Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

DPH u terasy

Jaká sazba DPH bude u stavby terasy rodinného domu splňující sociální bydlení? Stačí mít ve smlouvě s majitelem domu uvedeno, že rodinný dům splňuje požadavky na sociální bydlení, a u toho například i fotku terasy?

Pokud budeme stavět terasu přímo nespojenou s rodinným domem (např. 3 metry od domu), ale na pozemku vlastníka domu, jaká sazba se uplatní?

Kolaudace a zařazení do užívání

Společnost s r. o. koupila rozestavěnou stavbu bez čísla popisného, na které nechala provést dokončovací práce a nechala ji zkolaudovat. Zařadím tuto nemovitou věc do užívání dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo až dnem, kdy bylo přiděleno číslo popisné a provedena změna na katastrálním úřadu?

Okamžik zařazení stavby do užívání

1. Právnická osoba zakoupila stavbu, kde právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 10. 9. 2018. Po tomto datu bylo ještě účtováno o vedlejších pořizovacích nákladech, např. poplatek banky za poskytnutí úvěru a daň z nabytí nemovitých věcí. Může účetní jednotka zařadit stavbu do užívání ke dni 10. 9. nebo až ke dni posledního zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů? 2. Pokud s. r. o. zakoupí nemovitou věc, provede technické zhodnocení a nemovitou věc prodá, lze zařadit tuto nemovitou věc do užívání ke dni vkladu do katastru nemovitostí?

Prohloubení kopané studny

Klient si nechal prohloubit kopanou studnu a teprve v průběhu díla se od dodavatele dozvěděl, že si měl údajně zajistit stavební povolení. Smlouva byla sepsána dodatečně s tím, že se jedná o čištění, nikoliv prohloubení. Nyní jsou problémy a práce budou pravděpodobně reklamovány. Má klient možnost požádat dodatečně o stavební povolení (musel by přiznat pravdu). Jaké následky jsou pro dodavatele a jaké pro odběratele služby - našeho klienta? Mohl živnostník vůbec práce bez stavebního povolení začít?

DPH u stavebních prací

Pokud poskytuji (OSVČ, plátce DPH) elektroinstalační práce na rodinných domech, je to vždy v 15% sazbě DPH? Domy jsou do 350m2. Nevím, co se myslí formulací na „dokončené stavbě“.

Přestavba bytového domu na ubytovnu

Snížená sazba DPH se uplatní u stavebních prací provedených na dokončené stavbě (§ 48). Stavbu pro bydlení definuje zákon o DPH odkazem na katastr. Stavební firma řeší sazbu DPH pro tento případ: Aktuálně stojí funkční stavba -bytový dům, který splňuje definici stavby pro bydlení s odkazem na katastr. Nyní se budou provádět stavební úpravy s tím, po dokončení těchto úprav už nebude stavba splňovat definici stavby pro bydlení, konkrétně vznikne ubytovna a hotel. Otázka je, zda stále řešíme pouze stav před zahájením stavby a vůbec nebereme v potaz, co po stavebních úpravách vznikne a sazba DPH bude ve snížené sazbě, nebo půjde o sazbu základní, pak prosím o info, z čeho to vyplývá?

Pronájem nemovité věci - režim přenesené daňové povinnosti

Společnost s r. o., provozující služby v oblasti instalatérství, je vlastníkem domu, který je zapsán v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. Společnost s r. o. má v objektu domu kanceláře, prodejnu a zároveň se v domě nacházející tři bytové jednotky, které společnost pronajímá k bydlení - fyzickým osobám, neplátcům DPH (osvobozené nájemné). V jedné bytové jednotce nechala společnost namontovat nové vertikální (svislé) žaluzie, které jsou upevněny na zdi a jsou před okny zevnitř místnosti (na oknech byly již horizontální žaluzie, které na oknech zůstaly). Montážní firma (plátce DPH), žaluzie namontovala a vystavila společnosti s r. o. (majiteli domu určeného k bydlení) daňový doklad v RPDP. Dále opravila stávající vertikální žaluzie, nacházející se v kanceláři společnosti a vystavila daňový doklad také v RPDP (oprava žaluzií byla prováděna cca za tři týdny po montáži žaluzií v bytové jednotce). Protože doklady jsou vystaveny v RPDP, majitel objektu určeného k bydlení (společnost s r. o.) vypořádá daň. Jakou sazbu daně vypořádá u montáže nové vertikální žaluzie v bytové jednotce? A jaká bude sazba daně v případě opravy vertikální žaluzie v kanceláři společnosti, nacházející se v objektu určeném k bydlení?

Stavební práce v Německu

Český podnikatel, plátce DPH v ČR, provádí na území Německa stavební práce pro německé plátce. Jak se vykazuje toto plnění v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, popř. musí se registrovat k DPH v Německu?

Opravný daňový doklad

Zpracovávám DPH pro plátce, který vystavil daňový doklad pro jiného plátce se sazbou 21 % na stavební a montážní práce, přičemž měl použít režim přenesení daňové povinnosti. Chybu jsme objevili a potřebujeme ověřit, jak ji správně opravit. Domnívám se, že vystavením jediného opravného daňového dokladu (oprava dle par. 43 zákona o DPH), kde bude původní základ daně, odpočet původní DPH ve výši 21 % a uvedení správného režimu, datum zdanitelného plnění bude dle původního dokladu. Doklad uvedeme v dodatečném přiznání a následném kontrolním hlášení po potvrzení odběratelem. Odběratel tvrdí, že takovou opravu nelze provést jediným daňovým dokladem, ale tím, že vystavíme storno původního dokladu a potom doklad nový v režimu přenesení daňové povinnosti. Jaký postup je správný?