Úvěr (289)

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Hypoteční úvěr

Společnost s. r. o., založená na správu a pronájem nemovitosti, má sjednaný hypoteční úvěr. Banka klienta informovala o přiznání úvěru, finanční prostředky nepřevedla. Byla sjednána výše úvěru, banka vyúčtovala poplatky za zřízení úvěru a měsíční poplatky za vedení úvěru. Úvěr bude čerpán v r. 2020 - koupě nemovitosti. Jak o úvěru účtovat v r. 2019 a v účetní závěrce za r. 2019?

Úrok z hypotéky zahraničního zaměstnance

Zaměstnanec s trvalým bydlištěm na Slovensku, ale celý rok žije v ČR, příjmy má pouze ze zaměstnání v ČR (daňový rezident ČR). Má hypotéku na domě v ČR od české banky, v domě bydlí. Může si u zaměstnavatele uplatnit odpočet na úroky z hypotéky? 

Zůstatková cena - prodej auta na úvěr

Firma pořídila automobil na úvěr. Automobil se zažadil do hmotného majetku 1. 2. 2019. v roce 2019 se splácel úvěr. V prosinci 2019 došlo k převedení úvěru s prodejem automobilu a odvodem DPH na jinou firmu do podnikání. Takže zhlediska DPH bylo odvedeno 21% z ceny prodejní, kterou jsem stanovili jako zůstatek nesplaceného úvěru. Ale co s tou zůstatkovou cenou na kartě hmotného majetku? Může si firma nárokovat zůstatkovou cenu do nákladů jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku při pořízení HIM a prodejní cenou HIM? 

Úroky z úvěru jako daňový výdaj

Podnikatel - fyzická osoba - koupil dům, ve kterém podniká - má v něm prodejnu zboží a sklad. Dům nevložil do obchodního majetku. Dům zaplatil částečně z úvěru. Může úroky z tohoto úvěru zaplacené v roce 2019 uplatnit jako daňový výdaj? 

Hypoteční úvěr bez sledování účelu použitý do podnikání OSVČ

Lékařka OSVČ podniká v oboru zubního lékařství. Získala další prostory ke svému podnikání v místě původní praxe (jiné ordinace), které si upravila dle své představy a dovybavila zdravotnickým vybavením, nábytkem. Aby toto mohla realizovat, vzala si hypoteční úvěr ve výši 2 352 000 Kč. Hypotéka je uzavřena na ní, jako na občana, a na manžela a je poskytnuta bez sledování účelu. Na podnikatelský účet bylo převedeno ve čtyřech splátkách 2 250 000 Kč a předpokládám, že 102 000 Kč utratila za ordinaci v hotovosti. Měsíčně splácí ze svého podnikatelského účtu bance 13 000 Kč. Pokud tyto prostředky byly použity do podnikání, je možné, aby úroky z tohoto hypotečního úvěru (bez sledování účelu) byly použity jako daňově uznatelný náklad OSVČ? I když se nejedná o podnikatelský úvěr?

Roční zúčtování daně - úroky z úvěru

Zaměstnankyně si dodala úroky ze stavebního spoření, rekonstrukce domu nová kuchynská linka. Na úvěru je ona zapsaná a úvěr platí. Dům je zapsaný na katastru na manžela, ale trvalé bydliště paní souhlasí. Mají společnou domácnost. Může si úroky uplatnit i když není zapsaná v katastru nemovitostí?

Roční zúčtování a odpočet úroků

Zaměstnanec má uzavřený úvěr a celý rok 2019 úvěr včetně úroků splácí. Jedná se o hypotéku na byt, který je v roce 2019 ve výstavbě a k samotnému předání a možnosti nastěhování pro zaměstnance dojde až v létě 2020. Úvěr byl použit na koupi členského podílu v bytovém družstvu a dále na úpravy a vybavení bytu. Lze tento úvěr zařadit pod § 15 odst. 3 písm. d)? Pokud ano, je možné v roce 2019 či v roce 2020 uplatnit zaplacené úroky jako odpočet od základu daně? V § 15 odst. 4) jsem se dočetla, že základ může být snížen pouze ve zdaňovacím období, pokud jej poplatník užíval k vlastnímu trvalému bydlení. a) V roce 2019 tedy poplatník byt nevyužíval ani po část roku, protože byt je ve výstavbě, pak tedy úroky uplatnit nemůže, je to tak? b) Dále pokud poplatníkovi bude byt předán v létě do užívání - bude moci v roce 2020 uplatnit úroky jako odpočet ačkoliv zde nebydlel celý rok? c) Bude hrát ve smlouvě v neprospěch poplatníka to, že je tam uvedeno, že úvěr se čerpá i na úpravy a vybavení bytu? Musel by se odpočet nějak poměrově uplatnit nákup podílu x úpravy x vybavení bytu nebo nikdy prostě tyto zaplacené úroky nebudu moci poplatník uplatnit, protože to je úvěr i úpravy a vybavení? 

Doplňující otázka:

Může tedy poplatník, který využil úvěr na koupi členského podílu v bytovém družstvu uplatnit dle § 15 odst. 4 ZDP v roce 2020 - pokud se do bytu nastěhuje v polovině roku 2020 nebo musí využít byt využívat celý rok? Tento nový byt je zatím rozestavěn a v roce 2020 bude dokončen. Nebo nebude možné v roce 2020 také odpočet uplatnit jako v roce 2019, neboť v roce 2019 byt neměl k dispozici, ale úvěr na členský podíl včetně úroků již od roku 2019 platí? 

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba se rozhodla o instalaci FTV na střeše "kolny", která není obytnou stavbou, ale tvoří nedílnou součást stavby pro bydlení. Na pořízení FTV si hodlá vzít půjčku. Nabízí se stavební spořitelna, která půjčí a současně jako bonus zdůvodňuje, že úroky z hypotečního úvěru lze odečíst z nákladů, jako položka snižující daň fyzickou osob o zaplacené úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru. Někdy se vše hodnotí jako součást stavby, pokud se platí DPH při pořízení souboru staveb a pozemků. Z toho důvodu bychom považovali za správné i odpočet úroků ze stavebního spoření. Podmínka užívání nemovitostí a staveb souvisejících k bydlení účastníků stavebného spoření splněna. Úvěr na manžela, ale manžel nevlastní nemovitosti. Vlastní ji manželka spolu se synem, ale manželka je spoluúčastníkem smlouvy a manžel, manželka i syn bydlí a užívají 100 % nemovitosti. 

Úroky z úvěru na pořízení automobilu se zajišťovacím převodem práva

Jak je tomu s daňovou uznatelností úroků z úvěru na pořízení vozidla se zajišťovacím převodem práva a smlouvou o výpůjčce? Celkové úroky činí 14 000 Kč. Úvěr je sjednán od 11. 2. 2019 do 11. 2. 2021 s tím, že výše úroků se postupně snižuje a splátka jistiny se naopak postupně zvyšuje. Celková výše úroků zaplacených v rámci splátek v roce 2019 činí 9 000 Kč. Je možno daňově uznat celých oněch 9 000 Kč, či je nutno učinit propočet na počet dní úvěru v roce 2019 (tj. 324 dní) a zbytek daňově vyloučit? V tomto konkrétním případě 14 000 Kč : 732 dní x 324 dní, tj. 6 196,72 Kč a vyloučit rozdíl částek?