Obchodní právo (665)

Podíl na likvidačním zůstatku

Společnost má základní kapitál 100 000 Kč. Společnost má dva společníky A a B. Společník A má obchodní podíl ve společnosti 30 % a splacený vklad ve výši 46 000 Kč, Společník B má obchodní podíl ve výši 70 % a splacený vklad 54 000 Kč. Společnost se rozhodla vstoupit do likvidace a ukončit svoji činnost. Hodnota vlastního kapitálu je ve výši 200 000 Kč. Jakým poměrem se bude rozdělovat likvidační zůstatek společnosti - poměrem 46:54 nebo 30:70?

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 

Výroční zpráva

Skládka s. r. o. je neauditovanou společností - malá účetní jednotka. Společníci společnosti jsou pouze města a obce. Musí být zpracována a zveřejněna výroční zpráva nebo zpráva o vztazích?

Zpráva o vztazích

Musí být zpracována Zpráva o vztazích u s. r. o., kde společníci jsou pouze fyzické osoby, které žádnou jinou právnickou osobu nevlastní? Jak je to v případě jednočlenných s. r. o.? Jestliže tato povinnost zpracování je, co se potom uvádí do této zprávy? Např. smlouvy o pronájmu, kdy fyzická osoba pronajímá svému s. r. o. nemovitost? Nebo se uvádí např. smlouvy o výpůjčce společníka svému s. r. o.?

Zápočet pohledávky a závazku mezi třemi společnostmi

Všechny tři firmy mají právní formu s. r. o.

Firma A = prodala část podniku 1 000 00 Kč (fakturace bez DPH), vlastníci jsou matka a syn.

Firma B = koupila část podniku splatnost na splátky s tím, že poslední splátka činí 400 000 Kč. Nebyla uhrazena a je po datu splatnosti.

Firma C = firma na poskytování služeb (vlastníkem je syn).

Firma C uskutečnila služby pro firmu B ve výši 400 000 Kč (fakturace základ 371 880 Kč + 78 120 Kč DPH), dostala zaplaceno. Následně kvalitu služeb firma B rozporuje a žádá vrácení Kč 400 000. Právníci se dohodli na uzavření smíru a vyhotovení dokumentu o vzájemném zápočtu. Lze vyřešit takto? Firma C vystaví pro firmu B dobropis – 371 880 a –78 120 = –400 000, Kč? Zároveň firma A bude kompenzovat dobropis s nedoplatkem faktury o prodeji s firmou B?

Jednatel - ředitel

Jednatel má se společností, v níž je jednatelem, uzavřenu pracovní smlouvu na výkon práce ředitele a za tuto práci dostává mzdu. Smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou nemá. Jaké mu hrozí postihy? Má to na společnost nějaké daňové dopady?

 

Zápis skutečného majitele

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Úmrtí OSVČ

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?