GFŘ-D-48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Schválený:
GFŘ-D-48
POKYN
kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j.: 80890/20/7700-10123-050230
Generální finanční ředitelství v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") a dalšími právními předpisy, které stanoví, že správce daně zveřejní formát a strukturu datové zprávy, tímto pokynem
zveřejňuje formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím se činí podání vůči orgánům Finanční správy ČR jako správcům daně
.
Čl.I.
Stanovení formátu a struktury datové zprávy
1. Formulářová podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu, jimiž se rozumí přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů (včetně žádosti o zrušení registrace) a daňové tvrzení (daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování), včetně příloh, které jsou jejich součástí, a dále i
jiná podání, u nichž právní předpis stanoví povinnost datovou zprávu učinit ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
, pokud jsou vůči orgánům Finanční správy ČR činěna datovou zprávou, musí být (není-li dále v tomto pokynu uvedeno jinak) učiněna ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
2.
Podání uvedená v čl. I. odst. 1. tohoto pokynu, pro která je formát datové zprávy stanoven právním předpisem
, musí být (s výjimkou uvedenou v čl. I. odst. 4. tohoto pokynu) elektronicky učiněna datovou zprávou ve formátu stanoveném právním předpisem.
3.
Pokud je právním předpisem pro podání uvedená v čl. I. odst. 1. tohoto pokynu stanoven formát XML
, musí být (s výjimkou uvedenou v čl. I. odst. 4. tohoto pokynu) tato podání elektronicky učiněna ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
4.
Je-li právním předpisem pro podání uvedená v čl. I. odst. 1. tohoto pokynu stanoven jiný formát datové zprávy, než formát XML
, lze tato podání, pokud z právního předpisu nevyplývá něco jiného a je to správcem daně výslovně umožněno, alternativně učinit datovou zprávou ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
5.
K vytvoření souboru ve formátu XML a v předepsané struktuře lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (tzv. EPO) dostupnou na adrese elektronické podatelny orgánů Finanční správy ČR
- www.daneelektronicky.cz. Aplikace umožňuje vytvořit soubor ve formátu XML a v předepsané struktuře. Aplikace rovněž umožňuje mj. soubor správci daně přímo prostřednictvím této aplikace odeslat, případně jej vytvořit a uložit pro následné užití. Součástí aplikace je i aplikační rozhraní, které může být používáno výrobci aplikačního vybavení (např. účetní či daňový software) k přímému zpracování a odeslání písemnosti z aplikace. Popis je zveřejněn na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf
Čl.II.
Zrušovací ustanovení
Tento pokyn zrušuje Pokyn GFŘ-D-24 č. j.: 156035/15/7100-40123-050030, ze dne 16. 12. 2015.
Čl.III.
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.
Ing. Tatjana Richterová
generální ředitelka