412/2008 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Schválený:
1