Lhůta pro podání daňového přiznání DPPO - auditovaná obecně prospěšná společnost

Ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., zákon o obecně prospěšných společnostech, stanoví případy, kdy obecně prospěšná společnosti musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem. Ačkoliv zákon č. 248/1995 Sb. byl k 1. 1. 2014 zrušený, podle přechodných ustanovení, § 3050 občanského zákoníku se práva i povinnosti obecně prospěšných společností řídí dosavadními právními předpisy, tedy zákonem č. 248/1995 Sb. Podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ve věci výše uvedeného ustanovení daňového řádu není u pojmu účetní závěrky ověřené auditorem odkaz na příslušný zákon a zároveň není v daňovém řádu vymezený pojem "účetní závěrka ověřená auditorem". Je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob obecně prospěšné společnosti, která má povinnost auditu na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech, ve lhůtě stanovené v § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. do 30. 6. následujícího roku, ačkoliv tato obecně prospěšná společnost nemá povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví? Jinými slovy, zákonem uložená povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, stanovená v § 136 odst. 2 daňového řádu se vztahuje též na zákon č. 248/1995 Sb.?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    16. 12. 2020
  • Autor: Ing. Zdeněk Morávek