Paragraf 78d úprava odpočtu DPH

V roce 2016 koupí právnická osoba automobil za 1 mil. Kč + DPH, zařadí do majetku, užívá po celou dobu k podnikání a odpisuje. V roce 2018 ho prodá za 500 000 Kč + DPH. Po celou dobu nedošlo ke změně užívání. Musíme provést úpravu odpočtu daně? To samé při výstavbě bytového domu. V roce 2018 pořídíme - zkolaudujeme a v následujících letech budeme bytové jednotky prodávat.

DPH - mobilní telefony

Můj klient nakoupil mobilní telefony na několik dílčích faktur (do 100 000 Kč), kde si nárokujeme (odpočet) DPH. Tyto mobilní telefony se svou přirážkou prodává jednomu odběrateli, takže bude vystavena jedna faktura v částce převyšující 200 000 Kč, dle § 92f zákona o DPH vystavíme fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, na daňovém dokladu bude text, že daň odvede zákazník. Je tento postup správný? 

Reklamní soutěž a zdanění výhry

Tuzemská společnost s ručením omezeným pořádá reklamní soutěž, výhrou je mobilní telefon. Jakým způsobem se daní výhra? Výherce musí výhru zdanit sám ve svém daňovém přiznání v § 10 ZDP nebo může pořadatel výherní soutěže zdanit výhru srážkovou daní a odvést daň za výherce na příslušný finanční úřad. Může si společnost uplatnit nárok na odpočet při nákupu mobilního telefonu, který pak obdrží výherce?

Prodej majetku pronajímaného v § 9

Nepodnikatel, příjmy pouze z pronájmu movitých a nemovitých věcí v § 9 ZDP, plátce DPH. V roce 2015 jako soukromá osoba koupil traktor s DPH, po měsíci se traktor začal pronajímat s DPH firmě, odvádí se DPH, uplatnil si DPH z nákupu traktoru se začátkem pronájmu, traktor je odepisován po dobu 5 let. Nyní k 30. 11. 2018 bude pronájem ukončen, protože chce traktor prodat. Musí prodat traktor s DPH a odvést, protože ho používal pro ekonomickou činnost, nebo je to považováno za soukromý majetek a může prodat bez DPH a příjem se zdaňuje v § 10 nebo v § 9 ZDP? Pokud by traktor neprodal (např. nenašel by kupce), musí se i tak odvést DPH a z jaké částky (např. ze zůstatkové ceny)? Pokud ano, k jakému datu se odvede DPH? 

Nový software bez předávacího protokolu

V roce 2017 jsme pořídili nový ERP program, který jsme začali používat až v 6/2018. Do konce května 2018 jsme jej tedy evidovali na účtu 041. V červnu jsme jej zařadili do majetku na 013, ale účetní odpisy jsme započali až 9/2018, kdy jsme majetek doplatili. Do dnešního dne (tj. 11/2018) však není podepsán předávací protokol a od 1. 1. 2019 přestaneme nový ERP program aktivně využívat (přecházíme na jiný), zhruba do 6/2019 bude využíván pro účetní závěrku a pak už jen pro nahlížení, statistiky, porovnání atd.

1. Můžeme majetek účetně odepisovat od 9/2018, když ještě není podepsán předávací protokol?

2. Můžeme uplatnit daňové odpisy za rok 2018?

3. Jak to bude v následujících letech s odpisy (úč. i daň.), když nebude SW plnohodnotně využíván?

4. Musíme vrátit část uplatněného odpočtu DPH?

Změna nájemce - přechod z § 9 na § 7 ZDP

1. Klientka vlastní živnostenský list na ubytovací služby - pronajímá rekreační objekt.

2. Pronajímá dle § 9 byty, které jsou ve SJM.

Řeší se následující změna: Jedná se o pronájem bytu, který je ve společném jmění manželů. Byt je pronajímán a příjem se daní již několik let podle § 9 ZDP. Zároveň klientka vlastní živnostenské oprávnění na ubytovací služby, na základě kterého pronajímá rekreační objekt. Tento příjem daní podle § 7 ZPD, odvádí DPH a uplatňuje odpočet na DPH, je čtvrtletním plátcem DPH. Nyní klientka řeší změnu nájemce u jednoho z bytů, který je nyní v režimu osvobozeném bez nároku na odpočet DPH viz bod 2 a zvažujeme, zda je možné a za jakých podmínek z § 9 ZDP přejít na § 7 ZDP s nárokem na odpočet DPH, jelikož novým nájemcem bude firma, která je plátcem DPH. Jak máme postupovat z hlediska DPH, je nutné DPH přepočítávat koeficientem? Změna by nastala od 1. 1. 2019. A jakým způsobem pokračovat v odpisování bytu do nákladů?

Odpočet DPH ze záloh před registrací a kontrolní hlášení

V říjnu 2018 nám přišla vyúčtovací faktura na zakoupení nemovité věci. Tato faktura je vyúčtována do nuly, tj. jsou zde odečteny všechny zaplacené zálohy včetně rozpisu DPH, tj. i zálohy z října roku 2017, kdy jsme ještě nebyli plátci DPH, tak i za období 2018, kdy už jsme plátci DPH byli (stali jsme se plátci DPH až v dubnu 2018). Čekali jsme na vyúčtování záloh s tím, že si pak uplatníme DPH za období 2017 (zálohy), ale narážíme na problém, jak uvést vše správně do kontrolního hlášení. POokud uplatníme část z vyúčtovací faktury, tak se to v kontrolním hlášení nepotká, protože faktura je vystavena do nuly - u dodavatele do kontrolního hlášení nevstoupí. Pokud uplatníme z daňových dokladů k zaplaceným zálohám v roce 2017 vystavených před naším plátcovstvím, tak na nich není naše DIČ a zase se to v kontrolním hlášení nepotká. Jak lze uplatnit DPH za rok 2017 ze zaplacených záloh?

 

 

Peněžní dar

Jsme s. r. o., plátci DPH. Hradíme fyzické osobě (ZTP) invalidní vozík. Faktura za vozík činí Kč 80 000 + DPH 15 % Kč 12 000. Jak správně účtovat tuto fakturu a jak je to správně s uplatněním/neuplatněním DPH?

Je kávovar daňově uznatelná položka do nákladů?

Společnost s r. o. zabývající se obchodní činností zakoupila kávovar v hodnotě 29 900 Kč. Kávovar slouží pro přípravu kávy a horké vody na čaj pro zaměstnance na pracovišti. Je možno PC kávovaru zaúčtovat do nákladů jako daňově uznatelnou položku a současně uplatnit DPH na vstupu? 

Vyřazení automobilu z obchodního majetku do osobního užívání

Fyzická osoba, plátce DPH, má v obchodním majetku 3 automobily. Tyto automobily hodlá vyřadit do osobního užívání. První automobil je zcela odepsán a při nákupu nebyla uplatněna DPH. Druhý automobil je taktéž odepsán, ale při nákupu byla uplatněna DPH v plné výši. Třetí automobil vlastní 3 roky a není zcela odepsán a při nákupu byla uplatněno DPH v plné výši. Podle jakého ustanovení se řídit a dorovnat DPH při vyřazení do osobního užívání - zda dle § 78, nebo dle § 13 odst. 4 písm. a) a písm. 5 ZDPH.