Nejnovější otázky

Osvobozený prodej zděděné nemovitosti

V březnu 2021 zemřel podnikatel, OSVČ, který měl v obchodním majetku dům. Dědicem je manželka, která by chtěla dům prodat. Zemřelý manžel vlastnil dům od roku 2014. Bude případný prodej osvobozen? Příhlíží se k tomu, že dům byl v obchodním majetku manžela? Platí zde 5letá nebo 10letá lhůta vlastnictví zůstavitele?

Chalupa k pronájmu - firma nebo fyzická osoba

Naše firma s. r. o. zvažuje koupi pozemku a následnou výstavbu chalupy, která by sloužila k pronájmu. Je to složité pro vedení účetnictví atd.? S manželem jsme jediní dva společníci firmy. Za jak dlouho je možné majetek prodat (jde mi o např. 15-20 let, abychom předali dětem) nebo jak toto řešit? Chtěli jsme původně chalupu postavit sami - ze zisku, ale zde bychom museli 15% daň, abychom mohli mít tento podnikatelský záměr. Můžete k tomuto tématu napsat, jaká jsou úskalí, výhody či nevýhody vlastnictví chalupy jako s. r. o. či fyzická osoba?

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Matka zletilého dítěte by ráda u zaměstnavatele uplatnila slevu na dani na toto dítě. Dítě má ale nyní trvalé bydliště u babičky. Předtím žilo u otce, který ho nechal vystěhovat. Matka o tomto vystěhování má u sebe dokument. Může si matka uplatnit měsíční slevu na dani na toto zletilé dítě u svého zaměstnavatele ?Podepsala u zaměstnavatele prohlášení a přinesla: A/ potvrzení o studiu dítěte, B/čestné prohlášení, že s dítětem sdílí společnou domácnost , C/ čestné prohlášení zletilého dítěte, že s matkou sdílí společnou domácnost. Od bývalého manžela žádný doklad nepřinese, nepanují dobré vztahy. Jsou tyto tři dokumenty postačující,aby mzdová účetní ve mzdě uplatnila slevu na dani na toto vyživované dítě?

Pohonné hmoty pro soukromé účely u firemního vozidla

Firma vlastní vozidlo, plátce DPH, český subjekt. Firma poskytla automobil zaměstnaci pro soukromé účely, kdy 1% z ceny vozu včetně DPH má zaměstnanec srženo ve mzdě. Dále má zaměstnanec přidělenou firemní kartu, z které v plné výši hradí PHM, jak pro soukromé účely, tak pro firemní účely. Jednou měsíčně na základě knihy jízd víme počet ujetých km pro firemní účely a také počet km pro soukromé účely. V tomto případě postupujeme tak, že soukromé km dle výpočtu spotřeby zaměstnanec uhradí zpět firmě včetně DPH. Je tento postup správný? Jak by se muselo postupovat v případě, že by ujeté soukromé kilometry byly významně vyšší? 

Koupě letadla v zemi EU, obchod mezi dvěma českými subjekty

Česká společnost A prodala české společnosti B letadlo, které se nacházelo na území Německa. Společnost B, která letadlo koupila, nevlastní "leteckou licenci", proto ho pronajala své sesterské společnosti C, která potřebné licence drží. Společnost C provozuje letadlo pro potřeby majitele (společností B a C), případně na základě smlouvy provede dopravu pro jiné podnikatelské subjekty nebo privátní osoby. Protože se nejedná o veřejnou mezinárodní přepravu, účelem koupě bylo letadlo, které bude provozováno především pro potřeby několika společnosti ve skupině, prodala společnost A letadlo s DPH platnou v Rakousku, kde došlo k prodeji letadla. Společnost B uplatnila nárok na odpočet DPH, přičemž ji byla DPH německá finanční správa uhradila. O rok později však německá finanční správa svůj postup přehodnotila a požádala společnost B o vrácení již zaplacené daně. Máme za to, že v tomto případě, kdy nebude letadlo používáno pro "řádnou" mezinárodní dopravu, byl postup prodat letadlo s německou DPH a nárokovat odpočet DPH v Německu správný? Postupovala německá finanční správa správně, když požaduje vrátit jí zaplacenou daň?

Automobil darovaný v rámci příspěvku na škody tornádem na Moravě a DPH

S. r. o. darovala osobní automobil pro poškozené tornádem na Moravě. Je na to doklad o darování. Je nutné nějak řešit DPH na výstupu?

Výnosy příštích období

Firma A, fakturuje firmě B pronájem reklamní plochy od 1.8.2021-31.7.2022 na částku 580 000 Kč a dále instalaci za 150 000 Kč. Je nutné položku instalaci rozúčtovat a dát poměrnou část na účet 384 (r.2022) jako u samotného pronájmu reklamní plochy?

Fakturace OSVČ svému s. r. o.

Fyzická osoba má živnostenský list na dopravu a provozuje tuto živnost se svými dvěma zaměstnanci - řidiči. Bude fakturovat každý měsíc dopravu zaměstnanců včetně jednatele personální agentuře (jednočlenné s. r. o.). Fyzická osoba, jednatel i společník personální agentury s. r. o. je jedna a tatáž osoba. Doprava zaměstnanců není svozem jednotlivých zaměstnanců do jejich práce (přidělení k uživateli do továrny). Jedná se např. o dopravu na zdravotní prohlídky, na školení BOZP zamců atd. U jednatele se jedná o cesty z sídla firmy k jednotlivým uživatelům, kde jsou přiděleni zaměstnanci s. r. o. této personální agentury. Sám jednatel neřídí. Bude se jednat u s.r.o. o daňový náklad? Nebude docházet k dodanění mzdy u zaměstnanců a jednatele s. r. o.? Není problém, že ve smluvním vztahu vystupuje stejná osoba (OSVČ = jednatel = společník)?

DPH u stravovací služby - dovoz obědů, rauty

Jako restaurace poskytujeme stravovací služby, kdy jídlo konzumované v místě provozovny daníme sazbou 10% DPH, rozvoz pizzy a odnos sebou sazbou 15% DPH. Dále rozvážíme obědy do firem - do jedné firmy obědy dovezeme ve várnicích a na místě naše zaměstnankyně vydává v jejich jídelně jednotlivé porce, tuto službu daníme v 10% sazbě DPH. Do jiné firmy ale dovezeme už přichystané porce buď v jídlonosičích nebo zavakuované v menuboxech, jakou sazbu použít u této služby - máme rozdílné názory, kdy já říkám, že pokud stravovací službu neposkytuji už v místě naším zaměstnancem tak jako u první firmy, tak použiji sazbu 15%, majitel ale říká, že je to jídlo se musí nachystat na jednotlivé porce stejně jako v prvním případě, jen se to děje přímo v naší kuchyni a jim už toto jen dovezeme přichystané a chce použít 10% sazbu DPH. Jaký máte prosím názor a jak tedy správně danit? Ještě bych vás požádala o posouzení přípravy rautů na akce, kdy se toto občerstvení doveze někam na místo mimo naši provozovnu, náš kuchař zde vše nachystá, naaranžuje - může být v 10% DPH? 

Zboží za symbolickou cenu

Dodavatel poskytne odběrateli (právnické osobě) k nákupu náhradních dílů také např. karton piv za symbolickou cenu 1 Kč. Tato položka je uvedena na faktuře s náhradními díly. Jaké je správné daňové řešení u odběratele, především co se týče DPH a daně z příjmů, když tento dodaný sortiment vůbec nesouvisí s předmětem podnikání?