Nejnovější otázky

Účtování bonusu z obratu a odvod DPH v roce 2019

Jak správně zaúčtuje firma s. r. o., plátce DPH bonus z obratu zboží v průběhu roku 2019? Obdrželi jsme daňový doklad od dodavatele dne 16. 4. 2019 bonus z obratu za odebrané zboží za 1. čtvrtletí 2019 / za období  1. 1. 2019 - 31. 3. 2019. Datum vystavení dokladu je 15. 4. 2019, datum DPH také 15. 4. 2019. Kdy vrátím z tohoto daňového dokladu státu DPH?

Komisní prodej knih na Slovensku - z pohledu DPH v ČR

České s. r. o. uzavře se slovenským s. r. o.( obě jsou ve své zemi plátci) smlouvu na komisi knih na Slovensku. Smlouva byla podepsána českým s. r. o. 29. března 2019, slovenským s. r. o. v dubnu na Slovensku. Závoz knih proběhl 25. 4. 2019. Jak má české s. r. o. tuto situaci zaúčtovat do účetnictví a jak má postupovat v DPH? Na základě jakých dokladů to bude účtováno v účetnictví a pro DPH? Dotaz potřebuji vyřešit z pohledu DPH v ČR.

Prodej části podniku

Jsme společnost s. r. o. Fungujeme už víc než 20 let. Nyní se chystáme prodat část podniku. Na opravu jsme dostali dotace na technické zhodnocení budovy. Tuto část podniku bychom si chtěli dál ponechat. Jak to bude se zdaněním? Jak vyčlenit část podniku a jak ohodnit část podniku, který se bude prodávat, a jak budeme danit příjem z prodeje?

Závislá činnost, odvody v ČR a EU

Občan Rakouska je zaměstnán v rakouské firmě. Nyní se přestěhoval i s rodinou do České republiky, kde má i trvalé bydliště. Je stále zaměstnancem rakouské firmy. Bude pro firmu pracovat v režimu home office, občas pojede do Rakouska do firmy na porady apod.

Jakými předpisy se bude řídit jeho mzda, daň a odvody sociálního a zdravotního pojištění?

Jaký bude mít důchod – podle rakouských nebo českých zákonů?

Když bude vyjíždět z České republiky (z domova) na porady do Rakouska, má nárok na diety?

Kde bude pojištěn – sociální a zdravotní pojištění?

Datum zdanitelného plnění u zástavy peněz u advokáta prodej nemovité věci

Fyzická osoba, plátce DPH, prodává nemovitou věc přes realitní kancelář. Kupující peníze za nemovitou věc poslal na bankovní účet do zástavy advokátovi, peníze zde budou uloženy do doby přepisu na katastru nemovitostí na nového majitele. Až bude proveden zápis na katastru na nového majitele, pak teprve advokát pošle peníze za nemovitou věc prodávajícímu na jeho bankovní účet. S jakým datem má prodávající fakturovat, kdy vzniklo zdanitelné plnění, je to datum připsání úhrady advokátovi ze strany kupujícího, nebo datum vkladu do katastru nemovitostí na nového majitele, nebo datum připsání peněz na účet prodávajícího od advokáta, který je pošle prodávajícímu až po provedeném vkladu do katastru.

Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění

Cizinec (Brazilec) žije s rodinou počínaje lednem 2018 v České republice v pronajatém bytě, zároveň zde má uzavřen pracovněprávní poměr. Jeho status jsme vyhodnotili jako daňový rezident České republiky. Manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, dítě splňuje obecné podmínky § 35c zákona o daních z příjmů. Je v takovém případě nutné pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání za rok 2018 žádat předem na finančním úřadě o potvrzení o daňovém domicilu poplatníka v České republice, nebo zda stačí ve formuláři DAP uvést, že poplatník je daňový rezident České republiky, resp. že není daňový nerezident?

Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice

Zahraniční fotbalista ze Srbska působil v průběhu roku v českém fotbalovém klubu a byly mu poskytnuty nepeněžní výhody, které byly zdaněny dle § 22 odst.1 písm. f) bod 2 ZDP a na které od finančního úřadu obdržel potvrzení o sražené dani. Může si rok za 2018 podat přiznání v ČR a uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %, popř. další nezdanitelné částky či slevy?

Automobil v podnikání

Firma s. r. o. bude prodávat osobní automobil,který měla v majetku a uplatnila si při jeho pořízení DPH poměrným nárokem. Je nutné při jeho prodeji odvést DPH i z té části DHM, která nebyla určena pro ekonomické účely, když již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu daně (více než 5 let)? Pokud je prodáváno osobě blízké, je lepší prodávat za odhadní cenu? U nově pořizovaného auta opět uplatníme poměrnou část DPH - lze toto již u zálohy? U ostatních nákladů (PNEU, opravy) uplatnit DPH také jen v poměrné výši nebo vůbec a celé ponechat v nákladech?

Bonus 15 000 Kč ve mzdě nebo v dárkových poukázkách

Vedení společnosti bude proplácet bonus za odpracované roky. Každý zaměstnanec obdrží 15 000 Kč. Prosím o uvedení rozdílu v pohledu na náklady u zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel vyplatí a) prémii 15 000 Kč hrubého ve mzdě nebo b) 15 000 nákupem dárkové poukázky (např. na nákup zájezdu, nákup v obdchodě). Kolik korun v dárkových poukázkách může zaměstnanec obdržet, aniž by tento přijem musel danit ve své mzdě? Je nějaký limit? 

Jednatel bez odměny a benefit

Má jednatel a společník s. r. o, který nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele, nárok na benefit ve formě příspěvku na sport? Případně za jakých podmínek? Pokud by to v tomto případě nebylo možné, stačilo by, aby například jednou ročně dostal odměnu ve výši 10 000 Kč a pak by nárok měl, pokud by to tak měl sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce?