MZDR 15757/2020-57/MIN/KAN zrušení mimořádného opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Schválený:
MZDR 15757/2020-57/MIN/KAN
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Praha 16. srpna 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,
I.
ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN.
II.
Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN, pozbylo své účinnosti ke konci dne 20. listopadu. Toto mimořádné opatření však nebylo nikdy zrušeno. Vzhledem k tomu, že toto mimořádné opatření již není způsobilé upravovat právní vztahy, ale nadále právně existuje, přistoupilo ministerstvo pro přehlednost a z důvodu právní jistoty k výslovnému zrušení předmětného mimořádného opatření.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví