Odpočet DPH (1218)

Bonus za platbu kartou, účtování, DPH

V s. r. o. platíme platební kartou. S programem k platební kartě získáváme 3 % peněz zpět z každé transakce na platební kartě. Není k této transakci přijatých peněz žádný doklad, na výpisu z účtu je jen plusová položka. Nákladově k platební kartě máme pojištění a měsíční bankovní poplatek - účtování MD 568/D 221. Připsaný bonus za používání platební karty - účtování MD 221/D 668. Je účtování správné? Nebude se z přijatých bonusů odvádět DPH?

Nárok na odpočet

Plátce DPH, vede daňovou evidenci. 

a) Jak nejlépe vyřešit zápis faktury, kdy má plátce DPH pouze poměrný nárok na odpočet z celkové částky na faktuře? Umí toto účetní programy automaticky vyřešit „nějak paušálně“, tj. lze nastavit nějaké členění DPH, které by umělo automaticky při zadání celkové částky rozpočítat poměrově částku např. 20 % pro soukromé a 80 % pro ekonomické činnosti nebo se může pouze udělat propočet ručně na faktuře a pak ručně zadat do jednolitých řádků částky a k tomu potřebné DPH - uplatnit DPH x neuplatnit DPH? Je toto možnost?

b) Jak nejlépe propočty poměrného nároku na odpočet evidovat pro případnou kontrolu z finančního úřadu? Stačí si udělat ruční propočet na faktuře a zadat do programu, aby nárok, který má být, seděl na přiznání?

c) V případě, že má poplatník na faktuře některé položky daňově uznatelné (benzin) a některé daňově neuznatelné (pohoštění), pak stačí do účetního programu zadat jednu položku s daňovým nákladem a jednu s nedaňovým?

d) V případě, že má poplatník nárok na 80 % výdajů daňových z faktury a 20 % nedaňových, pak také stačí fakturu rozpočítat ručně tak, aby se částky daňové a nedaňové správně zobrazily v přiznání k DPFO?

e) Jsou v přiznání k DPFO vidět i např. částky nedaňové, které neovlivní základ daně, a to např. 20 % paušálu, který nemohu uplatnit jako daňově uznatelný náklad, neboť jako OSVČ používám paušál na dopravu a 20 % ostatních nákladů je pro mne nedaňových?

Stravování zaměstnanců

Společnost A vysílá své zaměstnance pracovat pro firmu B. Firma B jim zajistí stravování těchto zaměstnanců formou oběda u jejich dodavatele. Hodnotu těchto obědů přeúčtuje firmě A. Pracovní doba u firmy B je minimálně 8 hodin. Jakým způsobem máme účtovat tyto obědy? Lze je účtovat jako klasické stravování - zákonná část do nákladů firmy, zbytek uhradí zaměstnanec. Lze uplatnit odpočet DPH? Na druhé straně by byl odvod DPN na výstupu z částky, kterou hradí zaměstnanci?

Přeměna společnosti

Společnost A realizuje přeměnu takovou, že z ní je odštěpen majetek do nově vzniklé společnosti B - vlastník společnosti A bude po přeměně vlastníkem společnosti B. V souvislosti s touto přeměnou vznikají náklady na právní služby, jmenování znalce, znalecký posudek pro ocenění, náklady na zveřejnění přeměny v obchodním věstníku, audity včetně auditu zahajovacích rozvah apod. Jaká společnost nese náklady tohoto typu? Zastáváme názor, že náklad je v první fázi vždy nutné přiřadit, které společnosti se týká, a pokud je náklad společného rázu, tak poměrově rozdělit (na polovinu) - je možné takto postupovat? Je zároveň možné uplatnit DPH z těchto služeb?

Poměrný koeficient

OSVČ, plátce DPH, koupila v březnu osobní auto a uplatnila poměrově koeficient 70 x 30 jízdy soukromé. Z pohledu DPFO uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4000 Kč za měsíc. Nyní dostala fakturu na údržbu vozidla za 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH.

1) Musí uplatnit také poměrně koeficient, tj. na ř. 40 uvést 7 000 Kč a odpočet ve výši 1 470 Kč?

2) Jaký bude daňový a nedaňový náklad z pohledu daně z příjmů - bude to 80 % - uplatňuje-li paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč? Jakou konkrétně dá částku do daňových a nedaňových nákladů: 10 000 Kč + nevyčerpanou DPH 630 Kč = 10 630 Kč rozdělí na 80 %, tedy 8 504 Kč na daňové a 2 126 Kč na nedaňové náklady?

Odpočet DPH u služeb při registraci k DPH

Společnost s. r. o. se stala k datu 27. 7. 2019 plátcem DPH. V květnu 2019 přijala notářské služby spojené se změnou zápisu do obchodního rejstříku. Zároveň nakoupila služby pro provoz webových stránek (domény, webhosting apod.,) - vše nakoupila od plátců DPH. Může si v prvním daňovém přiznání k DPH uplatnit DPH u těchto služeb?

DPH u prodeje automobilů

Společnost s r. o. prodává automobily, některé jsou ve zvláštním režimu, pak jsou automobily, které jsou neodpočtové. Pokud prodá automobil, u kterého není DPH (není nárok na odpočet), v přiznání k DPH se toto na žádném řádku neuvádí?

Odpočet DPH ze zásob pořízených před registrací a kontrolní hlášení

Společnost s. r. o. se stala plátcem DPH v červnu 2019, provozuje e-shop nákup a prodej zboží v ČR i v rámci EU. Nyní budeme podávat první přiznání k DPH a kontrolní hlášení a chceme uplatnit nárok na odpočet u majetku a zásob pořízených 12 měsíců před registrací. Jakým způsobem máme nárok na odpočet prokázat, např. inventarizací zásob? Předpokládám, že nárok na odpočet se vztahuje jen na ty zásoby, které byly ke dni registrace tj. k 22. 6. 2019 na skladě. Dále by mne zajímalo, zda je nutné tento nárok na odpočet uplatnit na ř. 45 daňového přiznání ihned při prvním podání přiznání k DPH (tedy za červen) nebo lze uplatnit nárok i později, v případě, že bychom nestihli udělat inventarizace. Domnívám se správně, že korekce z odpočtu dokladů před registrací nevstupují do kontrolního hlášení? 

Vyplnění přiznání k DPH - zvláštní režim s použitým zbožím

Prosím o uvedení postupu: Fyzická osoba, plátce DPH, zakoupí na burze (Rakousko, Německo) ve zvláštním režimu automobil.

1) Cena automobilu po přepočtu z EUR 100 000 Kč, zvl. režim cena služby (přirážky) po přepočtu 5 000 Kč, režim přenesení daňové povinnosti, nakoupeno 1. 6. 2019. Kdy a jak se zahrne pořízení automobilu a přirážka do přiznání k DPH (prosím čísla řádků v přiznání)? U služby (přirážky) vypočítá DPH za měsíc červen a nemá nárok na odpočet? Tedy DPH odvede.

2) Zaplatí výdaje: TP vozidla 1 000 Kč + 210 Kč DPH, oprava 1 000 Kč + 210 Kč DPH. Tam si uplatní odpočet DPH a výdaje zahrne do nákladů.

3) Automobil prodá za cenu 150 000 Kč dne 10. 7. 2019 Jak bude postupovat prosím v přiznání k DPH (prosím čísla řádků)? Předpokládám, že 100 000 Kč zůstane a z 50 000 Kč odvede DPH 8 677,83 Kč. Poplatky (přirážka k obchodní ceně) se už nikde neobjeví? Pořízení automobilu bude v DPH u měsíčního plátce za červen a prodej za měsíc červenec. Je to tak správně?

Faktury od Apple

Jak účtovat DPH u faktury od společnosti Apple, na které je vyčísleno DPH 21 %, ale DIČ je irské? Na fakturách není uvedeno DIČ odběratele. Uplatňovat odpočet DPH, nebo raději ne? Nejedná se o velké částky, ale nerada bych udělala chybu. Několikrát jsme žádali o doplnění DIČ odběratele, ale marně.