Úvěr (265)

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Úrok z hypotečního uvěru

V roce 2010 si fyzická osoba vzala hypotéku a pořídila si byt "X", ve kterém bydlela, a úroky si uplatnovala dle § 15 ZDP jako nezdanitelnou část základu daně. V 8/2018 FO byt "X" prodala a za získané peníze + doplatek z úspor si pořídila byt "Y", kde bydlí od 9/2018. Původní hypotéku nadále splácí a ručení nemovitou věcí bylo převedeno z prodané nemovité věci "X"na nemovitou věc "Z" (byt rodičů). Může si v roce 2018 uplatnit nějakým způsobem úroky z hypotéky dle § 15 ZDP?

Úroky jako odpočet od základu daně

Poplatník podává každý rok daňové přiznání k DPFO a v něm uplatňuje zaplacené úroky. Jsou to přibližně částky 10 000 Kč. Jsou mu strhávány každý měsíc okolo desátého v měsíci. Od 20. 3. 2019 bude byt, na který úroky uplatňuje, pronajímat a již nebude moci úroky uplatnit jako odpočet od základu daně. Za měsíc leden a únor bude moci úroky uplatnit v plné výši? A za březen nějak poměrně? Např. zaplatí-li v březnu 10 000 Kč, pak bude moci uplatnit 1/3 (pronájem od 20. 3.), nebo jak se toto správně určí nebo již za celý březen uplatní/neuplatní?

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Náklady související s pořízením nemovité věci

Společnost pořídila nemovitou věc na hypoteční úvěr, na základě zápisu do katastru zařadila majetek do užívání ke dni 15. 11. 2018. Poplatek za poskytnutí úvěru byl bankou sražen až 20. 11. 2018. Zřejmě by měl být součástí pořizovací ceny, ale nevím, zda i v případě, kdy byl uhrazen později. Nemovitá věc byla pořízena přes realitní kancelář, služba byla uskutečněna před zařazením do užívání, ale faktura byla vystavena později. Bude se účtovat ke dni zařazení majetku na dohadné účty nebo po zařazení přímo do nákladů? 

Pronájem bytu - rekonstrukce domu hrazená z úvěru

Pronajímatel bytu uplatnil v letech 2015-2017 v daňových nákladech platby do „fondu oprav“ celkem ve výši 100 000 Kč. V roce 2018 proběhla rekonstrukce bytového domu, na pronajímatele připadá podíl na této rekonstrukci ve výši 250 000 Kč. Celá rekonstrukce byla placena z dlouhodobého úvěru. Splátka na majitele je roční ve výši 15 000 Kč.

Je správná úvaha: 1) náklady v roce 2018 poníží o 100 000 Kč - již uplatněné v letech 2015-2017, 2) hodnotu bytu zvýší o 250 000 Kč a ze zvýšené ceny bude uplatňovat odpisy, 3) v každém dalším roce od 2018 uplatní zaplacené příspěvky do "fondu oprav" ponížené o splátku úvěru ve výši 15 000 Kč. Není mám jasný především bod 3) a prosíme o vysvětlení. 

Převod smlouvy o úvěru z fyzické osoby na s .r. o.

Fyzická osoba si do svého podnikání zakoupila v roce 2017 osobní automobil za cenu 134 000 Kč včetně DPH. Faktura vystavena na FO, uplatněn odpočet DPH a automobil zatříděn do odpisové skupiny. Částka 15 000 Kč byla uhrazena hotově a 119 000 Kč bylo placeno úvěrem, smlouva ze dne 27. 11. 2017. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Za rok 2017 byly uplatněny odpisy (daňová evidence). Podnikatel si založil v roce 2018 s. r. o. a se společností, která poskytla úvěr, uzavřela s. r. o. dodatek ke smlouvě a novým klientem úvěrové smlouvy se stala s. r. o. Splátkový kalendář je od 27. 10. 2018 na společnost (splátky, úroky). Podle bazaru je určena výkupní cena na 80 000 Kč. Za převod smlouvy zaplatila fyzická osoba úvěrové společnosti 7 400 Kč, zaúčtováno do nákladů. Jak budu postupovat u FO dál? Úroky byly účtovány podle splátkového kalendáře do nákladů a byly uplatněny odpisy za rok 2017. FO přerušila od 1. 10. svoji podnikatelskou činnost, je čtvrtletním plátcem DPH, zatím bez zrušené registrace. Bude vystavovat fakturu na prodej vozidla společnosti, i když byla úvěrová smlouva a uzavřena smlouva o výpůjčce a splácí se úvěr? Pak auto vyřadí z majetku (ještě odpisy 50 % a zůstatková cena za rok 2018). U s. r. o. pak zaúčtuji přijatou fakturu, zavedu do majetku, budu odpisovat, postupovat podle splátkového kalendáře. Ale není mi jasné, jak to je s úhradou faktury, když se splácí úvěr, a jestli vůbec se ta faktura vystaví, ale jak by FO odvedla DPH? Prosím o postup účtování při vyřazení (prodeji) u FO a jak naložit s DPH. A jak postupovat pak u s. r. o. při pořízení, když je tam ten úvěr?

Uplatňování úroků z úvěrů při refinancování pro snížení základu daně z příjmů

Klient refinancoval úvěry (nákup nemovitosti, rekonstrukce) a uplatňoval si úroky z úvěrů pro snížení základu daně z příjmů. Může si uplatnit úroky z úvěrů i když by refinancoval třeba podruhé, potřetí... nebo je zde nějaké omezení - třeba, že refinancovat lze jen jednou a zároveň si uplatňovat úroky z úvěrů a u dalšího refinancování už by úroky z úvěrů uplatnit nešly pro snížení základu daně z příjmů. 

Účtování úroků na účet č. 042

Pokud si pořídím HW na úvěr, musím úroky z úvěru účtovat na účet č. 042? Pokud ano, jak to technicky provést, každý rok navyšovat pořizovací cenu HW o úroky za daný rok anebo na začátku přičíst k účtu č. 042 úroky, které zaplatíme za celou dobu splácení úvěru? 

Spotřebitelský úvěr na automobil

Společnost s r. o. koupila osobní automobil. Bylo zaplaceno 75 % ceny a 25 % jsme pokryli spotřebitelským úvěrem. Pravidelné měsíční splátky jistiny účtuji MD 479/D 221, pojištění MD 568/D 221. Jak mám postupovat na konci roku, abych zaúčtovala uhrazené splátky do nákladů?