Osvobození od DPH

Firma s. r. o. si najme českou podnikající fyzickou osobu (plátce DPH) k přepravě materiálu do Švýcarska, tento materiál tam bude instalován na jejich provozovně. Bude přepravce vystavovat fakturu bez DPH dle § 69 odst. 1 a uvede tuto službu do řádku 26 daňového přiznání?
Vydáno: 23. 01. 2023
Obdrželi jsme fakturu za dopravu od českého přepravce (osvobozeno od daně dle § 69 zákona o DPH). Naše společnost přefakturovala českému zákazníkovi tuto fakturu bez DPH. Zákazník ji raklamuje s tím, že tam patří 21 % DPH. Kdo má pravdu?
Vydáno: 17. 01. 2023
Společnost koupí pohledávku, kterou následně přeprodá se ziskem. Podléhá prodej pohledávky (popř. rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou) DPH?
Vydáno: 03. 01. 2023
Hlavní činností a.s. je truhlářská výroba. Vedle této činnosti a.s. (plátce DPH) pronajímá volné nebytové prostory k nájmu jiným firmám (plátci DPH) za účelem ekonomické činnosti např. fa Zámečnictví. Od září a.s. pronajímá část svého pozemku firmě (plátci DPH), která tento pozemek využívá pouze v sobotu a v neděli k parkování kamionu , který využívá ke své ekonomické činnosti. Postupujeme v účtování nájmu stejně jako např. u výše uvedeného Zámečnictví, nebo u tohoto nájmu ( parkování vozidla) je to jiné. Děkuji za odpověď.
Vydáno: 28. 11. 2022
Neziskový subjekt (z. s.) má jako hlavní činnost podporu univerzitního sportu a umožnění sportování členům a vedlejší činnost je pořádání a účast v univerzitních sportovních soutěžích, kde uskutečňuje plnění ve formě prodeje marketingových předmětů, práv a samotných vstupenek na zápasy (různé sporty). Členové (studenti) platí malé měsíční příspěvky v řádech nízkých stokorun. Spolek má různá přijatá plnění, jednak ta, která používá pouze k uskutečňování vedlejší činnosti jako nákup merchandisingu, zprostředkování prodeje vstupenek atd. a u těch uplatňuje celý odpočet. Ovšem dále má plnění, která používá k uskutečňování obou činností, a to typicky pronájmy sportovišť, které kromě zápasů, které berou pouze čistě jako ekonomickou činnost, také k tréninkům, což berou jako hlavní činnost (podpora univerzitního sportu a sportování svých členů). Jsou ony tréninky, respektive pronájem sportoviště pro členy, který členové nemusí v okamžiku využívání platit (pouze platí příspěvky), brány jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet podle § 61 zákona o DPH a u celého přijatého plnění ve formě pronájmu musí spolek krátit odpočet nebo lze uplatnit poměrový koeficient a část pronájmu (ve fakturách vždy rozděleno na tréninky a zápasy) k tréninkům neuplatnit vůbec, protože se nejedná o ekonomickou činnost a část za zápasy uplatnit plně, protože se jedná pouze o vedlejší ekonomickou činnost? Doplňují dotaz zní, zda v případě, že je nutné nastavit koeficient, tak se do výpočtu osvobozených plnění podle § 61 zákona o DPH bere pouze součet členských příspěvků? A pokud by členové žádné příspěvky neplatili a např. pouze dávali dary spolku, tak by rázem o osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH nejednalo?
Vydáno: 14. 11. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, je vlastníkem pozemku (nádvoří), ve výrobním areálu. Tento pozemek bude prodávat firmě, která má halu víc jak 5 let po kolaudaci přímo sousedící s nádvořím a potřebuje jej pro svůj provoz. Bude prodej podléhat DPH?
Vydáno: 11. 11. 2022
Klient v roce 2020 koupil pozemek bez DPH, s tím, že na něm postaví domy a pak to vše prodá. Během této doby se v souvislosti s přípravou na této akci, zaúčtovali faktury za geodetický průzkum, studii na stavbu domů, přípojky pro jednotlivé domy. Stavba žádná nezačala a klient se rozhodl tento pozemek prodat. V katastru nemovitostí je stále vedena orná půda. Bude prodej uskutečněn s DPH nebo bez DPH? Klient je plátcem DPH.
Vydáno: 10. 11. 2022
Dvě spediční firmy, plátci DPH, (přepravci), si mezi sebou fakturují úsek přepravy (nákladní doprava) z Hamburku do Prahy. Jedná se o část zahraniční přepravy kontejnerů zboží, která celkově začínala v USA a je pro jinou českou firmu. Je fakturace mezi českými spedicemi osvobozena jako poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží, tzn. že přepravci si budou fakturovat bez DPH?
Vydáno: 07. 11. 2022
Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil v roce 2015 nemovitost s nebytovými prostory, kde si uplatnil odpočet DPH. Dále pronajímá bance a dle smlouvy má příjem z pronájmu s DPH, které odvádí. Je možnost přejít na fakturaci nájmu osvobozeného bez DPH? Pokud ano, je možné až od začátku dalšího zdaňovacího období? Popřípadě, co je nutné provést při tomto přechodu?
Vydáno: 02. 11. 2022
Firma (plátce DPH) pronajímá dlouhodobě parkovací místa. Jak je to s daní z příjmů právnických osob a s daní z přidané hodnoty, pokud dlouhodobě pronajme parkovací místo na stání osobních vozidel občanovi (fyzické osobě), nerezidentovi ČR, rezidentovi Dubaje? Bude DPH ve výši 21 % a jak to bude s daní z příjmů?
Vydáno: 24. 10. 2022
Firma prodává zlato, které je osvobozené od DPH i občanům do ostatních zemí EU. Zároveň prodává stříbro, které je zatíženo DPH. Pro registraci do MOSS se sleduje obrat 10 000 EUR u obou komodit dohromady, nebo jen té, která obsahuje DPH?
Vydáno: 24. 10. 2022
Společnost, plátce DPH, si pronajímá kancelářský prostor, který upravila a nyní nabízí jako sdílený prostor s několika možnostmi využití. Sdílený stůl na 1 den/týden/měsíc. U sdíleného stolu tak může sedět plátce i neplátce DPH najednou. Dále pak uzavřenou kancelář nebo pronájem zasedací místnosti. Jednu z kanceláří využívá sama společnost. Uplatňuje nárok na odpočet daně v případě nákupu kancelářského vybavení i v rámci nájmu celého prostoru. Má klient možnost zvolit režim zdanění při fakturaci svých služeb pro plátce či neplátce DPH?
Vydáno: 18. 10. 2022
Plátce DPH, právnická osoba, pořídila v 5/2012 nemovité věci a to: zcela zastavěný pozemek výrobní halou, zcela zastavěný pozemek skladem, zčásti zastavěný pozemek stavbou občanského vybavení, pozemek ostatní plochy s přípojkou, pozemek ostatní plochy částečně zpevněný asfaltem či betonem (manipulační plocha), pozemek ostatní plochy nezasíťovaný, nezpevněný (bez plánované výstavby, ani v územním plánování). Pozemky spolu sousedí a nachází se v průmyslovém areálu, kde sídlí vlastníci jiných nemovitých věcí. Vlastník se rozhodl výše uvedené nemovité věci prodat. V kupní smlouvě jsou nemovité věci rozepsané položkově s poznámkou, že položkové prodejní ceny slouží pouze pro účetní účely. Kupní cena je sjednána v celkové výši 40 mil. Kč jako konečná. DPH není ve smlouvě řešeno. Znalecký posudek není zpracován. Na skladu byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a byla provedena přístavba zcela dokončená 11/2015, přitom v 1/2014 byl vydán dodatečný kolaudační souhlas s užíváním zcela nedokončené stavby od 10/2013, který nabyl právní moc v 12/2013. Dotazy: 1) Lze pohlížet na prodej nemovitých věcí jako na dodání funkčního celku nehledě na položkový rozpis nemovitých věcí? a) Pokud ano, záměrem kupujícího je provozovat výrobní činnost a nákup za účelem dalšího prodeje. Nákupy budou převažující činností, tzn. lze skladovou halu brát za hlavní předmět prodeje? b) Pokud ano, podle § 56/3 ZDPH je splněn 5-letý test pro osvobozené plnění. Budou tak v tomto režimu všechny prodávané nemovité věci? 2) Od kdy se přesně počítá lhůta pro osvobození dle § 56/3 ZDPH v dotčeném případě rozsáhlé rekonstrukce skladové haly? Je to od 1/2014 nebo ode dne nabytí právní moci? Pokud by byl po 11/2015 vydán další kolaudační souhlas, pak by lhůta počínala běžet až od tohoto kolaudačního souhlasu? 3) Pokud se na dodání nemovitých věcí bude pohlížet jednotlivě, nikoliv jako na funkční celek, pak pozemek ostatní plochy částečně zpevněný asfaltem či betonem a pozemek ostatní plochy nezasíťovaný budou posuzovány jako stavební pozemek a daněny sazbou 21 %? a) U pozemku nezasíťovaného, byť nebyly zahájeny žádné úkony k výstavbě, je rozhodující, že se nachází v zóně pozemků s ním sousedících, které jsou zastavěné, příp. jsou přinejmenším zasíťované? b) Bylo by pak možné vzít ke zdanění cenu, která je ve smlouvě uvedena u jednotlivých položek prodávaných nemovitých věcí, byť je tam poznámka, že slouží pouze pro účetní účely? Pokud ne, jaký způsob výpočtu lze v takovém případě doporučit pro účely DPH za správný, pokud cena celkem zahrnuje několik režimů DPH?
Vydáno: 18. 10. 2022
Česká firma vyfakturovala zboží do Německa se zdanitelným plněním v 7/2022, protože tak bylo s odběratelem ujednáno, jako osvobozeno od daně. V souhrnném hlášení je uvedeno také v 7/2022. Dodání tohoto zboží do Německa se však uskutečnilo až v půlce měsíce 8/2022. Může takto z daňového hlediska být?
Vydáno: 12. 10. 2022
Prodáváme pozemek a potřebuji si být jistá, zda je osvobozený od DPH. Tento pozemek netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, tedy je nezastavěný, avšak byl na něm proveden hloubkový vrt za účelem posouzení geologického podloží. Musí se tato aktivita posuzovat jako stavební práce související se zhotovením potencionální budoucí stavby (dosud nebyl učiněn žádný správní úkon k tomuto účelu)?
Vydáno: 11. 10. 2022
  • Článek
Jsme firma, která poskytuje a prodává zemědělské a stavební stroje a poskytuje záruční i pozáruční servis. Za účelem zvýšení zájmu nových zákazníků o koupi strojů chceme ve spolupráci s financující bankou prezentovat zákazníkům následující produkt s těmito podmínkami: 1. Zajistíme zákazníkovi financování stroje úvěrem, 2. součástí smlouvy o financování stroje je strojní a havarijní pojištění stroje - hradí si zákazník, 3. po dobu financování stroje budou veškeré opravy a servis prováděny v našem servisu, 4. v případě škodní události na stroji bude v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast 10 000 Kč nebo 10 % v případě překročení výše škody nad stanovený limit např. 200 000 Kč, 5. zákazníkovi při servisní opravě stroje na pojišťovnu (škodní událost) bude vystavena faktura za opravu, zákazník uhradí DPH, pojišťovna uhradí pojistné plnění, spoluúčast by měla jít za námi. Lze vůbec takové smluvní podmínky sjednat? Pokud ano, jak se pak na faktuře „zbavíme“ pohledávky za zákazníkem z titulu jeho spoluúčasti? Kam odúčtujeme? Bude odúčtovaná spoluúčast daňovým nákladem?
Vydáno: 22. 09. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko
Vydáno: 21. 09. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W.
Vydáno: 21. 09. 2022
OSVČ, fyzická osoba, plátce DPH (stavební činnost) vlastní nemovitost, kterou používá k ekonomické činnosti. V 12/2011 bylo provedeno velké technické zhodnocení nemovitosti z kterého bylo nárokováno DPH. Nyní část nemovitosti OSVČ pronajala ukrajinským uprchlíkům, které zároveň zaměstnala. Zbytek nemovitosti využívá pro svou podnikatelskou činnost. Pronájem bude osvobozen bez nároku na odpočet, budeme měsíčně dávat do ř. 50. Za celý rok 2022 by měl vyjít roční vypořádací koeficient více jak 95%, takže by se žádné nároky na DPH na vstupu neměly krátit. Nyní má OSVČ zálohový koeficient 100%. Úprava technického zhodnocení (10letá lhůta již skončila) by také nepřipadala v úvahu. Je toto možné správné řešení z hlediska DPH?
Vydáno: 19. 09. 2022
Sportovní (tenisový) klub - spolek, je plátcem DPH. Jednou z jeho činností je umožňování používat vlastní tenisové kurty ke hraní tenisu a to: a) členům klubu (jsou jimi jen fyzické osoby), b) nečlenům klubu - fyzickým osobám c) nečlenům klubu právnickým osobám, které mají ve svém předmětu činnosti také činnosti sportovní, d) nečlenům klubu právnickým osobám, které nemají sportovní činnosti ve svém předmětu činnosti. Otázka se týká posouzení činnosti klubu z hlediska zákona o DPH. Prosím o posouzení, v kterých bodech uplatníme osvobození, v kterých případech osvobození uplatnit nelze.
Vydáno: 16. 09. 2022