MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
Praha 15. října 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."),
nařizuje
postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
S účinností ode dne 18. října 2021 od 00:00 hod. se v návaznosti na bod III.1 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN, ve znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN, a ve znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN, vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19:
Země nebo teritoria s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Australský svaz
Bahrajnské království
Chilská republika
Italská republika
Jordánské hášimovské království
Kanada
Korejská republika
Království Saúdská Arábie
Lichtenštejnské knížectví
Maltská republika
Nový Zéland
Rwandská republika
Spojené arabské emiráty
Stát Katar
Stát Kuvajt
Tchaj-wan
Uruguayská východní republika
Vatikánský městský stát
Zvláštní administrativní oblast Hongkong
Zvláštní administrativní oblast Macao
a
Kanárské ostrovy
Madeira
Země nebo teritoria se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Andorrské knížectví
Dánské království
Francouzská republika
Islandská republika
Kyperská republika
Monacké knížectví
Nizozemské království
Norské království
Polská republika
Republika San Marino
Portugalská republika (vč. Azorských ostrovů)
Španělské království (vč. Baleárských ostrovů)
Švédské království
Švýcarská konfederace
Země nebo teritoria s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Belgické království
Bulharská republika
Finská republika
Chorvatská republika
Irská republika
Lucemburské velkovévodství
Maďarská republika
Rakouská republika
Řecká republika
Slovenská republika
Spolková republika Německo
Země nebo teritoria s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Estonská republika
Litevská republika
Lotyšská republika
Rumunská republika
Slovinská republika
Všechny třetí země, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, se považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
S účinností ode dne 18. října 2021 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne 8. října 2021, č.j. MZDR 20599/2020-123/MIN/KAN.
Odůvodnění:
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií uvedených v Doporučením Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19, ve znění jeho revizí, která tvoří:
a) "čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19", tj. celkový počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů na regionální úrovni,
b) "míra pozitivity testů", tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených během posledního týdne a
c) "míra testování", tj. počet testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 na 100 000 obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300 na 100 000 obyvatel; přičemž
i) na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou vždy uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu maximálně 50, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) nevykazují hodnotu 4% a vyšší nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí maximálně 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1% a nižší a dále vybrané třetí země dle přílohy I Doporučení Rady (2020/912), ve znění jeho revizí;
ii) na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4% a vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 50 do 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1% a vyšší, anebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4% a nižší;
iii) na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4% a vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 200 do 500;
iv) na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu 500 a vyšší; mezi tyto země se řadí i ty třetí země, které nejsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty členské státy Evropské unie, ve kterých převažuje komunitní šíření nových variant viru SARS-CoV-2.
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytlo dne 14. října 2021 České republice, stejně jako ostatním členským státům Evropské unie, aktuální data o šíření epidemie onemocnění COVID-19, která zahrnují také data uvedená výše pro rozčlenění států do jednotlivých kategorií. Tato data jsou předávána každý čtvrtek jako podklad pro členské státy Evropské unie v souladu s Doporučením Rady (EU) 2020/1475, ve znění jeho revizí.
Z dat poskytnutých ECDC vyplývají následující hodnoty pro jednotlivé státy:
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Stát / teritorium     I čtrnáctidenní I   míra   I   míra   I
I              I kumulativní I  testování  I pozitivity  I
I              I míra hlášení I        I   testů   I
I              I  případů  I        I        I
I              I  COVID-19  I        I        I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Lichtenštejnské knížectví I   49,0   I  2805,4   I   1,2   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Maltská republika     I   49,6   I  2830,2   I   0,9   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Polská republika      I   51,8   I   670,4   I   4,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Španělské království    I   54,5   I  1153,7   I   2,2   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I - Baleárské ostrovy    I   61,8   I  1698,9   I   1,8   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I - Kanárské ostrovy     I   41,4   I  1128,0   I   1,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
    I Italská republika     I   67,1   I  3236,3   I   0,9   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Švédské království     I   81,1   I  1312,3   I   3,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Portugalská republika   I   82,2   I  2563,7   I   1,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I - Azorské ostrovy     I   91,4   I  2613,3   I   2,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I - Madeira         I   73,5   I  6674,4   I   0,4   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Maďarská republika     I   83,9   I   936,7   I   5,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Francouzská republika   I   92,4   I  4242,2   I   1,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Finská republika      I   113,6   I  1398,5   I   4,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Dánské království     I   121,8   I  7429,1   I   0,9   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Norské království     I   123,6   I  1799,7   I   3,1   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Spolková republika Německo I   137,1   I  1082,2   I   6,4   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Islandská republika    I   143,1   I  4878,1   I   1,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Nizozemské království   I   159,3   I  3092,1   I   3,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Kyperská republika     I   179,8   I  40513,3  I   0,2   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Lucemburské velkovévodství I   200,6   I  2482,6   I   4,5   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Belgické království    I   243,3   I  2701,7   I   4,7   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Rakouská republika     I   284,5   I  41141,5  I   0,3   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Řecká republika      I   287,6   I  29694,0  I   0,5   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Irská republika      I   372,2   I  2760,2   I   7,0   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Slovenská republika    I   396,0   I  4395,2   I   4,6   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Bulharská republika    I   402,8   I  1724,4   I   12,4   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Chorvatská republika    I   441,6   I  2681,3   I   8,4   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Slovinská republika    I   555,3   I  8538,3   I   3,1   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Rumunská republika     I   859,0   I  2142,3   I   22,1   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Estonská republika     I   859,2   I  3287,9   I   14,8   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Lotyšská republika     I   864,4   I  5935,4   I   8,5   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Litevská republika     I   972,2   I  5514,2   I   9,7   I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
V souladu s Doporučením Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, jsou takto rozčleněny členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a také Andorra, Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě následujících hodnot vyplývajících z dat poskytnutých ECDC:
I----------------------------I----------------------------I
I              I čtrnáctidenní kumulativní I
I              I  míra hlášení případů  I
I              I     COVID-19     I
I----------------------------I----------------------------I
I Andorrské knížectví    I      154,9      I
I----------------------------I----------------------------I
I Monacké knížectví     I      84,1      I
I----------------------------I----------------------------I
I Republika San Marino    I      121,9      I
I----------------------------I----------------------------I
I Švýcarská konfederace   I      138,6      I
I----------------------------I----------------------------I
I Vatikánský městský stát  I      0,0       I
I----------------------------I----------------------------I
Pokud jde o ostatní státy, ty jsou zařazeny do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Výjimku tvoří třetí země, které jsou uvedeny v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, v jejichž případě může Česká republika rozhodnout o jejich zařazení do kategorie zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Tento postup vychází z následujících pravidel uvedených v Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí:
- Členské státy by měly postupně a koordinovaně zrušit dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o rezidenty třetích zemí uvedených v příloze I.
- Při rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o třetí země uvedené v příloze I, by členské státy měly individuálně zohledňovat vzájemnost uznávanou v prostoru EU+.
- Členské státy by měly důrazně odrazovat od cest, jež nejsou nezbytně nutné, z prostoru EU+ do jiných zemí, než jsou země uvedené v příloze I.
- Členské státy by měly od osob cestujících na základě jakýchkoli nezbytných nebo jiných než nezbytných důvodů, funkcí či potřeb, s výjimkou pracovníků v dopravě a příhraničních pracovníků, vyžadovat negativní výsledek testu na COVID-19 provedeného nejvýše 72 hodin před odjezdem na základě testu polymerázové řetězové reakce (PCR) a předložení odpovídajícího dokladu o tomto výsledku v podobě určené příslušnými orgány.
- Není-li testování při odjezdu možné, mělo by být osobám (...) umožněno test podstoupit po příjezdu, v souladu s vnitrostátními postupy. Tím není dotčena povinnost podrobit se po příjezdu jakýmkoliv dalším opatřením včetně karantény.
- Členské státy mohou navíc vyžadovat domácí izolaci, karanténu a trasování kontaktů po dobu až 14 dnů a podle potřeby i další test na COVID-19 ve stejném období, pokud uloží tytéž požadavky vlastním státním příslušníkům přijíždějícím ze stejné třetí země. Členské státy by tyto požadavky měly uložit cestujícím přijíždějícím ze třetí země, kde byla zjištěna varianta viru vzbuzující obavy, a to zejména karanténu po příjezdu a další test při příjezdu nebo po příjezdu.
- Členský stát by neměl rozhodnout, že pro určitou třetí zemi zruší omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, dříve, než je zrušení cestovního omezení koordinováno v souladu s tímto doporučením.
- Toto doporučení by měly uplatňovat všechny členské státy na všech vnějších hranicích.
Ze států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, byly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny tyto:
- Austrálie,
- Bahrajn,
- Chile,
- Jižní Korea,
- Jordánsko,
- Kanada,
- Katar,
- Kuvajt,
- Nový Zéland,
- Rwanda,
- Saúdská Arábie,
- Spojené arabské emiráty,
- Tchaj-wan
- Uruguay,
- Zvláštní administrativní oblast Hongkong,
- Zvláštní administrativní oblast Macao.
Příloha I Doporučení Rady EU 2020/912 je seznamem maximálním a členské státy Evropské unie mohou rozhodnout, jaké státy z něj zařadí na národní seznam. V případě ostatních států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912 nebylo přikročeno k jejich zařazení na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vzhledem k průběžnému hodnocení tamní epidemiologické situace, kdy trendová analýza ukazuje zhoršování, popř. nejsou dostupná spolehlivá data poskytující skutečně ucelený epidemiologický obraz situace ve sledované zemi, a to případně i v kombinaci s faktorem vakcinace (míra proočkovanosti, druhy vakcín). Vzhledem k tomu nebyly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny Singapur a Ukrajina.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví