Daň ze závislé činnosti (109)

Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr ve 12/2017. Omylem mu nebyl do mzdy za tento měsíc vyplacen ( zúčtován) zůstatek řádné dovolené ke dni ukončení pracovního poměru. Tak se stalo až ve mzdách za 1/2018. Ten stejný zaměstnanec nastoupil znovu v 3/2018 ke stejnému zaměstnavateli. Tato firma byla jeho jediným zaměstnavatelem v roce 2018, měl podepsané prohlášení. Zúčtování a vyplacení dovolené z předchozího pracovního poměru u stejného zaměstnavatele je příjem podle § 5 odst. 4 ZDP? Je možné tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování za rok 2018? Jak bude tento příjem vypadat na potvrzení o zdanitelných příjmech? Není povinen zaměstnanec podat daňové přiznání?

Roční zúčtování daně

Je možné do ročního zúčtování daně započíst také příjem sražený srážkovou daní (dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení)? Pokud chce tento poplatník vrátit srážkovou daň, musí si podat přiznání k dani? 

Prohlášení poplatníka

Může být Prohlášení poplatníka předvyplněné (hlavička na prnví straně - zaměsntavatel a zaměstnanec) od účetní, pak zaměstnanec zkontroluje a podepíše, případně doplníme děti apod.? Jde mi o to, že kolikrát zaměstnancům pomáháme vyplnit Prohlášení, tak jestli to v případě kontroly nemůže být zásadní problém, že si to zaměstnanec celé sám nevyplní. 

Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí

Fyzická osoba, rezident ČR, měl v měsících 1-10/2018 příjmy ze závislé činnosti v ČR. V měsících 11-12/2018 měl příjmy ze závislé činnosti v Irsku (byly tam zdaněny dle tamní právní úpravy). Předpokládám, že tyto příjmy ze zahraničí jsou ze zdanění v ČR vyňaty dle § 38f odst. 4. Je však v této situaci třeba podávat daňové přiznání? A pokud ano, je třeba přiložit potvrzení o výši příjmu od zahraničního zaměstnavatele? 

Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů

Zaměstnanec pracuje souběžně u dvou zaměstnavatelů. Oba mu poskytují benefit v podobě nepeněžního plnění na rekreaci ve výši 20 000 Kč. V případě, že zaměstnanec tento benefit využije u obou zaměstnavatelů, posuzuje se limit 20 000 Kč u každého zaměstnavatele samostatně, a zaměstnanec tak má osvobozenou částku ve výši 2 x 20 000 Kč za zdaňovací období?

Očkování zaměstnance

Máme zaměstnance, který pracuje v laboratoři a kromě vstupní lékařské prohlídky absolvoval i očkování na žloutenku. Musel mu být vystaven i zdravotní potravinářský průkaz. Je toto vše uznatelné z pohledu daně z příjmů - prohlídka, průkaz, očkovací látka i aplikace očkování? A lze u očkovací látky uplatnit DPH 10 % z dokladu z lékárny? 

Počet zaměstnanců pro účely Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Jak se určuje počet zaměstnanců pro účely vyplnění tabulky 05 v tiskopisu 25 5459? Jde mi o případy, kdy je na jeden kalendářní měsíc uzavřeno s jednou osobou více (nejčastěji dvě) dohod o provedení práce. Počítá se konkrétní osoba nebo počet uzavřených „pracovních“ vztahů - v našem případě dohody o provedení práce?

Počet zaměstnanců na „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ a v povinné příloze číslo 1

Každoročně auditovaný a dle dodavatele dokonalý systém zpracování mezd, nám automaticky do tabulky 05 na straně první vyúčtování uvádí počet zaměstnanců, který se rovná počtu „aktivních mzdových listů k 31. 12.“. Ale do povinné přílohy číslo 1, do sloupečku 04 Počet zaměstnanců, automaticky doplňuje počet zaměstnanců k 1.12. kteří měli v prosinci vyplacenu nějakou mzdu. Konkrétní příklad. SRO má v prosinci 3 zaměstnance na HPP a 48 dohod o provedení práce. Reálně ale z „dohodářů“ v prosinci nepracoval nikdo. Takže na vyúčtování v tabulce 05 je uvedeno za prosinec 51 zaměstnanců a povinné příloze ve sloupečku 04 jen 3 zaměstnanci. Dodavatel SW tvrdí, že je to správně, že v tabulce 05 vyúčtování se uvádí počet mzdových listů a v povinné příloze číslo 1, sloupečku 04 jen počet těch kteří měli v prosinci příjem dle § 6. Pracovnice Finančního úřadu tvrdí, že údaj za prosinec (k 31. 12.) v tabulce 05 vyúčtování, tak údaj v povinné příloze (k 1.12.) se musí rovnat a požaduje opravu, a to přesto, že se jedná o údaje v rozdílný časový okamžik a ani EPO takovouto vazbu nehlídá. Můžu požádat o Váš názor, co je správně a jaké počty se mají na vyúčtování a v povinné příloze uvádět?

Uplatnění slevy na invaliditu

Může zaměstnanec pobírající starobní důchod uplatnit slevu na dani podle § 35 odst.1 zákona písm. c)  - na základní invaliditu?

Roční zúčtování

1) Zaměstnanec (Slovák) má příjem ze závislé činnosti za rok 2018 jen u naší firmy. Požaduje udělat roční zúčtování daně a uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Doložil rodný list dítěte a potvrzení od manželky, která pracuje na Slovensku, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Můžeme mu v ročním zúčtování uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

2) Zaměstnanec (Slovák) u nás pracuje od 14. 6. 2018. Od 12. 9. 2018 je nemocen. Požaduje udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu ze závislé činnosti. Pokud doloží potvrzení o tom, že do 13. 6. 2018 byl student, můžeme mu udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu?