Sazba daně (673)

Sazba daně - vepřová krev

Jsme zemědělský podnik provozující vlastní jatka a výrobnu masných výrobků. Při nedostatku vlastní vepřové krve, krev nakupujeme jak pro naši výrobu, tak i pro další prodej. Máme vepřovou krev správně zařazenou ve snížené sazbě DPH? Patří do přílohy č. 3 k zákonu 235/2004 Sb, kód nomenklatury celního sazebníku 05? Nakupujeme od různých dodavatelů a každý nám ji prodává s jinou sazbou DPH.

DPH za poštovné u dodané knihy

Dodavatel zaslal knihu poštou a na faktuře vyčíslil DPH u knihy 10 % a u poštovného 21 %. DPH za poštovné je vedlejší plnění a podle nás by mělo být ve stejné sazbě jako za knihu. Pokud však dodavatel vyčíslil DPH vyšší, může si firma uplatnit na vstupu DPH 21 %, tj. přesně ve fakturované výši?

Prodej jednotek v bytovém domě

Stavební firma dokončila výstavbu bytového domu a bude jednotlivé bytové jednotky prodávat. Jaká sazba se uplatní v případě prodeje: 1. bytové jednotky - bytu do 120 m2 včetně předzahrádky, 2. garáže, která je součástí bytového domu, 3. parkovacího stání, které je součástí bytového domu?

Evidenci příjmů a EET

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Služba dobíjení a DPH

Jsme tuzemská softwarová společnost, plátce DPH, která vyvinula software pro účtování a placení za užívání dobíjecích stanic pro elektromobily. S provozovateli dobíjecích stanic máme uzavřenou smlouvu o zajištění vyúčtování na jimi vlastněných nebo provozovaných dobíjecích stanicích. Platba za dobíjení bude probíhat kartou přes platební bránu. Uživatelům služby budeme vydávat zjednodušené daňové doklady v elektronické podobě, předmětem vyúčtování bude „Služba dobíjení“ a částka za službu se bude odvíjet od doby dobíjení. Je správný náš předpoklad, že služba dobíjení bude účtována s 21% DPH? Jaký bude správný postup při poskytování této služby v zahraničí? Bude nutná registrace naší provozovny nebo registrace k DPH v zemi, kde budeme službu dobíjení poskytovat?

Doplnění dotazu:

Jedná se o 2 typy služeb:

1)     Služba zajištění vyúčtování mezi naší společností a provozovatelem či vlastníkem dobíjecí stanice. Dle mého názoru jde v tomto případě o poskytnutí elektronické služby.

2)      Služba dobíjení, účtovaná konečnému spotřebiteli, kde bychom celý proces vyúčtování rádi nastavili tak, aby v naší aplikací vznikl pro konečného uživatele doklad na 'Službu dobíjení' a doklad byl vystaven naším jménem na naši společnost a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o tuzemsko nebo zahraničí.

Přeplatek na vydané faktuře

Někteří klienti při bezhotovostní platbě faktur zasílají zaokrouhlené platby na celé stokoruny nahoru jako projev spokojenosti, čímž nám na bankovním účtu vzniká přeplatek. Postupujeme tak, že tyto částky účtujeme MD 221/D 325999 jako přeplatek a vracíme zpět. Je možné tyto drobné částky do 50 Kč zaúčtovat do výnosů, nebo je lépe vracet zpět a jaký by to mělo dopad na DPH, pokud bychom je nevraceli?

DPH novela 2019

Jsme s .r. o., plátci DPH, vystavené faktury vždy zaokrouhlujeme matematicky na celé koruny (i když platby probíhají bezhotovostně). Musíme tudíž od 1. 10. 2019 veškeré zaokrouhlení zdanit? Tzn. základ daně 20 Kč, DPH 21 % 4,20 Kč a další položka na faktuře bude zaokrouhlení -0,17 Kč a DPH -0,03 Kč. A toto zaokrouhlení bude vždy v sazbě 21 %?

Přefakturace a DPH

Jsme a. s., plátce DPH. Nakupujeme některé zboží a služby pro naši dceřinou společnost a přefakturováváme je. Ke každé této transakci si připočteme marži. Faktury přijaté účtujeme buď na účet č. 518 nebo č. 504, faktury vydané na D 518, marži na 602. Faktury vydané za zboží na účet č. 604. Pokud je přijaté zdanitelné plnění v základní sazbě DPH, přefakturováváme i s marží v základní sazbě DPH, pokud je ve snížené, tak i marži přefakturujeme ve snížené. Jak je to u faktur od neplátců DPH? Máme k celému zdanitelnému plnění i marži připočítat DPH v sazbě, která odpovídá zařazení? Jak je to u zdanitelných plnění v režimu přenesené daně? Přefakturovávat i marži v přenesené daňové povinnosti? 

DPH u prvního tisku knihy

Společnost AAA s.r.o., plátce DPH, má autorská práva na dětské knihy. Tyto knihy při uvedení do prodeje splňují požadavky přílohy č. 3a k zákonu o DPH, uplatňujeme tedy u prodeje těchto knih druhou sníženou sazbu DPH. Tyto knihy si necháváme kompletně tisknout u dodavatele (tiskárna). Ta nám účtuje tisk a dodání v základní sazbě. Je to v pořádku? Neměla by již samotná tiskárna dodání uvádět ve druhé snížené sazbě, resp. je rozdíl pro sazbu DPH v tom, zda jde o vlastní výrobek či zboží, protože samotný název přílohy č. 3a uvádí „Seznam zboží podlehajícího ....“?

Dodání stravy a DPH

Naše firma podniká v oboru stravovacích služeb. Nyní jsme v rámci výběrového řízení dostali zakázku na zajištění stravy, tzn. zajištění a dovoz obědů a večeří, do areálu objednatele. Ve smlouvě jsou jednotlivé položky rozepsány zvlášť - cena za 1 ks jídla, cena za vydání 1 ks jídla, obalový materiál - námi poskytnuté nádobí nebo menuboxy - cena za 1 ks, dovoz jídla cena/1den… Jak bude vypadat fakturace z hlediska DPH? Budeme fakturovat každou položku zvlášť? Tzn. jídlo s 15% sazbou DPH, vydání jídla naším zaměstnancem v 21% sazbě, půjčení nádobí nebo dodané menuboxy v 21% sazbě, dovoz jídla v 21% sazbě? Nebo bude spadat celá faktura do 15% sazby jako stravovací služba?