Stavby (272)

Smlouva o zprostředkování a výstavba bytů

Společnost s ručením omezeným zabývající se výstavbou bytů uzavřela smlouvu o zprostředkování za účelem uzavření smlouvy o spolupráci při prodeji bytů s realitní kanceláří. V roce 2018 byly získáni zájemci o koupi bytů a současně s nimi byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí a rezervační smlouvy. Byty budou prodány až koncem roku 2019. Je možné náklad vyplývající ze smlouvy o zprostředkování zaúčtovat na účet 518 do roku 2018, nebo ho lze uplatnit do výdajů až v momentě prodeje bytů (až se bude účtovat o výnosech), tedy až v roce 2019?

Výroba nábytku a montáž a DPH

Nábytkářská firma vyrábí nábytek pro zákazníky, nábytek u zákazníků i sestavuje. Zakázka je někdy včetně prodeje spotřebičů. Jaké DPH bude firma uvádět na fakturách v těchto situacích?

1) Na faktuře je uvedeno několik položek: „dodání a instalace vestavěných skříní“ - fakturace je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

2) Na faktuře je uvedeno několik položek: výroba a montáž kuchyně včetně vestavěných spotřebičů, lednice, mikrovlnky, jídelní stůl, výroba a montáž knihovny a TV stěny - faktura je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

3) Na faktuře pro občana je uvedena montáž žaluzií a světel.

4) Na faktuře pro občana - výměna výplně dveří a výměna posuvných koleček u dveří.

Stavební práce - plot

Prosím o konzultaci k poskytnutým stavebním pracím na plotu u rodinného domu. 1 - V případě oprav, rekonstrukce, nástavby, přístavby (stavební a montážní práce) na plotu se bude postupovat dle §48 a použije se snížená sazba daně, protože plot tvoří doplňkovou stavbu (příslušenství) ke stavbě pro bydlení. 2 - V případě zbourání původního plotu a výstavby nového plotu (stavební a montážní práce) se musí postupovat dle § 49, protože jde o výstavbu? Pro použití snížené sazby daně bude nutné zkoumat, zda rodinný dům splňuje požadavky sociálního bydlení. 

Nedokončené zakázky a § 21 odst. 8 zákona o DPH

Projekční firma má různé zakázky na dodání stavební dokumentace obcím. Nyní má 2 objednávky z roku 2017.

Na základě různých školení bylo opakovaně vykládáno, že nedokončené zakázky musí být dle § 21 odst. 8 zákona o DPH vyfakturovány, tzn. co započalo v roce 2017, na to musí být k 31. 12. 2018 vystaven daňový doklad a odvedena daň. A to jak zboží, tak služby. Ale všechny příklady byly na to, že na zakázce se pracuje (staví se dům, poskytují se právní služby) a u firmy bylo něco vykonáno, existuje nějaký stav rozpracovanosti. Knižní vydání zákona o DPH s komentářem to omezují na již dodané zboží a dodané služby. Opravdu to platí pro všechny případy?

Projekční firma, která má od roku 2017 zakázku a dodávat bude asi v roce 2019, by měla vystavit daňový doklad dle § 21 odst. 8 zákona o DPH. Ale firma má zatím nulovou rozpracovanost. Má pouze výdaje za geodetické a jiné podklady, čeká se na různá vyjádření a samotný projekt bude dodávat subdodavatel, samostatný projektant, fyzická osoba, neplátce DPH, nejdříve v roce 2019. To, co je předmětem objednávky, ještě vůbec neexistuje. Má nebo měla by projekční firma vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018? Další otázka je, pokud ANO tak co s ním? Obec ho rozhodně nepřijme, nebylo nic dodáno, stupeň rozpracovanosti výstupu je nula, dodavatel má jen část podkladů, na jejichž základě bude teprve projektovat. Pokud by projekční firma byla opravdu nucena vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018, tak jako jediné řešení vidím, že by ho musela po skutečném dodání dokumentace stornovat, aby mohla vystavit nový doklad pro obec.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Společnost "A" koupila pozemek, na kterém původní vlastník pozemku "B" rozestavěl halu bez stavebního povolení. Nový vlastník pozemku získal dodatečné stavební povolení. Původní vlastník "B" halu dostaví pro majitele pozemku na základě smlouvy o dílo. Nový majitel "A" halu zkolauduje a zapíše do katastru. Vznikne společnosti "A" povinnost platit daň z převodu nemovitých věcí?

Stavební povolení - mobilheim

Existuje nějaká možnost, abych si legálně mohla umístit mobilheim na svůj vlastní pozemek bez stavebního povolení a abych nemusela ani nic nikam hlásit, a neporušila tím žádný zákon? Mobilheim by nebyl umístěn napevno, nebyl by napojen na žádnou inženýrskou síť (bez přípojky na vodu, na elektřinu). Zůstal by na kolech s odtahovou ojí s možností ho kdykoli odtáhnout. 

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Snížená sazba DPH pro domov seniorů

Domov seniorů, neplátce DPH, do kterého dodáváme zboží v hodnotě cca 200 000 Kč, nám tvrdí, že mají nárok na sníženou sazbu DPH 15 %. Je dodáváno zboží typu gastro zařízení, tj. ledničky, nerezové stoly, sporáky, police včetně dopravy a montáže. Lze na faktuře skutečně uvést sníženou sazbu DPH 15 %? V seznamu zboží se sníženou sazbou toto zboží není a standardně jej prodáváme s 21% DPH. Poprosím, pokud to tak je skutečně je o odkaz na zákon, na základě kterého bychom mohli klientovi vystavit fakturu s 15%.

Účtování přeložky vodovodu

Jak zaúčtovat přeložku vodovodu? Mohu účtovat do nákladů? Přeložku jsme provedli jak z důvodu opravy vedení, tak i plánované výstavby silážní jámy. Samozřejmě bych raději zaúčtovala do nákladů, ale nevím, jestli to není ze strany finančního úřadu napadnutelné.

DPH - stavba, střední škola

Jsme střední škola, plátce DPH. DPH uplatňujeme koeficientem nyní u nás probíhá stavba - je tam podružný elektroměr. Budeme tedy přefakturovávat el. energii stavební firmě. My si uplatňujeme koeficientem. Např. 1 kWh stojí bez DPH 5 Kč, DPH 1,05 Kč. My přefakturujeme také jako základ daně 5,- Kč a DPH 1,05? Nebo bude základ daně 6,05 a teprve k tomu DPH? Zatím nemáme s tímto zkušenost. A jaké dávat datum zdanitelného plnění? Bylo by možné přefakturovávat to stavební firmě třeba čtvrtletně?