Ing. Jiří Nigrin (1177)

Služební automobil pro soukromé účely

Firma pořídila v roce 2019 vozidlo, které zaměstnanec může používat k soukromým účelům. Při pořízení vozidla došlo ke krácení DPH a lhůtu na úpravu odpočtu 5 let sledujeme. Úpravu odpočtu DPH za dlouhodobý majetek děláme v prosinci na základě zjištění skutečného poměru soukromých a služebních kilometrů za celý rok. Pokud se liší o více než 10 % od kvalifikovaného odhadu, provedeme úpravu. Benzín projetý na soukromé cesty zaměstnavatel naúčtuje zaměstnanci a odvede DPH. Moje otázka směřuje na stanovení poměrného koeficientu při opravách, nákupu materiálu, službách, atd. Naše firma je měsíční plátce DPH. Na konci každého měsíce se každému autu vytiskne karta oprav, nákupu materiálu a služeb, který se v daném měsíci uskutečnil. Zjistí se skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů v daném měsíci a interním dokladem se v tomto měsíci upraví odpočet DPH. Každý měsíc je to tedy jinak, např. v leden máme poměr 20:80, v dubnu 50:50, v srpnu 80:20. Pokud tedy v březnu 2020 dojde k opravě auta za 80 000 Kč + DPH, na konci měsíce března 2020 zjistím skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů a upravím odpočet DPH v tomto skutečném poměru. K těmto úpravám odpočtu DPH za opravy, služby a materiál již v prosinci daného roku nevracíme. Je to tak možné?

Sazba DPH u internetového přenosu vysílání

Jaká bude sazba DPH u tzv. internetové televize, kdy plátcem bude s. r. o. zastupující herce, který právě chce přes internet přenášet svá vystoupení. 

Jednalo by se o výši sazby DPH pro předplatitele, kteří by si zaplatili vystoupení herce, který bude vysílat své vystoupení přes internet. To předplatné bude fakturovat jeho zastupující agentura. Bude tam základní sazba DPH?

Nákup osobního automobilu

Soukromá osoba nakoupila osobní automobil v Německu v 1/2019. Tento automobil si postupně opravovala a SPZ a TP byl na ni zapsán až v 2/2020. Nyní, v 6/2020 se rozhodla osobní automobil prodat. Bude tento prodej od daně osvobozen nebo je třeba zdanit ho v § 10? Od kdy se počítá nabytí?

Přeprodej PHM

Firma, plátce DPH, nakupuje PHM se slevou a dále je za stejnou cenu přeprodává jiné firmě. Lze to takto přeprodat, pokud ano, jak správně účtovat?

 

Doplňující dotaz k DAUCID ID č. 25219 - Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

Prosím konkrétně - jak správně pořízenou mříž účtovat? Přes účet č. 042 pořízení majetku a pak následný prodej přes účet 641 a ztráta na 548?

Daň z příjmů FO - osvobození při prodeji nemovitosti

Fyzická osoba koupila před 5 lety ideální 1/2 nemovitosti. Druhou ideální polovinu dostala před třemi lety (tedy 2 roky po nákupu první poloviny) letech darem. Nyní by chtěl majitel celou nemovitost prodat. Která lhůta by platila pro posouzení osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitosti jako celku? Prodávající vzhledem k 5-leté lhůtě pro osvobození při prodeji nemovitosti zvažuje i variantu, že by prodal každou polovinu nemovitosti zvlášť stejnému zájemci. Zatímco v případě první půlky už by příjem z prodeje nezdaňoval, v případě prodeje druhé poloviny ano. Lze tedy pro účely optimalizace daňové povinnosti předmět prodeje rozdělit rovněž na dvě poloviny, kdy v případě první poloviny by příjem z prodeje již nezdaňoval (uplynula 5 letá lhůta pro osvobození) a druhou polovinu by prodal za stejnou částku, za jakou ji nabyl- resp. prodal za znaleckou hodnotu daru? Příjem z prodeje druhé poloviny by se tedy rovnal nákladům v podobě znaleckého ocenění poloviny nemovitosti při pořízení (ust. § 10 odst. 5 ZDP) a ke zdanění by v rámci § 10 byla 0,- Kč. Kupující by tedy získal celou nemovitost, kdy první polovinu by koupil cca za 15 mil Kč a druhou polovinu stejného domu za cca 5 Mil Kč (dle výše ocenění znalcem). Kupující i banka zajišťující financování úvěrem souhlasí. Lze využít u prodávajícího osvobození při prodeji nemovitosti výše popsaným způsobem tak, aby nebyla krácena daň z příjmu a na druhé straně bylo v maximální možné míře využito daňového zvýhodnění, které zákon o daních z příjmů nabízí?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 25193 - Obědy zaměstnanců - nárok

Nebyla zodpovězena otázka. Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází? (Když není v provozu školní stravování.)

Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

Společnost (plátce DPH) koupila a nechala nainstalovat v režimu přenesení mříž v pronajatém obchodu v nákupním centru za 116 000 Kč. Tuto mříž přefakturovala také v režimu přenesení ve smluvní ceně 100 000 Kč nákupnímu centru. Předpokládám, že je to správně.

Můj hlavní dotaz: jak bude vypadat účtování společnosti - nákup mříže 116 000 Kč, následný prodej jen 100 000 Kč. Kam bude účtovat rozdíl 6 000 Kč - případně daňově nebo nedaňově?

Daňová kontrola

Je někde (v daňovém řádu?) stanoveno, jak dlouho může trvat daňová kontrola či místní šetření a do kdy musí být ukončena?

Dodatečný paltební výměr na DPH

Tuzemská společnost s ručením omezeným obdržela od finančního úřadu dodatečný platební výměr na DPH. V rámci kontroly nebyl uznán nárok na odpočet, společnost doměřenou DPH zaplatila, ale současně proti dodatečnému platebnímu výměru podala odvolání. Dle pokynu GFŘ k § 24 odst. 2, který v bodě č. 5 písm. b) uvádí, že ostatními daněmi podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jsou také DPH nebo část DPH, kterou nemůže plátce uplatnit jako odpočet. Může společnost uplatnit neuznaný nárok na odpočet do daňových výdajů? Pokud ano, v kterém období, buď v roce zaplacení doměrku nebo až v momentě nabytí právní moci výměru (tzn. až v případě, že nebude odvolání vyhověno) - tzn. asi vzhledem k délce vyřízení odvolání v dalším zdaňovacím období?