Odpočet DPH (1234)

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Oprava automobilu u plátce DPH

a) Plátce DPH, využívá automobil pro ekonomickou i soukromou činnost v poměru 70 x 30. Nyní mu přišla faktura za opravu auta ve výši 30 000 Kč + DPH. V srpnu uplatnil odpočet z faktury ve výši 70 %, tj. 21 000 + 4 410 Kč DPH. Je tento nárok na odpočet daně konečný, v případě, že se na konci roku po propočtu km z knihy jízd zjistí, že pro ekonomickou činnost najezdil pouze 40 % a pro soukromou najezdil 60 % km. Dělá se ještě nějaké úprava u těchto drobných výdajů a pokud ano, až ke konci roku, kdy zjistí konečný poměr z KJ či v jiných intervalech?

b) Plátce si koupil v srpnu mobilní telefon za 5 000 Kč + DPH, také u něj uplatnil poměrně odpočet dle odhadu užití. Musí ještě u toho mobilního telefonu sledovat účel užití? V případě, že musí, jak dlouho? Každý měsíc? Ke konci roku nebo je odhad použití u těchto nižších výdajů konečný? Jak by případně měl opravu poměru zaznamenat v daňové evidenci?

DPH u startovného

Společnost s. r. o. pořádá charitativní běh pro nadaci. Startovné účastníci tohoto běhu zasílali na účet společnosti, který si pro tento účel zřídili. S tímto charitativním během jsou spojené náklady - nákupy občerstvení. Společnost je plátce DPH. Jak je to s DPH u startovného a mohu si nárokovat DPH z pořízených nákupů?

Změna JSD

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

Náhrada škody

Firma, plátce DPH, zasílá zboží přes smluvené dopravce zákazníkům. Jak postupovat v případě, že dopravce rozbije zboží, které nám zašle zpátky s informací, že škodu uznávají a že máme vystavit škodní fakturu a zaslat doklad o pořizovací hodnotě zásilky? Zboží, které nám rozbité vrátili, jsme zlikvidovali a zpracovali protokol. Zákazníkovi jsme vystavili opravný doklad a zásilku zaslali znovu s novou fakturou. Jakou výši škody máme fakturovat přepravní společnosti? Ve výši pořizovací hodnoty bez DPH? Jak je to se zaúčtováním této faktury? Je povinnost vrátit nárokovanou DPH z tohoto zboží? Je tato náhrada daňově uznatelná?

Pořízení zboží z EU

Společnost, plátce DPH (vede daňovou evidenci), pořizuje zboží v Polsku od plátce DPH. Dohodnutou cenu zboží česká společnost uhradí převodem z účtu. Po obdržení částky polský dodavatel vystaví a ihned zašle fakturu spolu se zbožím. DPH společnost (odběratel) vypořádá. Při dodání zboží došlo k situaci, kdy bylo polským dodavatelem dodáno méně zboží, než bylo českým odběratelem uhrazeno a na které byla vystavena faktura. Polský dodavatel vrátil českému odběrateli převodem na účet částku 30 EUR za nedodané zboží, k částce nedodal žádný doklad. Jak postupovat, pokud se nepodaří domluvit se s dodavatelem na vystavení dokladu k vrácené částce 30 EUR, jak má český odběratel vypořádat DPH? Odběratel je čtvrtletním plátcem DPH, zboží bylo dodáno spolu s fakturou 28. 8. 2019 a vrácení částky za nedodané zboží bylo připsáno na účet 30. 8. 2019.

Prodej osobního automobilu protihodnotou

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2016 použitý osobní automobil od tuzemského prodejce s použitým zbožím, tedy byl uplatněn zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím a DPH na vstupu si neuplatnil. Pořizovací cena činila 80 000 Kč. Použitý automobil vložil do obchodního majetku a odepisoval. Nyní v roce 2019 si pořídil nový automobil a starý automobil vykoupil prodejce na protiúčet. Aniž by plátce vystavil daňový doklad, prodejce poslal plátci na účet ústně dohodnutou cenu 37 000 Kč. Jak nyní postupovat? Musí plátce vystavit fakturu a odvést daň na výstupu 21 % i přesto, že při vstupu neměl nárok na odpočet?

Při posouzení, zda je prodej automobilu osvobozen od DPH se přihlíží k datu nákupu automobilu nebo k datu registrace? Plátce DPH prodává automobil pořízený v roce 2016 ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH. Automobil byl registrován v roce 2005. Je prodej osvobozen od DPH dle § 62 zákona o DPH?

Nákup osobního automobilu plátcem DPH od plátce DPH ve zvláštním režimu

Plátce DPH nakoupil od plátce DPH (autobazar) osobní automobil ale za použití § 90 zákona o DPH - Zvláštní režim. Takže kupující (plátce DPH) nemá nárok na odpočet. Má se tato faktura přijatá od plátce uvádět v kontrolním hlášení? Dle našeho názoru nemá, nelze uplatnit odpočet.

Vrácení DPH při zrušení registrace k DPH

Plátce DPH si zakoupil v listopadu 2018 zařízení kanceláře – skříňovou sestavu, cca za 20 000 Kč včetně DPH. V září 2019 ukončil plátcovství DPH z důvodu malého obratu. V podnikání dále pokračuje a pořízený majetek zůstává v obchodním majetku. Musí při ukončení DPH vrátit částečný odpočet ze skříňové sestavy?

Odpočet DPH z pohonných hmot

Jak je to s možností uplatnění DPH z nákupu pohonných hmot v daňové evidenci:

a) při pořízení automobilu byla podepsaná smlouva o výpůjčce (jinak fyzická osoba uplatňuje skutečné náklady),

b) pokud fyzická osoba uplatňuje výdaje paušální?