvodů vzduchu v hodnotě 30 000 Kč bez DPH. Jedná se o technické zhodnocení? Jak účetně a daňově postupovat?

Zatřídění dlouhodobého majetku do jiné odpisové skupiny a stanovení vstupní ceny

V majetku evidujeme dřevěnou chatu na betonových základech, kterou jsme odpisovali ve 4. odpisové skupině. V roce 2018 došlo k likvidaci dřevěné části chaty, zůstaly pouze betonové základy. Majetek byl daňově zcela odepsán, účetní odpisování bylo v roce 2018 zastaveno. Na původních betonových základech byla následně postavena nová zděná chata, kolaudace proběhla v roce 2020. Vzhledem k tomu, že nová chata bude zatříděna do jiné (5.) odpisové skupiny, bude jí přiděleno nové inventární číslo majetku. Nyní řešíme otázku, jak správně stanovit vstupní cenu tohoto nového majetku. Při aktivaci budou do vstupní ceny zařazeny náklady na likvidaci staré dřevěné části, účetní zůstatková cena vyřazené dřevěné části a náklady na pořízení nové zděné části. Máme však do vstupní ceny nového majetku převést ze starého inv. čísla celou původní výši účetní pořizovací ceny betonových základů (021) a jí odpovídající výši účetních oprávek (081) nebo součástí vstupní ceny bude pouze účetní zůstatková cena těchto betonových základů? Staré inv. číslo vyřadíme k datu aktivace nového inventárního čísla. Daňová vstupní cena nového majetku bude nižší než účetní z důvodu nulové daňové zůstatkové ceny starého likvidovaného majetku. Který postup je správný?

Rozhlasový poplatek

Jak správně zaúčtovat závazek na roční platbu rozhlasového poplatku? Chtěla jsem účtovat MD 518/D 325 nebo MD 518/D 345.

Daňová uznatelnost poštovného

Pokud jednatel/společník zasílal pracovní dokumenty na svou s. r. o. a uvedl odesílatele sebe a adresáta svou s. r. o., může být v s. r. o. toto poštovné daňově uznatelné? 

Povinné pojištění vozidla u OSVČ

OSVČ - plátce DPH - si pořídla osobní automobil - vloží ho do obchodního majetku a bude ho odpisovat. Ve smlouvě a na faktuře je uvedena OSVČ. Je možné z pohledu zákona o dani z příjmů či DPH, aby uzavřel povinné pojištění (případně i havarijní pojištění) na auto manžel OSVČ a vystupoval zde jako pojistník - nebrání to odpisování vozu či uplatnění odpočtu DPH? V případě, že manžel uzavře pojistnou smlouvu na automobil, které manželka jako OSVČ zařadí do obchodního majetku, bude si moci OSVČ uplatnit toto pojistné zaplacené manželem v daňových nákladech? Kde najdu ustanovení zákona, zda může, resp. nemůže uplatnit OSVČ povinné ručení na vozidlo, které zaplatil manžel, a na něj je i smlouva a vystupuje zde jako pojistník? Jak toto řeší zákon o dani z příjmů a zákon o DPH? Je v těchto zákonech nějaká návaznost? Na automobil si OSVČ chce uplatnit paušál na dopravu a chce uplatnit poměrně odpočet DPH z nákupu vozu.