Sazba daně (779)

DPH u stravovací služby - dovoz obědů, rauty

Jako restaurace poskytujeme stravovací služby, kdy jídlo konzumované v místě provozovny daníme sazbou 10% DPH, rozvoz pizzy a odnos sebou sazbou 15% DPH. Dále rozvážíme obědy do firem - do jedné firmy obědy dovezeme ve várnicích a na místě naše zaměstnankyně vydává v jejich jídelně jednotlivé porce, tuto službu daníme v 10% sazbě DPH. Do jiné firmy ale dovezeme už přichystané porce buď v jídlonosičích nebo zavakuované v menuboxech, jakou sazbu použít u této služby - máme rozdílné názory, kdy já říkám, že pokud stravovací službu neposkytuji už v místě naším zaměstnancem tak jako u první firmy, tak použiji sazbu 15%, majitel ale říká, že je to jídlo se musí nachystat na jednotlivé porce stejně jako v prvním případě, jen se to děje přímo v naší kuchyni a jim už toto jen dovezeme přichystané a chce použít 10% sazbu DPH. Jaký máte prosím názor a jak tedy správně danit? Ještě bych vás požádala o posouzení přípravy rautů na akce, kdy se toto občerstvení doveze někam na místo mimo naši provozovnu, náš kuchař zde vše nachystá, naaranžuje - může být v 10% DPH? 

Sazba DPH při stavebních pracích na RD a PDP plátci DPH

Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním „Přípravné a dokončovací stavební práce“, nakoupí materiál na opravu RD - neplátce DPH např. za 50 000 Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21 %). Na faktuře pro odběratele uvádí: Náklady na materiál - Kč 50 000 +15 % DPH a pomocné stavební práce Kč 2 200 + 15 % DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se ŽL na zednické, popř. tesařské práce. Může takto fakturovat na RD se sazbou 15 %, když má živnostenský list jen na „Přípravné a dokončovací stavební práce“? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH ne na RD, lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim PDP dle § 92?

DPH u krátkodobého pronájmu kavárny pro seminář

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, provozovatel kavárny - rodinného domu pronajme kavárnu pro seminář vč. občerstvení, bude fakturovat s DPH? Tuto kavárnu má v rodinném domě, který je jeho jen z 25%, další % mají ostatní rodinní příslušníci. Občerstvení je dodáno z kavárny. 

Přefakturace dopravy z Anglie DPH

OSVČ (spedice + autodoprava), plátce DPH obdržela od českého dopravce fakturu za dopravu z Anglie do ČR - osvobozeno s nárokem na odpočet - 0% DPH. Je tam doprava + celní poplatky. OSVČ bude dále přefakturovávat českému plátci DPH dopravu + celní poplatky. Jakou použije sazbu na dopravu a jakou na poplatky?

DPH - stavební pozemek

Společnost s. r. o., plátce DPH, prodává v roce 2021 pozemky. V Katastru nemovitostí (KN) jsou jednotlivé parcely evidovány jako ostatní plocha a zastavěná plocha. Způsob využití pozemků dle KN je jiná plocha, ostatní komunikace, zbořeniště. Vše tvoří jeden celek, jedná se o pozůstatky objektů po armádě. Stavby jsou v KN evidovány jako jiné stavby bez čísla popisného nebo evidenčního. Skutečný stav je zbořeniště, zarostlé bujnou vegetací. V žádném případě se nejedná o funkční budovy. Koupeny byly v roce 2010. Na tyto parcely není vydáno žádné stavební povolení, ani o něj není požádáno. Budoucí vlastník pouze požádal příslušný stavební odbor o vyjádření: na pozemcích může proběhnout výstavba.

Jedná se o stavební pozemky, kdy jejich prodej bude muset být s 21% sazbou DPH? Nebo lze tyto pozemky při prodeji od DPH osvobodit?

Rozdělení jednotky a DPH

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní nebytovou jednotku v bytovém domě. U této nebytové jednotky již před mnoha lety uběhla lhůta dle § 56 odst. 3. V roce 2021 však došlo k stavebním úpravám spočívajícím v rozdělení jednotky na jednu nebytovou a jednu novou bytovou. Rozdělením tedy vznikla nová bytová jednotka. Součet podlahových ploch těchto jednotek odpovídá podlahové ploše původní jednotky. Jelikož se při stavebních úpravách nezasahovalo do nosných částí stavby, nepodléhaly tyto stavební úpravy stavebnímu povolení. Nedošlo ani k tzv. ohlášení stavebních prací (je otázkou, zda k ohlášení mělo v tomto případě dojít). Následně budou tyto jednotky v roce 2022 prodány. Bude jejich prodej v roce 2022 podléhat odvodu DPH nebo bude jejich prodej osvobozený od DPH? V případě, že bude jejich prodej podléhat odvodu DPH, jaké by měly být uplatněny sazby DPH? 

DPH u poštovného

Prodávám zboží s 15% DPH (byliny) a do faktury dávám do druhého řádku poštovné, bude poštovné také s 15% DPH? 

Režim OSS - zálohy

Od 1. 7. 2021 jsme registrováni do režimu OSS. Dodáváme naše výrobky neplátcům DPH do několika zemí EU. Dosud jsme z prodejů odváděli české DPH, protože jsme nepřesáhli limity dané jednotlivými státy pro registraci k jejich DPH. Zákazníci nám platí při objednání výrobků předem zálohu např. 70 % z celkové ceny. V červnu 2021 jsme z těchto záloh odvedli české DPH 21 %. Výrobky ale budou vyrobené a odeslané zákazníkům až v červenci 2021. Jak máme postupovat u červencové fakturace, kdy už budeme muset prodeje zdaňovat sazbami jednotlivých států, ale DPH z přijaté zálohy bude odvedeno již v červnu v české sazbě?

DPH nájem bytu

Jsme střední škola, plátce DPH. Ve škole pronajímáme byt školníka. Nájem bytu je osvobozen od DPH. Nájem zařizovacích předmětů 21 % DPH. Pak následně po skončení měsíce přeúčtováváme skutečnou spotřebu el. energie a vody s příslušnými sazbami DPH. Je to takto správně? Jak bychom měli správně postupovat? V případě, že postupujeme špatně, jak toto opravit?

Pronájem a montáž lešení

Jsme firma - plátce DPH, provádíme rekonstrukci na rodinném domě, podlahová plocha rodinného domu nepřesahuje 350 m2. Přišla nám faktura za pronájem a montáž lešení v přenesené dani. V jaké sazbě DPH máme tuto fakturu vyměřit?