Ing. Jiří Nigrin (1016)

Služební byt pro zaměstnance

Firma, s. r. o., plátce DPH, pronajímá pro svého zaměstnance byt od soukromé osoby neplátce za 10.000 Kč/měs + platí energie. Nájemní smlouva i energie jsou psané na firmu. Musí zaměstnanec v tomto případě něco dodaňovat? Je celý nájem vč. enegií daňovým nákladem firmy? Může firma z energií uplatnit DPH?

Přechodné ubytování a DPH

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, vlastní výrobní areál, kde provozuje svou činnost (výroba obalového materiálu). Areál tvoří mj. několik budov a skladů. Vzhledem k nedostatku pracovníků ve výrobě plánuje přijmout zaměstnance ze vzdálenějších oblastí. V souvislosti s tím společnost hodlá zrekonstruovat část jedné z budov ve výrobním areálu (jedno patro) a zřídit tak ubytovnu pro zaměstnance. Zaměstnancům tedy bude poskytovat přechodné ubytování - jeho hodnota bude do 3 500 Kč za zaměstnance a měsíc, takže z pohledu ZDP se u zaměstnanců bude jednat o osvobozený příjem v § 6 ZPD. Řešíme otázku DPH, a to v následujících rovinách: (i) je možné uplatnit nárok na odpočet daně (NO) z plánované rekonstrukce (ii) je povinnost odvádět DPH z bezúplatně poskytnutého přechodného ubytování (iii) v obecné rovině pak otázka, zda se vybudování a provoz ubytovny pro vlastní zaměstnance dá považovat za činnost v rámci ekonomické činnosti či nikoliv, tzn. zda je podstatná ekonomická činnost společnosti (tj. poskytuje jen zdanitelná plnění s povinností odvodu daně na výstupu - prodej výrobků) pro kterou jsou ubytovaní zaměstnanci využíváni, nebo zda toto rozhodné pro uplatnění NO není. Podobný problém s odpočtem NO nastává i v případě, že by si společnosti objednala ubytovací služby pro své zaměstnance v některých z ubytoven v okolí a hradila by takové služby, které by byly zatíženy DPH. Prosíme tedy o odpověď či názor k výše uvedenému. 

Společník s. r. o. a firemní automobil

Společník s. r. o., který není jednatelem ani nepobírá za občasnou práci v s. r. o. žádnou odměnu (starobní důchodce, plátce DPH, má příjmy z pronájmů), využívá firemní automobil také pro soukromé účely. Prosím o sdělení, jaký to má dopad pro s. r. o. a pro společníka z hlediska daně z příjmů a DPH, popř. jak tuto situaci řešit nejoptimálněji pro obě strany.

Rezerva na výtah

OSVČ, majitel nemovitosti, zařazená v obchodním majetku, vede účetnictví. Chce tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, který odepisuje. Je možné využít tvorbu rezervy na výměnu výtahu starého asi 60 let? Nebudou se měnit rozměry ani nosnost výtahové kabiny.

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Autorizovaný inženýr - jediný společník a jednatel s. r. o.

Mám klienta - s. r. o., kde jediný společník a zároveň jednatel tohoto s. r. o., je autorizovaným inženýrem (kulaté razítko se státním znakem) uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle informací, co se mi o tom podařilo na komoře zjistit je tam zapsán jako fyzická osoba, na kterou je razítko se státním znakem vydáno, nelze zapsat firmu. A fyzická osoba za členství musí platit komoře poplatky. V mém případě autorizovaný inženýr vykonává práci pouze jako zaměstnanec s. r. o. a s. r. o. si založil za účelem výkonu práce Autorizovaného inženýra. V "radách komory členům", je uvedeno, že pouze pokud poskytují služby autorizovaného inženýra jako fyzické osoby, mohou si dát fakturu za členství k v komoře do daňově uznatelných nákladů jinak nikoliv. Jednatel s. r. o. po mě požaduje zahrnout členské poplatky komoře, kde je jako fyzická osoba, do nákladů společnosti, ale obávám se, že to není možné, a to nejen z důvodu, že faktury jsou na fyzickou osobu jednatele nikoliv na s. r. o. Můžete mi na toto sdělit Váš názor?

Vratka daně z příjmu odvedené zaměstnavatelem

Student měl během r. 2017 několik dohod o provedení práce u různých zaměstnanců. U jednoho z nich podepsal růžové prohlášení. Jeden zaměstnavatel z jeho mzdy odváděl zálohovou daň z příjmů, ostatní odváděli srážkovou daň. Nyní si student udělal DPFO. Po odpočtu částky odpočitatelné na poplatníka a na studenta mu vyšla výsledná daň 165 Kč. Dle § 38b ZDP se daň nevyměřuje a neplatí do 200 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. Daně, odvedené z jeho mezd, mu bude FÚ vracet. Znamená to, že bude žádat o vratku daní ve výši ponížené o těchto 165 Kč, nebo o celou výši odvedených daní?

Vánoční dárek pro zaměstnance

Firma nakoupí vitaminy a peněžní poukázky Flexi-Pass SODEXHO a dohromady předá v balíčku jako dárek všem zaměstnancům. Budou tyto nákupy pro firmu daňově neuznatelné bez nároku na odpočet DPH a pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu? Posuzuje se hodnota jednotlivých dárků nebo balíčku jako celek? Podle jakého ustanovení?

Úroky z úvěrové smlouvy

Podnikatel, FO, plátce DPH, si zakoupil v prosinci 2017 automobil. Byla vystavena faktura, odečetla se DPH, ale splátka je úvěrem dle splátkového kalendáře. Může si podnikatel dát úroky z tohoto kalendáře do daňových nákladů? 

Implementace datové sítě do nové pronajaté kanceláře

Máme naimplementovanou síť do pronajaté kanceláře v hodnotě 300 000 Kč s životností ca 5-20 let v závislosti na údržbě. Síť je součástí budovy, která není naším majetkem. Jak se zaúčtuje tento případ? Můžeme síť zařadit do 2. odpisové skupiny?