106/1999 Z.z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite)

Schválený:
106/1999 Z.z.
ZÁKON
z 12. mája 1999
o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
 
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vzťahy hospodárskeho partnerstva a sociálneho partnerstva medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami (ďalej len "sociálny partner"), ktorí prostredníctvom svojich zástupcov vzájomne dohodujú zásadné otázky hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a vyjednávajú o týchto otázkach s cieľom dosiahnuť dohodu na celoštátnej úrovni.
 
§ 2
Zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov
(1) Zástupcom štátu na účely tohto zákona je vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
(2) Zástupcami zamestnávateľov na účely tohto zákona sú reprezentatívne združenia zamestnávateľov. 1) Reprezentatívnym združením zamestnávateľov je združenie zamestnávateľov, ktoré zároveň
a) združuje zamestnávateľov z väčšiny odvetví hospodárstva,
b) združuje zamestnávateľov, ktorí spolu zamestnávajú najmenej desať percent zamestnancov z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve a
c) má územnú pôsobnosť najmenej v piatich krajoch.
(3) Zástupcami zamestnancov na účely tohto zákona sú reprezentatívne združenia odborových zväzov. 1) Reprezentatívnym združením odborových zväzov je odborové združenie, ktoré zároveň
a) združuje zamestnancov z väčšiny odvetví hospodárstva,
b) vykazuje najmenej desaťpercentnú organizovanosť členov vo vzťahu k celkovému počtu zamestnancov v Slovenskej republike a
c) má územnú pôsobnosť najmenej v piatich krajoch.
(4) Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov preukazujú reprezentatívnosť podľa odsekov 2 a 3 na žiadosť sociálneho partnera, ktorý vyslovil pochybnosť o ich reprezentatívnosti; o takto preukázanej reprezentatívnosti môže sociálny partner vysloviť pochybnosť až po uplynutí 12 mesiacov.
(5) Spor o určenie reprezentatívnosti podľa odsekov 2 a 3 rieši nezávislý rozhodca, na ktorom sa sociálni partneri dohodnú. Ak sa sociálni partneri nedohodnú na nezávislom rozhodcovi, určí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu. 2)
Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky
 
§ 3
(1) Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky (ďalej len "rada") je dohodovací orgán hospodárskeho partnerstva a sociálneho partnerstva na celoštátnej úrovni; jej cieľom je dosiahnuť dohodu v oblastiach ustanovených týmto zákonom.
(2) Rada
a) dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti
1. hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
2. štátneho rozpočtu,
b) dohoduje stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, najmä hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok,
c) schvaľuje rokovací poriadok Rady hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky, jej orgánov (§ 5) a sekretariátu (§ 9 ods. 2) (ďalej len "rokovací poriadok"),
d) zriaďuje svoje poradné orgány zložené z odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti, pre ktorú sú zriadené; sociálni partneri majú v nich pomerné zastúpenie.
(3) Predkladateľ je povinný predložiť materiály na rokovanie rady v lehote určenej rokovacím poriadkom. Predkladateľom je zástupca štátu, zástupca zamestnávateľov alebo zástupca zamestnancov.
 
§ 4
Rada má 21 členov; skladá sa zo siedmich zástupcov štátu vymenovaných vládou z členov vlády, zo siedmich zástupcov zamestnávateľov vymenovaných reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zo siedmich zástupcov zamestnancov vymenovaných reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov (ďalej len "člen rady").
 
§ 5
Orgány rady
Orgány rady sú:
a) plenárne zasadnutie,
b) predsedníctvo.
 
§ 6
Plenárne zasadnutie
(1) Plenárne zasadnutie prerokúva zásadné otázky týkajúce sa oblastí uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) a b).
(2) Plenárne zasadnutie zasadá podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.
(3) Plenárne zasadnutie riadi predseda predsedníctva alebo ním poverený podpredseda predsedníctva.
(4) Na plenárne zasadnutie si môžu členovia rady k jednotlivým bodom programu prizvať odborníkov; udelí sa im slovo, ak oň člen plenárneho zasadnutia požiada.
(5) Plenárne zasadnutie je schopné rokovať, ak sa na jeho zasadnutí zúčastnia najmenej štyria členovia rady zastupujúci štát, najmenej štyria členovia rady zastupujúci zamestnávateľov a najmenej štyria členovia rady zastupujúci zamestnancov.
(6) Závermi rokovania plenárneho zasadnutia sú dohody, stanoviská a odporúčania, ktoré sú súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie orgánu, ktorý materiál ďalej prerokúva alebo o ňom rozhoduje. Pri návrhoch zákonov sú dohody, stanoviská a odporúčania plenárneho zasadnutia súčasťou všeobecnej časti dôvodovej správy vládneho návrhu zákona predkladaného Národnej rade Slovenskej republiky.
(7) Ak niektorý zo sociálnych partnerov nesúhlasí s prerokúvaným materiálom alebo s navrhnutými závermi k nemu, plenárne zasadnutie prerokuje taký materiál znova. Plenárne zasadnutie môže o jednom materiáli rokovať najviac dvakrát.
Predsedníctvo
 
§ 7
(1) Predsedníctvo tvorí
a) predseda,
b) generálny sekretár,
c) podpredseda vymenovaný reprezentatívnym združením zamestnávateľov,
d) podpredseda vymenovaný reprezentatívnym združením odborových zväzov,
e) člen predsedníctva vymenovaný reprezentatívnym združením zamestnávateľov a
f) člen predsedníctva vymenovaný reprezentatívnym združením odborových zväzov.
(2) Členstvo v predsedníctve je nezastupiteľné.
(3) Predsedom je vládou vymenovaný člen vlády, spravidla podpredseda vlády, ktorý
a) riadi činnosť rady,
b) zvoláva a riadi plenárne zasadnutie,
c) zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva,
d) informuje vládu o záveroch plenárneho zasadnutia a o záveroch predsedníctva.
(4) Generálnym sekretárom je vládou vymenovaný člen vlády.
 
§ 8
(1) Predsedníctvo prerokúva
a) zásadné otázky spojené s prípravou plenárneho zasadnutia a otázky vyplývajúce zo záverov plenárneho zasadnutia,
b) otázky, na ktoré ho plenárne zasadnutie splnomocnilo.
(2) Predsedníctvo rozhoduje o zvolaní mimoriadneho plenárneho zasadnutia, ak o to požiada aspoň jeden zo sociálnych partnerov.
 
§ 9
Sekretariát
(1) Činnosť rady a jej orgánov vecne a organizačne zabezpečuje sekretariát. Na čele sekretariátu je tajomník sekretariátu, ktorého vymenúva a odvoláva rada.
(2) Organizačné začlenenie sekretariátu určí rokovací poriadok.
 
§ 10
Finančné zabezpečenie rady
(1) Činnosť rady finančne zabezpečuje štát.
(2) Výdavky, ktoré vznikli členom orgánov rady v súvislosti s účasťou na rokovaní orgánov rady, uhrádza sociálny partner, ktorého zastupujú.
(3) Výdavky na činnosť sekretariátu sa uhrádzajú z rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 1999.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2) § 13 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania.