Nejnovější otázky

Účtování v cizích měnách

Dobrý den, ráda bych znala správný postup účtování v PÚ pro následující situace, kdy účetní jednotka používá pevný měsíční kurz (vždy k 1. v měsíci): 1) Směna valut ve směnárně - účetní jednotka vybere peníze (CZK) ze svého bankovního účtu (vedeného v CZK) (účtování 261/221) - vybrané CZK smění ve směnárně na EUR - směněnou částku v EUR uloží na bankovní účet (v EUR) (účtování 221/261) Lze v této situaci využít směnný kurz směnárny? Tedy nevnikne kurzový rozdíl? Nebo je nutné přepočítat výběr z banky pevným kurzem? 2) Půjčky společníka - společník občas poskytne s.r.o. půjčku (pro dorovnání cash flow), smlouva stanoví, že jistina bude vrácena buď ve stejné částce v EUR nebo v ekvivalentní částce v Kč stanovené ve smlouvě (tedy např. 5000 EUR = 130.000 Kč) - obvykle je situace taková, že společník půjčuje do společnosti EUR (např. 500 EUR) a zpět dostává smlouvou stanovenou částku v Kč (např. 130.000 Kč) Je možné použít kurz stanovený ve smlouvě (tedy nevznikne kurzový rozdíl) nebo je nutno přepočítat všechny operace aktuálním pevným kurzem a vyčíslit tak kurzový rozdíl mezi okamžikem poskytnutí a splacení půjčky (příp. přecenění k rozvah, dni)?

Insolvenční správce a insolvenční účty

Veřejná obchodní společnost vedoucí podvojné účetnictví poskytuje služby insolvenčního správce. V případě schválení insolvence zakládá pro své klienty speciální insolvenční bankovní účty, na které jsou zasílány insolvenční srážky dlužníků. Z těchto prostředků na insolvenčních účtech jsou pak hrazeny přihlášené pohledávky a insolvenční správce si přeposílá svou odměnu na svůj podnikatelský bankovní účet. Je nutné v účetnictví veřejné obchodní společnosti, insolvenčního správce, evidovat pohyby a zůstatky na těchto insolvenčních bankovních účtech? 

Technické zhodnocení nemovitosti a jeho vypořádání při ukončení nájmu

Technické zhodnocení nemovitosti provedené nájemcem částečně hrazené z dotace a vypořádání při ukončení nájmu. Nájemce provedl (a následně začal odpisovat) se souhlasem vlastníka technické zhodnocení pronajaté nemovitosti následovně: Cena technického zhodnocení = 30 mil. Kč Přijatá dotace = 20 mil. Kč Vstupní cena = 10 mil. Kč. Nyní dochází k ukončení nájemního vztahu. Pronajímatel a nájemce se chtějí dohodnout na finančním vypořádání technického zhodnocení. Je nutné vyhotovovat znalecký posudek nebo postačí, když se finanční vyrovnání porovná s daňovou zůstatkovou cenou při rovnoměrném odpisování (v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. a) bod 2.)? Pokud by se na finančním vypořádání nedohodli a nebylo by tedy žádné, může si pronajímatel - vlastník vybrat, zda zdaní nepeněžní příjem: a) ve výši dle znaleckého posudku, nebo b) ve výši zůstatkové ceny, kterou by měl majetek (rozumějme provedené technické zhodnocení) při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování? Bude daňová zůstatková cena při rovnoměrném odpisování v tomto případě počítána ze vstupní ceny technického zhodnocení 10 mil. Kč (tj. z hodnoty technického zhodnocení poníženého o dotaci).

Přepis nemovitostí na fyzickou osobu z v. o. s.

Jak postupovat v účetnictví a zda je tu nějaký důvod pro zdanění příjmu u fyzické osoby. V loňském roce došlo k vystoupení jednoho společníka z v. o. s. a byl nahrazen jiným. Bylo rozhodnutu o tom, že na tohoto společníka, který vystoupil, bude převeden nemovitý majetek - hala a pozemek pod ní, které byly součástí majetku v. o. s. Na ostatních závazcích ke společníkům je naúčtovaná protihodnota, kdy před lety tyto nemovitosti do v. o. s. společníci vkládali s osobního vlastnictví. Při výstupu ze společnosti bych odúčtovala z majetku nemovitosti minusem a také bych o tuto částku snížila závazek vůči společníkovi. Je to účetně možné? V jaké ceně budu odpisovat závazek vůči společníkovi? Mohu použít zůstatkovou cenu, nebo musím vzít odhadní? V druhém případě by vznikl rozdíl mezi zůstatkovou cenou a odhadní cenou a ten šel do nákladů v. o. s. jako nedaňový náklad (nebo daňový)? Jak je to se zdaněním u fyzické osoby společníka, který vystoupil? Bude tento nepeněžitý příjem součástí daně z příjmu fyzické osoby, když ale proti tomu chci vymazat závazek vůči němu? 

Krácení DPH - pronájem nemovitosti a DPH

Pokud plátce DPH A, fyzická osoba, pronajímá jiné fyzické osobě neplátci DPH prostor, je tento pronájem osvobozený od DPH. Zároveň jsou této osobě fakturovány energie, a z těchto faktur plátce A odvádí DPH. Když obdrží fakturu plátce A od ČEZ za spotřebu energie, musí krátit DPH koeficientem (když vystavuje faktury na energie s odvodem DPH, osvobozený je jen nájem)? 

Odvod DPH ze softwarového produktu

Společnost XY(plátce DPH) - vyvíjí vlastní softwarový produkt pomocí externích spolupracovníků, kteří jsou plátci DPH i neplátci DPH. U dodavatelů, kteří jsou plátci si z přijatých faktur DPH klasicky uplatňuje a jejich služby i služby neplátců účtuje v průběhu roku 041xxx/321xxx. Když se produkt ukončí zařadí ho do nehmotného majetku 013xxx/041xxx a následně nastaví odpisový plán. Dotaz zní - Jak je to s DPH z nově vzniklého produktu, který dál prodává formou licencí? Musí společnost v měsíci zařazení z něho odvést DPH? Případně z jaké částky? Z celé hodnoty (součet dodaných faktur od dodavatelů), i když část byla dodána od neplátců DPH? Nebo se u zařazení DPH neřeší a vyměřuje se klasicky až u prodeje licence z tohoto produktu?

Hranice pro odpisování hmotného majetku

V listopadu 2020 naše společnost pořídila hmotný majetek v hodnotě 48 000 Kč, zařazení do užívání je předpokládáno na březen 2021. Jak na tento hmotný majetek pohlížet vzhledem ke změnám v zákoně č.586/1992 Sb - zvýšení hranice z 40 000 Kč Kč na 80 000 Kč? Je rozhodující datum pořízení nebo datum zařazení do užívání? 

Očkování proti covid-19

Na naší základní škole bude probíhat očkování proti covid-19. Zaměstnanci jsou vybírání podle kritérií stanovených vedením školy (věk, kontakt s dětmi apod.). Je možné poskytnout očkování i 2 zaměstnancům pracujícím na základě dohod, které jsou uzavřeny na dobu neurčitou? Jeden zaměstnanec pracuje v mateřské školce jako údržbář (dohoda o PČ) a do zaměstání chodí každý den. Druhý má v popisu práce poradenskou činnost. Pracuje nepravidelně dle potřeby na základě dohody o provedení práce, základní školu navštěvuje pouze v případě převzetí nebo odevzdání vykonané práce, popřípadě nutné konzultace přiděleného úkolu s vedením školy. Oběma zaměstnancům je více než 70 let. Je v kompetenci ředitele školy rozhodnout, že tyto zaměstnance uvede také do pořadníku očkování k ostatním zaměstnancům školy, nebo se musí oni sami zaregistrovat někde jinde?

Finanční leasing

Firma uzavřela v roce 2017 finanční leasing na nákladní automobil. Nyní by ráda tento leasing ukončila a předmět leasingu odkoupila do majetku firmy a následně prodala. Pokud bude leasing ukončen na 50. splátce, jedná se o předčasně ukončený leasing a musím postupovat dle § 24 odst. 5, tj. odkupní cena nesmí být nižší než zůstatková vypočtená z rovnoměrných odpisů u vlastníka? Jak postupovat, pokud tuto podmínku nesplním? Musím vyloučit všechny splátky a vše zahrnout do pořizovací ceny? Při následném prodeji tohoto majetku, uplatním do nákladů zůstatkovou cenu, která bude zřejmě vyšší než prodejní.

Kosmetické služby

Jaká je sazba DPH u kosmetických služeb a masáží v kosmetickém salónu: 21 % nebo 15 %?