Místo plnění (323)

Dovoz zboží z Číny

Český plátce DPH doveze zboží z Číny do ČR. Jak proces funguje z hlediska DPH? Při celním řízení DPH zaplatí a pak ji nárokuje zpět v přiznání k DPH? Jaký doklad je podkladem pro odpočet DPH z dovozu ze třetí země? Jak zjistím základ daně pro uvedení v daňovém přiznání? 

Vývoz do Číny

Český plátce DPH zakoupí víno na Slovensku. Toto víno vyveze přímo ze Slovenska do Číny. Jaké daňové povinnosti mu z této transakce plynou?

Těžební práce v lese

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Pořízení zboží z EU, kdy zboží nekončí v tuzemsku, ale v jiném členském státě (upřesnění k DAUC ID: 23263)

Objednávku vystavila na německé firmy C a D česká firma B. Důvod proč zboží předala německá firma D německé firmě C je důvod dopravy. Obě firmy se znají a chtěli tak ušetřit za náklady za dopravu. Dodání pak uskutečňuje na Slovensko německá firma C. Česká firma B pak fakturuje dodání zboží slovenské firmě A. Slovenská firma A vystavila objednávku na českou firmu B.

Montáž klimatizace v CZ plátcem EU

Jsme český plátce DPH. Dodavatel, slovenský plátce DPH (není registrovaný k DPH v CZ), nám dodal klimatizace a nainstaloval (zalištoval rozvody) do naší budovy. Jedná se plnění podle jakého paragrafu DPH? Do kterého řádku přiznání k DPH patří toto plnění?

Stát, který vydal DIČ, a stát ukončení odeslání nebo přepravy zboží není shodný

Pokud nesplníme podmínky pro třístranný obchod a neprokážeme, že jsme splnili podmínku odvést DPH v místě ukončení dopravy, pak místem plnění dle § 11 odst. 2 bude ve stát, který vydal DIČ (tedy v případě, kdy si česká firma objedná zboží z Německa a německá firma dodá zboží přímo na Slovensko, pak je místem plnění ČR). Česká firma pak musí odvést DPH z pořízení zboží ř. 3 přiznání, ale nemá nárok na odpočet DPH ř. 43 (dodatečně nesplní také podmíky § 11 odst. 3). Do kterého řádku přiznání ale česká firma uvede prodej zboží na Slovensko? O dodání do EU se jednat podle mého názrou nebude, tedy neuvedu prodej v řádku 20, ale podle mne ani do řádku 26. Je pak prodej zboží vůbec předmětem českého přiznání DPH? A do kterého řádku přiznání DPH bych prodej zboží uvedla, pokud bych splnila podmínky § 11 odst. 3 nebo i prokázala, že jsem zboží zdanila na Slovensku, a není tak místem plnění ČR, ale Slovensko? 

Zaplacená záloha do EU / montáž klimatizace

Dodavatel, slovenský plátce DPH, nemá v tuzemsku provozovnu, nám (jsme plátci DPH v CZ) instaloval do budovy klimatizaci. Jedná se o plnění podle § 10? Patří námi zaplacená záloha ke dni zaplacení do přiznání k DPH na ř. 12 a ř. 43, nebo do přiznání k DPH patří až vyúčtující faktura ve 100% výši fakturace?

Komisní prodej knih na Slovensku - z pohledu DPH v ČR

České s. r. o. uzavře se slovenským s. r. o.( obě jsou ve své zemi plátci) smlouvu na komisi knih na Slovensku. Smlouva byla podepsána českým s. r. o. 29. března 2019, slovenským s. r. o. v dubnu na Slovensku. Závoz knih proběhl 25. 4. 2019. Jak má české s. r. o. tuto situaci zaúčtovat do účetnictví a jak má postupovat v DPH? Na základě jakých dokladů to bude účtováno v účetnictví a pro DPH? Dotaz potřebuji vyřešit z pohledu DPH v ČR.

Uskutečnění opravy zboží a jeho pohyb - otázka DPH

Prostřední osoba (CZ) prodává kupujícímu (PL) zboží od dodavatele (DE) - třístranným obchodem. Pokud kupující (PL) zboží zasílá např. po 3 letech na opravu, tuto službu objednává opět od prostřední osoby (CZ), jelikož ona je jeho obchodní partner. Prostřední osoba požaduje provedení opravy po původním dodavateli (DE). Dodavatel DE následně fakturuje službu opravy prostřední osobě CZ a prostřední osoba fakturuje zákazníkovi PL. Celá tato služba je spojená zároveň se zasláním vadného kusu tam a zpět. 1. Může PL zaslat zboží přímo do DE k opravě (přestože opravu objednává od nás)? 2. Může DE zaslat zboží přímo do PL a fakturovat CZ firmě servisní fakturu? Předpokládám, že v případu služby je pohyb zboží nedůležitý, tudíž lze zasílat zboží napřímo mezi DE a PL. Prostřední osoba (CZ) vykazuje v přiznání dph přijetí služby z EU na základě fa od DE a poskytnutí služby do EU při fakturaci PL zákazníkovi. Je to v pořádku? 

Přijetí služby z třetí země

Český plátce DPH přijal službu z třetí země - zaměstnanec mateřské společnosti školil v ČR české zaměstnance, poskytl supervizi/podporu aktivit společnosti. Jak je to s DPH prosím? Vztahuje se na českého plátce § 72 odst. 1 zákona o DPH? Do kterých řádků se uvede povinnost přiznat daň, resp. nárok na odpočet v přiznání k DPH a kontrolním hlášení?