Místo plnění (307)

DPH při poskytnutí služby osobě-neplátci (státní instituce) na Slovensku

Jsme právnická osoba - s. r. o., plátci DPH a budeme dodávat službu. Službou se rozumí dodání našeho SW, který vyvíjíme, včetně instalace tohoto SW u zákazníka:

1. osobě ze Slovenska-neplátci (jedná se o státní instituci, resp. krajský úřad). Tato osoba nemá přiděleno DIČ (VAT). Místo plnění SR, instalace bude provedena vzdáleně z České republiky. V tomto případě nelze uplatnit reverse charge, odběratel nemá přiděleno DIČ(VAT) není plátce. Budeme tedy fakturovat dodání této služby s českou DPH (21%), kterou odvedeme v ČR? Nemusíme se registrovat jako plátci DPH na Slovensku? Celková cena dodávky cca 50 000 Kč. Do kterého řádku daňového přiznání (kontrolního hlášení) vstupuje toto uskutečněné plnění?

2. osobě – firmě ve třetí zemi (Latinská Amerika), místo plnění mimo území EU, dodání SW včetně instalace proběhne vzdáleně z České republiky. Je toto dodání služby osvobozeno od DPH tzn., bude fakturováno s nulovou sazbou DPH? Do kterého řádku daňového přiznání (kontrolního hlášení) vstupuje toto uskutečněné plnění? 

Neplátce DPH a služby pro občany a firmy z EU

Neplátce DPH poskytne služby ve formě startovného na území České republiky pro občany EU a také firmy v EU dle § 10 ZDPH. Musí se neplátce stát ze zákona osobou identifikovanou a odvést DPH ke dni poskytnutí služby? Myslíme si, že nikoliv, jelikož neplátce neposkytuje službu do Evropské unie, služba byla zde na území ČR, a tím pádem se nemusí stát identifikovanou osobou. 

Fakturace mezi tuzemskými plátci za služby v zahraničí, přefakturace nákladů za letenky

Jsme tuzemští plátci DPH, společnost s. r. o. Od jiného tuzemského plátce jsme obdrželi fakturu za zprovoznění parního kotle, který byl dodán do Arménie slovenskou společností. Je správný postup, že faktura je vystavena včetně 21% DPH ? Dále nám rovněž tato společnost přefakturovává cenu letenek (Vídeň - Jerevan a zpět) rovněž včetně DPH. Je to v pořádku?

Dodání zboží s instalací do třetí země

Budeme dodávat zboží s instalací do 3. země a fakturovat budeme na českého plátce. Jak je to s DPH?

Přijatá služba v rámcu EU a povinnost přiznat daň

Jsme tuzemští plátci daně, společnost s. r. o. Obdrželi jsme v lednu 2019 fakturu od našeho obchodního partnera, jímž je belgická výrobní společnost, která je plátcem daně v Belgii, má zde sídlo společnosti i veškeré provozovny. Tato faktura je vystavena na poplatek za účast našeho zaměstnance na školení, které tato belgická společnost pořádá v měsíci březnu 2019, v sídle jejich společnosti v Belgii. Částka uvedená na faktuře je bez zatížení belgické daně z přidané hodnoty. Jedná se v tomto případě o klasickou službu, kdy si přiznám daň přidané hodnoty a zároveň uplatním nárok na odpočet? Nebo se jedná o službu v oblasti vzdělání podle § 10b zákona o DPH? Pokud se o tento druh služby jedná, jak postupovat? A k jakému dni mám povinnost přiznat DPH, zda v lednu ke dni obdržení faktury nebo k datu úhrady, která proběhne v únoru 2019?

Pořizovací cena zboží pořízeného neplátcem DPH

Firma, neplátce DPH, obdrží fakturu ze Slovenska, faktura je v Kč a je zde vyčísleno DPH 20 %. Do skladu zaúčtuje cenu nákupní (vstupní) ve výši DPH 20 %. Jak postupovat, když se firma stane v únoru plátcem DPH a část neprodaného zboží zůstane na skladě?

DPH - dodání zařízení s montáží na Slovensko

Jsme právnická osoba, plátce DPH v ČR. Máme uzavřenou smlouvu na výrobu zařízení, dodání a montáž tohoto zařízení na Slovensko (naši zaměstnanci budou zařízení montovat na Slovensku). Jedná se o regálovou techniku, která bude pevně ukotvena do stavby. Smlouva je uzavřena se slovenskou firmou, plátcem DPH na Slovensku.

Jedná se o dodání zboží a služby do EU - budu fakturovat bez DPH v režimu přenesení daňové povinnosti? Montáž je součástí dodávky, a tedy celé plnění bude vedeno jako dodání zboží do EU na ř. 20 daňového přiznání? V případě, že majitelem nemovité věci je tato slovenská firma.

Jak by se lišilo dodání stejného plnění stejné firmě na Slovensku, kdyby tato nebyla majitelem nemovité věci a následně toto zařízení prodávala (fakturuje, je subdodavatelem) slovenské firmě - majiteli nemovité věci?

 

Prodej osiv

Společnost s r. o., plátce DPH, nakupuje od českých dodavatelů (plátců DPH) osiva a prodávají je do EU či do 3. zemí. Jak se bude nákup a prodej chovat z hlediska DPH? Existují v souvislosti s tímto obchodováním ještě nějaké jiné povinnosti vůči státu z hlediska oznamovací povinnosti či daní (vyjma daně z příjmu)?

DPH při přeprodeji mezi zeměmi EU

Česká s. r. o. (plátce DPH) obchoduje s použitými stroji v rámci EU a kupuje tyto od zahraničních plátců DPH. Nyní je třeba koupit stroj v Německu a prodat ho obratem rovněž zákazníkovi v Německu (EU) případně ve Švýcarsku (mimo EU). S ohledem na velikost a náročný a nákladný transport je nutné, aby stroj zůstal v zahraničí, tj. nebyl klasicky zakoupen, dovezen do ČR a následně prodán a vyvezen do zahraničí. Jak bude taková transakce vypadat z hlediska DPH, když se stroj v žádném výše uvedeném případě nedostane do ČR?

Registrace k DPH u subdodavatelů a dodavatelů stavebních prací ze Slovenska

Firma A (slovenský plátce DPH) provedla jako subdodavatel na území ČR firmě B (slovenskému plátci DPH) stavební práce. Firma B tyto práce vyfakturovala českému plátci DPH. Má firma A a B povinnost zaregistrovat se v ČR jako plátce DPH? Byl by rozdíl, pokud by firma A nebo B nebyla plátcem DPH ani na Slovensku?