Daň ze závislé činnosti (104)

Prohlášení poplatníka

Může být Prohlášení poplatníka předvyplněné (hlavička na prnví straně - zaměsntavatel a zaměstnanec) od účetní, pak zaměstnanec zkontroluje a podepíše, případně doplníme děti apod.? Jde mi o to, že kolikrát zaměstnancům pomáháme vyplnit Prohlášení, tak jestli to v případě kontroly nemůže být zásadní problém, že si to zaměstnanec celé sám nevyplní. 

Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí

Fyzická osoba, rezident ČR, měl v měsících 1-10/2018 příjmy ze závislé činnosti v ČR. V měsících 11-12/2018 měl příjmy ze závislé činnosti v Irsku (byly tam zdaněny dle tamní právní úpravy). Předpokládám, že tyto příjmy ze zahraničí jsou ze zdanění v ČR vyňaty dle § 38f odst. 4. Je však v této situaci třeba podávat daňové přiznání? A pokud ano, je třeba přiložit potvrzení o výši příjmu od zahraničního zaměstnavatele? 

Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů

Zaměstnanec pracuje souběžně u dvou zaměstnavatelů. Oba mu poskytují benefit v podobě nepeněžního plnění na rekreaci ve výši 20 000 Kč. V případě, že zaměstnanec tento benefit využije u obou zaměstnavatelů, posuzuje se limit 20 000 Kč u každého zaměstnavatele samostatně, a zaměstnanec tak má osvobozenou částku ve výši 2 x 20 000 Kč za zdaňovací období?

Očkování zaměstnance

Máme zaměstnance, který pracuje v laboratoři a kromě vstupní lékařské prohlídky absolvoval i očkování na žloutenku. Musel mu být vystaven i zdravotní potravinářský průkaz. Je toto vše uznatelné z pohledu daně z příjmů - prohlídka, průkaz, očkovací látka i aplikace očkování? A lze u očkovací látky uplatnit DPH 10 % z dokladu z lékárny? 

Počet zaměstnanců pro účely Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Jak se určuje počet zaměstnanců pro účely vyplnění tabulky 05 v tiskopisu 25 5459? Jde mi o případy, kdy je na jeden kalendářní měsíc uzavřeno s jednou osobou více (nejčastěji dvě) dohod o provedení práce. Počítá se konkrétní osoba nebo počet uzavřených „pracovních“ vztahů - v našem případě dohody o provedení práce?

Počet zaměstnanců na „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ a v povinné příloze číslo 1

Každoročně auditovaný a dle dodavatele dokonalý systém zpracování mezd, nám automaticky do tabulky 05 na straně první vyúčtování uvádí počet zaměstnanců, který se rovná počtu „aktivních mzdových listů k 31. 12.“. Ale do povinné přílohy číslo 1, do sloupečku 04 Počet zaměstnanců, automaticky doplňuje počet zaměstnanců k 1.12. kteří měli v prosinci vyplacenu nějakou mzdu. Konkrétní příklad. SRO má v prosinci 3 zaměstnance na HPP a 48 dohod o provedení práce. Reálně ale z „dohodářů“ v prosinci nepracoval nikdo. Takže na vyúčtování v tabulce 05 je uvedeno za prosinec 51 zaměstnanců a povinné příloze ve sloupečku 04 jen 3 zaměstnanci. Dodavatel SW tvrdí, že je to správně, že v tabulce 05 vyúčtování se uvádí počet mzdových listů a v povinné příloze číslo 1, sloupečku 04 jen počet těch kteří měli v prosinci příjem dle § 6. Pracovnice Finančního úřadu tvrdí, že údaj za prosinec (k 31. 12.) v tabulce 05 vyúčtování, tak údaj v povinné příloze (k 1.12.) se musí rovnat a požaduje opravu, a to přesto, že se jedná o údaje v rozdílný časový okamžik a ani EPO takovouto vazbu nehlídá. Můžu požádat o Váš názor, co je správně a jaké počty se mají na vyúčtování a v povinné příloze uvádět?

Uplatnění slevy na invaliditu

Může zaměstnanec pobírající starobní důchod uplatnit slevu na dani podle § 35 odst.1 zákona písm. c)  - na základní invaliditu?

Roční zúčtování

1) Zaměstnanec (Slovák) má příjem ze závislé činnosti za rok 2018 jen u naší firmy. Požaduje udělat roční zúčtování daně a uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Doložil rodný list dítěte a potvrzení od manželky, která pracuje na Slovensku, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Můžeme mu v ročním zúčtování uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

2) Zaměstnanec (Slovák) u nás pracuje od 14. 6. 2018. Od 12. 9. 2018 je nemocen. Požaduje udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu ze závislé činnosti. Pokud doloží potvrzení o tom, že do 13. 6. 2018 byl student, můžeme mu udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu?

Cizinec - daňový rezident CŘ - přiznání k DPFO

Cizinec má trvalé bydliště v Německu, ale již několik let pobývá v ČR. Tady i pracuje a jiné příjmy ze zahraničí nemá. Podává daňové přiznání k dani z příjmů. Ze zaměstnání od české s. r. o. má několik dohod a pracovní poměr.

1) Může uplatnit celou slevu na poplatníka a slevu na studenta, ačkoliv je to cizinec, a vznikne-li mu vratka má na ni nárok?

2) Na webu daňové správy - v EPO - nelze vyplnit datum narození a hlásí kritickou chybu - chce to rodné číslo - jak toto vyřešit, pokud bychom chtěli podat elektronicky a rodné číslo nebylo v ČR přiděleno?

3) Poplatník má adresu hlášeného místa pobytu v Praze - je tedy jeho místně příslušný FÚ pro hlav. město Prahu dle § 13 daňového řádu?

4) A dále v přiznání na řádku 16. Obec - kde se obvykle zdržoval - může být obec dle adresy hlášeného místa nebo kde nejčastěji pobýval? Pokud by nejčastěji pobýval v Brně, pak na ř. 16 bude Brno a Praha zůstane stejná, tj. místo, kam podá přiznání, je pořád Praha dle § 13 daňového řádu? Zjišťuje toto někdo, kde se poplatník a kolik dní přesně pohybuje - tj. vyplnění řádku 16?

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování?