Daňová exekuce, sankce, porušení povinností

 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, čj. 10 Afs 314/2020-50
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2022, čj. 8 Afs 41/2021-38
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, čj. 6 Afs 183/2021-41
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Článek rozebírá problematiku institutu započtení v průběhu insolvenčního řízení ve vazbě k insolvenčnímu věřiteli, kterým je správce daně. Je v něm pojednáno o faktických limitech jeho aplikace ve vazbě na správu daní a samotnou pozici správce daně v tomto řízení. Kromě již uvedeného se článek pokouší zodpovědět otázku, nakolik je zmíněný správce daně v rámci insolvenčního řízení VIP věřitelem a do jaké míry k tomu během času přispěla jak právní úprava, tak i judikatura správních soudů. Právě vývoji judikatury správních soudů pro tuto oblast práva v kontextu s výsledky legislativního procesu je věnována zvýšená pozornost. Nezbytnou součástí článku je i celkové zhodnocení existujícího stavu spolu s hledáním odpovědi na otázku, zda správci daní při zohlednění platné právní úpravy a účelů a cílů insolvenčního a daňového řízení postupují vždy zcela racionálně.
Vydáno: 14. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2022 ze dne 2. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně.
Vydáno: 02. 12. 2022
 • Článek
V současné době se stále více skloňuje problematika finančních potíží, do kterých se fyzické i právnické osoby mohou dostat z různých důvodů. Finanční úřady však ze zákona naplňují svůj cíl, což je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, takže se kromě zjišťování a stanovování daně zaměřují také na úhradu příslušných daňových povinností. Pokud pak daňový subjekt neuhradí daň včas, může správce daně přistoupit k vymáhání daně, což s sebou může nést další dodatečné problémy pro daňový subjekt. Pokud daňový subjekt nemá dostatek prostředků pro úhradu daňové povinnosti, je namístě zkusit požádat alespoň o splátkový kalendář. Tento příspěvek upozorňuje na důležité aspekty vymáhání daní a dané oblasti jsou také vysvětleny na praktických příkladech.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2022, čj. 10 Afs 33/2021-32
Vydáno: 09. 11. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2022, čj. 10 Afs 469/2021-50
Vydáno: 09. 11. 2022
 • Článek
Současně ovšem zákonodárce neomezil použitelnost § 254 odst. 2 daňového řádu pouze na případy vymáhání nesprávně stanovené daně. Kdyby tomu tak bylo, nemusel by zákonodárce výslovně zakotvovat, že úrok dle citovaného ustanovení nevzniká, je-li „neoprávněnost exekuce způsobena pozdějším vyslovením neúčinnosti doručení rozhodnutí nebo navrácením lhůty v předešlý stav“. Chtěl-li zákonodárce omezit právo na úrok dle § 254 odst. 2 daňového řádu na případy, kdy byla vymáhána nesprávně stanovená daň, mohl (a měl) to v předmětné právní úpravě jednoznačně vyjádřit. K tomuto kroku ostatně zákonodárce již přistoupil, neboť dle § 254 odst. 5 daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 platí, že „Výše úroku z nesprávně stanovené daně podle odstavců 1 až 4 se zvyšuje na dvojnásobek po dobu, kdy je vedeno exekuční řízení.“ Za neoprávněnou daňovou exekuci v popsaném smyslu je nepochybně třeba pokládat i takovou, která probíhá bez exekučního příkazu.
Vydáno: 31. 10. 2022
 • Článek
V tomto příspěvku je stručně pojednáno o pozici insolvenčního správce i jeho odpovědnosti za výkon funkce. Nedílnou součástí tohoto článku je i rozbor problematiky odpovědnosti insolvenčního správce za zajištění plnění povinností dle daňových předpisů v případě dlužníka, jehož úpadek je řešen konkursem. Autor si klade nejen otázku, zda a do jaké míry je insolvenční správce odpovědný za tuto oblast, ale taktéž co může být podstatným limitem pro (bez)vadný výkon funkce insolvenčního správce v návaznosti na plnění výše uvedených povinností.
Vydáno: 12. 10. 2022
 • Článek
Speciální kompenzace v souvislosti s onemocněním covid-19 skončily, respektive sporné případy z nich plynoucí budou postupně dobíhat, ovšem právní praxe obecných škodních nároků uplatňovaných nejen vůči státu, a nejen ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. , se kontinuálně vyvíjí. Dovolím si proto upozornit na několik problematických bodů, ale i obecných praktických postupů a pravidel, které mohou být pro uplatňování jednotlivých nároků na náhradu škody podstatné. Příslušné body doplňuji též relevantní judikaturou.
Vydáno: 08. 09. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2022, čj. 10 Afs 289/2021-42
Vydáno: 31. 08. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 11/2022 ze dne 4. srpna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
Vydáno: 04. 08. 2022
Bude ovlivňovat pořizovací cenu DHM výše smluvní pokuty v můj prospěch? Dodavatel za pozdní dodání díla vystavil závěrečnou fakturu, kde je uvedena celková cena díla, vyčíslena výše smluvní pokuty dle smlouvy a celková cena k úhradě. Vyhláška č. 410/2009 Sb. v § 55 odst. 2 písm. d) stanovuje, co není součástí pořizovací ceny, ale nejsou tímto míněny pouze smluvní pokuty v podobě nákladů? 
Vydáno: 15. 07. 2022
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2022, čj. 5 Afs 259/2019-26
Vydáno: 28. 06. 2022
 • Článek
Lhůty pro řádné stanovení a placení daně mají de lege své časové limity. Vezmeme-li však v úvahu případy, kdy v souvislosti s úmyslným porušením daňové povinnosti souběžně probíhá trestní řízení, pak ona stanovená či v budoucnu stanovená daň může obíhat okolo daňového subjektu jako satelit i po pěknou řádku let následujících. Pojďme si tedy nyní, a to i v souladu s aktuální judikaturou, projít některé důležité vazby správy daní a trestního řízení. Ponechme nyní stranou bagatelní daňové delikty, které musí být řešeny výhradně ve sféře správy daní.
Vydáno: 21. 06. 2022
 • Článek
Daňový subjekt je v rámci daňového řízení pokutován v případě, že poruší určité povinnosti. Řada pokut, jako například úrok z prodlení, pokuta za opožděné tvrzení daně a penále, přitom vzniká přímo ze zákona a nezávisí na rozhodnutí správce daně, protože sankce je stanovena automaticky v důsledku porušení určité povinnosti. Penále je sankcí, která je stanovena v případě, že dojde k doměření daně ve vyšší výši, než byla daň stanovena oproti poslední známé dani, což je typicky při doměření daně po daňové kontrole. Penále lze případně částečně promíjet, za předpokladu, že daňový subjekt naplní dané podmínky pro promíjení. Článek popisuje situace, kdy se ukládá penále, a řeší také možnosti promíjení této sankce, přičemž k daným zásadním pravidlům jsou v článku uvedeny praktické příklady.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
S ohledem na výše uvedený kontext rozhodnutí žalovaného a jeho vyjádření ke kasační stížnosti má Nejvyšší správní soud za to, že se jedná o toliko formulační nepřesnost a ani žalovaný ve skutečnosti nezastává závěr, že jakákoli forma účasti na podvodu na DPH vždy vylučuje prominutí penále.
Vydáno: 31. 05. 2022