Úvěr (281)

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba se rozhodla o instalaci FTV na střeše "kolny", která není obytnou stavbou, ale tvoří nedílnou součást stavby pro bydlení. Na pořízení FTV si hodlá vzít půjčku. Nabízí se stavební spořitelna, která půjčí a současně jako bonus zdůvodňuje, že úroky z hypotečního úvěru lze odečíst z nákladů, jako položka snižující daň fyzickou osob o zaplacené úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru. Někdy se vše hodnotí jako součást stavby, pokud se platí DPH při pořízení souboru staveb a pozemků. Z toho důvodu bychom považovali za správné i odpočet úroků ze stavebního spoření. Podmínka užívání nemovitostí a staveb souvisejících k bydlení účastníků stavebného spoření splněna. Úvěr na manžela, ale manžel nevlastní nemovitosti. Vlastní ji manželka spolu se synem, ale manželka je spoluúčastníkem smlouvy a manžel, manželka i syn bydlí a užívají 100 % nemovitosti. 

Úroky z úvěru na pořízení automobilu se zajišťovacím převodem práva

Jak je tomu s daňovou uznatelností úroků z úvěru na pořízení vozidla se zajišťovacím převodem práva a smlouvou o výpůjčce? Celkové úroky činí 14 000 Kč. Úvěr je sjednán od 11. 2. 2019 do 11. 2. 2021 s tím, že výše úroků se postupně snižuje a splátka jistiny se naopak postupně zvyšuje. Celková výše úroků zaplacených v rámci splátek v roce 2019 činí 9 000 Kč. Je možno daňově uznat celých oněch 9 000 Kč, či je nutno učinit propočet na počet dní úvěru v roce 2019 (tj. 324 dní) a zbytek daňově vyloučit? V tomto konkrétním případě 14 000 Kč : 732 dní x 324 dní, tj. 6 196,72 Kč a vyloučit rozdíl částek?

Revolvingový úvěr v daňové evidenci

OSVČ vede daňovou evidenci, uzavřel se svou bankou smlouvu o poskytování revolvingového úvěru. Na výpisu z banky jsou poté účtovány různé poplatky - např. odměna za rezervaci zdrojů, správa úvěru, pojištění splátek. Dále úrok z úvěru v určité částce. A v poslední řadě splátka úvěru v určité částce. Budeme účtovat klasicky jako u jakéhokoliv jiného úvěru, tzn. všechny poplatky a úroky jako provozní výdaj a splátku úvěru samostatně jako nedaňový výdaj? 

Uplatnění PHM do výdajů po ukončení úvěrové smlouvy

Fyzická osoba v DE si pořídila do obchodního majetku automobil na úvěr. Byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu. Po dobu splácení si uplatňovala DPH z nákupu PHM, výdaje za PHM jako nedaňový výdaj. Nyní byl úvěr doplacen a byla zrušena veškerá omezení práv k vozidlu. Jak bude postupovat dále - může uplatnit nákup PHM do daňových výdajů bez jakéhokoliv omezení, případně může uplatnit paušální výdaj na dopravu? 

Smlouva o postoupení práv k autu v majetku

Společnost s r. o. (A) měla uzavřenu úvěrovou smlouvu na osobní automobil. U automobilu při pořízení nárokoval DPH, odepisoval 3 roky. Z důvodu nevyužití vozidla uzavřel Smlouvu o postoupení práv a povinností z úvěrové smlouvy na jinou firmu (B). Z ní plyne, že nový příjemce financování auta (B) započne splácet měsíční splátky úvěrové společnosti a zároveň je zde napsáno: Kupní cena předmětu tj. auta, kterou je firma B povinna uhradit firmě A za předmět činí i s ohledem na skutečnosti uvedené v bodu II.3 částku 1,00 Kč včetně DPH. Bod II.3 : Postoupení dle této smlouvy se sjednává jako úplatné; úplata, kterou je A (s ohledem na to, že v rámci postoupení jsou převáděny převážně povinnosti - dluhy) povinen uhradit B za toto postoupení 1,00 Kč včetně DPH. ( Žádné dluhy mezi firmou A a úvěrovou společnosti nebyly, splátky byly zaplaceny k datu postoupení). Dotaz zní: Pro splnění podmínek DPH, z jaké částky musím odvést při tomto postoupení auta DPH ? Na účtu 461 je evidován úvěr, proti kterému účtu zaúčtovat zrušení úvěru?

Kapitalizace pohledávky

Česká fyzická osoba nakoupila pohledávku z titulu úvěru od jiné české fyzické osoby, kdy nominální hodnota pohledávky je 2 mil. Kč, a to za cenu 1,8 mil. Kč. Věřitelem úvěru je české s. r. o., které má ve svém účetnictví evidován závazek právě 2 mil. Kč. Tato fyzická osoba je zároveň společníkem s. r. o. a ráda by svoji pohledávku kapitalizovala - jaké jsou poté u ní daňové dopady? Má zdanit částku 2 mil. Kč a jako výdaj si může uplatnit částku, kterou reálně zaplatila, tj. částku 1,8 mil. Kč? Původní vlastník této pohledávky má povinnost zdanit v okamžiku postoupení její jmenovitou hodnotu 2 mil. Kč a jako výdaj může uplatnit také 1,8 mil. Kč? 

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Kursový rozdíl - úvěr

Forma má sjednaný úvěr, kde je uvedeno ref. kurs k čerpání úvěru 25,80/euro, a přiložen předpis splátek v cizí měně na čtyři roky. Při úhradě musím dělat kursový rozdíl oproti dni platby, nebo se řídím sjednaným kurzem při sjednání, myslím si, že bych se k tomu měla stavět jako k přijaté faktuře a při každé platbě kursový rozdíl zaúčtovat. Tedy jako přijatou fakturu s kursem 25,80 po celou dobu úvěru a při platbě vyčíslit rozdíl?