Odpočet DPH (1313)

Podpora prodeje, drobné dárky zákazníkům

Firma (e-shop) zasílá k hlavnímu zboží zdarma další malý dáreček. Jedná se např. o bonbony a žvýkačky malé hodnoty (cca do 10 Kč). Na těchto dárcích není logo firmy. Je možné to dát do daňových nákladů a odečíst DPH při nákupu těchto dárků a při rozdávání těchto dárků zdarma (při prodeji hlavního zboží) neodvádět z tohoto dárku DPH?

Provozování soukromé galerie

Náš klient se rozhodl pro nový obchodní záměr vedle svého stávajícího podnikání - provozování výstavní, ale i prodejní galerie. Zakoupí zcela nové nebytové prostory, kde je možnost odpočtu DPH. Zakoupí vybavení a zařízení galerie (nábytek, zabezpečovací zařízení...). Do galerie umístí vlastní sbírky i sbírky dalších vlastníků, kdo bude mít zájem, může být jeho dílo určené k prodeji. Za vstup do galerie bude vybíráno vstupné. Moc nepočítáme, že by minimálně v několika nejbližších letech byla galerie v kladných číslech. Je vstupné zdanitelným plněním a podléhá DPH, a pokud ano v jaké sazbě? Provize při prodeji obrazů je taktéž zdanitelným plněním? Pokud veškerá činnost slouží ke zdanitelným plněním, je plný nárok na odpočet (dávám schválně do úvahy, že se především v prvních letech nemusí podařit dosáhnout zisku)?

Finanční služby nezahrnované do koeficientu krácení DPH

Skupina DPH jako plátce prostřednictvím svých členů poskytuje kromě jiného (zdanitelná plnění) i úvěry a peněžní zápůjčky na dlouhodobé bázi, ze kterých plynou úroky, které u plátce představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 zákona o DPH. V souvislosti s poskytováním úvěrů a finančních zápůjček, plátce (skupina) nespotřebovává na vstupu žádná zdanitelná plnění nakoupená od jiných plátců nebo jen v omezené míře ve srovnání s ostatními činnostmi, a ani se touto osvobozenou činností nepodílí a nepřispívá na žádném uskutečňování či rozšiřování zdanitelných plnění na výstupu. Lze úroky z poskytování úvěrů a finančních zápůjček, které představují osvobozené plnění dle § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, při kterých nejsou spotřebovány žádné nakupované vstupy nebo jen v minimální či omezené míře, a současně které se nepodílí na uskutečňování zdanitelných plnění (výstup), považovat za finanční službu, která nevstupuje do výpočtu koeficientu pro krácený nárok na odpočet dle § 76 odst. 4 zákona o DPH?

Nárok na odpočet DPH - pořízení stavby bez stavebního povolení

Pořídili jsme montovanou halu na pronajatém pozemku, na kterou nám dodavatel vystavil daňový doklad v režimku přenesené daňové povinnosti. DPH na výstupu jsme vyměřili a uplatnili si odpočet daně na vstupu. Až následně se zjistilo, že na halu mělo být vydáno stavební povolení. V současné chvíli probíhá stavební řízení, ale žádost o stavební povolení podal majitel pozemku. Máme prosím i za této situace zachován nárok na odpočet DPH z pořízení této stavby, kterou využíváme jako sklad?

Poměrný nárok na odpočet DPH

OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, koupil nový automobil, který vložil do majetku. Odhadem bude tento automobil využívat z 15 % pro soukromé účely. U faktury za nákup vozu tedy poníží nárok na odpočet DPH o těchto 15 % a pokud na konci roku zjistí, že se ve skutečnosti poměr použití pro soukromé účely liší o více než 10 % oproti odhadu, provedete opravu odpočtu daně. Takto postupuje další 4 roky. Jakým způsobem se krátí DPH u PHM, oprav, nákupu zimních pneu atd.? Ihned při nákupu dle odhadu o 15 % a ke konci roku se také provádí oprava odpočtu jako u odpočtu za automobil? Jaká je výše vstupní ceny vozu pro stanovení odpisů?

Úprava odpočtu při prodeji majetku dle § 78d zákona o DPH

Při prodeji majetku provádíme úpravu odpočtu DPH dle § 78d zákona o DPH. Lze odvedenou DPH pro účely daně z příjmů uplatnit jako daňově uznatelný náklad?

Firemní vozidlo pro soukromé účely

Společnost s r. o. zakoupila v 01/2020 firemní vozidlo, DPH na vstupu se uplatnilo ve výši 100 %. V 08/2020 uzavřela společnost smlouvu o výkonu funkce se společníkem, a v této smlouvě uvádí možnost použití daného vozidla pro firemní účely. Postupujeme správně, když společníkovi zvýšíme základ daně o 1 % z kupní ceny vozidla vč. DPH (cena pro odpisování) ve mzdě, na sociální a zdravotní pojištění to vliv mít nebude; u vozidla jsme v 01/2020 nárokovali 100% DPH, dokladem o použití DPH vrátíme k 31. 12. podle poměru ujetých soukromých kilometrů; odpisy uplatníme v plné výši, nebudeme aplikovat § 28 odst. 6 zákona o daních z příjmů; z PHM, oprav a servisů dokladem o použití vrátíme DPH k 31. 12. podle poměru ujetých soukromých kilometrů a dané procento dáme jako nedaňový náklad?

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Reklamace a DPH

Pokud je u nějakého zboží stanovená záruční lhůta 5 let a v této lhůtě dojde k uznání reklamace, je lhůta na odpočet DPH 3 roky nebo je jiná? Pokud přijde zákazník 4 roky od nákupu a je mu uznána reklamace jako oprávněná, bude opravný daňový doklad vystaven s DPH nebo bez DPH? Nárok na odpočet DPH podle §73 odst. 3 zákona o DPH je 3 roky.

Vyřazení majetku z evidence

Fyzická osoba, nepodnikatel, vede účetnictví, pronajímá dlouhodobě prostory pouze plátcům - všichni jsou plátci DPH, faktury vystavujeme s daní. Fyzická osoba tudíž zdaňuje své příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. V roce 2014 koupila dům a pozemek, který v roce 2020 prodala. Uvažuji správně?

Prodej bude osvobozen po 5 letech od zakoupení od DPH a od daně z příjmů fyzických osob? U technického zhodnocení, které proběhlo, musím z původně nárokované DPH vrátit poměrnou část (tzn. DPH uplatněna za roky 2014-2020 a zbývající 3 roky do lhůty 10 let pro testování musím DPH vrátit interním dokladem o použití)? V roce 2020 provedu 1/2 odpis z budovy - vyřadím majetek při prodeji MD 081/D 021 a co udělám se zůstatkovou cenou - může jít daňově na MD 541/D 081, když nemám protiúčet 641, protože je prodej osvobozen? Vyřadím pozemek při prodeji MD 541/D 031 daňově, když je prodej osvobozen a nemám účet 641?