Odpočet DPH (1182)

Přijetí služby z třetí strany a DPH

Česká akciová společnost nakoupila doplněk SW pro e-shopy. Dodavatelem je australská společnost. Jak je to s DPH? Jsme povinni DPH přiznat a máme nárok na odpočet? A v případě že ano, do jakého řádku v přiznání k DPH částku uvedeme?

Mobilní dům

Jak zaúčtovat mobilní dům a do jaké odpisové skupiny patří? Mohu zde uplatnit DPH a může být mobilní dům použit jako kancelář?

Stavební práce

Dodavatel stavebních prací, který se stal zpětně plátcem DPH, musí vystavit daňové doklady v běžném režimu zpětně za rok 2018. Jakou povinnost mám já jako odběratel těchto služeb? Musím takovou opravenou fakturu přijmout? Pokud ano, potom:

- musím podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 (původní faktura zněla na 70 000 Kč, nyní na 57 848 Kč + 12 125 Kč DPH), protože budu mít v nákladech méně, a uplatnit si DPH, to ale znamená, že budu mít penále od FÚ za pozdní doplatek DPPO bez vlastního zavinění, nebo

- si DPH neuplatním a mohu si ponechat 70 000 v nákladech, bez opravy daňového přiznání – uplatnění DPH není povinnost, ale lze ho dát do nákladů?

Opravný daňový doklad u nově vzniklého plátce DPH

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, si v lednu objednal dvě školení od plátce DPH. Zaplatil fakturu. V únoru se stal dobrovolným plátcem DPH a zároveň v březnu zrušil jedno z objednaných školení, na které následně obdržel opravný daňový doklad. Má nyní povinnost uvést DPH z opravného daňového dokladu v daňovém přiznání, když si z původního daňového dokladu DPH nenárokoval (nemohl, neboť nebyl plátce)? 

Přeúčtování mobilních poplatků

Jsme společnost s. r. o., plátce DPH. Operátor nám fakturuje mobilní poplatky měsíčně včetně DPH - tuto si uplatňujeme v daňovém přiznání na vstupu. Našemu bývalému zaměstnanci chceme ponechat naše firemní číslo. Měsíčně mu budeme fakturovat poplatky, které nám operátor účtuje dle jednotlivých čísel, v plné výši, včetně DPH kterou v daňovém přiznání odvedeme na vstupu. Zaměstnanec není plátcem DPH. Zúčtování by bylo pouze přes účty 395 a 343. Setkala jsem se s názorem, že při této přefakturaci je nutno uplatnit režim přenesené daňové povinnosti. Je tomu tak, nebo je možné použít navrhovaný způsob účtování?

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Pořízení automobilu s odpočtem DPH a výdaje formou náhrad

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Pořídil nákladní automobil, při nákupu uplatnil odpočet DPH – automobil bude využívat výlučně pro ekonomickou činnost, tedy splňuje definici obchodního majetku pro účely zákona o DPH. Automobil ale nechce zařadit do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 zákona o dani z příjmů. Pro účely daně z příjmů nebude uplatňovat odpisy, výdaje na opravy a pojištění, skutečné výdaje na PHM. Pro účely daně z příjmů chce postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3, tedy uplatňovat výdaje ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Přitom cenu PHM požitou pro výpočet náhrady za PHM sníží o DPH, neboť uplatňuje odpočty DPH z nákupu PHM a oprav. Je vlastníkem vozidla. Je možné takto postupovat? A je možné uplatnit do výdajů navíc i úroky z úvěru na pořízení automobilu?

Odpočet úroků z hypotéky

Poplatník koupil nemovité věci - rodinný dům a platí úroky z hypotéky. Podniká jako OSVČ, ve svém vlastním RD má v jedné místnosti kancelář, kterou využívá jak k práci OSVČ, tak pro práci doma ve svých volných chvilkách. Může si poplatník uplatnit úroky jako odpočet daně na rodinný dům, pokud jednu místnost v RD využívá jak pro svou SVČ, tak i pro své „bydlení a činnosti mimo SVČ“? Nebo nějak poměrově vyloučit např. tu jednu místnost nebo si odpočet nebude moci uplatnit žádný, ačkoliv místnost, kde vykonává SVČ, je např. v poměru k celé ploše domu pouze 10 %?

Společnost (sdružení) DPH při dodání do JČS

Společnost (sdružení) má dva společníky 50% a 50%. Za společnost jedná pouze pověřený účastník a to vlastním jménem a na účet dašího společníka. Dodávají zboží na Slovensko, společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50% plnění. Bude to plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo tam bude tuzemské DPH? (Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH). Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?

Výdaje na nerealizovaný projekt – daňové náklady a DPH

Projekční kancelář (plátce DPH) začala spolupracovat s investorem na zakázce, a z tohoto důvodu vynaložila v roce 2018 peněžní prostředky služby od subdodavatelů konkrétně na získání elektronických mapových podkladů a geodetického zaměření v celkové výši 38 000 Kč. Vzhledem k tomu, že projekt byl odložen na rok 2019, nebyly tyto výdaje účtovány do nákladů ale jako náklady příštích období na účet 381 a byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Projektant nikdy ani nezačal na projektu pracovat, jen byly obstarány podklady pro jeho práci. Nyní bylo investorem od záměru odstoupeno. Je možné tyto výdaje, na základě odstoupení od záměru, přeúčtovat do daňově účinných nákladů roku 2019? A zůstane zachován nárok na odpočet DPH?