151/1997 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z.z. o štátnych vyznamenaniach

Schválený:
1