128/2000 Z.z. , ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Schválený:
128/2000 Z.z.
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. apríla 2000,
ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
 
§ 1
(1) Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie typov stavieb.
(2) Predmetom klasifikácie stavieb sú stavby týchto typov:
a) budovy,
b) inžinierske stavby.
(3) Typy stavieb podľa odseku 2 sa podrobnejšie členia na oddiely, skupiny a triedy.
(4) Stavby sa klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej plochy stavby.
 
§ 2
Na účely tohto opatrenia je
a) stavba každá stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou, ktorá je výsledkom stavebnej činnosti,
b) budova zastrešená stavba určená na ubytovanie osôb alebo na umiestnenie zvierat alebo vecí,
c) bytová budova budova, v ktorej je najmenej 50 percent podlahovej plochy určených na ubytovanie,
d) nebytová budova budova, ktorá nespĺňa podmienky podľa písmena c),
e) celková úžitková plocha stavby plocha, ktorá je určená na používanie bez ohľadu na jej umiestnenie v stavbe,
f) inžinierska stavba stavba, ktorá nie je budova,
g) jednotka klasifikácie samostatná stavba (budova, cesta, potrubný rozvod).
 
§ 3
(1) Systém kódovania klasifikácie stavieb a zoznam skratiek používaných v klasifikácii sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Klasifikácia stavieb je uvedená v prílohe č. 2.
(3) Prevodník jednotnej klasifikácie stavebných objektov na klasifikáciu stavieb je uvedený v prílohe č. 3.
 
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o Jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
 
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2000.
Peter Mach v.r.
PRÍL.1
SYSTÉM KÓDOVANIA KLASIFIKÁCIE A ZOZNAM SKRATIEK POUŽÍVANÝCH V KLASIFIKÁCII
I. Systém kódovania klasifikácie
1. Systém kódovania klasifikácie má štyri úrovne:
1a. prvá úroveň obsahuje typ podľa najväčšieho podielu využitia úžitkovej plochy a označuje sa jednociferným číselným kódom,
1b. druhá úroveň obsahuje oddiel podľa najväčšieho podielu plôch v rámci typu, ktorý sa označuje dvojciferným číselným kódom,
1c. tretia úroveň obsahuje skupinu podľa najväčšieho podielu plôch v rámci oddielu, ktorý sa označuje trojciferným číselným kódom,
1d. štvrtá úroveň obsahuje triedu podľa najväčšieho podielu plôch v rámci oddielu, ktorý sa označuje štvorciferným číselným kódom.
2. Pre číselný kód klasifikácie sa zavádza toto označenie:
X  X  X  X
|  |  |  |
|  |  |  |
+---+---+---+------- typ
|  |  |
+---+---+------- oddiel
|  |
+---+------- skupina
|
+------- trieda
II. Zoznam skratiek používaných v klasifikácii
  KS  Klasifikácia stavieb
  KTS  Klasifikácia typov stavieb (CC - Classification of Types
     of Construction)
  ÚKP  Ústredná klasifikácia produkcie (CPC - Central Product
     Classification)
  ex  čiastočný prevod (extraction)
  i. n. inde neklasifikované
  JKSO Jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných
     prác výrobnej povahy
PRÍL.2
KLASIFIKÁCIA STAVIEB
I. Klasifikácia
 1 BUDOVY                   ÚKP     JKSO 

  11 Bytové budovy 

   111 Jednobytové budovy 
     1110 Jednobytové budovy       52 111.p1  803.6 
                             803.8 
                             803.9 
   112 Dvojbytové a viacbytové budovy 
     1121 Dvojbytové budovy       52 111.p2  803.7 
     1122 Trojbytové a viacbytové budovy 52 119.p1  803.1 
                             803.2 
                             803.3 
                             803.4 
                             803.5 
   113 Ostatné budovy na bývanie 
     1130 Ostatné budovy na bývanie   52 119.p2  801.7ex 
                             801.9ex 
                             802.4ex 
  12 Nebytové budovy 

   121 Hotely a podobné budovy 
     1211 Hotelové budovy        52 124.p1  801.7ex 
                             801.8ex 
     1212 Ostatné ubytovacie zariadenia 
        na krátkodobé pobyty      52 124.p2  801.7ex 
                             801.8ex 
   122 Budovy pre administratívu 
     1220 Budovy pre administratívu   52 122.p1  801.6 
   123 Budovy pre obchod a služby 
     1230 Budovy pre obchod a služby   52 122.p2  801.8ex 
                             802.3ex 
                             802.4ex 
                             811.9ex 
                             812.3ex 
   124 Budovy pre dopravu a telekomunikácie 
     1241 Dopravné a telekomunikačné 
        budovy, stanice,        52 122.p3  811.4 
        terminály a pridružené budovy       811.5ex 
                             812.5 
     1242 Garážové budovy        52 122.p4  812.6 
   125 Priemyselné budovy a sklady 
     1251 Priemyselné budovy       52 121.p1  811ex 
                             812.1ex 
                             812.2ex 
                             812.3ex 
                             812.4ex 
                             812.5ex 
                             812.6ex 
                             812.7ex 
                             812.8ex 
     1252 Nádrže, silá a sklady     52 121.p2  811.6 
                             812.7ex 
                             812.8ex 
                             814ex 
   126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, 
     vzdelávanie a zdravotníctvo 
     1261 Budovy na kultúru a verejnú 
        zábavu             52 123   801.4ex 
                             802.1ex 
     1262 Múzeá a knižnice        52 125.p1  801.4ex 
     1263 Školy, univerzity a budovy 
        na vzdelávanie         52 125.p2  801.3 
                             801.4ex 
     1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke 
            zariadenia           52 126   801.1 
     1265 Budovy na šport        52 279.p1  801.5ex 
                             802.2 
   127 Ostatné nebytové budovy 
     1271 Nebytové poľnohospodárske 
        budovy             52 129.p1  811.7 
                             811.8 
                             812.4 
                             812.8 
                             813.4ex 
                             814.4ex 
                             825.3ex 
                             825.4ex 
     1272 Budovy a miesta na vykonávanie 
        náboženských aktivít      52 129.p2  801.4ex 
     1273 Historické alebo chránené 
        pamiatky            52 129.p3  801.4ex 
                             815.9ex 
     1274 Ostatné budovy, i.n.      52 129.p4  801.2ex 
                             801.6ex 
 2 INŽINIERSKE STAVBY
 
  21 Dopravná infraštruktúra 

   211 Cestné komunikácie a miestne 
     komunikácie 
     2111 Cestné komunikácie       52 211.p1  822ex 
     2112 Miestne komunikácie      52 211.p2  822ex 
   212 Železnice a dráhy 
     2121 Celoštátne železnice      52 212.p1  824ex 
     2122 Ostatné dráhy         52 212.p2  824ex 
                             825.8ex 
                             822.4 
                             828.5 
   213 Letiská 
     2130 Pohybové, vybavovacie 
        a manipulačné plochy      52 213   822.3 
   214 Mosty, nadjazdy, tunely 
     a podzemné dráhy 
     2141 Mosty a nadjazdy        52 221 + 
                       52 222   821 
     2142 Tunely a podzemné dráhy    52 223 + 
                       52 224   825.1ex 
                             825.2ex 
                             825.3 
                             825.4ex 
                             825.5ex 
                             825.8ex 
   215 Prístavy, vodné cesty, 
     priehrady a iné vodné diela 
     2151 Prístavy a vodné cesty     52 232   801.57 
                             825.1ex 
                             825.2ex 
                             825.3ex 
                             825.5ex 
                             832.5 
                             833ex 
                             833.3ex 
     2152 Priehrady           52 233   825.1ex 
                             825.2ex 
                             825.3ex 
                             825.5ex 
                             832.1 
                             832.3 
                             833ex 
                             833.1 
                             833.2 
                             833.3ex 
     2153 Melioračné rozvody vody 
        a zariadenia          52 231 + 
                       52 234   825.5ex 
                             825.6ex 
                             825.7ex 
                             831.1 
                             831.2 
                             831.3ex 

  22 Potrubné rozvody, telekomunikačné 
   a elektrické rozvody a vedenia 

   221 Diaľkové potrubné, telekomunikačné 
     a elektrické rozvody 
     2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 52 241.p2  827.5ex 
                             827.6ex 
     2212 Diaľkové rozvody vody     52 241.p1  811.9ex 
                             812.3ex 
                             813.2ex 
                             814.2ex 
                             825.1ex 
                             825.2ex 
                             825.3ex 
                             825.4ex 
                             825.5ex 
                             825.6ex 
                             825.7ex 
                             827.1ex 
     2213 Diaľkové telekomunikačné 
        siete a vedenia        52 242   813.3 
                             828.7ex 
                             828.8ex 
     2214 Diaľkové elektrické rozvody  52 243   812.2ex 
                             813.3 
                             828.1 
                             828.2 
                             828.3 
                             828.4 
   222 Miestne potrubné a káblové rozvody 
     2221 Miestne plynovody       52 250.p1  827.5ex 
                             827.6ex 
     2222 Miestne potrubné rozvody vody 52 250.p2  811.9ex 
                             812.3ex 
                             813.2ex 
                             814.2ex 
                             825.6ex 
                             825.7ex 
                             827.1ex 
                             827.4ex 
     2223 Miestne kanalizácie      52 250.p3  811.9 
                             812.3ex 
                             814 
                             825.1ex 
                             825.2ex 
                             825.3ex 
                             827.2 
                             827.2ex 
     2224 Miestne elektrické 
        a telekomunikačné rozvody 
        a vedenia           52 250.p4  815.9ex 
                             828ex 

  23 Komplexné priemyselné stavby 

   230 Komplexné priemyselné stavby 
     2301 Banské stavby a ťažobné 
        zariadenia           52 261   825ex 
                             826 
                             828.3ex 
                             828.5ex 
     2302 Stavby energetických zariadení 52 262   811.3ex 
                             812.2ex 
                             817 
                             832.4 
     2303 Stavby chemických zariadení  52 263   811.3ex 
                             812.1ex 
                             813ex 
                             814ex 
                             815.9ex 
                             823.5ex 
                             825.4ex 
     2304 Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 52 269   812.1ex 
                             813ex 
                             815.9ex 
                             827.4ex 

  24 Ostatné inžinierske stavby 

   241 Športové a rekreačné stavby 
     2411 Športové ihriská        52 271   823.3ex 
     2412 Ostatné športové a rekreačné 
        stavby             52 279.p2  801.57 
                             813.29 
                             823.3ex 
   242 Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
     2420 Ostatné inžinierske 
        stavby, i.n.          52 290   814.1ex 
                             823.3ex 
                             823.5ex 
                             825.3ex 
                             825.4ex 
II. Vysvetlivky ku klasifikácii
------------------------------------------------------------------ 
 1 BUDOVY 
------------------------------------------------------------------ 

  11 Bytové budovy 

   111 Jednobytové budovy 
     1110 Jednobytové budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - oddelené domy, ako sú rodinné domy, horské chaty,
         poľnohospodárske  budovy  určené      na bývanie,
         vidiecke domy, letné sídla, víkendové sídla atď. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - polooddelené a terasovité domy, kde každý byt má
         vlastný vchod priamo z prízemia. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - nebytové poľnohospodárske budovy 1271. 

   112 Dvojbytové a viacbytové budovy 
     1121 Dvojbytové budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - oddelené domy, polooddelené domy a terasovité
         domy s dvoma bytmi so spoločným vchodom. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - polooddelené domy a terasovité domy, kde každý
         byt má vlastný vchod priamo z prízemia 1110. 
     1122 Trojbytové a viacbytové budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - ostatné bytové budovy,  ako sú rodinné domy
         s tromi bytmi, nájomné domy a apartmánové domy
         s tromi  alebo  viacerými  bytmi  v  osobnom
         vlastníctve. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - verejné bytové budovy 1130, 
        - hotely 1211, 
        - internáty, dovolenkové kempingy a bungalovy 1212. 

   113 Ostatné budovy na bývanie 
     1130 Ostatné budovy na bývanie 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - ostatné  bytové  budovy  spolu  s  bytmi
         a opatrovateľskými  domami  pre  starších, so
         študentskými  domami,  s  detskými  útulkami
         a zariadeniami pre ostatné sociálne skupiny, ako
         sú domy pre dôchodcov, internáty, robotnícke
         hotely, bratské domy, detské domovy, útulky pre
         bezdomovcov atď. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - nemocnice a kliniky 1264, 
        - zdravotnícke zariadenia so zdravotníckou alebo
         s lekárskou pomocou 1264, 
        - väznice, kasárne 1274. 

  12 Nebytové budovy 

   121 Hotely a podobné budovy 
     1211 Hotelové budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - hotely, motely, hostince, penzióny a podobné
         ubytovacie zariadenia bez reštauračných zariadení
         alebo s reštauračnými zariadeniami. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - oddelené reštaurácie a bary. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - reštauračné zariadenia v bytových budovách 1122, 
        - mládežnícke  hotely, horské  chaty, kempingy,
         bungalovy 1212, 
        - reštauračné zariadenia integrované v nákupných
         strediskách 1230. 
     1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - turistické chaty pre mládež, horské chaty, detské
         a prázdninové  tábory,  bungalovy, dovolenkové
         a oddychové sídla a ďalšie ubytovacie zariadenia
         pre dovolenkujúcich, i.n. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - hotely a podobné ubytovacie zariadenia 1211, 
        - zábavné a oddychové parky 2412. 

   122 Budovy pre administratívu 
     1220 Budovy pre administratívu 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - budovy  na  obchodné  účely,  na  úradnícke
         a administratívne účely, napríklad banky, pošty,
         mestské úrady, vládne budovy, cirkevné úrady atď. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - konferenčné  a  kongresové  centrá,  súdy,
         parlamentné budovy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - úrady integrované v budovách na iný účel. 

   123 Budovy pre obchod a služby 
     1230 Budovy pre obchod a služby 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy,
         oddelené obchody a butiky, výstavnícke a aukčné
         haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - obchody integrované v bytových budovách. 

   124 Budovy pre dopravu a telekomunikácie 
     1241 Dopravné  a  telekomunikačné  budovy,  stanice,
        terminály a pridružené budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - budovy a zariadenia  pre civilné a vojenské
         letiská, železničné stanice, autobusové stanice,
         prístavy, lanovkové a sedačkové stanice, 
        - budovy na rádiové a televízne vysielanie, budovy
         telefónnych ústrední, telekomunikačné centrá. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - hangáre pre lietadlá, signalizačné zariadenia,
         budovy pre rušňové a vozňové depá, strediská
         údržby ciest a diaľnic, 
        - telefónne búdky, 
        - majáky, 
        - budovy riadenia letovej prevádzky. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - autoservisy, čerpacie stanice 1230, 
        - nádrže, silá a sklady 1252, 
        - železnice a dráhy 212, 
        - pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy 2130, 
        - diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 2213, 
        - miestne elektrické  a telekomunikačné rozvody
         a vedenia 2224, 
        - stavby chemických zariadení 2303. 
     1242 Garážové budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - garáže podzemné aj nadzemné a kryté parkoviská. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - bicyklové boxy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - parkoviská v budovách používaných na iné účely, 
        - autoservisy (čerpacie stanice) 1230. 

   125 Priemyselné budovy a sklady 
     1251 Priemyselné budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - kryté budovy používané na priemyselnú výrobu, ako
         sú závody, dielne, bitúnky, pivovary, montážne
         haly atď. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - nádrže, silá a sklady 1252, 
        - nebytové poľnohospodárske budovy 1271, 
        - komplexné  priemyselné  stavby  (energetické
         zariadenia, rafinérie atď.) 230. 
     1252 Nádrže, silá a sklady 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - nádrže a zásobníky, 
        - zásobníky na ropu a plyn, 
        - obilné silá, silá na cement alebo na iné suché
         látky, 
        - chladiarenské boxy a špecializované sklady. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - skladovacie priestory. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - silá   a  sklady,   ktoré  sú  súčasťou
         poľnohospodárskeho subjektu 1271, 
        - vodojemy 2222, 
        - prekladiská ropných látok (uhľovodíkov) 2303. 

   126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a pre
     zdravotníctvo 
     1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - kiná, koncertné haly, budovy pre opery, divadlá
         atď., 
        - spoločenské domy a viacúčelové domy používané
         v prevažnej miere na verejnú zábavu, 
        - kasína, cirkusy, hudobné  sály, tanečné sály
         a diskotéky, pódiá atď. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - múzeá, galérie a výstavné siene 1262, 
        - športové haly 1265, 
        - zábavné a oddychové parky 2412. 
     1262 Múzeá a knižnice 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - múzeá,  galérie a  výstavné siene,  knižnice
         a multimediálne centrá. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - archívy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - historické pamiatky 1273. 
     1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - predškolské, školské a stredoškolské zariadenia
         (napr.  zdravotnícke  školy,  materské školy,
         učilištia, gymnáziá, priemyslové školy atď.),
         oficiálne vzdelávacie centrá a hudobné školy, 
        - budovy používané na vyššie vzdelávanie a výskum,
         výskumné   laboratóriá,   centrá   ďalšieho
         vzdelávania. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - špeciálne školy pre postihnuté deti, 
        - ďalšie vzdelávacie odborné učilištia, 
        - meteorologické stanice a observatóriá. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - internáty, ktoré sú oddelené od základných škôl
         1130, 
        - študentské domovy 1130, 
        - knižnice 1262, 
        - fakultné nemocnice 1264. 
     1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - inštitúcie  poskytujúce  lekárske  a operačné
         ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo
         poraneným, 
        - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské
         domy, psychiatrické liečebne a jasle. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - fakultné  nemocnice,  nemocnice  nápravných
         zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, 
        - budovy  na termálne  liečenie, talasoterapiu,
         funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice,
         zberateľské   stanice   materského  mlieka,
         veterinárne stanice atď., 
        - budovy  s kombinovanými  ubytovacími službami
         a opatrovateľské domy pre starších a telesne
         postihnutých atď. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté:     
        - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre
         starých ľudí alebo pre telesne postihnutých 1130. 
     1265 Budovy na šport 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - budovy na halové športy (basketbalové ihriská,
         bazény, telocvične, klziská, atď.) s miestami pre
         divákov (terasami, sedadlami) a miestnosťami pre
         účastníkov (šatňami a sprchami). 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - viacúčelové haly používané v prevažnej miere na
         iné účely 1261, 
        - športové ihriská, tenisové kurty, otvorené bazény
         atď. 2411. 

   127 Ostatné nebytové budovy 
     1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - poľnohospodárske   budovy    a   stavby,
         poľnohospodárske  sklady,  stajne  a maštale,
         ošipárne, ovčince, zariadenia na chov hydiny,
         zariadenia  na  chov  rýb,  dielne  a  iné
         poľnohospodárske budovy, pivnice, vínne pivnice
         (vinárne), veľké vinárske sudy, skleníky, silá,
         silážne žľaby, nádrže na hnojovicu, hnojiská. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - zoologické a botanické záhrady 2412, 
        - obilné silá mimo poľnohospodárstva 1252. 
     1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - kostoly, kaplnky, mešity, synagógy atď. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - cintoríny a pridružené budovy, pohrebné siene,
         krematóriá. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - sekulárne náboženské budovy používané ako múzeá
         1262, 
        - historické pamiatky 1273. 
     1273 Historické alebo chránené pamiatky 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - historické alebo  chránené budovy akéhokoľvek
         druhu, ktoré sa nepoužívajú na iné účely. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - chránené  ruiny,   archeologické  vykopávky
         a historické objekty, 
        - pomníky a monumenty, umelecké alebo dekoratívne
         stavby, 
        - historické vodohospodárske diela (tajchy, jarky,
         nápustné alebo výpustné objekty), 
        - fontány, historické vodovody. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - múzeá 1262, 
        - cirkevné budovy 1272. 
     1274 Ostatné budovy, i.n. 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - nápravné zariadenia, väznice a záchytné stanice,
         kasárne  pre ozbrojené  sily, políciu  alebo
         požiarnikov. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - urbanistické  vybavenie,  ako  sú  autobusové
         prístrešky, verejné záchody, kúpeľné domy atď. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - telefónne búdky 1241, 
        - nemocnice nápravných zariadení a väzníc, vojenské
         nemocnice 1264, 
        - vojenské inžinierske objekty 2420. 
2 INŽINIERSKE STAVBY 

  21 Dopravná infraštruktúra 

   211 Cestné komunikácie a miestne komunikácie 
     2111 Cestné komunikácie 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľnice  a  cesty  spolu  s  križovatkami
         a prípojkami. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - cestné  osvetlenie  a  cestnú  signalizáciu,
         nábrežia, oporné múry, bezpečnostné zariadenia,
         parkoviská na diaľnici. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - autoservisy, čerpacie stanice 1230, 
        - mosty a nadjazdy 2141, 
        - tunely a podchody 2142. 
     2112 Miestne komunikácie 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - miestne  komunikácie v  mestách a  dedinách,
         vidiecke cesty a chodníky (spolu s parkoviskami,
         prípojkami, križovatkami, kruhovými objazdmi),
         napríklad ulice, aleje, parky, prístupové cesty,
         lesné chodníčky, pešie zóny, jazdecké a bicyklové
         chodníky, námestia, priechody. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - pouličné  osvetlenia  a  svetelné  cestné
         signalizácie, nábrežia, priekopy, zvodidlá atď. 

   212 Železnice a dráhy 
     2121 Celoštátne železnice 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - hlavné  železničné trate,  vlečky, železničné
         výhybky,  železničné  priecestia,  železničné
         stanice (obyčajné a zriaďovacie, okrem budov),
         rušňové a vozňové depá (okrem budov). 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - zariadenia  na   osvetlenie,  signalizáciu,
         bezpečnosť a elektrifikáciu. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - budovy železničných staníc a dep 1241, 
        - železničné mosty 2141, 
        - železničné tunely 2142. 
     2122 Ostatné dráhy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - železnice vo veľkých mestách, metro, visuté,
         nadzemné a podzemné dráhy, mestské siete oddelené
         od  ostatných  druhov  dopravy,  napríklad
         električkové dráhy. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - nástupištia,    osvetlenia,    bezpečnostné
         a signalizačné   zariadenia,   elektrifikačnú
         infraštruktúru. 

   213 Letiská 
     2130 Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - osvetľovacie,  signalizačné  a  bezpečnostné
         zariadenia. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - budovy riadenia letovej prevádzky 1241. 

   214 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy 
     2141 Mosty a nadjazdy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľničné, cestné alebo železničné mosty z ocele,
         betónu alebo z iného materiálu spolu s nadjazdmi. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - osvetlenia,    signalizácie,   bezpečnostné
         (zabezpečovacie) zariadenia, 
        - mobilné mosty, viadukty, mosty na družstevných
         a lesných cestách, pešie mosty. 
     2142 Tunely a podzemné dráhy 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľničné, cestné a železničné tunely, podchody. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - zariadenia   na   osvetlenie,  signalizáciu
         a bezpečnosť. 

   215 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela 
     2151 Prístavy a vodné cesty 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - morské alebo riečne prístavy (nábrežia vrátane
         vyväzovacích zariadení, doky, lodenice, prístavné
         hrádze, móla, atď.), 
        - plavebné kanály, 
        - riečne diela a kanálové konštrukcie (plavebné
         komory,  prieplavné mosty  a tunely), rejdy,
         zátoky. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - vojenské prístavy, 
        - lodenice. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - majáky 1241, 
        - priehrady a podobné ochranné konštrukcie 2152, 
        - pobrežné a riečne  prekladiská ropných látok
         (uhľovodíkov) 2303, 
        - prístavy pre plachetnice a jachty 2412. 
     2152 Priehrady 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - priehrady a podobné stavby zadržiavajúce vodu na
         účely energetické, priemyselné, poľnohospodárske,
         vodárenské, protipovodňovej ochrany atď., 
        - privádzače vody, ostatné kanály, 
        - ochranné hrádze, brehové opevnenia, úpravy tokov. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - hrádze, nábrežné ochranné stavby. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - plavebné kanály 2151, 
        - vodné elektrárne 2302, 
        - melioračné rozvody vody 2153. 
     2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - závlahové kanály a ďalšie stavby na prívod vody
         na melioračné účely, 
        - rúrové rozvody závlahovej vody, 
        - drenáže a odvodňovacie kanály. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - otvorené odtokové kanály, 
        - odvodňovacie priekopy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - historické vodohospodárske diela (tajchy, jarky,
         nápustné  alebo  výpustné  objekty  a pod.),
         historické vodovody 1273, 
        - priehrady 2152, 
        - diaľkové rozvody vody 2212, 
        - miestne potrubné rozvody vody 2222, 
        - plavebné kanály 2151. 

  22 Potrubné rozvody, telekomunikačné  a elektrické rozvody
   a vedenia 

   221 Diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody 
     2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľkové nadzemné, podzemné a podmorské rozvody
         na vedenie plynu alebo ropy, 
        - diaľkové nadzemné, podzemné a podmorské rozvody
         na vedenie chemických alebo iných látok. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - čerpacie stanice. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - diaľkové rozvody vody 2212, 
        - miestne potrubné rozvody vody 2222, 
        - mestské plynové     rozvody 2221, 
        - terminály pre uhľovodíky 2303. 
     2212 Diaľkové rozvody vody 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľkové nadzemné, pozemné, podzemné a podmorské
         vodovodné potrubia. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - čerpacie a prečerpávacie stanice, 
        - úpravne vody, 
        - súvisiace  vodárenské  stavby  (zdroje  vody,
         vodojemy,  ktoré  sú  súčasťou  diaľkovodných
         vodárenských systémov). 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - melioračné rozvody vody 2153, 
        - miestne potrubné rozvody vody 2222. 
     2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľkové  nadzemné,  podzemné  a  podmorské
         telekomunikačné káble, reléové systémy, rádiové
         a televízne  a  káblové  siete,  vysielače
         a telekomunikačné stožiare, infraštruktúru pre
         rádiokomunikácie. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - elektrické vedenia 2214, 
        - miestne  elektrické  telekomunikačné  rozvody
         a vedenia 2224. 
     2214 Diaľkové elektrické rozvody 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - diaľkové  nadzemné   a  podzemné  stredne
         a vysokonapäťové elektrické rozvodné siete. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - transformačné stanice a rozvodne, stožiare. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - cestné osvetlenia 2111, 2112, 
        - miestne elektrické  a telekomunikačné rozvody
         a vedenia 2224. 

   222 Miestne potrubné a káblové rozvody 
     2221 Miestne plynovody 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - miestne nadzemné a podzemné vedenie plynu. 
     2222 Miestne potrubné rozvody vody 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho
         charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody,
         pary alebo stlačeného vzduchu, 
        - vodojemy, studne a pramene miestneho významu,
         žriedla, požiarne nádrže, fontány a hydranty
         atď., 
        - súvisiace vodárenské stavby miestneho významu
         (úpravne vody, čerpacie stanice). 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - melioračné rozvody vody a zariadenia 2153, 
        - miestne kanalizácie 2223. 
     2223 Miestne kanalizácie 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné
         stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky). 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - čistiarne odpadových vôd. 
     2224 Miestne  elektrické  a  telekomunikačné rozvody
        a vedenia 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - prídavné   miestne   elektrické   rozvody
         a telekomunikačné linky (nadzemné a podzemné)
         a zariadenia (transformačné stanice a podstanice,
         telegrafné stĺpy atď.). 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - miestne televízne káblové rozvody a spoločné
         antény. 

  23 Komplexné priemyselné stavby 

   230 Komplexné priemyselné stavby 
     Tento oddiel zahŕňa komplex priemyselných zariadení
     (elektrárne, rafinérie atď.), ktoré nemajú charakter
     budov. 
     2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - zariadenia  a  stavby  pre  bane,  na ťažbu
         a dobývanie uhľovodíkových  ložísk a vrstiev,
         ťažbu  piesku, štrku  atď. (napr. nakladacie
         a vykladacie stanice, strojovne, lanovky), 
        - výrobne stavebných látok (cementárne, výrobne
         sadry,  tehelne, keramické  závody na výrobu
         obkladačiek, dlažieb atď.). 
     2302 Stavby energetických zariadení 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - hydroelektrárne a tepelné elektrárne a zariadenia
         na výrobu elektriny, napríklad elektrárne na
         uhlie, atómové elektrárne, veterné elektrárne. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - objekty na ukladanie a spracovanie jadrového
         materiálu, 
        - spaľovne odpadu. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - priehrady 2152, 
        - elektrické vedenia vrátane transformačných staníc
         a rozvodní 2214. 
     2303 Stavby chemických zariadení 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - petrochemické  zariadenia alebo  rafinérie na
         výrobu základných alebo ostatných chemikálií. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - prekladiská ropných látok (uhľovodíkov), 
        - koksovne a plynárne. 
     2304 Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - stavby ťažkého priemyslu, ako sú vysoké pece,
         valcovne, zlievárne atď. 

  24 Ostatné inžinierske stavby 

   241 Športové a rekreačné stavby 
     2411 Športové ihriská 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - športové ihriská na vonkajšie športy, ako je
         futbal,  basketbal,  volejbal,  ragby,  na
         automobilové, motocyklové a bicyklové preteky,
         konské dostihy a vodné športy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - športové haly na halové športy 1265, 
        - ihriská, zábavné a oddychové parky 2412, 
        - golfové ihriská 2412, 
        - prístavy pre plachetnice a jachty 2412. 
     2412 Ostatné športové a rekreačné stavby 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - zábavné parky alebo oddychové parky a ostatné
         vonkajšie zariadenia zahŕňajúce horské stavby
         (lyžiarske trate a vleky atď.), golfové ihriská,
         prístavy pre plachetnice  a jachty, jazdecké
         centrá, lanovkové dráhy. 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - verejné záhrady a parky, zoologické a botanické
         záhrady,  zariadenia pláží,  ktoré sa zväčša
         používajú na vodné športy. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - horské chaty 1212, 
        - lanovkové a sedačkové stanice 1241, 
        - budovy na verejnú zábavu 1261, 
        - budovy pre zoologické a botanické záhrady 1261, 
        - budovy na šport 1265. 

   242 Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
     2420 Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
        Táto trieda zahŕňa: 
        - vojenské inžinierske objekty, napríklad zátarasy,
         bunkre, kryty,  strelnice, vojenské cvičiská,
         atď., 
        - verejné inžinierske objekty,  i.n., spolu so
         satelitnými navádzacími objektmi (vrátane miesta
         pre kozmodróm). 
        Táto trieda ďalej zahŕňa: 
        - opustené priemyselné a mestské objekty, 
        - skládky odpadu. 
        V tejto triede nie sú zahrnuté: 
        - budovy a zariadenia letísk 1241, 
        - kasárne 1274, 
        - vojenské prístavy 2151. 
PRÍL.3
PREVODNÍK JEDNOTNEJ KLASIFIKÁCIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV NA KLASIFIKÁCIU STAVIEB
---------------------------------------------------------------------------- 
JKSO   Názov položky JKSO    KS  Názov položky klasifikácie 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
801  Budovy občianskej 
    výstavby         1ex   Budovy 
                2ex   Inžinierske stavby 
801.1 Budovy na zdravotnícku 
    starostlivosť      1264   Nemocničné budovy a zdravotnícke 
                    a služby zariadenia 
801.2 Budovy pre komunálne 
    služby         1274   Ostatné budovy, i.n. 
                    a osobnú hygienu 
801.3 Budovy na výuku 
    a výchovu        1263   Školy, univerzity a budovy 
                    na vzdelávanie 
801.4 Budovy na vedu, kultúru 
    a osvetu        1261   Budovy na kultúru a verejnú 
                    zábavu 
                1262   Múzeá a knižnice 
                1263   Školy, univerzity a budovy 
                    na vzdelávanie 
                1272   Budovy a miesta na vykonávanie 
                    náboženských aktivít 
                1273   Historické alebo chránené 
                    pamiatky 
801.5 Budovy na telovýchovu  1265   Budovy na šport 
801.57 Budovy lodeníc     2151   Prístavy a vodné cesty 
                2412   Ostatné športové a rekreačné 
                    stavby 
801.6 Budovy na riadenie, 
    správu         1220   Budovy pre administratívu 
    a pre administratívu  1274   Ostatné budovy, i.n. 
801.7 Budovy na spoločné 
    ubytovanie a rekreáciu 1130   Ostatné budovy na bývanie 
                1211   Hotelové budovy 
                1212   Ostatné ubytovacie zariadenia 
                    na krátkodobé pobyty 
801.8 Budovy pre obchod    1211       Hotelové budovy 
    a na spoločné 
    stravovanie       1212   Ostatné ubytovacie zariadenia 
                    na krátkodobé pobyty 
                1230   Budovy pre obchod a služby 
801.9 Budovy na sociálnu 
    starostlivosť      1130   Ostatné budovy na bývanie 
802  Haly občianskej výstavby 1ex   Budovy 
802.1 Haly na vedu, kultúru 
    a osvetu        1261   Budovy na kultúru a verejnú 
                    zábavu 
802.2 Haly na telovýchovu   1265   Budovy na šport 
802.3 Haly pre obchod a na 
    spoločné stravovanie  1230   Budovy pre obchod a služby 
802.4 Haly občianskej výstavby 
    ostatné         1130   Ostatné budovy na bývanie 
                1230   Budovy pre obchod a služby 
803  Budovy na bývanie    1ex   Budovy 
803.1 Domy bytové typové 
    s celoštátne      1122   Trojbytové a viacbytové budovy 
                    neunifikovanými konštrukčnými 
                    sústavami 
803.2 Domy bytové typové 
    s konštrukčnými     1122   Trojbytové a viacbytové budovy 
                    sústavami typových objektov 
803.3 Domy bytové typové 
    s celoštátne      1122   Trojbytové a viacbytové budovy 
                    unifikovanými konštrukčnými 
                    sústavami panelovými 
803.4 Domy bytové typové 
    s celoštátne      1122   Trojbytové a viacbytové budovy 
                    unifikovanými konštrukčnými 
                    sústavami inými ako panelovými 
803.5 Domy bytové netypové  1122   Trojbytové a viacbytové budovy 
803.6 Domy rodinné 
    jednobytové       1110   Jednobytové budovy 
803.7 Domy rodinné dvojbytové 1121   Dvojbytové budovy 
803.8 Chaty na individuálnu 
    rekreáciu        1110   Jednobytové budovy 
803.9 Domy bytové so služobným 
    vybavením        1110   Jednobytové budovy 
811  Haly na výrobu a služby 12ex   Nebytové budovy 
                22ex   Potrubné rozvody, telekomunikačné 
                    a elektrické rozvody a vedenia 
                23ex   Komplexné priemyselné stavby 
811.1 Haly výrobné pre 
    priemysel,       1251   Priemyselné budovy 
    bez žeriavových dráh 
811.2 Haly výrobné pre 
    priemysel,       1251   Priemyselné budovy 
    so žeriavovými dráhami 
811.3 Haly výrobné pre 
    energetiku       2302   Stavby energetických zariadení 
                2303   Stavby chemických zariadení 
811.4 Haly pre dopravu 
    a spoje         1241   Dopravné a telekomunikačné 
                    budovy, stanice, terminály 
                    a pridružené budovy 
811.5 Haly na garážovanie, 
    opravy a údržbu     1241   Dopravné a telekomunikačné 
                    vozidiel, strojov a zariadení 
                    budovy, stanice, terminály 
                    a pridružené budovy 
811.6 Haly na skladovanie 
    a úpravu produktov   1252   Nádrže, silá a sklady 
                    (okrem poľnohospodárskych 
                    produktov) 
811.7 Haly na skladovanie 
    a úpravu        1271   Nebytové poľnohospodárske budovy 
                    poľnohospodárskych produktov 
811.8 Haly na poľnohospodársku 
    výrobu         1271   Nebytové poľnohospodárske budovy 
                    a chov živočíchov 
811.9 Haly vodného 
    hospodárstva,      1230   Budovy pre obchod a služby 
    čistiarní a úpravní vôd 2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
                2223   Miestne kanalizácie 
812  Budovy na výrobu 
    a služby         1ex   Budovy 
                2ex   Inžinierske stavby 
812.1 Budovy výrobné pre 
    priemysel,       1251   Priemyselné budovy 
    špeciálne        2303   Stavby chemických zariadení 
                2304   Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 
812.2 Budovy výrobné pre 
    energetiku       1251   Priemyselné budovy 
                2214   Diaľkové elektrické rozvody 
                2302   Stavby energetických zariadení 
812.3 Budovy vodného 
    hospodárstva,      1230   Budovy pre obchod a služby 
    čistiarní a úpravní vôd 1251   Priemyselné budovy 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
                2223   Miestne kanalizácie 
812.4 Budovy na 
    poľnohospodársku    1251   Priemyselné budovy 
    výrobu a chov 
    živočíchov       1271   Nebytové poľnohospodárske 
                    budovy 
812.5 Budovy pre dopravu 
    a spoje         1241   Dopravné a telekomunikačné 
                    budovy, stanice, terminály 
                    a pridružené budovy 
                1251   Priemyselné budovy 
812.6 Budovy na garážovanie, 
    opravy         1242   Garážové budovy 
    a údržbu vozidiel, 
    strojov a zariadení   1251   Priemyselné budovy 
812.7 Budovy na skladovanie 
    a úpravu        1251   Priemyselné budovy 
    produktov        1252   Nádrže, silá a sklady 
812.8 Budovy na skladovanie 
    a úpravu        1251   Priemyselné budovy 
    poľnohospodárskych 
    produktov        1252   Nádrže, silá a sklady 
                1271   Nebytové poľnohospodárske budovy 
813  Veže, stožiare, komíny 23ex   Komplexné priemyselné stavby 
813.1 Veže chladiace 
    a odplynovače      2303   Stavby chemických zariadení 
                2304   Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 
813.2 Veže ostatné      2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
813.29 Veže ostatné      2412   Ostatné športové a rekreačné stavby 
813.3 Stožiare        221ex  Diaľkové potrubné, 
                    telekomunikačné a elektrické 
                    rozvody 
813.4 Zásobníky vežové (silá) 1271   Nebytové poľnohospodárske budovy 
814  Nádrže a zberače 
    čistiarní vôd      1ex   Budovy 
    a ostatné pozemné 
    nádrže,         2ex   Inžinierske stavby 
    zberače, zásobníky, jamy 
814.1 Nádrže a zberače 
    pozemné čistiarní    2223   Miestne kanalizácie 
    odpadových vôd     2420   Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
814.2 Nádrže pozemné (okrem 
    nádrží         2212   Diaľkové rozvody vody 
    a zberačov čistiarní 
    odpadových vôd)     2222   Miestne potrubné rozvody vody 
814.4 Zásobníky a jamy 
    pozemné         1271   Nebytové poľnohospodárske 
    na poľnohospodárstvo       budovy 
815  Objekty pozemné osobitné 1ex   Budovy 
                2ex   Inžinierske stavby 
815.3 Objekty osobitné na 
    chov živočíchov     2412   Ostatné športové a rekreačné 
                    stavby 
815.9 Objekty pozemné rôzne  1273   Historické alebo chránené pamiatky 
                2224   Miestne elektrické 
                    a telekomunikačné rozvody a vedenia 
                2303   Stavby chemických zariadení 
                2304   Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 
817  Objekty jadrových 
    zariadení        23ex   Komplexné priemyselné stavby 
821  Mosty          2141   Mosty a nadjazdy 
822  Komunikácie pozemné 
    a letiská        21ex   Dopravná infraštruktúra 
822.2 Komunikácie pozemné   211   Cestné komunikácie 
                    a miestne komunikácie 
822.3 Plochy letísk      213   Letiská 
822.4 Dráhy lanové pozemné  2122   Ostatné dráhy 
                    bezkoľajové a zvážnice 
822.5 Plochy charakteru 
    pozemných komunikácií  2112   Miestne komunikácie 
823.3 Plochy na telovýchovu 
    nekryté         2411   Športové ihriská 
                2412   Ostatné športové 
                    a rekreačné stavby 
                2420   Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
823.5 Nástupištia a rampy   2303   Stavby chemických zariadení 
                2420   Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
824  Dráhy koľajové     21ex   Dopravná infraštruktúra 
825  Objekty podzemné 
    (okrem banských)     2ex   Inžinierske stavby 
825.1 Tunely         2142   Tunely a podzemné dráhy 
                2151   Prístavy a vodné cesty 
                2152   Priehrady 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2223   Miestne kanalizácie 
825.2 Štôlne         2142   Tunely a podzemné dráhy 
                2151   Prístavy a vodné cesty 
                2152   Priehrady 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2223   Miestne kanalizácie 
825.3 Objekty podzemné halové 1271   Nebytové poľnohospodárske 
                    budovy 
                2142   Tunely a podzemné dráhy 
                2151   Prístavy a vodné cesty 
                    2152   Priehrady 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2223   Miestne kanalizácie 
                2420   Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
825.4 Objekty podzemné plošné 1271   Nebytové poľnohospodárske 
                    budovy 
                2142   Tunely a podzemné dráhy 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2303   Stavby chemických zariadení 
                2420   Ostatné inžinierske stavby, i.n. 
825.5 Šachty (zvislé, úhybné) 2142   Tunely a podzemné dráhy 
                2151   Prístavy a vodné cesty 
                2152   Priehrady 
                2153   Melioračné rozvody vody a zariadenia 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
825.6 Vrty          2153   Melioračné rozvody vody a zariadenia 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
825.7 Studne a zachytávanie 
    vody          2153   Melioračné rozvody vody a zariadenia 
                2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
825.8 Tunely, plošné a halové 
    objekty         2122   Ostatné dráhy 
    mestskej podzemnej 
    dráhy          2142   Tunely a podzemné dráhy 
826  Objekty podzemné banské 23ex   Komplexné priemyselné stavby 
827  Vedenia potrubné 
    diaľkové a prípojné   1ex   Budovy 
                2ex   Inžinierske stavby 
827.1 Vodovody potrubné    2212   Diaľkové rozvody vody 
                2222   Miestne potrubné rozvody vody 
827.2 Kanalizácie potrubné  2223   Miestne kanalizácie 
827.4 Parovody a teplovody 
    potrubné        2222   Miestne potrubné rozvody vody 
                2304   Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 
827.5 Plynovody a vzduchovody 
    potrubné        2211   Diaľkové rozvody ropy a plynu 
                2221   Miestne plynovody 
827.6 Ropovody a produktovody 
    potrubné        2211   Diaľkové rozvody ropy a plynu 
    vrátane potrubných 
    vedení pre iné látky  2221   Miestne plynovody 
828  Vedenia elektrické 
    a dráhy visuté     22ex   Potrubné rozvody, 
                    telekomunikačné siete 
                    a elektrické rozvody 
                23ex   Komplexné priemyselné stavby 
828.1 Rozvody nadzemné 
    elektrického prúdu   2214   Diaľkové elektrické rozvody 
                    (vrátane káblových) 
828.2 Vedenia trolejové 
    celoštátnych dráh (ČSD) 2214   Diaľkové elektrické rozvody 
828.3 Vedenia trolejové 
    vlečiek         2214   Diaľkové elektrické rozvody 
    a dráh osobitného 
    určenia         2301   Banské stavby a ťažobné zariadenia 
828.4 Vedenia trolejové 
    mestských dráh     2214   Diaľkové elektrické rozvody 
828.5 Dráhy visuté      2122   Ostatné dráhy 
                2301   Banské stavby a ťažobné zariadenia 
828.7 Vedenia podzemné 
    silnoprúdové káblové  2213   Diaľkové telekomunikačné siete 
                    a vedenia 
828.8 Vedenia podzemné 
    slaboprúdové káblové  2213   Diaľkové telekomunikačné siete 
                    a vedenia 
831  Hydromeliorácie     2ex   Inžinierske stavby 
831.1 Odvodnenie       2153   Melioračné rozvody vody 
    (vrátane regulačných       a zariadenia 
    drenáží) 
831.2 Závlahy         2153   Melioračné rozvody vody 
                    a zariadenia 
831.3 Sanácia území      2153   Melioračné rozvody vody 
                    a zariadenia 
832  Hrádze a objekty 
    na tokoch        2ex   Inžinierske stavby 
832.1 Hrádze, hate a stupne  2152   Priehrady 
832.3 Objekty budované 
    prevažne        2152   Priehrady 
    v súvislosti so zemnými 
    kamenistými (sypanými) 
    hrádzami 
832.4 Elektrárne vodné 
    (spodná stavba)     2302   Stavby energetických zariadení 
832.5 Objekty plavebné    2151   Prístavy a vodné cesty 
833  Nádrže na tokoch,    2ex   Inžinierske stavby 
    úpravy tokov a kanály 
833.1 Nádrže na tokoch    2152   Priehrady 
833.2 Úpravy vodných tokov  2152   Priehrady 
833.3 Kanály (okrem kanálov  2151   Prístavy a vodné cesty 
    na odvodnenie 
    a závlahy)       2152   Priehrady 
----------------------------------------------------------------------------