Občanské právo

Rok 2023 je bezesporu rokem umělé inteligence (AI) a tento trend bude nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že všechna rizika spojená s AI nejsou ještě zcela zřejmá, někteří se obávají, že další pokrok v umělé inteligenci bude znamenat nepředstavitelný zásah do naší civilizace, a do konce vyzývají k pozastavení vývoje1.
Vydáno: 18. 01. 2024
Společnost pořídí hmotný, příp. nehmotný majetek. Součástí pořizovací ceny je např. 3letá podpora. Je podpora součástí vstupní ceny pro zařazení a odepisování majetku nebo máme požádat dodavatele o rozdělení částky na majetek a podporu zvlášť, tak aby mohla být podpora zaúčtována do nákladů časově rozlišených? Je smluvní záruka na období delší než zákonná záruka považována za součást ceny majetku a podléhá odepisování, i když doba odepisování je odlišná od délky smluvní podpory? Jak by se účtovala několikaletá podpora u pořízeného zboží?
Vydáno: 11. 01. 2024
Výpověď smlouvy je jednostranným právním jednáním směřujícím k ukončení závazku. Druhé straně musí být prokazatelně doručeno, přičemž prokázat doručení lze například dodejkou, podpisem druhé strany při osobním předání atd. U výpovědi je důležité hledět na to, jaké důvody výpovědi si strany ve smlouvě, která se vypovídá, ujednaly, či zda nějaké další důvody obsahuje zákon (občanský zákoník). Je tedy potřeba posoudit jednotlivá ustanovení smlouvy pro konkrétní smluvní typ. Závazek zaniká uplynutím výpovědní doby, ledaže závazek lze vypovědět i bez výpovědní doby. V takovém případě závazek doručením výpovědi.
Vydáno: 31. 12. 2023
U ručitelského prohlášení je dle § 2018 odst. 2 občanského zákoníku vyžadována písemná forma. Předpokladem vzniku ručení je existující dluh dlužníka, lze se však zaručit i za dluhy budoucí či podmíněné, případně za soubor dluhů. Ručením může být zajištěn dluh celý či jeho část.
Vydáno: 31. 12. 2023
Prokázání postoupení pohledávky je právní jednání postupníka adresované dlužníkovi. Pokud při postoupení pohledávky máte zájem na tom, aby bylo postoupení účinné vůči dlužníkovi, je potřeba mu postoupení oznámit či prokázat (nejedná-li se o tiché postoupení pohledávky, kdy smluvní strany smlouvy o postoupení pohledávky mají zájem na tom, aby dlužník po nějakou dobu nevěděl, kdo je věřitelem pohledávky za ním). Není-li postoupení pohledávky oznámeno dlužníkovi postupitelem, lze obdobného účinku docílit prokázáním postoupení ze strany postupníka. Než dojde k některé z těchto sktutečností, není vůči dlužníku postoupení účinné a platí tak, že se zprostí svého závazku plněním postupiteli. Zatímco postupiteli stačí zaslat oznámení o postoupení pohledávky (jiný vzor, bez povinnosti přiložit smlouvu o postoupení pohledávky), postupník ji splní prokázáním postoupení pohledávky (tento vzor, prokazuje se zpravidla přiložením smlouvy o postoupení pohledávky, lze ovšem prokázat i jinak, například souhlasným prohlášením stran).
Vydáno: 31. 12. 2023
Oznámení o postoupení pohledávky je právní jednání adresované dlužníkovi. Pokud při postoupení pohledávky máte zájem na tom, aby bylo postoupení účinné vůči dlužníkovi, je potřeba mu postoupení oznámit či prokázat (nejedná-li se o tiché postoupení pohledávky, kdy smluvní strany smlouvy o postoupení pohledávky mají zájem na tom, aby dlužník po nějakou dobu nevěděl, kdo je věřitelem pohledávky za ním). Tento vzor slouží jako oznámení o postoupení pohledávky postupitelem. Není-li postoupení pohledávky oznámeno dlužníkovi postupitelem, lze obdobného účinku docílit i prokázáním postoupení ze strany postupníka (k prokázání postoupení pohledávky slouží jiný vzor). Než dojde k některé z těchto skutečností, není vůči dlužníku postoupení účinné a platí tak, že se zprostí svého závazku plněním postupiteli. Postupiteli stačí pouze zaslat oznámení o postoupení pohledávek (což je v praxi častější), u prokázání postupníkem se vyžaduje zpravidla předložení smlouvy o postoupení pohledávky.
Vydáno: 31. 12. 2023
Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním adresovaným druhé smluvní straně. Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. Je tedy třeba se podívat do smlouvy, od které chcete odstoupit, zda je tam odstoupení zvlášť upraveno či zda tato možnost není smluvně vyloučena (vyloučení § 2002 občanského zákoníku či jiných ustanovení týkajících se odstoupení od smlouvy - smluvně nelze vyloučit odstoupení od smlouvy u spotřebitelských smluv, ani u smlouvy o zájezdu). Jinak obecně platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání věděla či musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Strana může rovněž od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany vyplyne, že smlouvu poruší podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu (ručitele, zástavu...). Od smlouvy lze také odstoupit, dojde-li k prodlení podstatným způsobem (§ 1977-1978 občanského zákoníku). Odstoupení od smlouvy je adresované, tudíž je nutno oznámit to druhé straně.
Vydáno: 31. 12. 2023
Dohodou o započtení pohledávek se ruší vzájemné pohledávky mezi dvěma subjekty, kteří jsou si vzájemně věřitelem a dlužníkem, které jsou stejného druhu (peněžité, nepeněžité), jsou vzájemně započitatelné, a to v rozsahu, ve kterém se kryjí, nekryjí-li se zcela. Dohodou lze započíst i ty pohledávky, které nejsou způsobilé k započtení jednostrannému - tedy nejisté nebo neurčité pohledávky, pohledávky na náhradu újmy způsobené na zdraví, ledaže se jedná o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu, které lze započíst jednostranně, promlčené pohledávky, dosud nesplatné pohledávky, pohledávky ze sázek či losu, ze zápůjček a úvěru k sázkám, hrám, losům. Nelze však započíst pohledávku za výživným pro nezletilého, a to ani jednostranně, ani na základě dohody. K takovému jednání se nepřihlíží.
Vydáno: 31. 12. 2023
Uznání dluhu může být i jednostranným právním jednáním, kdy dlužník potvrdí, že uznává dluh z určitého titulu co do důvodu a výše. Doporučujeme však formu dohody, pokud mají být dohodnuty i jiné podmínky, jako například splátkový kalendář.Uznání dluhu posiluje postavení věřitele - pokud dlužník svůj dluh uzná co do důvodu a výše, je poté v případném soudním řízení na dlužníkovi, aby prokázal, že dluh neexistuje. Posiluje to tedy procesní postavení věřitele. Dále to má vliv na běh promlčecí lhůty, kdy se právo promlčí za deset let po splatnosti dluhu, která je uvedená v uznání dluhu. Pokud je ujednáno plnění dluhu ve splátkách, každá splátka se promlčuje deset let po její splatnosti. Pokud je dluh zajištěn ručitelem, poté je uznání dluhu vůči němu účinné, vysloví-li s tím souhlas.
Vydáno: 31. 12. 2023
...
Vydáno: 31. 12. 2023
Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojena, včetně jejího zajištění.Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.Nelze postoupit pohledávku, kterou nelze zcizit, či pokud to ujednání dlužníka a věřitele vylučuje. Nelze také postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil.
Vydáno: 31. 12. 2023
Odpovědný zástupce umožňuje příkazci podnikat v oborech s živnostenským oprávněním, pro které příkazce nemá dostatečnou kvalifikaci či praxi, pokud nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti nebo přestal-li příkazce tyto podmínky splňovat. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů. Smlouva musí být uzavřena písemně. Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitosti pro příkazce.
Vydáno: 31. 12. 2023
Smlouva o převodu akcií bude zpravidla smlouvou úplatnou. Není však vyloučeno ani darování či směna. Zákon nestanovuje povinnost na smlouvě mít úředně ověřené podpisy, avšak s vývojem právní úpravy ohledně transparentnosti transakcí a ohledně boje proti zpronevěře je možné, že bude povinnost připojit úředně ověřený podpis zavedena. Můžeme jen doporučit jít nad rámec zákonných náležitostí a podpisy na smlouvě ověřit, v případě zaknihovaných či imobilizovaných akcií například pro účely zápisu na účet vlastníka. Je třeba rozlišovat, zda se jedná o akcie na majitele či akcie na jméno a zda se jedná o zaknihované akcie, imobilizované akcie či akcie v listinné podobě. Akcie na jméno se převádí rubopisem a smlouvou. Účinnost převodu je vázána na okamžik předání akcií. Akcie na majitele může být vydána pouze jako zaknihovaný či imobilizovaný cenný papír. Převádí se smlouvou, ale účinky převodu nastávají až zápisem do evidence zaknihovaných cenných papírů či imobilizovaných cenných papírů na účet vlastníka.
Vydáno: 31. 12. 2023
V našem bytovém domě máme nedávno založené společenství vlastníků. Chtěli bychom jako výbor SVJ v místnostech pro skladování kol udělat pořádek. V této místnosti se totiž nachází vraky kol, kočárky, sáňky,které nikdo nepoužívá,tyto předměty zabírají hodně místa. Jedná se věci,které zde zanechali bydlící v minulých letech a odstěhovali se jinam a byty mají nové vlastníky. Můžeme jako výbor tyto věci odvézt do sběrného dvora případně nabídnout v bazaru? Není nutné bývalé obyvatele domu ,kteří předměty v domě zanechali, nějakým způsobem kontaktovat a vyžádat si jejich souhlas s likvidací? Jedná se nám o právní stránku věci a to,jestli můžeme s cizím majetkem ke kterému se už nikdo nehlásí volně jako SVJ disponovat? 
Vydáno: 16. 11. 2023
Jakou hodnotou ocenit zboží, které jsme získali od zákazníka. Zákazník nechce vystavovat fakturu, chce dostat slevu v další faktuře. Má být hodnota zboží oceněna reprodukční pořizovací cenou?
Vydáno: 13. 11. 2023
  • Článek
Podstatou svěřenského fondu je, že zakladatel svěřenského fondu vyčlení majetek ze svého vlastnictví a svěří ho svěřenskému správci k určitému účelu, a to na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti, přičemž svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. U svěřenského fondu rozeznáváme tři osoby – zakladatel, svěřenský správce a obmyšlený. V článku si ukážeme jednak právní řešení svěřenského fondu dle § 1448 až 1474 občanského zákoníku a jednak daňové řešení související s činností svěřenského fondu a daňové řešení plnění obmyšlenému ze svěřenského fondu.
Vydáno: 11. 10. 2023
Dle § 920 občanského zákoníku má muž vyživovací povinnost vůči neprovdané matce jeho dítěte, a to po dobu 2 let od jeho narození. Dle různých výkladových textů k exekučním srážkám se tak matka považuje za další vyživovanou osobu. Je tomu opravdu tak a muž si skutečně může uplatnit matku svého dítěte v období prvních dvou let po jeho narození jako vyživovanou osobu v rámci výpočtu nezabavitelné částky u srážek ze mzdy? Jak je to s prokázáním takové vyživované osoby? Doporučuje se prokázat nárok na tuto vyživovanou osobu pomocí rodného listu dítěte a příslušného rozsudku o stanovení výživného neprovdané matce, případně čestným prohlášením vyživované matky dítěte. Znamená to, že pokud matka a otec spolu žijí a společně uhrazují náklady a starají se o dítě de facto stejným způsobem, jako to dělají manželé, tak nemá muž jak prokázat nárok na vyživovanou osobu? V této situaci samozřejmě muž nebude vyplácet ženě, s níž má dítě, žádné „výživné“. Žádný rozsudek o stanovení výživného neprovdané matce nebude existovat a čestné prohlášení matka napsat nemůže, protože žádné specifické výživné nedostává. Nebo stačí pokud matka čestně prohlásí, že není vdaná a že otec dítěte jí poskytuje potřebnou výživu dle § 920 občanského zákoníku?
Vydáno: 05. 09. 2023
  • Článek
Na velikosti záleží! I v daních. Když paní Slepičková prodává sousedům vajíčka 20 slepic, tak všichni souhlasíme s tím, že není spravedlivé příjmy zdaňovat. Ale pokud se paní Slepičková zaregistruje jako soukromý zemědělec, souhlasíme s tím, že je spravedlivé, aby stejné příjmy z prodeje vajec 20 slepic zdaňovala. Podobně je to s komunitní činností. Jestliže spolek skautů důchodcům kosí zahrady za pekáč buchet, bylo by nemravné je danit. Ovšem když stejní výrostci na tutéž činnost založí Kosíme, s. r. o., bylo by nemravné firmu nedanit, i když má třeba stále jen ty naturální příjmy. Zkrátka občanská společnost, angažovaný občan a komunitní činnosti jsou daňově zvýhodněny oproti podnikatelům, no a holt občas toho někdo zkusí zneužít… a někdy mu to neprojde.
Vydáno: 07. 08. 2023
  • Článek
Často nemá podnikatel k rozvoji svého podnikání dostatek finančních prostředků, přičemž úvěr od banky je drahý, anebo ho nemůže získat. Možným řešením dané situace je využití institutu tiché společnosti ve smyslu znění § 2747 až § 2755 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ “). Jedná se skutečně o „tiché“ řešení, protože tichý společník se neúčastní na podnikání druhé osoby přímo, ale jen pasivně, a to pouze poskytnutím svého vkladu do podnikání jiné osoby. V článku si ukážeme jak právní, tak daňové řešení této „pomoci“ při podnikání druhé osoby.
Vydáno: 07. 08. 2023
  • Článek
Všichni vnímáme, jak plyne čas a radost z toho nemáme. Včerejšek se nám nevrátí a na zítřek musíme počkat. Čas si nekoupíme, ale může se nám nehezky prodražit – jak demonstruje dnešní příspěvek. Daň totiž nestačí jen správně spočítat, uvést do daňového přiznání a zaplatit. Je zapotřebí jí státu odvést včas, ve stanovené lhůtě splatnosti. Když se opozdíme, tak si připlatíme – sankci za nesplnění časové podmínky – a čím později, tím více. O úroku z prodlení jistě slyšel každý, ale některá zákoutí této oblasti správy daní mohou nemile překvapit. Problémem jsou podobně znějící pojmy mající odlišné významy i mlhavá mnohomluvná procesní ustanovení…
Vydáno: 07. 07. 2023