D-153 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
D-153
Pokyn
K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent: Ing. Baťulková,
tel. 2454 2806
Mgr. Tvareková,
tel. 2454 2499
Čj. 15/2 111/1997
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") doplňuje pokyn č. D-132 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 12/1/1995 takto:
K § 4 odst. 1 písm. i)
Státní příspěvek k hypotečnímu úvěru poskytnutý fyzické osobě ze státního rozpočtu dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., o podmínkách státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, se posuzuje obdobně jako státní dávky upravené zvláštními předpisy a je od daně z příjmů fyzických osob ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona osvobozen.
K § 4 odst. 1 písm. l)
Podle tohoto ustanovení se posuzují i příjmy získané ve formě denních dávek při pracovní neschopnosti od soukromé pojišťovny u poplatníků, kteří se pojistí na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny.
K § 8 odst. 1 písm. a)
Za podíl na zisku a obdobná plnění členství v družstvech se u nabyvatelů jednotek (bytů, garáží, ateliérů) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nepovažuje vypořádání prostředků podle § 24 odst. 7 cit. zákona, pokud se jedná o prostředky určené na financování oprav a údržbu jednotky vytvořené družstvem z nájemného a prostředky ze zisku bytového hospodářství pocházející z přeplatku nájemného.
K § 13
1. Vrácené přeplatky na pojistné zaplacené do 31. 12. 1995, které podle zvláštních předpisů1) byla povinna platit osoba samostatně výdělečně činná za spolupracující osobu a uplatnila tyto částky jako daňově uznatelné výdaje, se považují pro účely daně z příjmů fyzických osob podle § 5 odst. 6 zákona za příjem OSVČ a nikoli spolupracující osoby.
2. Od 1. 1. 1996 je povinna podle zvláštních předpisů1) platit pojistné za sebe sama spolupracující osoba, proto pokud uplatňuje výdaje stanoveným procentem z příjmů (§ 7 odst. 9 zákona), může navíc uplatnit i toto pojistné v prokázané výši, avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištění podle zvláštních předpisů1).
K § 23
Úhrada provedená zaměstnancem zaměstnavateli ve výši rozdílu mezi hodnotou jednoho hlavního jídla a příspěvkem stanoveným v § 24 odst. 2 písm. j) bod. 4 zákona na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, který lze uplatnit jako daňový výdaj, není u zaměstnavatele zdanitelným příjmem.
K § 24 odst. 2 písm. ch)
Daňovým výdajem (nákladem) jsou poplatky stanovené právními předpisy platnými v České republice, kterými jsou např. správní poplatky, soudní poplatky, místní poplatky, poplatky za znečišťování ovzduší apod. U poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví lze zaplacený poplatek vztahující se k následujícím zdaňovacím obdobím, který je časově rozlišen podle předpisů o účetnictví, považovat za daňový výdaj (náklad) toho zdaňovacího období, se kterým věcně a časově souvisí.
K § 27
Uměleckými díly vyloučenými z odpisování jsou i umělecká díla (samostatné movité věci), u nichž skončila doba trvání práv podle autorského zákona a nadále u nich trvá právo na ochranu autorství.
K § 34 odst. 7
Pro uplatnění odpočtu nebo jeho zbývající části podle § 34 odst. 3 a násl. zákona v dalších zdaňovacích obdobích v případech vymezených v § 34 odst. 7 zákona se posuzují podmínky stanovené zákonem platné v roce vzniku nároku na odpočet. Obdobně se posuzuje i zánik nároku na odpočet.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.

Související dokumenty