Daň z příjmů

Můžeme následující 2 typy reklamních předmětů považovat za daňově uznatelné? Obě varianty jsou v celkové hodnotě do 500 Kč bez DPH.   1) Samolepka na dveře s otevírací dobou, přičemž logo firmy dodavatele je umístěno ve spodní části a po nalepení rozvrhu zůstane na nelepivé části a nebude na dveřích. 2) Soubor 3 drobných dárků předávaných v ozdobném obalu, přičemž logo firmy dodavatele bude jen na tomto obalu.
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel koupil osobní auto, předložil mi kupní smlouvu a chce uplatňovat paušální výdaj 4 000 Kč měsíčně. Zjistila jsem, že není zapsaný v technickém průkazu, převod zajistí co nejdříve. Můžu mu uplatnit měsíční paušál od podpisu smlouvy nebo až od přepisu v technickém průkazu?
Vydáno: 24. 06. 2022
Zaměstnanci poškodili plynové vedení. Firma nám vystavila fakturu za opravu - je tento náklad daňový? Škoda jim nebyla připsána k úhradě.
Vydáno: 24. 06. 2022
Účtujeme v hospodářském roce a máme povinný audit. Hospodářský rok 1. 6. - 31. 5. První období hospodářského roku bylo od 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021. Na účtu záloh eviduji zálohy na energie od 11/20-11/21. V červnu 2022, tedy po skončeném hospodářském roce, nám přišlo vyúčtování energií. Musím udělat dohad na spotřebu energií nebo může všechno zůstat na účtu 314 a vyúčtovat až v dalším hospodářském roce?
Vydáno: 23. 06. 2022
Společnost s r. o. podala poslední DPPO za rok 2020 dne 1. 5. 2021, má tedy čtvrtletní zálohové období. V roce 2021 ji účetní nestihla zpracovat účetnictví v termínu. Zjistilo se, že její práce je nedodělaná a plná chyb a bude muset proběhnout rozsáhlejší rekonstrukce účetnictví. Odhadovaný termín rekonstrukce je do 10/2022. Firma nemá plnou moc daňového poradce, kalkuluje s tím, že pokutu za opožděné tvrzení daně dostane až v max. míře 5%, kterou přefakturuje původnímu zpracovateli, který tyto věci zanedbal. Chtěla se však vyhnout úroku z prodlení placení, který ji nyní hrozí od 2. 5. 2021 do např. 31. 10. 2022. Firma má na účtě dostatečné prostředky, které by mohla zaplatit nyní FU jako odhad DPPO 2021 (pro jistotu s vyšší částkou). Kromě toho bude platit zálohu 15. 6. 2022 a 15. 9. 2022 jako zálohu dle výše poslední odevzdané daně - tj. z DPPO 2020. Máme však obavy pokud zaplatíme FU např. 250 tis. jako odhadovanou daň na účet 7704 DPPO v 6/2022, tak bude brát platbu jako zálohu na rok 2022. Je třeba k tomu nějaké vysvětlení (oznámení nebo dokonce žádost), aby FU pochopil, že se jedná o placení daně DPPO 2021? Tak aby úrok z prodlení byl např. jen za 5-6/2022.
Vydáno: 23. 06. 2022
Chci se zeptat na správné účtování zahraničních faktur za dopravu na přelomu měsíce. Faktura je vystavená 10. 6., ale vykládka byla 31. 5. (vyznačeno na přepravním listě). Je správně, že fakturu zaúčtuji do DPH za období 05/2022 kurzem, který máme v měsíci květen? A jak je to správně z pohledu daně přijmu? Do jakého období je to správně nákladově a jakým kurzem?
Vydáno: 22. 06. 2022
Fyzická osoba (rezident ČR) má příjmy u banky podléhající srážkové dani 15%. V současně době si vyřizuje rezidenství v jiné zemi (konkrétně v Dubaji), podmínkou pro vydání daňového domicilu z Dubaje je mimo jiné splnění podmínky zdržení se v dané zemi 180 dní v roce. Daňový domicil tedy bude vydán ze zpětnou platností po uplynutí tohoto časového období a splnění dalších podmínek. Pokud tedy domicil bude vydán a doložen bance bude banka žádat o vratku této srážkové daně a následně bude tato daň vrácena fyzické osobě, která je nově rezidentem Dubaje. Musí být tato dodatečná vratka srážkové daně čili příjem, který fyzická osoba (rezident Dubaje) obdrží nutný pro další přiznání pro účely daně z příjmů v ČR, pokud už tu není rezidentem?
Vydáno: 22. 06. 2022
Letos přecházíme na hospodářský rok, přechodové období má 13 měsíců. Máme v evidenci drobný majetek s delší životností, který odpisujeme dva roky. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým. Jak je to v tomto případě s daňovými odpisy? Můžu si uplatnit daňové odpisy za 13 měsíců? U ostatního odpisovaného majetku, cenově nad limit, uplatňujeme pouze roční daňové odpisy (za 12 měsíců).
Vydáno: 22. 06. 2022
Rezident Dubaje má příjmy z pronájmu movitých věcí na území ČR. Kde musí tyto příjmy přiznávat?
Vydáno: 22. 06. 2022
V roce 2022 při účtování faktury za plyn jsem zjistila, že jsem v roce 2021 zapomněla vytvořit dohadnou položku. Mohu v tomto případě udělat dodatečné daňové přiznání na náklady roku 2021? Valná hromada již proběhla, takže výkazy již měnit nemohu. Udělám pouze dodatečné DAP PO. Jedná se o daňový náklad cca 30 000 Kč. Je něco, na co při tomto sestavení DAP nesmím zapomenout? Píše se někam důvod?
Vydáno: 21. 06. 2022
Jednatel společnosti, zapsaného spolku, objednal zboží na sebe. Faktura má v hlavičce jednatele. Dá se prosím zavést do účetnictví a uznat jako daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 21. 06. 2022
Právnická osoba v roce 2021 nakoupila stromky a vysadila ovocný sad. Náklady na výsadbu činily 200 000 Kč. Na podzim roku 2021 požáda SZIF o dotaci na podporu restrukturalizace ovocných sadů. Na konci února 2022 dostala rozhodnutí o poskytnutí této dotace – v rozhodnutí je uvedeno, že se poskytuje dotace pro rok 2021. Dotace nebyla poskytnuta na úhradu skutečných nákladů, ale na ha plochy nově vysázeného ovocného sadu.Bude dotace zdaňována ve výnosech? Pokud ano, v jakém roce – v roce 2021 nebo v roce 2022, kdy bylo o dotaci skutečně rozhodnuto?
Vydáno: 21. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2022 ze dne 21. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Čínou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 21. 06. 2022
Jsme s.r.o., plátce DPH a zabýváme se nákupem a prodejem vína. Sklady vedeme zp. B. Část vína jde na reprezentaci. Je to, prosím, tak, že tento výdej zaúčtuji 513/504,343? Kdy DPH vypočítám z pořizovací ceny vína uvedené na výdejce? Děkuji.
Vydáno: 20. 06. 2022
Nakladatelství vydává periodika (časopisy...). Jednou ročně při inventuře stavu zásob všechna prošlá stará čísla periodik vyřadí ze stavu zásob a zaúčtuje je jako daňově uznatelný náklad (MD 501/D 132). Je tento postup správný? Nebo se jedná o daňově neuznatelný náklad? 
Vydáno: 20. 06. 2022
OSVČ přerušila podnikání (dlouhodobá péče o matku), ale platí si dál nájem prostor - salon - aby případně mohla znovu začít. Pokud by část těchto prostor podnajala, jak by danila? Nájem salonu nikde neuplatňuje, protože přerušila podnikání. Vidím to na § 9 ZDP, ale nájem by si proti podnájmu uplatnil nemohla (má přerušeno podnikání). 
Vydáno: 20. 06. 2022
Obchodní společnost s ročním obratem 500 mil. Kč má výdaje na reprezentaci za rok 300 000 Kč. Jsou placeny firemní bankovní kartou, účtovány jako nedaňové náklady na MD 513. Jedná se zejména o výdaje na pracovní obědy se stávajícími klienty, či s budoucími zákazníky. Účtenky (doklady o platbách kartou) předkládají tři zaměstnanci – obchodní ředitelé. Je možné stanovit na základě údajů minulých let paušál pro každého ředitele, ve výši 100 000 Kč na rok, které by mohl utratit – platby platební kartou? Obchodní ředitel by nemusel předkládat účtenky. V restauracích dnes jsou povětšinou doklady na takovém papíře, že stejně jsou za několik měsíců nečitelné.
Vydáno: 17. 06. 2022
Společnost s r.o. vyplácí na základě smlouvy pravidelnou měsíční odměnu jednateli ve výši 2 950,- Kč hrubého. Z této částky odvádí zdravotní pojištění a srážkovou daň. Neplatí sociální pojištění. Prosím o informaci jakou maximální částku je možné v roce 2022 jednateli měsíčně vyplácet, aby tato odměna podléhala nadále jen zdravotnímu pojištění a srážkové dani.    Jiná s. r. o. má jednoho jednatele, který je zaměstnancem společnosti a dostává pravidelnou měsíční mzdu. Je možné, aby si jednatel uzavřel se společností smlouvu o výkonu funkce jednatele a dostával mimo mzdu odměnu jako jednatel, která by byla také do max. možné částky a platil by z ní jen zdravotní pojištění a srážkovou daň nebo to už není možné když pobírá mzdu jako zaměstnanec? 
Vydáno: 17. 06. 2022
Nepodnikatel vlastní dvě nemovitosti. Jednu v r. 2010 koupil a druhou v roce 2010 získal v dědictví. Od r. 2013 obě nemovitosti pronajímá a příjmy daní v § 9 ZDP. Od r. 2013 uplatňoval paušální výdaje ve výši 30 %. Nyní v roce 2022 by chtěl uplatňovat skutečné výdaje a obě nemovitosti začít odpisovat. Odpisy stanoví v 1. roce odpisování. Vstupní cena u nemovitosti nabyté úplatně bude pořizovací cena [§ 29 odst. 1 písm. a ZDP]. Vstupní cena u nemovitosti nabyté bezúplatně bude reprodukční cena stanovená k 1. 1. 2013 k zahájení nájmu [§ 29 odst. 1 písm. e), d) ZDP]. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 17. 06. 2022
V letošním roce jsme koupili obchodní závod. Na koupi obchodního závodu jsme nechali vypracovat znalecký posudek. Oceněním pak vznikl kladný goodwill. Cenu za posudek jsem zaúčtovala přímo do nákladů a nakoupený majetek byl již přijat na sklad a do dlouhodobého majetku bez znaleckého ocenění. Chci požádat o radu, zda cenu za znalecký posudek mohu zaúčtovat přímo do nákladů, nebo se musí cena rozpočítat do hodnoty koupeného majetku? Uvedené jsem zjišťovala již dříve a setkala jsem se s dvěma odlišnými názory. Pokud nelze cenu za ocenění zaúčtovat přímo do nákladů, mohu přičíst cenu znaleckého posudku ke goodwillu a odepisovat účetně 120 měsíců, daňově 180 měsíců? Nebo musím koupený majetek přijat na sklad a do evidence dlouhodobého majetku včetně znaleckého ocenění?  
Vydáno: 17. 06. 2022
+ Zobrazit dalších 20