Úvěr (277)

Smlouva o postoupení práv k autu v majetku

Společnost s r. o. (A) měla uzavřenu úvěrovou smlouvu na osobní automobil. U automobilu při pořízení nárokoval DPH, odepisoval 3 roky. Z důvodu nevyužití vozidla uzavřel Smlouvu o postoupení práv a povinností z úvěrové smlouvy na jinou firmu (B). Z ní plyne, že nový příjemce financování auta (B) započne splácet měsíční splátky úvěrové společnosti a zároveň je zde napsáno: Kupní cena předmětu tj. auta, kterou je firma B povinna uhradit firmě A za předmět činí i s ohledem na skutečnosti uvedené v bodu II.3 částku 1,00 Kč včetně DPH. Bod II.3 : Postoupení dle této smlouvy se sjednává jako úplatné; úplata, kterou je A (s ohledem na to, že v rámci postoupení jsou převáděny převážně povinnosti - dluhy) povinen uhradit B za toto postoupení 1,00 Kč včetně DPH. ( Žádné dluhy mezi firmou A a úvěrovou společnosti nebyly, splátky byly zaplaceny k datu postoupení). Dotaz zní: Pro splnění podmínek DPH, z jaké částky musím odvést při tomto postoupení auta DPH ? Na účtu 461 je evidován úvěr, proti kterému účtu zaúčtovat zrušení úvěru?

Kapitalizace pohledávky

Česká fyzická osoba nakoupila pohledávku z titulu úvěru od jiné české fyzické osoby, kdy nominální hodnota pohledávky je 2 mil. Kč, a to za cenu 1,8 mil. Kč. Věřitelem úvěru je české s. r. o., které má ve svém účetnictví evidován závazek právě 2 mil. Kč. Tato fyzická osoba je zároveň společníkem s. r. o. a ráda by svoji pohledávku kapitalizovala - jaké jsou poté u ní daňové dopady? Má zdanit částku 2 mil. Kč a jako výdaj si může uplatnit částku, kterou reálně zaplatila, tj. částku 1,8 mil. Kč? Původní vlastník této pohledávky má povinnost zdanit v okamžiku postoupení její jmenovitou hodnotu 2 mil. Kč a jako výdaj může uplatnit také 1,8 mil. Kč? 

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Kursový rozdíl - úvěr

Forma má sjednaný úvěr, kde je uvedeno ref. kurs k čerpání úvěru 25,80/euro, a přiložen předpis splátek v cizí měně na čtyři roky. Při úhradě musím dělat kursový rozdíl oproti dni platby, nebo se řídím sjednaným kurzem při sjednání, myslím si, že bych se k tomu měla stavět jako k přijaté faktuře a při každé platbě kursový rozdíl zaúčtovat. Tedy jako přijatou fakturu s kursem 25,80 po celou dobu úvěru a při platbě vyčíslit rozdíl? 

Nákup ojetého automobilu na úvěr

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Uznatelnost bankovních úroků u spoluvlastníků nemovitosti

Existují dvě nájemní nemovitosti X a Y a dva vlastníci A a B. Každý z vlastníků vlastní v nemovitosti X a v nemovitosti Y ideální polovinu. Nemovitosti byly pořízeny s pomocí úvěrů od banky, banka poskytla dva úvěry ve stejné výši. Protože banka neumí poskytnout na nemovitost vlastněnou dvěma vlastníky dva samostatné úvěry na každého vlastníka zvlášť, bylo s bankou dohodnuto, že u nemovitosti X bude celý úvěr na vlastníka A a u nemovitosti Y bude celý úvěr na vlastníka B. Budou moci si vlastníci uplatňovat jako náklad daňově uznatelné zaplacené úroky z úvěrů, a to vlastník A z celého úvěru na nemovitost X a vlastník B z celého úvěru na nemovitost Y, i když každý vlastní jen ideální polovinu?

Zaúčtování náhrady škody a poplatku za předčasné ukončení smlouvy o úvěru

Společnost s r. o. předčasně ukončila smlouvu o úvěru na automobil. Dle dohody o předčasném ukončení musí společnost s. r. o. v doplatku smlouvy ve výši 357 119 Kč uhradit „náhradu škody“ ve výši 24 433 Kč a „poplatek za předčasné ukončení smlouvy“ ve výši 5 000 Kč. Na jaké nákladové účty mají být tyto částky zaúčtovány a jsou daňově uznatelné?

Finanční úvěr

Jak správně posoudit a zvolit podmínky pro poskytnutí úvěru? Matka, OSVČ (neplátce DPH, náklady paušálem), poskytne finanční prostředky spol. s r. o., kde jediný společník a jednatel je její syn. Jedná se o částku 300 000 Kč se splatností 3 roky. Jsou tyto osoby považovány na spojené? Jaký zvolit úrok, jak přijatý úrok u OSVČ zdanit, jsou zaplacené úroky spol. s r. o. daňově uznatelné? Je možné hradit splátky úvěru i nepravidelně dle možností společnosti? Bylo by poskytnutí finančních prostředků možné i jako bezúročná půjčka?