Využití časového rozlišení v praxi

Vydáno: 21 minut čtení

Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období. V každém účetním období mají být jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí. Proto se náklady a výnosy očišťují od těch, které souvisí s obdobím předcházejícím, nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad a jeho cílem je dobře vykázat hospodářský výsledek a správně zobrazit pohledávky a závazky v rozvaze.

Využití časového rozlišení v praxi
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů
Účetnictví primárně sleduje výnosy, k nimž jsou časově a pokud možno i věcně přiřazovány příslušné náklady.
Výnosy i náklady se v účetnictví zachycují v okamžiku jejich vzniku či realizace
a nemusejí se shodovat s odpovídajícími příjmy a výdaji. V podnikové ekonomice a v účetnictví se odlišují a přesně vymezují termíny výdaje, náklady, příjmy a výnosy. Když firma někomu zaplatí, jde o výdaje. Náklad to však není. Stejně jako obdržení peněz, které se nazývá příjem, není výnosem, přestože mohou nastat zároveň, ale také nemusí. Výnos může vzniknout zároveň s příjmem peněz při platbě za hotové. Vzniknout může ale také před inkasem peněz, např. při platbě na fakturu. Výnos může nastat i po přijetí peněz, např. při přijetí zálohy na zboží, výrobky či služby. Výnos může být realizován dokonce zcela bez příjmu peněz, příkladem může být výstavba vlastního skladu svépomocí, tzv. aktivace majetku.
Výnosy jsou výkony ÚJ1) v peněžním vyjádření.
Zejména prodej výrobků, zboží nebo poskytnutí služby je spojeno s dřívějším či pozdějším inkasem peněz (pokud všichni odběratelé zaplatí). Okamžik vzniku těchto tržeb nemusí být stejný jako vznik příjmu. K časovému souladu dochází pouze při prodeji za hotové. Obdobně je tomu u nákladů.
Náklady podniková ekonomika chápe jako vstupy ÚJ v peněžním vyjádření.
Nákladem, který nastává dříve než výdaj, jsou např. mzdy. Výplatní listina mezd zaměstnanců za prosinec je základem pro zaúčtování nákladu do tohoto období. Výplata prosincových mezd v průběhu měsíce ledna představuje peněžní výdaj. Také odpisy jsou nákladem, neznamenají však úbytek peněžních prostředků v aktuálním účetním období. Tok peněz probíhá odděleně. Mohlo jít o nákup dlouhodobého odpisovaného majetku v hotovosti či převodem v minulosti. Pořízení mohlo být realizováno prostřednictvím dlouhodobého úvěru, který je v určitém čase splácen bez ohledu na průběh odpisového plánu.
Náklady a výnosy je nutno zaúčtovat do jednotlivých období podle časové a věcné souvislosti. Jsou však případy, kdy si se splněním tohoto požadavku obvyklé závazky a pohledávky nedokáží poradit, např. při závěrce není k dispozici příslušná faktura, nebo plnění přesahuje více než jedno období. Nástrojem ke splnění uvedeného požadavku je pak
časové rozlišení,
které představuje rozdělení nákladů a výnosů do těch účetních období, s nimiž časově a věcně souvisejí. Pro správné vykázání hospodářského výsledku ÚJ za sledované účetní období je nutné zahrnout náklady a výnosy, které do tohoto období hospodářsky patří, a vyloučit z nich položky, které byly v běžném účetním období zaúčto

Související dokumenty