Osvobození od DPH

Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH), zprostředkovává prodej investičního zlata, stříbra a platiny. Zlato je osvobozené bez nároku na odpočet dle § 92 zákona o DPH. Stříbro a platina nikoliv. Ze všech činností překročil obrat 1 milion Kč. Otázka zní, počítá se plnění za zprostředkování prodeje zlata do obratu DPH? Není to plnění osvobozené bez nároku na odpočet uvedené v § 4a zákona o DPH (podle § 54 až § 56a zákona o DPH), ale podle § 92 zákona o DPH. Má povinnost se registrovat jako plátce DPH?
Vydáno: 24. 06. 2022
  • Článek
Daň z přidané hodnoty je daní, kterou je možné charakterizovat těmito slovy: všestranná, univerzální, globální, nepřímá (není možné dopředu určit daňového poplatníka, tedy osobu, která bude ve skutečnosti daň platit), stěžejní (z pohledu financování státu) a dynamická (reagující na aktuální trendy v ekonomice a ve společnosti). Autor tohoto článku si pro následující řádky vybral k diskusi ty skutečnosti, které spadají pod množinu globální a dynamická.
Vydáno: 14. 06. 2022
Jáká je sazba DPH u prodeje testů PCR a AG zakoupených v ČR, českou firmou, plátcem DPH (testy jsou osvobozeny od DPH) polským firmám? Bude tento prodej zatížen českou sazbou DPH nebo bude podléhat osvobození od DPH? Jedná se o prodej jak plátcům DPH, tak neplátcům DPH na území Polska. 
Vydáno: 16. 05. 2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.
Vydáno: 04. 05. 2022
Německá společnost, plátce DPH, českému plátci DPH formou vystaveného dobropisu přiznala provizi za zprostředkování obchodu realizovaného německou společností. Jaké povinnosti ve vztahu k DPH plynou české společnosti, která obdržela provizi fomou dobropisu?
Vydáno: 22. 04. 2022
Fyzická osoba, plátce DPH, provádí zprostředkování obchodu se zlatem, stříbrem, zlatými a stříbrnými mincemi a zprostředkování postupného nákupu zlata formou měsíčních úložek, kdy po částečném dospoření na určitou gramáž zlata dostane tento kus zlata a spoří dál na další slitek. Odvádí se z tohoto zprostředkování DPH? Pokud ano, odvádí se u všech těchto produktů, nebo je zlato osvobozeno, nebo je tam přenesená daňová povinnost? Jedná se o investiční zlato a stříbro.
Vydáno: 22. 04. 2022
  • Článek
Ceny nemovitostí stále stoupají, a proto je zejména pro neplátce podstatné, zda koupí pozemek osvobozeně, ve snížené, nebo základní sazbě DPH. Rozhodovací kritéria pro posouzení osvobození nebo daňové sazby jsou proto jedním z témat dalšího pokračování seriálu věnovanému tuzemským obchodním transakcím. Problematické oblasti posouzení zdanění má i pronájem nemovitosti. Těm se věnuje druhá část dnešního dílu.
Vydáno: 21. 04. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH nakupuje a v následně prodává svařené víno v 1l láhvích. Teď potřebuji vystavit fakturu do Polska - společnosti, plátci DPH. Budu postupovat tak, že vystavím fakturu bez DPH, tj. v režimu reverse charge a uvedu v přiznání k DPH ř. 20 a SH - kód plnění "0". Je to, prosím, tak? Je ještě nějaká povinnost s tím spojena? 
Vydáno: 07. 03. 2022
Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 07. 03. 2022
Společník půjčil do své s. r. o. bezúročnou půjčku na rozjezd podnikání. Zatím se tuto půjčku nepodařilo splatit. S. r. o. vlastní pozemky, které nevyužívá. Je možné těmito pozemky splatit část půjčky společníkovi? Předpokládám, že by se musel udělat odhad tržní ceny pozemků (jedná se o spojené osoby), prodej by se uskutečnil na základě kupní smlouvy. V té by byl uveden jako způsob platby - započtení s pohledávkou kupujícího = společníka. Je tento postup v pořádku? Daňový dopad tento prodej má jen na společnosti, která bude mít tržbu z prodeje pozemků?
Vydáno: 03. 03. 2022
Naše firma má v Praze pronajatý server (Business Cloud) s databází zákazníků. Za tuto službu nám chodí každý měsíc faktura od České Radiokomunikace. Část nákladů za pronájem serveru přefakturováváme našim dceřiným společnostem na Slovensko a do Rumunska, kteří tuto služby využívají. Jak správně část služeb fakturovat – je to služba podle § 9 ZDP, osvobozená od DPH, či nikoliv? Všichni jsme plátci DPH. Jak by služba měla být správně fakturovaná?
Vydáno: 01. 03. 2022
Trafika, plátcem DPH nakupuje a prodává poštovní známky. Nákup je 0% DPH, prodává je za nominální hodnotu bez navýšení. V tržbách je prodej uskutečněn s 0% DPH. Do přiznání DPH se bude vykazovat tento osvobozený prodej v řádku 50? Bude zároveň součástí výpočtu koeficientu? V kontrolním hlášení se osvobozený prodej nikde neuvádí?
Vydáno: 24. 02. 2022
  • Článek
Podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), je dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku obecně předmětem daně. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) osvobozen od daně. Novelou zákona o DPH , která byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 10. 2021, byly provedeny ve vazbě na změny předpisů EU v daňové a celní oblasti změny v pravidlech pro osvobození od daně při dovozu zboží a byla zavedena nová pravidla pro zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty, kterým se rozumí zboží do vlastní hodnoty 150 EUR.
Vydáno: 22. 02. 2022
Jsme tuzemská přepravní společnost, plátci DPH v ČR, přepravujeme zboží z ČR do Anglie a zpět. Příjemcem přepravy je rovněž tuzemská přepravní a spediční společnost, také plátce DPH v ČR. V současné době řešíme požadavek této společnosti, aby přeprava z ČR do Anglie byla fakturována s DPH, a naopak přeprava zboží z Anglie do ČR bez DPH (v režimu osvobozeného plnění dle § 69). Je takový požadavek oprávněný a je možné tento postup shledat v souladu se zákonem o DPH?
Vydáno: 18. 02. 2022
Společnost provozuje zejména mezinárodní leteckou přepravu, dále leteckou školu (praktický i teoretický výcvik) a pronajímá letadla soukromým osobám i společnostem. Letadla pro tyto činnosti si najímá od jejich vlastníků, kterým měsíčně fakturuje náklady na provoz letadel (údržba, hangárování, administrativa spojená s provozem letadel, apod.) Jsou níže uvedené režimy DPH správné? Veškerý nájem letadel od majitelů bez ohledu na využití letadel (pro vnitrostátní i mezinárodní charterové lety, pro leteckou školu, další následný pronájem) - osvobozeno od DPH dle ustanovení § 68 odst.3. Vnitrostátní lety, činnost letecké školy v tuzemsku, včetně využití letadel pro letecký výcvik - podléhá DPH. Poskytnutá služba provozování letadel fakturovaná společností majitelům (hangár, údržba, apod.) osvobozeno od DPH dle § 68 odst.3. Následný pronájem letadel soukromým osobám (např. pro rekreační lety), firmám, případně pronájem letadla i s posádkou - osvobozen od DPH dle § 68 odst. 3.
Vydáno: 16. 02. 2022
Cestovní agentura přeprodává letenky, velmi zřídka se stane, že přeprodá pouze ubytování. Uvedené služby nenabízí. Může se stát, že klient, kterému přeprodána letenka si posléze objedná i ubytování. Cestovní agentura na základě objednávky zajistí letenku, kterou následně prodá. Od 1. 1. 2022 jedná se o cestovní službu nebo se v případě přeprodeje letenek, kdy není nabízená jiná služba musí být použit režim DPH mezinárodní přeprava osob. V případě že je občas nakoupeno a prodáno ubytování, tak použít režim DPH pro službu vztahující se k nemovitosti?
Vydáno: 04. 02. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, nyní prodává osobní automobil. Automobil byl zakoupen v březnu 2019 od autorizovaného prodejce (také s. r. o.) ve zvláštním režimu DPH dle § 90 zákona od DPH, tedy bez možnosti odpočtu DPH. První registrace osobního automobilu byla v dubnu 2013. Uvažujeme správným způsobem, že s. r. o., plátce DPH, bude tento automobil, který po celou dobu sloužil pouze k ekonomickým účelům, prodávat také bez DPH jako osvobozený od daně (pokud ano, dle jakého paragrafu)? Nebo jde o zdanitelné plnění s povinností přiznat daň na výstupu? Je rozdíl, kdo bude kupujícím (plátce DPH, neplátce DPH, osoba nepodnikající)?
Vydáno: 01. 02. 2022
Za 11 a 12/2021 je u elektřiny a plynu osvobozeno od DPH. Není nám jasné, jak naložit s DPH při přefakturaci nájemcům za této situace: S.r.o. - plátce DPH, má v obchodním majetku nemovitost, jejíž prostory pronajímá. Plyn a elektřinu přeúčtovává nájemcům 1x ročně tak, že přijaté vyúčtovací faktury od dodavatelů rozpočítá určeným klíčem na jednotlivé nájemce. Zálohy na energie nevybírá. Fakturu za plyn a elektřinu za období 11/2020 - 10/2021 obdržel od dodavatelů v 11/2021. Propočet provedl v prosinci a s DUZP v 12/2021 vystaví nájemcům fakturu za spotřebu plynu a elektřiny. 1) Jak má na faktuře za 11/2020 - 10/2021 vyčíslit DPH? Bude od ní celé plnění osvobozeno? 2) Po propočtu spotřeby energií bude v 12/2022 vystavovat fakturu s DUZP 12/2022 za 11/2021 - 10/2022 s tím, že opět po celý rok nebude vybírat zálohy. Jak má na faktuře za 11/2021 - 10/2022 vyčíslit DPH? Bude nějaké plnění z ní od DPH osvobozeno?
Vydáno: 31. 01. 2022
Řešíme problematiku osvobození pamětních zlatých mincí vydávaných ČNB od DPH. Podle článku 344 odst. 1 bod 2 směrnice Rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato)jsou zlaté mince osvobozeny v případě, že splní danou ryzost, jsou vyraženy po roce 1800, jsou zákonným platidlem, jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 % - v posledním bodě nastává otázka, jak tuto podmínku interpretovat. V momentě, kdy ČNB vydává danou minci, např. naposledy mince Jihlava dne 5. 10. 2021 o váze 15,55 gramu, je tržní cena zlatého obsahu mince 18 971 Kč, prodejní cena ČNB 21 232 Kč. Podmínka je tedy splněna, mince splňuje i poslední podmínku a je od DPH osvobozena. Tzn. firma minci koupí, má ji na skladě, ale vzhledem k vysoké poptávce se cena mince zvedne za měsíc na 40 000 Kč, tzn. o 111 %. Je mince při prodeji osvobozena od DPH, nebo ne? Při emisi byla prodávána za obvyklou cenu nepřevyšující 80 % jejího zlatého obsahu. Měsíc po emisi vzhledem k vysoké poptávce po minci cena vzrostla na 40 000 Kč, tzn. prodejní cena je vyšší než 80 % zlatého obsahu. Zároveň existuje další oficiální dokument EU, kde je uveden seznam mincí, které jsou osvobozeny od DPH. Obchodujeme výhradně s mincemi uvedenými v tomto seznamu. Dále je tu ještě 344 a 345 směrnice, článek 344 říká podmínku o 80 % zlatého obsahu, článek 345 říká, že u mincí uvedených v seznamu se má za to, že splňují bod 1 a 2 článku 344. Tzn. prosím o zjištění, zda tyto mince jsou osvobozeny, či ne a za jakých podmínek.
Vydáno: 24. 01. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular
Vydáno: 19. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20