Místo plnění (344)

Faktura za služby od neplátce z EU

Tuzemská firma - plátce DPH přijala od slovenského dodavatele fakturu za potrubářské práce (výstavba nového vedení potrubí nebo oprava stávajícího). Práce byly prováděny v tuzemsku. Faktura je vystavená bez DPH, na faktuře je uvedeno, že dodavatel není plátcem DPH. Jedná se o poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti s místem plnění v tuzemsku? Je tuzemská firma povinna přiznat DPH, i když slovenský podnikatel není plátcem DPH? Případně, je dodavatel – slovenská firma povinna registrovat se k dani v tuzemsku nebo na Slovensku?

Práce na nemovitosti v jiném členském státě

Česká OSVČ, neplátce, plánuje poskytovat stavební práce (omítky) na nemovitostech v Německu. Jaké povinnosti z hlediska DPH bude muset splnit v případě, že práce provede v Německu pro podnikatele, a jaké, pokud práce provede v Německu pro nepodnikatele?

Pronájem kontejneru s odvozem odpadu pro polského plátce DPH

Jsme firma s. r. o., plátce DPH v ČR, která pronajme kontejner polské firmě plátci DPH, která zde v ČR nemá stálou provozovnu, a současně jí odveze odpad - stavební suť z místa v ČR na skládku v ČR. Použije se u vystavené faktury sazba DPH 21 % i přesto, že fakturujeme polské firmě, plátci DPH dle § 10 zákona o DPH? 

Přefakturace a DPH

S. r. o. zakoupila vstupenky na konferenci, která se koná v Německu místo plnění je v Německu). Uhradila německou DPH a nyní chce přefakturovat náklady na vstupenky jiné české s. r. o. Musí se z této přefakturace odvést česká DPH?

Místo plnění

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Služba fakturovaná do třetí země

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, je plátce DPH. V Česku vyrobí výstavní stánek, který převeze do Německa, kde provede montáž a posléze i demontáž na veletržních akcích. Veškerá výroba i práce je fakturována japonskému odběrateli. Domnívám se, že plnění je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet. Do jakého řádku v přiznání DPH se bude tato fakturace uvádět?

Služba do třetí země

Poskytli jsme zprostředkovatelskou službu firmě se sídlem mimo EU (Rusko). Jedná se o službu dle § 9 zákona o DPH, kdy místo plnění je v tomto případě ve třetí zemi? Pokud ano, znamená to, že DPH v České republice tato služba nepodléhá, a nebude tedy zatížena českým DPH? Uvedeme plnění do ř. 26 DPH?

Prodej německého zboží v ČR

Německá firma si pronajme v ČR sklad, kde si uskladní zboží dovezené ze SRN. Zboží prodává z tohoto skladu zpravidla českým občanům. Jaké daňové povinnosti (DPH, DP) musí tato firma v ČR plnit? Firma je v Německu plátcem DPH, sklad bude mít v ČR stabilně. 

Výstava stánku na veletrhu

Jak je to se stanovením místa zdanitelného plnění a povinnosti uplatnit českou DPH v těchto případech:

a) firma, plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek na Slovensku pro plátce CZ,

b) plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek v ČR pro slovenského plátce DPH,

c) plátce DPH CZ zajišťuje výstavní stánek na Slovensku pro SK plátce DPH?

Je potřeba se v některém případě registrovat na Slovensku (resp. zemi EU) k DPH? Jak by to bylo v případě, kdyby se v těchto případech služba poskytovala neplátcům DPH? 

Identifikovaná osoba

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?