Osvobození od DPH

 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
DPH u tuzemských obchodních transakcí – VII. část Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí --Nájem nemovitých věcí je osvobozen od daně s pěti výjimkami. Jednou z...
Vydáno: 17. 12. 2021
Na měsíce listopad a prosinec 2021 bylo prominuto DPH z energií. Jak se ovšem zachovat z pohledu zákazníka - odběratele energií (plátce DPH) při nároku na odpočet DPH, když platební kalendář jakožto daňový doklad od dodavatelů energií nebyl upraven a záloha byla uhrazena (případně dodavatelem energií stržena inkasem) v částce rovnající se výši zálohy s DPH. Mám si tedy svévolně bez úpravy platebního kalendáře zálohy za 11/21 a 12/21 upravit do režimu 0 % DPH?
Vydáno: 16. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 37/2021 ze dne 15. prosince 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 15. 12. 2021
 • Článek
V tomto pokračování seriálu se věnujeme první polovině tuzemských osvobozených plnění bez nároku na odpočet. Kromě jejich popisu upozorníme i na situace, na které je potřeba si dát pozor a u dodání nemovitosti přinášíme kritéria, na jejichž základě bychom měli správně určit, zda daný prodej bude zdanitelný či osvobozený.
Vydáno: 25. 11. 2021
 • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
 • Článek
Nenápadná a na dlouhou dobu zapomenutá a opomíjená změna. Tak by se dala charakterizovat novelizace § 56a odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty , která od 1. ledna 2021 zcela novým způsobem zakazuje zdaňovat nájem nemovitých věcí. Byla totiž provedena zákonem č. 80/2019 Sb. , jenž nabyl platnosti již v březnu 2019, ale měl účinnost odloženou o bezmála dva roky. Málokdo tak řešil problematický zákaz zdanění pronájmu dříve než koncem loňského roku. Přitom, jak článek popisuje, některé věci mohly být promyšlené, a tedy dopředu nastavené lépe. A to nejen zákonodárcem, který text novely nenapsal vhodně, ale i samotnými plátci, kteří dva roky na přípravu na nová pravidla možná zbytečně promarnili.
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. prosince 2020 ve věci C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. prosince 2020 ve věci C-449/19 WEG Tevesstraße
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
V následujícím textu jsou shrnuty dopady opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru.
Vydáno: 29. 01. 2021
 • Článek
V následujícím článku je nejprve vymezeno, jak je pro účely DPH chápán nájem nemovitých věcí jako poskytnutí služby a za jakých podmínek je předmětem DPH. V dalším textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí, včetně případů, kdy nelze nájem osvobodit od daně. V závěrečné části článku jsou na příkladech prakticky vysvětleny dopady novelizace § 56a odst. 3 zákona o DPH , kterou se s účinností od 1. 1. 2021 změní podmínky, za nichž bude možno nájem nemovité věci zdaňovat. Změna podmínek pro zdaňování nájmu nemovité věci bude mít také dopady na uplatňování nároku na odpočet daně ve vztahu k nemovitým věcem, jejichž nájmu se bude tato změna týkat. Bude to jak na straně pronajímatele, tak i na straně nájemce.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. července 2020 ve věci C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)
Vydáno: 18. 12. 2020
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. července 2020 ve věci C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Vydáno: 18. 12. 2020
 • Článek
V režimu skladu bude GFŘ považovat za ztráty zboží malého rozsahu ztráty nižší 5 %. To je jeden ze závěrů vyplývajících z dlouho očekávané informace k novele účinné od 1. 9. Další výkladové jistoty vnesly do DPH rozsudky Soudního dvora, detailněji popsané ve druhé části textu. Pozornost je potřeba věnovat zejména nároku na odpočet u dovozu zboží, jehož vlastníkem se nestává dovozce. Především pro investory je pak zajímavý rozsudek týkající se výstavby obecní komunikace, bez níž by nemohla být provozována ekonomická činnost investora.
Vydáno: 17. 12. 2020
 • Článek
Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která je součástí zákona č. 80/2019 Sb. , jímž se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla upravena pravidla pro uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí s odloženou účinností oproti ostatním změnám, a to až od 1. 1. 2021. Nájem nemovité věci je pro účely zákona o DPH chápán jako poskytnutí služby, na kterou se vztahuje podle § 56a zákona o DPH osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Nájem nemovité věci však může být za splnění stanovených podmínek zdaňován, a chápán tedy jako zdanitelné plnění v základní sazbě daně. V článku je nejprve vymezen nájem nemovitých věcí pro účely DPH, a to v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vymezení předmětu DPH a místa plnění u nájmu nemovitých věcí. Návazně jsou vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí a podmínky, kdy nelze tento nájem osvobodit od daně. V závěrečné části článku jsou vysvětleny praktické dopady změny provedené s účinností od 1. 1. 2021, kdy se změní podmínky, za nichž bude možno nájem nemovité věci zdaňovat. Změna podmínek pro zdaňování nájmu nemovité věci bude mít také dopady při uplatňování nároku na odpočet daně ve vztahu k nemovitým věcem, jejichž nájmu se bude tato změna týkat, a to jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce.
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
V následujícím příspěvku pokračujeme v seriálu článků věnovaných problematice DPH projednávané v rámci Koordinačních výborů, která má dopad na činnost územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace. V zářijovém čísle časopisu UNES na s. 14 jsme se zaměřili zejména na „předmět DPH“, nyní se podíváme na příspěvky věnované plněním osvobozeným od DPH.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Již schválenou změnou s účinností od 1. 1. 2021 je omezení možnosti dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí jiným plátcům. Změna se týká objektů, které souvisejí s trvalým bydlením a prakticky u nich znemožní nárok na odpočet. Kvůli absenci přechodného ustanovení budou muset část uplatněného odpočtu vrátit i stávající pronajímatelé.
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Obec – plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na nebytový prostor pro neplátce DPH. Jedná se nájem dlouhodobý, tzn. osvobozený od DPH. Obec bude měsíčně vystavovat fakturu na nájemné (osvobozené od DPH) a dále na paušální částku za vytápění. Bude tato paušální částka za vytápění rovněž osvobozena od DPH nebo bude podléhat sazbě 21 %? Nejedná se o zálohu ani o přefakturaci, neznáme přesnou spotřebu. Voda a elektrická energie potom bude ročně přefakturována dle skutečné spotřeby samostatnou fakturou.
Vydáno: 30. 10. 2020
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku kulturních a sportovních služeb poskytovaných neziskovými subjekty z pohledu DPH, a tedy úpravy zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “).
Vydáno: 30. 09. 2020
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. března 2020 ve věci C-211/18 Idealmed III
Vydáno: 25. 06. 2020
+ Zobrazit dalších 20