Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady

Příspěvková organizace, zřizovatelem je město, zaměstnanci dostávají měsíční plat, za svátky nedostávají náhrady, ale plat, jako kdyby pracovali. Dostávají pololetní odměny. Postupuji tedy při zápočtu odměny do průměrného výdělku podle § 358 zákoníku práce. Výši odměny vydělím počtem odpracovaných hodin za příslušné pololetí a potom započtu poměrnou část odměny do čtvrtletí podle počtu odpracovaných hodin. Mohou být v odpracovaných hodinách započteny i neodpracované svátky, za které je poskytován plat, jak výše uvedeno?

Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) - rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Těmto zaměstnancům bude od 1.1.2019 náležet zvláštní příplatek za "směnnost" podle vyhlášky 341/2017, § 8 (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem "soustavnost" a "obslužná péče" ve vazbě na nezdravotnické pracovníky. 

Evidence dnů a přesčasů

Zaměstnanec v příspěvkové organizaci pracuje v sobotu nebo v neděli, případně ve svátek, ale neodpracuje celý den, většinou pouze 1,5 hodiny/den. Mají být správně vykázány tyto dny jako odpracované (hodiny samozřejmě vykážu přesně podle odpracovaných)? Anebo to nemá na nic vliv, stačí, když budou správně vykázány hodiny? Zaměstnanci si nevybírají náhradní volno. 

Příplatek za vedení

 • DAUC ID: 21226
 • Datum vložení: 16. 5. 2018
 • Autor: PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.
 • V kategoriích: Školství
 • Klíčová slova: Plat Škola

Je možno zařadit ředitele základní školy do 4. stupně řízení, když řídí 4 vedoucí učitelky v mateřské škole, vedoucího školní jídelny, 2 zástupce na II. stupni, 1 zástupce na I. stupni, 1 vedoucího technika a 1 zaměstnance oprávněného řídit práci jiných zaměstnanců?

Náhradní volno

Zaměstnanec odpracuje státní svátek 30. 3. 2018 a bude si chtít vybrat náhradní volno. Jak je to s proplacením odpracovaného svátku?

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou Střední odbornou školu obor sociální péče a Vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého odečtu. Je tento postup správný? Jaký studijní obor by měla pracovnice vystudovat, aby byla kvalifikovaná jako učitelka v MŠ?

Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací

Chci zařadit zaměstnance do 9. platové třídy dle katalogu prací 1.01.04 Referent majetkové správy. Bude komplexně spravovat majetek školy včetně majetku na osmi odloučených pracovištích. Lze v tomto případě nahlížet na odloučená pracoviště jako na nižší organizační složky?

Jmenování zástupce ředitele pro věci ekonomické

 • DAUC ID: 20084
 • Datum vložení: 7. 12. 2017
 • Autor: PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.
 • V kategoriích: Školství
 • Klíčová slova: Plat Škola

Jsme základní uměleckou školou zřizovanou obcí. Mohu v organizační struktuře zřídit místo zástupce ředitele pro věci ekonomické? Do jaké nejvyšší platové třídy může být tento pracovník zařazen? Pracovník není pedagogickým pracovníkem.

Přípravná třída - třídnictví

 • DAUC ID: 19813
 • Datum vložení: 7. 11. 2017
 • Autor: PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.
 • V kategoriích: Mzdy Školství
 • Klíčová slova: Plat Učitel

Náleží paní učitelce v přípravné třídě příplatek za třídnictví?

Platová třída - zařazení

Co vše musí splňovat školní speciální pedagog pracující na běžné ZŠ, aby mohl být zařazen do 13. platové třídy? Změnily se nějak podmínky po novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.? V současnosti je zařazen do 12. platové třídy.