Daň z příjmů

OSVČ, plátce DPH, má ve své daňové evidenci doklady týkající se telefonu a energií, kde není uvedeno jeho IČO a DIČ (na dokladech je pouze jméno a příjmení fyzické osoby a adresa). Doklady se týkají jen ekonomické činnosti plátce DPH a jeho podnikání. Lze tyto doklady nechat jako daňově uznatelné z hlediska daně z příjmů a zároveň i nárokovat odpočet DPH? Je rozdíl v tom, když budou doklady nad 10 000 Kč?
Vydáno: 26. 01. 2023
Dle smlouvy a dohody nárok na obratový bonus za rok 2022 pro našeho odběratele vznikne až po včasné úhradě veškerých faktur tzn. uhrazeno nejpozději v den splatnosti. Takže při 60 denní splatnosti nárok vzniká vždy až v roce následujícím. Účtujeme do nákladů v roce vzniku nároku tedy 2023. Nyní jsme zjistili, že odběratel účtuje bonus do výnosů už v roce 2022 s odůvodněním, že oni jsou si jistí, že nám v roce 2023 doplatí veškeré faktury včas a hodnota faktur/obratu pro výpočet je taky jasná. My sice s nárokem na obratový bonus počítáme, ale do nákladů roku 2022 nezahrnujeme nic, protože může nastat skutečnost, že k úhradě faktur včas nedojde. Myslíme si že postupujeme správně. Nemůžeme se ale dostat do problémů, když každá strana smlouvy účtuje náklady a výnosy související s obratovým bonusem do jiného období? Nemáme třeba začít účtovat o odhadu bonusu za rok 2022 do nákladů roku 2022? 
Vydáno: 26. 01. 2023
Společnost spolupracuje s agenturami práce a zaměstnává agenturní pracovníky. V souvislosti se změnami ve výrobě potřebuje proškolit i tyto agenturní pracovníky. Standardně společnost náklady na takové školení přeúčtuje na agenturu práce. Agentura následně navýší fakturaci služeb i o tyto náklady. Společnost by z důvodu snížení administrativní zátěže chtěla s agenturami práce zasmluvnit formou dodatku ke smlouvě, že ponese náklady na školení těchto agenturních zaměstnanců sama. Domníváme se, že tomu nic nebrání. Nicméně obáváme se, zda by v takovém případě byly náklady vynaložené na školení agenturních pracovníků daňově uznatelnými náklady, a to vzhledem k tomu, že zákon o dani z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) hovoří o odborném rozvoji zaměstnanců. Je možné externí náklady vynaložené na školení agenturních pracovníků považovat za daňově uznatelné náklady?
Vydáno: 26. 01. 2023
Společnost chce přispívat jednateli na penzijní připojištění. Jak to udělat správně, aby byl tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem? Je potřeba uzavřít smlouvu o výkon funkce, kde bude napsáno, že společnost bude jednateli přispívat, a to i v případě, že jednatel nebude za výkon funkce dostávat odměnu?
Vydáno: 26. 01. 2023
Společnost s. r. o. pronajme si auto od jednatelky. Jednatelka má živnost, která je na paušální dani, tedy nepodává přiznání k dani z přijmu. Ale když tedy pronájme svoje auto firmě, musí podat přiznání pouze za přijem z pronájmu auta? Nebo si musí vystavit fakturu na pronájem, a tedy nemusí podávat žádné přiznání, protože to stále spadá pod paušální režim?
Vydáno: 26. 01. 2023
Pokud ukončím nájemní vztah a vystavím fakturu za uvedení nebytových prostor do původního stavu, mohu zaúčtovat jako pronajímatel s. r. o. na účet 648?  
Vydáno: 26. 01. 2023
V prosinci bylo provedeno samotné měření (ergonomie pracovního místa), v lednu dodavatel vyhotovil a vystavil oficiální protokol. Mám dát ještě do roku, kdy proběhlo samotné měření nebo do roku, kdy byl vystaven protokol se zhodnocením měření?
Vydáno: 26. 01. 2023
Česká s. r. o. uzavřela smlouvu se švédskou společností o poskytování pracovníků. Ve smlouvě není přesně uvedeno, zda pracovník bude zaměstnanec nebo OSVČ. Švédská společnost souhlasila s tím, že česká s. r. o. může poskytnout i osobu samostatně výdělečně činnou. Česká s. r. o. vystaví fakturu švédské společnosti za IT služby, které vykonala osoba samostatně výdělečně činná. OSVČ pak vystaví fakturu české s. r. o. za tyto IT služby. IT služby je možné vykonávat odkudkoliv, OSVČ je vykonává ze svého bydliště v Brně. OSVČ zároveň poskytuje IT služby i dalším českým společnostem. Je tento postup v pořádku s ohledem na fakt, že švédská s. r. o. souhlasí s tím, že poskytnutý pracovník nemusí být vlastní zaměstnanec a může být i osoba samostatně výdělečně činná? 
Vydáno: 25. 01. 2023
Pronajímatel má v nájmu 5 let nájemce. Nyní by chtěl nájemce provést na své náklady obložení nemovitosti včetně reklamního banneru. Bude se jednat asi pravděpodobně o opravu, kterou si nájemce nechá ve svých nákladech a pronajímatel mu jí nebude proplácet. Musí v tomto případě daňově něco řešit pronajímatel? Oprava bude stát zhruba 250 000 Kč. Musí mít nájemce souhlas pronajímatele? Kdyby se jednalo o technické zhodnocení nemovitosti jaké by to mělo důsledky pro pronajímatele?
Vydáno: 25. 01. 2023
Občan poslal v minulém roce na ukrajinskou ambasádu peněžní dar na nákup zbraní. Pokud od této ambasády neobdrží potvrzení o daru, může tento dar použít ve svém přiznání ke snížení daňové povinnosti? A pokud ano, jakým způsobem prokáže v DPFO odeslání finanční částky?
Vydáno: 25. 01. 2023
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci vykazuje k 31. 12. 2023 ztrátu. Je možné některé evidované výdaje zaplacené z běžného účtu (např. pojistné za zaměstnance) daňově neuplatnit tak, aby byl ke konci roku vykázán zisk?
Vydáno: 25. 01. 2023
Zdaňuje se odměna prokuristy podle § 6 nebo podle § 7 ZDP, a proč?
Vydáno: 25. 01. 2023
Naše společnost poskytuje zaměstnanci oběd zdarma v celkové hodnotě 110 Kč. V našich prostorách externí firma obědy ohřívá a vydává, fakturuje nám pouze domluvenou hodnotu oběda, tj. 110 Kč včetně 21% DPH. Ráda bych se zeptala jak je to s nárokem na DPH. Mohu si nárokovat DPH u 55 % - daňově uznatelných nákladů? U zbylých 45 % DPH nenárokuji. 
Vydáno: 25. 01. 2023
Jakým způsobem mají postupovat při podání daňového přiznání Ukrajinci, kteří v ČR pobývají zhruba od března 2022 a během roku 2022 v ČR pracovali? Na finančním úřadě nám bylo řečeno, že si musí daňové přiznání zpracovat sami. Zaměstnavatel jim vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a občané Ukrajiny si mají najít daňového poradce, aby jim DAP zpracoval. Neumíme si představit, že si při neznalosti českého jazyka budou hledat daňového poradce a ještě k tomu takového, aby mluvil ukrajinsky. Předesíláme, že nemají daňový domicil. Pokud by si o něj nyní zažádali, platil by až od roku 2023 nebo může platit i zpětně za rok 2022 a jak můžou doložit příjmy, které měli zhruba do března na území Ukrajiny? Při vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za organizaci se musí vyplnit příloha č. 2 Vyúčtování "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (daňoví nerezidenti)". Zde se vyžaduje ve sl. 9 číslo daňové identifikace ve státě daňové rezidence a ve sl. 10 typ daňové identifikace. Občané Ukrajiny neví, co po nich požadujeme a nejsme schopni tuto informaci získat. Většinou mají u sebe jen pas a vízum s dočasnou ochranou. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou povinnou náležitostí i mzdového listu, nevíme, jak tuto situaci vyřešit a zda můžeme tento přehled zaslat na FÚ bez těchto údajů aniž by nám hrozil nějaký postih, popř. kde je možné tyto informace získat?
Vydáno: 25. 01. 2023
Náš zaměstnanec byl v 1-4/2022 zaměstnán u zaměstnavatele, který zanikl (insolvence). Zaměstnanci nevystavil Potvrzení o zdanitelných příjmech a je nekontaktovatelný. Zaměstnanec nicméně stávajícího zaměstnavatele (zaměstnán 5-12/2022) požádal o zpracování ročního zúčtování a za měsíce 1-4/2022 předložil svoje výplatní pásky. Je možné na základě využití údajů z výplatních pásek provést zaměstnanci roční zúčtování? Případně, je možné mu pomoci se zpracováním daňového přiznání? Která z možností je „lepší“? Chceme mu pomoci. Chce uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na děti, které v průběhu roku neuplatňoval.
Vydáno: 25. 01. 2023
Zaměstnanec je z Ukrajiny, má tu dočasné vízum (strpění), od 15. března pobývá v ČR s celou rodinou, středisko životních zájmů má v ČR, byt na Ukrajině mu Rusové zničili. Domnívám se, že má nárok na 9/12 slevy na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b ZDP (od dubna). Bude se pro uplatnění slevy na manželku do příjmů manželky počítat i humanitární dávka poskytnutá § 6 zákona č. 66/2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace? Pokud ano, jen humanitární dávka na ni nebo i na děti? Daňové zvýhodnění na děti dle § 35c ZDP bude také uplatňovat za 9 měsíců (od dubna)?
Vydáno: 25. 01. 2023
Dvě osoby vlastní nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, nájem z nemovitosti daní dle § 9 zákona o daních z příjmů, uplatňují paušální výdaje. Jeden spoluvlastník se stane plátcem DPH. Jak postupovat při sepisování smluv, vystavování dokladů na nájemné? Každý spoluvlastník bude vystavovat doklad sám za sebe - jeden s DPH a druhý bez DPH? V případě, že by plátce DPH začal uplatňovat výdaje ve skutečné výši, může si z nákupů uplatnit DPH - v celé výši nebo pouze v poloviční výši?
Vydáno: 24. 01. 2023
V r. 2022 byl finančním úřadem vrácen s. r. o. přeplatek na silniční dani ve výši 120 000 Kč. S. r. o. žádný přeplatek na silniční dani neeviduje a jeho běžná roční povinnost silniční daně byla v předchozích letech cca 2 000 Kč. Nyní jsme zjistili, že přeplatek FÚ eviduje již z roku 1999. Společník s. r. o. koupil v r. 2016 a v té době s. r. o. žádný přeplatek neevidovalo. Jak zaúčtovat vratku silniční daně v r. 2022? Běžné zaúčtování by bylo MD 221/D 345, ale co potom se zůstatkem na účtu 345?
Vydáno: 24. 01. 2023
Obchodní společnost - plátce DPH (prodejce) prodává zboží zákazníkům tak, že na prodejně je zákazníkem vybráno zboží a vystaven řádný daňový doklad - faktura (listopad 2022). Po zaplacení faktury dochází k dodání zboží (dopravu zajišťuje prodejce). Máme případ, kdy klient (plátce DPH) fakturu neuhradil a prodejce nemůže zkontaktovat zákazníka, resp. z počátku se podařilo zákazníka zkontaktovat s příslibem úhrady a následně již ne. Zboží má prodejce stále na skladě. Dotaz se týká DPH i daně z příjmů. V případě odstoupení od smlouvy - bude vystaven opravný daňový doklad dle § 42 (původní faktura byla jako řádný daňový doklad vykázání v KH za 11/2022 v sekci A.4), tento doručen zákazníkovi datovou schránkou (DPH bude sníženo v období doručení zákazníkovi). V tomto případě jak ale vyřešit daň z příjmů - zda snížení (storno) výnosů z prodeje a snížení nákladů na prodané zboží a vrácení zboží zpět na sklad bude až předmětem účetnictví a DP v roce 2023 (okamžik odstoupení od smlouvy) a nebo je možné náklady a výnosy vyřešit již v daňovém přiznání a účetnictví k 31. 12. 2022 (zboží bude vykázáno na skladě). Jde o to, aby společnost nemusela v roce 2022 platit daň z příjmu z prodeje, který se nakonec neuskutečnil.
Vydáno: 24. 01. 2023
Manželský pár ve starobním důchodu (žijící v domě s chráněnými byty) pronajímá byt, který mají ve SJM. V nájemní smlouvě (která je od 1. 1. do 30. 6. 2023) je uvedeno, že „nájemné se sjednává ve výši 30 000 Kč za celou dobu trvání nájmu“. Vzhledem k tomu, že nájemce provedl v bytě stavební úpravy, je ve smlouvě dále uvedeno, že „pokud budou v bytě ponechány veškeré úpravy, nájemné nebude hrazeno a pohledávka pronajímatelů z titulu nájemného bude započítána oproti pohledávce nájemce z titulu zhodnocení předmětu nájmu“. Bude pronajímatel danit tento příjem, i když vzhledem k zápočtu žádný neobdrží (předpokládejme, že příjmy za celý rok přesáhnou 50 000 Kč, protože od července bude byt dále v pronájmu dalšímu nájemci)? Budou příjmy zdaněny podle § 9 nebo § 10 zákona o daních z příjmů? A v případě, že se bude příjem danit podle § 9, kde je uvedeno, že příjmy plynoucí ze SJM se budou danit pouze u jednoho z nich? Daňové přiznání tedy podá pouze jeden z manželů, kde uvede celý příjem a uplatní celou slevu na poplatníka? Platí to, že daní pouze jeden, i v případě zdanění podle § 10 zákona o daních z příjmů?
Vydáno: 24. 01. 2023