MZDR 1595/2021-9/MIN/KAN změna mimořádného opatření - plán očkování osob určených k očkování

Schválený:
MZDR 1595/2021-9/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 15. listopadu 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 16. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 2. července 2021, č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN, a ve znění mimořádného opatření ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN tak, že v čl. VI bod 3 zní:
"3. žadatelem je:
- občan České republiky,
- občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců, kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
- rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
- cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,
- cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,
- cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona o azylu,
- cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu,
- akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo
- úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky.".
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Rozšiřuje se skupina osob, kterým může být vydán certifikát o provedením očkování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID), a to především s ohledem na zásadní usnadnění kontroly držitelů těchto certifikátů v rámci dodržování a vymáhání pravidel OTN v ČR.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví