512/2004 Z.z. , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2000 Z.z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Schválený:
512/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 2004,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z.z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z.z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol sa mení takto:
V § 2 písmeno e) znie:
"e) hydinové mäso
1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,20 Sk za kus,
2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,40 Sk za kus,
3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,80 Sk za kus,".
Čl.II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v.r.