Přiznání k dani z přidané hodnoty - strana 4

  • Článek
V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku vznikají řadě plátců povinnosti související s uplatňováním nároku na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ). V tomto posledním zdaňovacím období je již dlouhodobě uloženo plátcům daně, kteří mají povinnost krátit nárok na odpočet daně podle § 76, vypočítat v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku roční koeficient a s jeho využitím provést roční vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění. V daňovém přiznání je třeba provést také případnou opravu odpočtu daně, který plátce uplatnil v průběhu kalendářního roku v poměrné výši podle § 75 ZDPH .
Vydáno: 13. 12. 2017
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2017, čj. 6 Afs 224/2016-40
Vydáno: 08. 12. 2017
  • Článek
Třístranný obchod je podle českého zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zjednodušení, které umožňuje plátcům z jiných členských států vyhnout se legálně registraci k dani z přidané hodnoty v České republice. Protože § 17, který třístranný obchod v tuzemském zákoně o DPH upravuje, je implementací článků 141 a 197 směrnice 2006/112/ES , lze obecné principy tohoto zjednodušení aplikovat i na obchody, které mají místo zdanění v jiném členském státě, byť pro jistotu je pak lepší zkonzultovat možnost využití třístranného obchodu s daňovým poradcem konkrétního státu Evropské unie.
Vydáno: 20. 11. 2017
  • Článek
Pro uplatňování daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty při provozování fotovoltaických elektráren je rozhodující, pro jaké účely je toto zařízení plátcem využíváno. Využívá-li ji plátce FVE výhradně pro svou ekonomickou činnost, která je zdanitelným plněním, vzniká mu standardně plný nárok na odpočet daně a povinnost přiznávat daň. Často však plátce fotovoltaickou elektrárnu využívá jak pro ekonomickou činnost, tak i pro osobní potřebu. V tomto případě je uplatňování DPH komplikovanější, a to zejména z hlediska uplatňování odpočtu daně. Plátce pak musí jak při pořízení samotné fotovoltaické elektrárny, tak i u nákladů spojených s jejím provozem uplatňovat nárok na odpočet daně podle § 75 zákona o DPH v poměrné výši.
Vydáno: 15. 11. 2017
  • Článek
Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanovuje pro každé plnění časový okamžik, ke kterému je plátce DPH povinen poskytované plnění přiznat a DPH odvést, a dále také specifikuje časový okamžik pro možnost uplatnění nároku na odpočet DPH. Plátce DPH je povinen tato pravidla respektovat, ale v každodenní praxi se může stát, že některé z pravidel není u každého plnění zcela dodrženo.
Vydáno: 23. 02. 2017
  • Článek
V daňovém přiznání za poslední období kalendářního roku se vyplatí nepřehlédnout několik řádků, které se v jiných obdobích buď nevyplňují vůbec, nebo jen někdy. Týká se to řádku 45, kde se provádí korekce poměrného uplatnění odpočtu dle § 75 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), řádku 53, který obsahuje vypořádací koeficient, a řádku 60, kde je úprava odpočtu podle § 78 až 78d ZDPH .
Vydáno: 13. 01. 2017
  • Článek
Tento díl je věnován především dokončení problematiky zdanitelných plnění vykazovaných na ř. 12 a ř. 13. Tím dojde k dokončení části I., oddílu C. daňového přiznání. Dále se tento díl věnuje ř. 20 až ř. 25 (část II., oddíl C.) daňového přiznání, kde se uvádí hodnota dodání zboží do jiného členského státu (ř. 20), hodnota poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v ustanovení § 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH (ř. 21), hodnota vývozu zboží (ř. 22), hodnota dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (ř. 23), hodnota zasílání zboží do jiného členského státu (ř. 24), a dále hodnota plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti z pohledu dodavatele zboží či poskytovatele služeb (ř. 25). Poslednímu řádku z části II., oddílu C. daňového přiznání, jímž je ř. 26, bude primárně věnován díl šestý.
Vydáno: 20. 07. 2016
  • Článek
V DHK č. 11/2016 jsme se věnovali zdanitelným plněním uváděným na ř. 1, případně ř. 2, daňového přiznání, tj. dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Tato část seriálu se zaměří návazně na zdanitelná plnění, která se vykazují na ř. 3, případně ř. 4, daňového přiznání. Jde o pořízení zboží z jiného členského státu, přemístění zboží z jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu formou tzv. třístranného obchodu a o pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě.
Vydáno: 15. 06. 2016
  • Článek
Plnění se pro účely zákona o DPH obecně rozdělují na ta, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty, a dále pak na ta, která předmětem daně z přidané hodnoty nejsou. Předmětem daně jsou plnění vymezená v ustanovení § 2 zákona o DPH . Tato plnění se dělí dále na plnění zdanitelná a na plnění osvobozená od daně. Tato část seriálu je věnována zdanitelnému plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, které plátce vykazuje na ř. 1, popřípadě na ř. 2 daňového přiznání.
Vydáno: 01. 06. 2016
  • Článek
Kontrolní hlášení v příkladech Alexander Novák, daňový poradce, Rödl & Partner Praha Dle prvních zpráv (k 30. 3. 2016) finanční správy podalo v řádném termínu nový výkaz 84 %...
Vydáno: 28. 04. 2016