Ing. Jiří Nigrin (1117)

Zatřídění docházkové sady

Ddocházková sada = krabice namontovaná na zdi včetně programu (zaměstnanci zadají čipem příchod, odchod). Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo majetek zatříděný do které odpisové skupiny?

Odpisová skupina, technické zhodnocení

Společnost s r. o. - správa bytů - zakoupila vyvolávací systém k vydání pořadového čísla za 60 000 Kč v přenesené daňové povinnosti. Máme ho zařadit do odpisové skupiny, nebo do technického zhodnocení budovy? 

EET tržby

Firma, s. r. o., často mění svůj majetek, prodává ho převodem nebo za hotové. Patří prodej majetku za hotové do evidovaných tržeb? Všechny ostatní tržby za služby, které výrazně převažují, má firma převodem. Je třeba se registrovat k EET?

Likvidace cigaret s končící platností kolků

Společnost provozovala trafiku, tzn. podnikala v oboru maloobchodní prodej tabáku, tabákových výrobků, novin, časopisů a dalšího zboží, které lze běžně v trafice zakoupit. Tuto podnikatelskou činnost společnost ukončila. Část zásob, které jí zůstaly, se společnosti podařilo prodat. Zbytek zásob, převážně tabák a tabákové výrobky, společnosti zůstaly, neboť jim prodejci, u kterých toto zboží společnost nakoupila, odmítli vzít zpět. Jakým způsobem může společnost tento zbytek zásob legálně zlikvidovat, aniž by jí vznikly problémy v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty?

Vstupní cena DHM

Koupím kameru za 70 000 Kč, k tomu je na faktuře brašna za 4 000 Kč a doprava za 80 Kč. Vstupuje do vstupní ceny dlouhodobého majetku pro odpisování vše, anebo pouze cena kamery za 70 000 Kč? 

Náležitosti daňového dokladu pro odpočet DPH

Společnost ABC s.r.o. přijímá faktury (daňové doklady) za telefonní poplatky od operátora. Na těchto fakturách je tato společnost uvedena jako jakýsi „uživatel/příjemce služeb“, ale jako odběratel je uveden jiný subjekt. Na fakturách je uvedeno IČ společnosti ABC s.r.o., ale chybí DIČ, přestože je společnost ABC s.r.o. plátcem DPH. Celková částka faktury nikdy nepřesáhne částku 10 000 Kč. Může si společnost ABC s.r.o. uplatnit odpočet DPH z těchto faktur? Může si takto fakturované telefonní poplatky uplatnit do daňových výdajů? Samozřejmě za předpokladu, že dané služby používá pro uskutečňování ekonomické činnosti, kde má plný nárok na odpočet a zároveň tyto výdaje slouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 

Zdanění příjmu z prodeje obrazu

V roce 1979 nabylo právní moci notářské rozhodnutí o dědictví, kterým pan Novák (v té době nezletilý) nabyl majetek po svém dědečkovi. Jednalo se o nemovitosti (byl proveden zápis v katastru nemovitosti) a vybavení bytu, které nebylo v rámci seznamu pro dědické řízení specifikováno. V roce 2019 šel pan Novák na půdu vyklidit věci z bytu po dědečkovi. Mimo jiné tam byl i obraz, který vždy visel na stěně bytu dědečka. Pan Novák oslovil znalce a bylo shledáno, že se jedná o obraz A. Muchy. V prosinci 2019 byl obraz prodán na aukci za 2 mil. Kč. Podléhá tento příjem (peníze byly připsány na bankovní účet pana Nováka) zdanění daní z příjmu fyzických osob? Rekapituluji, že obraz jako takový nebyl uveden jmenovitě v seznamu dědictví, a tedy ani pro tyto účely ohodnocen.

Faktura za ubytování jednatele/společníka

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

Přeřazení majetku

Fyzická osoba (podnikatel) má automobil v majetku firmy, uplatnil si z něj při nákupu v roce 2013 DPH ve výši 100 %. Nyní chce auto vyřadit z majetku do soukromého užívání. Je nutné dodanit DPH z obvyklé ceny z důvodu vyřazení z majetku nebo po 5 letech od nákupu již není potřeba nic dodanit?

Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

Akciová společnost v srpnu 2019 koupila software za 18 000 Kč a zaúčtovala na účet 518 a v listopadu 2019 provedla technické zhodnocení software o modul za 70 000 Kč. Jak zaúčtovat toto technické zhodnocení a jak odepisovat daňově tento zhodnocený software?