Nejnovější otázky

Vzorky poskytnuté za obdrženou službu

Dvě fyzické osoby poskytly naší společnosti jednorázovou službu. My jim za to poskytneme vzorky našeho zboží - jedné osobě vzorky v hodnotě do 500 Kč naší nákupní ceny, druhé osobě v hodnotě nad 500 Kč naší nákupní ceny. Musíme z hodnoty vzorků odvést DPH? Vzorky mají na sobě logo naší společnosti.

Doplnění k otázce DAUC ID 25292 - Vzorky

Je možné poskytnout vzorky zboží, se kterým společnost obchoduje, jako odměnu za službu, kterou pro ni udělala jiná osoba? Je třeba z hodnoty vzorků odvést DPH?

Zdanění smluvní sankce

Akciová společnost (odběratel) uzavřela v roce 2016 s dodavatelem (s. r. o.) smlouvu o dílo na dodávku zařízení. Vzhledem k tomu, že dodavatel nedodal smluvené dílo ve stanoveném termínu, společnost smlouvu vypověděla a zaúčtovala v roce 2016 za dodavatelem pohledávku z titulu sankce za porušení smlouvy ve výši 80 000 EUR (311/644900). Dodavatel sankci do konce roku 2016 neuhradil, naopak vznesl vůči odběrateli nárok na úhradu částky 414 000 EUR z titulu vynaložených výdajů na realizaci dodávky a neoprávněného odstoupení od smlouvy. Společnost tento nárok neuznala pro jeho neoprávněnost, a proto o tomto závazku neúčtovala. V daňovém přiznání za rok 2016 společnost snížila základ daně o částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 1. ZDP. V roce 2017 smluvní strany za účelem zamezení soudním sporům uzavřely dohodu o narovnání, na základě které byly vzájemné sporné pohledávky obou smluvních stran nahrazeny závazkem odběratele vůči dodavateli ve výši 35 000 EUR. Společnost tento případ zaúčtovala následovně: uhrazený závazek z dohody o narovnání ve výši 35 000 EUR byl zaúčtován jako daňově uznatelný náklad (54x/321), pohledávka z roku 2016 ve výši 80 000 EUR byla odepsána nedaňově (546900/311) a současně byl výnos z této pohledávky ve výši 80 000 EUR přeúčtován z nedaňových do daňových výnosů (644900/644000). V daňovém přiznání za rok 2017 společnost na základě provedených účetních zápisů vykázala základ daně ve výši 45 tis. EUR z důvodu jeho zvýšení o částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6. ZDP (na řádku 30) a současně i zvýšení o stejnou částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 2. a § 25 odst. 1 písm. z) ZDP (na řádku 40). Je výše popsaný daňový postup v roce 2017 správný? V případě, že základ daně z příjmů za rok 2017 nebyl stanoven správně, je společnost oprávněna formou dodatečného daňového přiznání snížit stávající základ daně o duplicitní částku 80 000 EUR a vykázat za rok 2017 daňovou ztrátu rovnající se celkové účetní ztrátě z výše popsaného případu, tj. -35 000 EUR?

Oceňovací rozdíl při odštěpení

Společnost A odštěpuje nemovitosti do společnosti B. Rozhodný den 1. 1. 2020. Hodnota nemovitostí stanovená znaleckým posudkem převyšuje účetní hodnotu. Oceňovací rozdíl z přecenění není zobrazen v účetní závěrce "A" k 31. 12. 2019, ale je uveden v zahajovací rozvaze společnosti "B" vzniklé odštěpením. Je to správně?

Tvorba fondů z vlastních zdrojů a jejich čerpání

Jsme církevní organizace. V rámci rozdělení zisku, tj. po účetní závěrce tvoříme fondy z vlastních zdrojů:

1. Fond ze zisku - 931/911x

2. FRIM (Fond reprodukce investičního majetku) - ve výši odpisů (účet 551x) sníženého případně o část, která připadá na pořízení majetku z darů či dotací tzv. "rozpuštění do provozu" (účet 649x) , účetní zápis 901x/911x. Fondy jsou kryty peněžními prostředky. Dle toku položek v hlavní činnosti již v momentě tvoření fondů je zřejmé i splnění Uplatnění případného odpočtu podle § 20 odst. 7 ZDP. Postup:

3. Čerpání fondu při pořízení inv. majetku - účetní zápis 911x/901x. Neovlivňuje základ daně z příjmu.

4. Čerpání fondů na opravy a údržbu majetku vynaložených nákladů zaúčtovaných na účtu 5x - účetní zápis 911x/64x. Ovlivňuje základ daně z příjmu Jedná se o čistý zisk již zdaněný o daň z příjmů a proto částku v daň. přiznání vyloučím dle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP. Děkuji za konzultaci postupu.

Účtování o přidělené dotaci a časové rozlišení přijatého daru

Jak účtovat o přidělené dotaci a časovém rozlišení daru dle darovací smlouvy? Účtujeme v podvojném účetnictví, spolek má ve svých stanovách poskytování vzdělávacích zdrojů v digitální podobě, bezplatné poskytování těchto zdrojů.

1) Spolek obdržel v červenci 2019 dar ve výši xxx Kč v souladu s darovací smlouvou přesně určenou na čerpání prostředků dle darovací smlouvy. Část těchto finančních prostředků-cca polovina byla vyčerpána v roce 2019. Zbylou 2. polovinu finančních prostředků z výše uvedeného daru jsme zaúčtovali na účet časového rozlišení pro čerpání v roce 2020. Dar jsme zaúčtovali na středisko a zde jsme zaúčtovali jak příjem daru, tak veškeré čerpání v souladu s rozpočtem a jeho čerpáním, vše máme doloženo v účetnictví i mimo účetnictví v tabulkách.

2) Spolek uzavřel smlouvu s další smluvní stranou, která je příjemcem dotace ze státního rozpočtu a část této dotace rozdělí na jednotlivé žadatele. Spolek je tedy příjemcem Nepřímé dotace. Zahájení Čerpání dotačních prostředků dle rozpočtu nákladů v souladu se smlouvou o Partnerství s finančním příspěvkem začíná 1. 1.2 020. ve smlouvě o partnerství je uvedena celková výše finančních prostředků připadající na daného partnera. Dne 30. 12. 2019 spolek (partner) obdržel 1. část dotačního příspěvku – ve smlouvě se hovoří o 1. záloze, a to na výdaje vzniklé při realizaci projektu, který je zahájen 1. 1. 2020. Můžeme ponechat v souladu se smlouvou došlé finanční prostředky na účtu záloh 955? 

 

 

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme také činnost doplňkovou a jsme plátci DPH. Když nám dodavatel vystaví fakturu za nějakou činnost včetně DPH, u které bychom si DPH nemohli nárokovat – protože to není pro ekonomickou činnost, musíme na něm přesto požadovat vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, pokud by předmět faktury do tohoto režimu spadal? Musíme režim přenesené daňové povinnosti hlídat my, nebo je to povinností dodavatele? U některých činností to není na první pohled zřejmé.

Zařazení stroje zakoupeného na finanční leasing s technickým zhodnocením

Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?

DPH u Drop-shippingu

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Vnitřní firemní směrnice s. r. o.

Jako jediný jednatel společnosti s. r. o. si vede sám podvojné účetnictví a personální agendu (pouze 3 zaměstnanci - je mikro účetní jednotkou). Má povinnost vypracovat vnitřní směrnice, případně které základní směrnice je nutné vypracovat?