Daň z příjmů

Podnikatel podniká v chovu ryb a vede daňovou evidenci. Náklady uplatňuje ve skutečné výši. V roce 2021 mu byla přiznána neinvestiční dotace z operačního programu Rybářství. Na tuto dotaci vynaložil výdaje, které zaúčtoval jako daňově účinné, a příjem dotace zaúčtoval jako příjem daňový. Výdaje byly menší než příjmy. Je to takto daňově správně? V roce 2021 mu ministerstvo zemědělství přiznalo a vyplatilo náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami na rybách. Výdaje na likvidaci ryb a sanace rybníku byly menší než příjem od ministerstva zemědělství. Výdaje i příjem peněz byly zaúčtovány jako daňově uznatelné. Je to takto daňově správně?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace. V rámci naší doplňkové činnosti (plátce DPH) vystavujeme faktury odběratelské - obědy pro cizí strávníky. DPH promítnu v kontrolním hlášení a daňovém přiznání ke dni vystavení faktury. Někteří naši odběratelé uhradí fakturu dlouho datu splatnosti, někdy až 2 měsíce. Zajímá mne, zda můžeme požadovat úrok z prodlení úhrady - tedy zda můžeme toto uvádět na vystavené faktuře pro případ, že by k tomuto mělo případně dojít. Jak případné úroky danit (pokud se daní)?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jednatel a zároveň společník firmy s.r.o. (ve firmě jsou 2 společníci) chce koupit osobní automobil ze svého s.r.o. Na automobil byl úvěr 6 let, který už je splacen. Daňová ZC je vysoká, protože automobil byl daňově odepisován pouze jeden rok a poté byly daňové odpisy každý rok přerušeny. Co všechno musí být dodrženo, aby byl prodej v souladu se zákonem daně z příjmů?
Vydáno: 18. 01. 2022
Klient si pořídil nový osobní automobil, který v plné výši uhradil 21. 12. 2021. Daňový doklad splňuje všechny náležitosti z hlediska nároku na odpočet DPH. Dne 23. 12. 2021 je podepsán mezi prodávajícím a kupujícím i Předávací protokol nového vozidla. Klient již v prosinci vozidlo užíval k ekonomické činnosti, ovšem zápis do technického průkazu proběhl až v lednu 2022. První dotaz zní, mám nárok na odpočet DPH dle § 72 zákona o DPH? Zde se domnívám, že ano, ale nejsem si jista, zda mohu zahájit odepisování (daňové) dle § 26 ZDP, když majitel je v technickém průkaze zapsán až v roce 2022. Pokud ano, mohu ještě použít mimořádné odpisy u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021?
Vydáno: 18. 01. 2022
Firma, plátce DPH si nechala vyrobit kancelářské stoly, 4 ks v hodnotě cca 30 000 Kč/ks. Truhlářská firma je vyfakturovala s přenesenou daňovou povinností. Jak je správně zařadit stoly do nákladů? Musejí být jako technické zhodnocení nemovitosti, nebo jdou zařadit každý samostatně do drobného majetku?
Vydáno: 18. 01. 2022
Poplatník zaplatil v roce 2021 tyto částky na penzijní připojištění. Leden a únor žádnou částku. Březen - listopad po 1 000 Kč a v prosinci 2021 částku 3 000 Kč - celkem tedy zaplatil v roce 2021 na penzijní připojištění částku 12 000 Kč. Může poplatník využít odpočet ve výši 2 000 Kč, neboť v prosinci zaplatil 3 000 Kč, tj. o 2 000 více než povinná částka 1 000 měsíčně? Nebo se celkově od plateb odečítá částka 12 000 za celý rok, tj. poplatník pokud celkově zaplatil 12 000 Kč a odečte 12 000 Kč, tak na odpočet mít žádný nárok nebude? Bere se celková částka nebo se posuzují zvlášť jednotlivé měsíce?
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost zakoupila v roce 2021 os. automobil a chtěla by využít formu mimořádných daňových odpisů, tzn. daňově odepsat vůz za 24 měsíců s respektováním zákona o daních z příjmů. Je možné odlišně stanovit daňové a účetní odpisy, tedy účetně odepsat vůz za např. 3 roky?
Vydáno: 18. 01. 2022
Klientka je OSVČ, provozuje chovnou stanici, prodej štěňat, na zprostředkování nemá živnostenské oprávnění, je neplátce DPH. Má podepsanou jen partnerskou dohodu o zprostředkování prodeje krmiva chovatelům s dodavatelem z Německa, částka a vyúčtování provize chodí pravidelně měsíčně, celkem cca 70 000 Kč za rok. Z dokladů nevyplývá, že by ty platby byly zdaněny v Německu (Jen věta ve všeobecných podmínkách: „§ 10 DPH Distribuční partner uvede písemnou opci pro DPH společnosti Reico uvedením k tomu získaného daňového čísla, identifikační čísla pro DPH a příslušného daňového úřadu. Dokud nebudou předloženy písemné údaje, bude provize uhrazena pouze bez DPH.“) Jak správně vypořádat daňové povinnosti? a) daň z příjmu - připočítat příjmy do celkových příjmu dle § 7 ZDP nebo nikam neuvádět? b) DPH - není to posuzováno jako služba z Německa a nevzniká jí povinnost jako identifikované osobě k dani?
Vydáno: 18. 01. 2022
Manželé (v roce 2022 oba zaměstnaní) žijící ve společné domácnosti vychovávají 4 děti (3, 7, 10 a 13 let). Manželka nyní po mateřské dovolené nastoupila do práce. Dosud uplatňoval slevu na všechny děti pouze manžel. Nyní by si chtěli uplatňovat každý slevu na 2 děti, tak aby jeden neplatil daň a druhý čerpal daňový bonus. Nebude mít toto řešení nějaký negativní dopad na jejich daně a čerpání slevy/daňového bonusu?
Vydáno: 18. 01. 2022
Může se fyzická osoba přihlásit do paušálního režimu, pokud má kromě samostatné výdělečné činnosti v § 7 ZDP také příjmy z pronájmu v § 9 ZDP? Všechny ostatní podmínky (není plátce DPH, není společníkem v. o. s., není dlužníkem, neměl příjmy ze závislé činnosti) tato osoba splňuje. Rozhodný příjem 1 000 000 Kč by se v tomto případě sčítal z obou činností?
Vydáno: 18. 01. 2022
V odpovědi se ve druhém odstavci uvádí, že v případě samostatné kotelny-výtopny (budova obsahuje pouze technologii pro vytápění) by budova měla být zařazena samostatně do 5. odpisové skupiny a kotel, resp. celá technologie vytápění jako samostatná movitá věc ve 3. odpisové skupině. Tato úvaha se ale zdá být v rozporu s pokynem GFŘ D-22 (návětí „K § 26“), i s judikáty, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 3/2010-144 ze dne 17. 9. 2010 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 3345/2011 ze dne 31. 7. 2012. Lze se totiž domnívat, že budova kotelny byla s pravděpodobností hraničící s jistotou kolaudována pouze účely instalace a provozování tepelného zdroje. 
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost A s.r.o. eviduje neuhrazené závazky z titulu přijatých faktur za služby, které byly zaúčtovány do nákladů, vůči společnosti B s.r.o. Společnost A s.r.o. není schopna splatit své závazky, a proto tyto závazky převezme fyzická osoba (společnost C) na základě dohody o převzetí dluhu. Přebírající FO, podnikatel, vede daňovou evidenci. Zároveň společnost A s.r.o. eviduje závazek za FO, podnikatelem (z titulu půjčky), dojde tedy k vzájemnému zápočtu. Jaké daňové dopady, v případě dohody o převzetí dluhu, budou u: 1. Společnosti A s.r.o., která vede podvojné účetnictví, 2. Společnosti B s.r.o., která vede podvojné účetnictví, 3. FO, která vede daňovou evidenci.  
Vydáno: 13. 01. 2022
Podnikám podle § 7 ZDP v tomto roce s dcerou jako spolupracující osobou. Vím, že na ni mohu rozdělit příjmy a výdaje do 30 %, max. 180 000 Kč, tj. 15 000 Kč měsíčně. Dcera jiný příjem nemá, takže ji posílám na účet 20 až 25 000 Kč. Platí stále toto omezení (15 000 Kč měsíčně)? Z tohoto příjmu si platí ještě sociální a zdravotní pojištění. Jaký bude vliv na naše přiznání k DPFO za rok 2021, když rozdíl příjmů a výdajů bude nízký, nebo dokonce ztráta?
Vydáno: 12. 01. 2022
Společnost s. r. o má jediného jednatele, který je zároveň jediným společníkem. Vede podvojné účetnictví. Za rok 2020 byla hospodářským výsledkem společnosti ztráta. Měl by tento jako jediný společník a zároveň jednatel tento výsledek ještě potvrdit v nějakém dokumentu? Lze prosím někde dohledat nějaký vzor dokumentu, jak by obsahově měl vypadat?
Vydáno: 12. 01. 2022
Společnost s r. o. má pronajaté auto na dobu 3 let a platí pravidelně měsíční nájem, po ukončení nájmu nebude vozidlo kupovat. Pronajímatel v měsíci zahájení nájmu vyfakturoval kromě nájmu ještě samostatně prodlouženou záruku vozidla za 45 000 Kč a samostatně servisní balíček za 45 000 Kč. Jak se s těmito dalšími náklady vypořádat? Lze je dát jednorázově do nákladů jako nakoupenou službu, nebo musí být časové rozlišení na dobu trvání nájmu nebo ještě jinak? 
Vydáno: 12. 01. 2022
OSVČ, vede účetnictví, tvořila rezervu na opravu hmotného majetku v r. 2018 a 2019. Uplatněna měla být do roku 2021. Postup účtování: Faktura přijatá DUZP 20. 12. 2021 511/321, úhrada dne 20. 1. 2022 321/221 , rozpuštění rezervy 451/552 ke dni 20. 12. 2021 nebo k 31. 12. 2021. Je tento postup správný, když úhrada bude v lednu násldujícího roku, nebo měla být úhrada ještě v prosinci 2021, nebo je rozhodující DUZP z faktury ?
Vydáno: 12. 01. 2022
Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
OSVČ podává sama daňové přiznání k DPFO v papírově podobě do 01. 04. 2022 za rok 2021. Pokud by to nestihla a má nedoplatek na dani např. 10 000 Kč a podala by přiznání 01.05.2022 jaké sankce jí hrozí? Pokud OSVČ chce nechat přiznání zpracovat daňovým poradcem s lhůtou pro podání do 01. 07. 2022 - pak do kdy musí doručit plnou moc na FÚ? Musí již před datem 01. 04. 2022 nebo stačí přesně až 01. 07. 2022 plnou moc doručit? Musí jí doručit sama OSVČ nebo může podepsanou oskenovanou plnou moc doručit na FÚ i jeho daňový poradce jeho datovou schránkou?
Vydáno: 12. 01. 2022
1) Může OSVČ koupit ojeté auto od svého kamaráda, který mu vystaví fakturu na papír v ruce? Kamarád je zaměstnanec, neprovozuje žádnou výdělečnou činnost. Auto cca za 160 000 Kč. Pokud ano, může ho OSVČ odpisovat a využívat pro své podnikání? Lze na toto auto případně uplatnit paušální výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč, bude-li ho OSVČ využít z části pro své podnikání a z části pro své soukromé rodinné jízdy? 2) OSVČ koupí auto za 160 000 Kč od autobazaru - je možné ho odpisovat z nákupní ceny, resp. využít paušální výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč?
Vydáno: 11. 01. 2022
Jak zaúčtovat pořízení velkého přístřešku? Jedná se o přístřešek pro přechodné uskladnění materiálu. Konstrukce je ze skládacích trubek a kryté je to celé plachtou. Je možné rozebrat a postavit zase jinde. Pořizovací cena přístřešku je cca 75 000 Kč. Je možné toto zařadit jako DkP?
Vydáno: 11. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20