Příjmy z pronájmu (110)

Automobil - skutečné výdaje

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, má příjmy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. V rámci podnikání (§ 7 zákona o daních z příjmů) má v OM automobil - dodávku, který je plně odepsán, využívá paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč. Nyní zvažuje, že koupí další automobil, který ale bude využívat jako výdaj pouze u příjmu z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů - zřejmě krácené odpisy, krácený paušál atd.). Příjmy z nájmu jsou poměrně vysoké, tak chce využít dostupné výdaje, nyní uplatňuje pouze odpisy z nemovitosti. Je to takto možné -  mít zvlášť automobil na podnikání a zvlášť automobil ve výdajích u nájmu? A jak se to promítne prakticky v daňové evidenci?

Rozdělení zdanění majetku v SJM

Manželé mají v SJM 5 různých nemovitostí. Může jeden z manželů zdanit příjmy z pronájmou dvou z nich a druhý manžel zdaní příjmy z pronájmu zbylých 3 nemovitostí?

Silniční daň a zahraniční vozidlo

Občan z Rakouska vlastní na území ČR nemovitost, kterou pronajímá. Ke zdanitelným příjmům uplatňuje skutečné výdaje, nyní se rozhodl, že chce také uplatnit dopravní paušál ve výši 4 000 Kč/měs., jelikož jezdí na území ČR k této pronajímané nemovitosti. Vozidlo je registrované v Rakousku, musí z tohoto vozidla platit silniční daň v ČR?

Daňový nerezident

Občanka České republiky v roce 2018 pracovala a dosud pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii. V ČR má příjmy z pronájmu nemovité věci. Tímto je v ČR jako daňový nerezident. Za rok 2018 musí podat daňové přiznání z příjmů z nájmu v ČR. Měla povinnost daňové přiznání dodat na FÚ do 31. 3. 2019? Co vše musí vyplnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018?

Pronájem nemovité věci

Občan, fyzická osoba, pronajímá nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 2016 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč. Pronajímat ji začínal v roce 2017. V roce 2017 danil v příjmy z pronájmu v § 9 procentem z příjmů 30 %. Od roku 2018 by chtěl přejít na skutečné výdaje.

1) Bude za rok 2018 počítán odpis budovy z původní ceny 4 000 000 Kč?

2) Je rok 2018 prvním rokem odpisování budovy?

3) Může tato fyzická osoba uplatnit paušální výdaj na dopravu krácený (Kč 4 000 Kč), pokud má příjmy v § 9 zákona o daních z příjmů? Platila by se z tohoto automobilu silniční daň? 

Příjem z pronájmu nebytových prostor domu - společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek rozeslalo svým členům rozpočítaný příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě připadající na jednotlivé jednotky. Fyzická osoba dostala potvrzení, že příjem za rok 2018 činí 1 912 Kč. Na potvrzení je dále uvedeno, že se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů a v případě, že zaměstnaná nebo podnikající fyzická osoba nemá jiné příjmy za zaměstnání nebo podnikání, které by v součtu přesahovaly 6 000 Kč, nemusí tuto částku zdaňovat - § 38g zákona o daních z příjmů (Osoby bez zaměstnání a důchodci do 15 000 Kč). Dnes na přednášce daňové poradkyně mi bylo odpovězeno, že fyzická osoba podávající přiznání nemusí nájem do 6 000 Kč ročně zahrnovat... Stále se však domnívám, že tomu tak ve skutečnosti není. Dle mého názoru, pokud se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě společenství vlastníků a příjemce (fyzická osoba) je z nějakého důvodu povinen podat daňové přiznání (podniká, má více zaměstnavatelů atd.), pak je vždy povinen tuto částku 1 912 Kč zahrnout do svého daňového přiznání bez ohledu na limit 6 000 Kč v § 38g zákona o daních z příjmů. Tento limit 6 000 Kč se uplatní pouze, pokud fyzická osoba není povinna podávat daňové přiznání, a tím pádem pak kvůli příjmu z pronájmu ve výši 1 912 Kč nemusí daňové přiznání podávat. Můžete mi prosím potvrdit, že můj názor je správný, případně vysvětlit proč není?

Výše obratu pro DPH u příjmů z pronájmu

Pronajímatel má příjmy z pronájmu, které se skládají z nájmu a z příjmů za služby spojené s nájmem (energie, vodné, stočné, teplo, STA, poplatky za užívání výtahu, úklid apod.). Jaké příjmy se zahrnují do obratu pro účely DPH? Pouze příjmy z nájemného, nebo i příjmy za služby spojené s nájmem?

Smlouva na příležitostný příjem

Fyzická osoba má smlouvu o příležitostném příjmu, bylo jí na tuto smlouvu vyplaceno 9 000 Kč a předmětem smlouvy je organizace divadelního festivalu, tisk vstupenek a plakátů. Otázka je, jestli to splňuje definici příležitostného příjmu, když organizace fakticky trvá několik měsíců (šest). Pokud se jedná o příležitostný příjem v tomto roce, bude tomu tak i v následujícím roce, když se to bude opakovat za stejných podmínek?

Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR

Daňový rezident ČR má příjmy ze závislé činnosti v USA, kde pracuje celý kalendářní rok. Současně má pravidelně měsíčně příjmy z pronájmu nemovitých věcí v ČR. Jak proběhne zdanění jeho příjmů a jaká přiznání k dani z příjmů je povinen podat?

Daň z příjmů - pronájem dle § 9

Manželé mají zrušeno SJM. Vlastní několik bytů, vždy poměrem spoluvlastnictví 50/50. Do roku 2017 zdaňoval každý z nich příjem v § 9 DPFO ve výši svého podílu, tedy 50% z každého bytu. Manžel přitom uplatňoval výdaje paušálem 30%, manželka uplatňovala skutečné výdaje (vedla si daňovou evidenci). Bylo by možné, aby od roku 2018 vedli příjem i výdaje s tím spojené vždy z celého bytu? Například manžel z 1 bytu a manželka ze 2 bytů? Pokud tato možnost dohody existuje, je možné, aby každý uplatňoval výdaje jiným způsobem?